Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη» σημαίνει βιομηχανική ή βιοτεχνική περιοχή ή/και βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη∙

«βιομηχανική ή βιοτεχνική περιοχή» σημαίνει περιοχή η οποία έχει απαλλοτριωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για βιομηχανική ανάπτυξη δυνάμει του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου∙

«βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη» σημαίνει τη ζώνη η οποία καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου∙

«Γενικό Μητρώο Διαχειριστικών Επιτροπών» σημαίνει το μητρώο το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5∙

«Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει τη διαχειριστική επιτροπή η οποία εκλέγεται και ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«κάτοχος» σημαίνει τον κάτοχο μονάδας και περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη, μισθωτή ή υποεκμισθωτή της∙

«Μητρώο» σημαίνει το μητρώο διαχειριστικών επιτροπών αναπτύξεων, το οποίο τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, από κάθε τοπική αρχή αναφορικά με τις βιομηχανικές ή βιοτεχνικές αναπτύξεις που εμπίπτουν εντός των διοικητικών ορίων της∙

«μονάδα» σημαίνει βιομηχανική, βιοτεχνική ή αποθηκευτική μονάδα η οποία βρίσκεται εντός συγκεκριμένης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ζώνης ή περιοχής για τις χρήσεις που προσδιορίζονται στο εκάστοτε σχέδιο ανάπτυξης∙

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Διαχειριστική Επιτροπή

3.-(1) Κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη έχει Διαχειριστική Επιτροπή για τη ρύθμιση και τη διαχείριση των υποθέσεών της, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι κάτοχοι των μονάδων που δραστηριοποιούνται εντός βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης μεριμνούν για τη σύγκληση συνέλευσης με σκοπό την εκλογή Διαχειριστικής Επιτροπής.

(3) Η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ένα εκ των οποίων εκλέγεται πρόεδρος αυτής.

(4) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εκλέγονται κατά πλειοψηφία από τους κατόχους των μονάδων της οικείας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης και η θητεία τους είναι τριετής.

(5) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του προέδρου ή των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής πριν από τη λήξη της θητείας τους, ο πρόεδρος ή το γηραιότερο μέλος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, μεριμνούν για τη σύγκληση νέας συνέλευσης για την εκλογή νέου προέδρου ή άλλου μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, του οποίου η θέση έχει κενωθεί.

Εγγραφή Διαχειριστικής Επιτροπής στο Μητρώο

4.-(1) Κάθε τοπική αρχή τηρεί Μητρώο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο οποίο εγγράφονται οι Διαχειριστικές Επιτροπές των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών αναπτύξεων που εμπίπτουν εντός των διοικητικών της ορίων.

(2) Ο πρόεδρος κάθε Διαχειριστικής Επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή της Διαχειριστικής Επιτροπής ενημερώνει γραπτώς την οικεία τοπική αρχή για τη Διαχειριστική Επιτροπή που εκλέγεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 και η εν λόγω αρχή προχωρεί στην εγγραφή της στο Μητρώο σύμφωνα με το εδάφιο (1):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων της μίας τοπικής αρχής, η Διαχειριστική Επιτροπή της εν λόγω ανάπτυξης εγγράφεται στο Μητρώο που τηρείται από την τοπική αρχή εντός των διοικητικών ορίων της οποίας δραστηριοποιείται η πλειοψηφία των μονάδων της εν λόγω ανάπτυξης.

Γενικό Μητρώο Διαχειριστικών Επιτροπών

5. Το Υπουργείο τηρεί Γενικό Μητρώο Διαχειριστικών Επιτροπών στο οποίο καταχωρίζονται αντίγραφα των Μητρώων τα οποία αποστέλλονται σε αυτό από κάθε Διαχειριστική Επιτροπή για ενημέρωση και φύλαξή τους σε ενιαία έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής

6. Η Διαχειριστική Επιτροπή ενεργεί προς όφελος των καλώς νοούμενων συμφερόντων της βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης την οποία εκπροσωπεί και ασκεί μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Διαχειρίζεται οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει και αφορά την οικεία βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη∙

(β) εισηγείται τη λήψη μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία προκύπτουν και αφορούν την οικεία βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη∙

(γ) συγκαλεί συνέλευση των κατόχων των μονάδων τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος ή όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο∙

(δ) εκπροσωπεί τους κατόχους των μονάδων για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την οικεία βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη ενώπιον οποιασδήποτε αρχής∙

(ε) εξετάζει παράπονα σε σχέση με θέματα ασφάλειας και υγείας που αφορούν την οικεία βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη∙ και

(στ) ενημερώνει τους κατόχους των μονάδων για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά την οικεία βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη.

Έκδοση Κανονισμών

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.