Εκδίκαση αδικημάτων που διαπράχτηκαν σε ξένη χώρα

6.-(1) Αδίκημα που διαπράχτηκε σε ξένη χώρα για την οποία θα έχει εφαρμογή ο Ποινικός Κώδικας, ή οποιοσδήποτε άλλος νόμος της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 5, θα εκδικάζεται από τέτοιο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο δύναται να καθορίσει το Ανώτατο Δικαστήριο τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 159 του Συντάγματος.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού “ξένη χώρα” έχει τη σημασία που αποδίδεται στην έκφραση αυτή στο εδάφιο (3) του άρθρου 5.