Σημείωση
4 του Διαδικαστικού Κανονισμού 05.12.2007 (49/2007)Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός [Σ.Σ.: δηλαδή ο Διαδικαστικός Κανονισμός 05.12.2007 (49/2007)] τίθεται σε ισχύ την 01.01.2008. Η δικηγορική αμοιβή για εργασία η οποία έγινε πριν από την 01.01.2008 καθορίζεται σύμφωνα με τους προϊσχύσαντες Διαδικαστικούς Κανονισμούς, μετατρέποντας το συνολικό ποσό, από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ στη βάση της ισοτιμίας 0.585274.