Βίαιη κατακράτηση

88. Όποιος έχει στην πραγματική κατοχή γη χωρίς κανένα δικαίωμα, εξακολουθεί να την κατέχει παρά τη θέληση του δικαιούμενου σύμφωνα με το νόμο στην κατοχή τέτοιας γης, με τέτοιο τρόπο ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει διασάλευση της ειρήνης ή εύλογη ανησυχία ότι δυνατόν να διασαλευτεί η ειρήνη, είναι ένοχος πλημμελήματος το οποίο καλείται βίαιη κατακράτηση.