Προοίμιο

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας» σημαίνει-

(α) κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατόν (90%)·

(β) ράβδους χρυσού ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, ψήγματα ή βώλους με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον ενενήντα εννεά και μισό τοις εκατόν (99,5%)·

«άλλη νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων·

«αρμόδιος λειτουργός» σημαίνει τον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων·

«ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει ρευστά διαθέσιμα που αποτελούν μέρος αποστολής χωρίς μεταφορέα·

«διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή» σημαίνει μέσα, εκτός μετρητών, που παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς να έχουν υποχρέωση να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού:

Νοείται ότι, τα αναφερόμενα πιο πάνω μέσα είναι τα ακόλουθα:

(α) Ταξιδιωτικές επιταγές·

(β) επιταγές, γραμμάτια ή εντολές πληρωμής είτε στον κομιστή με υπογραφή χωρίς το όνομα του δικαιούχου, είτε με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, είτε έχοντας εκδοθεί σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπο που η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα,

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

«εγκληματική δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 3, σημείο 4) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντι-καθίσταται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«μεταφορέας» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτη χώρα και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα μαζί του ή στις αποσκευές του·

«μετρητά» σημαίνει χαρτονομίσματα και κέρματα που βρίσκονται σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής μέσω χρηματο-πιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών·

«Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης» ή «ΜΟ.Κ.Α.Σ.» σημαίνει τη Μονάδα που προβλέπεται στα άρθρα 54 και 55 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/849» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της επιτροπής.

«προπληρωμένη κάρτα» σημαίνει μη ονομαστική κάρτα, στην οποία είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής αξίας ή κεφαλαίων ή η οποία παρέχει πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια που δύναται να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά και η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό·

«ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει-

(α) μετρητά·

(β) διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή·

(γ) αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας·

(δ) προπληρωμένες κάρτες·

«συσκευασία» σημαίνει τοποθέτηση αντικειμένου μέσα σε κατάλληλο περικάλυμμα, κουτιά ή κιβώτια·

«τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Τελωνειακό Κώδικα.

«Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο.

(2) Όροι οι οποίοι περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Κανονισμό.

Αρμόδια αρχή

3. Το Τμήμα Τελωνείων ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού και των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4. Ο παρών Νόμος θεσπίζει σύστημα ελέγχων όσον αφορά τα ρευστά διαθέσιμα-

(α) που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εξέρχονται από αυτή, με σκοπό τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/849·

(β) που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από τη Δημοκρατία προς ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων

5. Φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), δηλώνει αυτό γραπτώς σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδό του στην ή την έξοδό του από τη Δημοκρατία και τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο.

Παράλειψη δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων

6.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό τα μεταφερόμενα ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου και του Άρθρου 3 του Κανονισμού ή προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή αναληθούς, ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα ρευστά διαθέσιμα δύναται να κατακρατηθούν ή κατασχεθούν ως υποκείμενα σε δήμευση δυνάμει των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα και σύμφωνα με προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.

Υποχρέωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων

7. Σε περίπτωση κατά την οποία, ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), σε οποιαδήποτε συσκευασία, εισέρχονται στην ή από τη Δημοκρατία, ο αποστολέας ή ο παραλήπτης ή εκπρόσωπός τους υποβάλλει σε αρμόδιο λειτουργό γραπτή δήλωση γνωστοποίησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης κατά την είσοδο στη Δημοκρατία ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

Παράλειψη δήλωσης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων

8.-(1) Σε περίπτωση μη υποβολής γραπτής δήλωσης γνωστοποίησης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα είναι δυνατόν να κατακρατηθούν ή να κατασχεθούν ως υποκείμενα σε δήμευση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.

(2) Η υποχρέωση γραπτής δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων δεν εκπληρώνεται σε περίπτωση που-

(α) η δήλωση δεν υποβληθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας·

(β) οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς· ή

(γ) τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο.

Αυτεπάγγελτες δηλώσεις

9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσώπου με την υποχρέωση δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ή την υποχρέωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε αυτεπάγγελτη δήλωση σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή.

Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στη ΜΟ.Κ.Α.Σ.

10.-(1) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 7 και 8 καταχωρίζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων και, διαβιβάζονται στη ΜΟ.Κ.Α.Σ. το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκαν.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία από τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής προκύπτουν ενδείξεις ή εύλογη υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά την ΜΟ.Κ.Α.Σ. για σκοπούς διερεύνησής τους.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

11. Η αρμόδια αρχή προστατεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης εγκληματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Άρθρου 13 του Κανονισμού.

Διενέργεια ελέγχου

12. Η αρμόδια αρχή διενεργεί έλεγχο-

(α) σε φυσικά πρόσωπα και στις αποσκευές αυτών για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίμων·

(β) σε οποιαδήποτε συσκευασία που ενδέχεται να περιέχει ρευστά διαθέσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Εξουσία Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων

13. Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 88 του Τελωνειακού Κώδικα εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, και σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 8 αδικήματα.

Διενέργεια ανακρίσεων

14. Σε περίπτωση διενέργειας ανακρίσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων

15. Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας που αρχίζει από το Διευθυντή και σχετίζεται με αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 8 ή με δικαστική κήρυξη σε δήμευση ρευστών διαθεσίμων που έχουν κατασχεθεί, το βάρος της απόδειξης για το νόμιμο της μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου φέρει το άλλο μέρος της διαδικασίας.

Έκδοση κανονισμών και γνωστοποιήσεων

16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο για διαδικασίες που αφορούν στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση Νόμου

17. Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18. Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ την 3η Ιουνίου 2021.