Προοίμιο

Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα Άρθρα 133.8, 135, 153.8, 163 του Συντάγματος και τα άρθρα 9(β) και 17 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964 έως 1991, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό.

1

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί του Συμβουλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Έλεγχος και Διαδικασία) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2015.

2

2. Αίτημα που έχει ως βάση πρόνοια του Συντάγματος αναφορικά με την αποχώρηση, απόλυση ή με άλλο τρόπο τερματισμό της υπηρεσίας του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή Μέλους αυτού, ή άλλου Αξιωματούχου σε σχέση με τον οποίο εφαρμόζονται αυτούσιες ή κατ΄ αναλογίαν οι διατάξεις των Άρθρων 133.8 και 153.8 του Συντάγματος, εισάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο με αίτηση ως το συνημμένο έντυπο Α, η οποία και επιδίδεται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

Η αίτηση καταχωρείται σε ειδικό μητρώο το οποίο τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και λαμβάνει αύξοντα αριθμό.

3

3. Το επηρεαζόμενο πρόσωπο δικαιούται να καταχωρήσει ένσταση σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο Β, μέσα σε 21 μέρες μετά την επίδοση σε αυτό της αίτησης, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στην άλλη πλευρά.

4

4. Μετά την καταχώριση της ένστασης, ή, σε περίπτωση μη καταχώρισης ένστασης, μετά την πάροδο 21 ημερών από της επίδοσης της αίτησης, η αίτηση ορίζεται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπό την ιδιότητα του ως Συμβούλιο, για την έκδοση των αναγκαίων οδηγιών ως προς την περαιτέρω πορεία και εκδίκαση αυτής.

Νοείται ότι, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, το Συμβούλιο δύναται να απορρίψει έκδηλα αβάσιμες αιτήσεις, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετικό αίτημα.

5

5. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της δυνατότητας έκδοσης οδηγιών, αυτές δυνατόν να περιλαμβάνουν και οδηγίες αναφορικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας δημοσίως ή κεκλεισμένων των θυρών, εν όλω ή εν μέρει, την κατάθεση παραδεκτών γεγονότων, την ανταλλαγή και αποκάλυψη εγγράφων, τον περιορισμό του χρόνου των προφορικών αγορεύσεων, την κατάθεση γραπτών αγορεύσεων, τον τρόπο και το χρόνο προσαγωγής μαρτυρίας, ως και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες.

6

6. Η διαδικασία εκδίκασης της αίτησης είναι δικαστικής φύσης και:

(α) Κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα να προσάγει ή να προκαλεί την προσαγωγή αποδεικτικών μέσων και να εξετάζει μάρτυρες όπως ο νόμος ορίζει και

(β) Το Συμβούλιο, κατά την απόλυτο κρίση του, και ανάλογα με το περιεχόμενο και το αντικείμενο της μαρτυρίας, ρυθμίζει το χρόνο και τρόπο της εξέτασης, αντεξέτασης και επανεξέτασης.

7

7. Κάθε πλευρά στην ενώπιον του Συμβουλίου διαδικασία μπορεί, εάν επιθυμεί, να προβεί σε εναρκτήρια δήλωση και σε τελική αγόρευση μετά την προσαγωγή τυχόν μαρτυρίας. Ο αιτητής, εφόσον η αίτηση εισάγεται από τον Γενικό Εισαγγελέα, διατηρεί το δικαίωμα σε δεύτερη ή καταληκτική αγόρευση.

8

8. Το Συμβούλιο δύναται γενικώς να ρυθμίζει την ενώπιον του διαδικασία κατά την κρίση του προς το συμφέρον της δικαιοσύνης και το τελεσφόρο της ενώπιον του διαδικασίας.

9

9. Τα έξοδα της διαδικασίας καθορίζονται στην κλίμακα €500.000-€2.000.000.

Νοείται ότι υφιστάμενες διαδικασίες, αιτήσεις ή ενστάσεις, δεν θα κρίνονται άκυρες ως εκ της μη τήρησης των σχετικών τύπων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ Α

Πατήστε εδώ για το ΕΝΤΥΠΟ Α (ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ).

ΕΝΤΥΠΟ Β

Πατήστε εδώ για το ΕΝΤΥΠΟ Β (ΤΥΠΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ).