Εκδίκαση αδικημάτων που διαπράχτηκαν σε ξένη χώρα

6.  (1)  Αδίκημα που διαπράχθηκε σε ξένη χώρα, αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο Ποινικός Κώδικας ήοποιοσδήποτε άλλος νόμος της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 5, εκδικάζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της Επαρχίας Λευκωσίας.

(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “ξένη χώρα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (3) του άρθρου 5.