Είσοδος, κλπ. σε απαγορευμένη περιοχή

50Β.-(1) Όποιος, χωρίς γραπτή άδεια του Υπουργού Εσωτερικών, προσεγγίζει, επιθεωρεί, φωτογραφίζει, προπαρασκευάζει σχέδια, διέρχεται ή εισέρχεται σε οποιαδήποτε απαγορευμένη περιοχή, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι χρόνων.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) “απαγορευμένη περιοχή” σημαίνει-

(α) οποιαδήποτε οχυρωματικά έργα, μέσα ή έργα άμυνας, στρατώνες, στρατιωτικές αποθήκες ή άλλα μέρη κατεχόμενα ή χρησιμοποιούμενα από ή για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας

(β) οποιοδήποτε άλλο μέρος το οποίο δυνατό να κηρυχθεί απαγορευμένη περιοχή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευόμενης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.