Προοίμιο

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ασκώντας τις εξουσίες του με βάση το Άρθρο 163 του Συντάγματος, το άρθρο 17 των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως 2015 και το άρθρο 39 των περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμων του 2004 έως 2021, εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό:

1.

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021.

2.

2. Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που ακολουθούν θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται πιο κάτω:

«Απόφαση» σημαίνει την τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου.

«Εφετείο» σημαίνει το Εφετείο στο οποίο ανατίθεται η ακρόαση έφεσης που καταχωρίζεται κατά της οριστικής απόφασης Επαρχιακού Δικαστή, αναφορικά με την εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

«Επαρχιακός Δικαστής» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστή στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος.

«Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης» είναι το καθοριζόμενο στο άρθρο 3 των περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμων του 2004 έως 2021.

«Διάδικος» σημαίνει τον εφεσείοντα, τον εφεσίβλητο και κάθε πρόσωπο προς το οποίο προνοείται η επίδοση της έφεσης δυνάμει του περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικού Κανονισμού.

«Δικαστήριο» σημαίνει το Δικαστήριο το οποίο αποφασίζει για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και περιλαμβάνει το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Προδικασία» σημαίνει τη διαδικασία εξέτασης της έφεσης πριν τον ορισμό της για ακρόαση.

«Πρωτοκολλητής» σημαίνει τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου.

«Πρωτοκολλητείο» σημαίνει το Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου.

«Μητρώο» σημαίνει το μητρώο Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης που τηρείται από τον Πρωτοκολλητή στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Κανονισμού 8 του παρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού

3.

3.(1) Επαρχιακός Δικαστής ενώπιον του οποίου τίθεται Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης προς εκτέλεση, σε σχέση με το οποίο το εκζητούμενο πρόσωπο δεν συγκατατίθεται να παραδοθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, ορίζει την υπόθεση για ακρόαση και εκδίδει την απόφασή του εντός 35 ημερών από τη σύλληψη του εκζητουμένου.

(2) Σε ειδικές περιπτώσεις, αν η απόφαση δεν μπορεί να εκδοθεί εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ο Πρωτοκολλητής ενημερώνει αμέσως τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστή παρατείνεται κατά 15 ημέρες.

4.

4.(1) Έφεση εναντίον της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστή καταχωρίζεται στο Πρωτοκολλητείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Νόμος Ν.133(Ι)/2004, χαρτοσημαίνεται με χαρτόσημο €225 (στο ποσό περιλαμβάνεται και το ποσό των €32 ως προκαταβολή, για την κάλυψη των εξόδων ετοιμασίας αντιγράφων του φακέλου της υπόθεσης) και επιδίδεται το συντομότερο δυνατό στο εκζητούμενο πρόσωπο ή στον δικηγόρο του ή στον Γενικό Εισαγγελέα, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Εφετείο ορίζει ημερομηνία ακρόασης της έφεσης και ο Πρωτοκολλητής ενημερώνει σχετικά το εκζητούμενο πρόσωπο ή τον δικηγόρο του και τον Γενικό Εισαγγελέα.

Νοείται ότι παρέχεται εξουσία για τον ορισμό έφεσης για ακρόαση χωρίς να προηγηθεί προδικασία οποτεδήποτε κριθεί τούτο σκόπιμο από το Εφετείο.

(3) Το Εφετείο εκδίδει την απόφαση του εντός 25 ημερών από την καταχώριση της Έφεσης.

(4) Το Εφετείο δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να παρατείνει την πιο πάνω προθεσμία μέχρι 15 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρωτοκολλητής ενημερώνει αμέσως τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για τους σχετικούς λόγους.

5.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των πιο πάνω προθεσμιών ο Πρωτοκολλητής, ενημερώνει την Eurojust για τους λόγους της καθυστέρησης.

6.

6. Το Δικαστήριο διεξάγει την ακρόαση με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και δύναται να ακούσει προφορικά τους διαδίκους ή να ζητήσει την καταχώριση γραπτών αγορεύσεων.

7.

7. Το Δικαστήριο δύναται να ρυθμίζει την ενώπιον του διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική φύση της εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης της υπόθεσης και έκδοσης της απόφασής του.

8.

8. Ο Πρωτοκολλητής τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρείται με χρονολογική σειρά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και η τελεσίδικη απόφαση που εκδίδεται αναφορικά με την εκτέλεσή του. Η καταχώριση περιλαμβάνει τον αριθμό της υπόθεσης, τα ονόματα των διαδίκων, την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κριθούν από τον Πρωτοκολλητή ως απαραίτητα.

9.

9. Εκτός όπου το Δικαστήριο διατάσσει διαφορετικά, η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται στην κλίμακα εξόδων €10.000 - €50.000, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εκάστοτε ισχύοντος Διαδικαστικού Κανονισμού περί Δικηγορικών Δικαιωμάτων.