Προοίμιο

Για σκοπούς-

(α)εναρμόνισης ΅ε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΅ε τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά ΅ε τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών ΅ελών»,

(β)εναρμόνισης ΅ε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΅ε τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου»,

(γ)καλύτερης εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΅ε τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Απόφαση-Πλαίσιο» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών»·

«Εθνική Κεντρική Αρχή» σημαίνει τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος ορίζεται ως Εθνική Κεντρική Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«Εποπτική Αρχή» σημαίνει τoν Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου·

«Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)» σημαίνει το αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδίκες, το οποίο στηρίζεται στις βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος και θεσπίστηκε δυνάμει των διατάξεων της Απόφασης του άρθρου 11α της Απόφασης-Πλαίσιο·

«καταδίκη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «καταδικαστική απόφαση» από την παράγραφο (1) του άρθρου 3 του Κανονισμού 2016/816/ΕΕ·

«Κανονισμός 2016/679/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»·

«Κανονισμός 2019/816/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726»·

«Κανονισμός 2019/818/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816»·

«κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR)» σημαίνει το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 17 του Κανονισμού 2019/818/ΕΕ·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«Οδηγία 2019/884/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση της Απόφασης-Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου»·

«ποινικό μητρώο» σημαίνει, όσον αφορά τη Δημοκρατία, το Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του περί Αστυνομίας Νόμου και, όσον αφορά τα λοιπά κράτη μέλη, τα εθνικά μητρώα που τηρούνται από έκαστο κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο·

«ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον Κανονισμό 2019/816/ΕΕ.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι-

(α) ο καθορισμός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες διαβιβάζονται από τη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος καταδίκης, τα στοιχεία καταδίκης υπηκόου άλλου κράτους μέλους, στο κράτος μέλος της ιθαγένειάς του∙

(β) ο καθορισμός των υποχρεώσεων που υπέχει η Δημοκρατία ως κράτος μέλος καταδίκης και ως κράτος μέλος ιθαγένειας του καταδικασθέντος∙

(γ) ο καθορισμός των ακολουθητέων μεθόδων, σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται πληροφορίες ποινικού μητρώου∙

(δ) ο καθορισμός του τρόπου εφαρμογής στη Δημοκρατία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)∙ και

(ε) η καλύτερη εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία των διατάξεων του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

Εθνική Κεντρική Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.-(1) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Αρχηγός Αστυνομίας ορίζεται ως Εθνική Κεντρική Αρχή και ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται στο ECRIS-TCN, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

(2) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Εθνική Κεντρική Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προς διασφάλιση-

(α) της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του ECRIS-TCN και ειδικότερα των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του άρθρου 13 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ∙

(β) της ασφάλειας των δεδομένων πριν από τη διαβίβασή τους και κατά τη διάρκεια της διαβίβασής τους στο εθνικό κεντρικό σημείο πρόσβασης, καθώς και της λήψης τους από αυτό και ειδικότερα λαμβάνει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (3) του άρθρου 19 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ μέτρα∙

(γ) της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ∙

(δ) της συνεργασίας με την Εποπτική Αρχή∙

(ε) της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

Υποχρεώσεις της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους καταδίκης

5.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή, ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους για την καταδίκη υπηκόου του στη Δημοκρατία, όπως αυτή καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία είναι γνωστό ότι ο καταδικασθείς είναι υπήκοος περισσοτέρων του ενός κράτους μέλους, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως του κατά πόσον ο καταδικασθείς είναι Κύπριος υπήκοος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς είναι άγνωστης ιθαγένειας ή ανιθαγενής το γεγονός αυτό αναφέρεται στο ποινικό μητρώο.

(2) Σε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο, οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται αμέσως από την Εθνική Κεντρική Αρχή στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος.

(3) Κατόπιν αιτήσεως της κεντρικής αρχής του κράτους μέλους ιθαγένειας του καταδικασθέντος, η Εθνική Κεντρική Αρχή, κατά περίπτωση, διαβιβάζει αντίγραφο της καταδίκης και των επακόλουθων μέτρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους ιθαγένειας προσώπου που καταδικάστηκε σε άλλο κράτος μέλος

6.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή καταχωρίζει όλες τις πληροφορίες καταδικών Κυπρίων υπηκόων που της διαβιβάζονται από την κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους.

(2) Κάθε τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που διαβιβάζονται από άλλα κράτη μέλη συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που καταχωρίσθηκαν, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Για τον σκοπό της επαναδιαβίβασης πληροφοριών οι οποίες έχουν ληφθεί από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να χρησιμοποιήσει μόνο τις πληροφορίες ως αυτές έχουν ενημερωθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2).

Αίτηση πληροφοριών για καταδίκες

7.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας στη Δημοκρατία ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, να απευθύνει στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου.

(2) Η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να υποβάλει αίτηση στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους για πληροφορίες και συναφή στοιχεία του ποινικού μητρώου προσώπου που ζητεί πληροφορίες σχετικά με το ποινικό του μητρώο, το οποίο είχε ή έχει τη νόμιμη διαμονή του στην Δημοκρατία ή είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

(3) Σε περίπτωση που υπήκοος κράτους μέλους αιτείται από την Εθνική Κεντρική Αρχή πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, η Εθνική Κεντρική Αρχή υποβάλλει αίτηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειάς του, προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες και να τις περιλάβει στο απόσπασμα που θα δοθεί στο πρόσωπο αυτό.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία υπήκοος τρίτης χώρας αιτείται πληροφορίες από την Εθνική Κεντρική Αρχή σχετικά με το ποινικό του μητρώο, η Εθνική Κεντρική Αρχή υποβάλλει αίτηση μόνο στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο του εν λόγω προσώπου, προκειμένου να περιλάβει τις σχετικές πληροφορίες στο απόσπασμα που θα δοθεί στο πρόσωπο αυτό.

(5) Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών από την Εθνική Κεντρική Αρχή υποβάλλεται μέσω του εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο.

Απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για καταδίκες στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας

8.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πολίτη της Δημοκρατίας από άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της Απόφασης-Πλαίσιο, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας σε άλλο κράτος μέλος, η Εθνική Κεντρική Αρχή διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, πληροφορίες που αφορούν τα ακόλουθα:

(α) Εθνικές καταδίκες που είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο∙

(β) καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο∙ και

(γ) καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην Εθνική Κεντρική Αρχή και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή από κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος ιθαγένειας καταδικασθέντος, για πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί από κεντρική αρχή κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος ιθαγένειας του καταδικασθέντος, η Εθνική Κεντρική Αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες ως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής Επί Ποινικών Υποθέσεων, της 20ής Απριλίου 1959 η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικό) Νόμο.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας για σκοπούς ποινικής διαδικασίας, η Εθνική Κεντρική Αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες που αφορούν καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας και έχουν καταχωρισθεί στο ποινικό μητρώο και τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτη χώρα και εν συνεχεία διαβιβάσθηκαν και καταχωρίσθηκαν στο ποινικό μητρώο.

(4) Η Εθνική Κεντρική Αρχή υποβάλλει την απάντηση στις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο αιτήσεις στο έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο, το οποίο συνοδεύεται από σχετικό αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας

9. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή, πληροφορίες ποινικού μητρώου πολίτη της Δημοκρατίας για σκοπούς εκτός ποινικής διαδικασίας από άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ρητά αναφερόμενο σκοπό από δικαστική ή διοικητική αρχή ή από το πρόσωπο που ζητά πληροφορίες για το δικό του ποινικό μητρώο, η Εθνική Κεντρική Αρχή διαβιβάζει τις εθνικές καταδίκες, τις καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και τις καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε τρίτη χώρα, οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος το οποίο, κατά τη διαβίβασή της έχει ενημερώσει την Εθνική Κεντρική Αρχή ότι οι διαβιβασθείσες πληροφορίες δεν μπορούν να επαναδιαβιβασθούν για σκοπούς πέραν των ποινικών διαδικασιών, η Εθνική Κεντρική Αρχή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την ταυτότητα του κράτους μέλους καταδίκης, προκειμένου το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει αίτηση απευθείας στο κράτος μέλος καταδίκης.

Απάντηση αιτημάτων τρίτων χωρών

10. Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτη χώρα ζητεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή πληροφορίες που προέρχονται από το εθνικό ποινικό μητρώο πολίτη της Δημοκρατίας, η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να απαντήσει όσον αφορά καταδίκες που έχουν διαβιβασθεί από άλλο κράτος μέλος μόνο εντός των περιορισμών που ισχύουν για τη διαβίβαση τέτοιων πληροφοριών σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9.

Προθεσμίες απάντησης

11.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή ανταποκρίνεται σε αίτηση που υποβάλλεται από κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, διαβιβάζοντας τις αιτούμενες πληροφορίες στην εν λόγω αρχή αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η Εθνική Κεντρική Αρχή χρειάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση, συμβουλεύεται αμέσως το αιτούν κράτος μέλος, προκειμένου να διαβιβάσει τις αιτούμενες πληροφορίες εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των απαιτούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών.

(3) Η Εθνική Κεντρική Αρχή ανταποκρίνεται σε αίτηση που αφορά σε πληροφορίες που ζητεί πρόσωπο σχετικά με το ποινικό του μητρώο μέσω της Κεντρικής Αρχής άλλου κράτους μέλους, διαβιβάζοντας τις αιτούμενες πληροφορίες εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω αίτησης.

Όροι χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

12.-(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στην Εθνική Κεντρική Αρχή ως απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για καταδίκες στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας για την οποία ζητήθηκαν, όπως ορίζεται στο έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο.

(2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στην Εθνική Κεντρική Αρχή, ως απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για καταδίκες για σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και εντός των ορίων που καθορίζονται στο έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

(3) Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας, τα οποία λήφθηκαν από την κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, η Εθνική Κεντρική Αρχή διασφαλίζει ότι-

(α) τα δεδομένα αυτά υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς χρήσης με αυτούς που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος∙ και

(β) σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα διαβιβάζονται για σκοπούς ποινικής διαδικασίας, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αρχή της τρίτης χώρας μόνο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Γλώσσες εργασίας

13.-(1) Κατά την υποβολή της αίτησης δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου 7, η Εθνική Κεντρική Αρχή διαβιβάζει το έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται.

(2) Η Εθνική Κεντρική Αρχή απαντά σε αντίστοιχα αιτήματα άλλων κρατών μελών είτε στην ελληνική γλώσσα είτε σε άλλη γλώσσα η οποία συμφωνείται από τα δύο κράτη μέλη.

Περιεχόμενο της διαβίβασης

14.-(1) Η διαβίβαση πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός εάν αυτές δεν είναι γνωστές στην Εθνική Κεντρική Αρχή:

(α)Σχετικά με τον καταδικασθέντα και ειδικότερα το πλήρες ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την πόλη και το κράτος γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια και τυχόν προηγούμενα ονόματα∙

(β)τα στοιχεία της καταδίκης και ειδικότερα την ημερομηνία έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, το δικαστήριο που την εξέδωσε και την ημερομηνία κατά την οποία αυτή κατέστη αμετάκλητη∙

(γ)το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη και ειδικότερα την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, το όνομα ή τον νομικό χαρακτηρισμό της και μνεία των διατάξεων που εφαρμόστηκαν∙ και

(δ)το περιεχόμενο της καταδίκης και κυρίως την ποινή, καθώς και συμπληρωματικές κυρώσεις, μέτρα ασφαλείας και επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής.

(2) Η διαβίβαση, πέραν των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) πληροφοριών, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, μόνο εάν αυτές καταχωρίζονται στο εθνικό ποινικό μητρώο:

(α)Τα ονόματά των γονέων του καταδικασθέντος προσώπου∙

(β)τον αύξοντα αριθμό της καταδίκης∙

(γ)τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης∙ και

(δ)την έκπτωση από δικαιώματα συνεπεία της καταδίκης.

(3)Η διαβίβαση, πέραν των προβλεπόμενων στα εδάφια (1) και (2) πληροφοριών, περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες, μόνο εάν βρίσκονται στη διάθεση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής:

(α)Τον αριθμό ή το είδος ταυτότητας ή τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου∙

(β)δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων του συγκεκριμένου προσώπου∙

(γ)τυχόν ψευδώνυμα του καταδίκου ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστός∙ και

(δ)εικόνα προσώπου.

(4)Η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται επίσης να διαβιβάζει κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με καταδίκες, εφόσον έχει καταχωρισθεί στο ποινικό μητρώο.

(5)Η Εθνική Κεντρική Αρχή, ως κράτος μέλος ιθαγένειας, αποθηκεύει όλες τις κατηγορίες των πληροφοριών οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) και δύναται να αποθηκεύει τις πληροφορίες που προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (4), τις οποίες έχει λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, για σκοπούς της επαναδιαβίβασής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών

15.-(1) Η ανταλλαγή πληροφοριών, αιτήσεων, απαντήσεων και άλλων συναφών πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διενεργείται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και τυποποιημένο μορφότυπο σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται σε Εκτελεστικές Πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) δεν είναι διαθέσιμο, η διαβίβαση διενεργείται με οποιοδήποτε μέσο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών να εξακριβώσουν τη γνησιότητα των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της διαβίβασης.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) δεν είναι διαθέσιμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Εθνική Κεντρική Αρχή ενημερώνει τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εισαγωγή δεδομένων στο ECRIS-TCN

16.-(1) Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης υπηκόου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία, η Εθνική Κεντρική Αρχή δημιουργεί αρχείο δεδομένων στο ECRIS-TCN, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

(2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) αρχείο δεδομένων δύναται να περιέχει και εικόνες προσώπου του καταδικασθέντος υπηκόου τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτει στις διατάξεις του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου που επιτρέπει τη συλλογή και αποθήκευση εικόνων του καταδικασθέντος.

(3) Για τους σκοπούς των σημείων (i) και (ii) του στοιχείου (β), της παραγράφου (1) και της παραγράφου (5) του άρθρου 5 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ, η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να χρησιμοποιήσει δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων τα οποία συλλέγονται για σκοπούς που δεν σχετίζονται με ποινικές διαδικασίες, εφόσον αυτό προνοείται από την κείμενη νομοθεσία.

Χρήση του ECRIS-TCN για τον εντοπισμό κράτους μέλους που διαθέτει πληροφορίες ποινικού μητρώου

17.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή χρησιμοποιεί το ECRIS-TCN για τον εντοπισμό κράτους μέλους που διαθέτει πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας, προκειμένου να αντληθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) πληροφορίες για προηγούμενες καταδίκες, για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας κατά του προσώπου αυτού ή για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Τον έλεγχο του ποινικού μητρώου του προσώπου κατόπιν αίτησής του∙

(β) την έκδοση εξουσιοδοτήσεων ασφαλείας∙

(γ) τον έλεγχο ενόψει πρόσληψης∙

(δ) τον έλεγχο για εθελοντικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά ή ευάλωτα πρόσωπα∙

(ε) την έκδοση θεώρησης, την απόκτηση ιθαγένειας και διαδικασίες μετανάστευσης, περιλαμβανομένων των σχετικών με το άσυλο διαδικασιών∙

(στ) τον έλεγχο σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις και κρατικές εξετάσεις∙ και

(ζ) οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς προνοούνται από Νόμο της Δημοκρατίας.

(2) Η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να αποφασίσει ότι δεν ενδείκνυται η χρήση του ECRIS-TCN σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες υπήκοος τρίτης χώρας ζητεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή πληροφορίες σχετικά με το ποινικό του μητρώο ή η αίτηση υποβάλλεται για τη συλλογή πληροφοριών ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να ανατρέχει στο ECRIS-TCN για να εξακριβώσει κατά πόσον κράτος μέλος διαθέτει πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπήκοο τρίτης χώρας.

(4) Κατά την αναζήτηση στο ECRIS-TCN τηρούνται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

Τροποποίηση και διαγραφή δεδομένων ECRIS-TCN στο κεντρικό σύστημα και στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR)

18. Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ, η Εθνική Κεντρική Αρχή είναι αρμόδια για την τροποποίηση και διαγραφή των δεδομένων ECRIS-TCN από το κεντρικό σύστημα και από το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας.

Παροχή πληροφοριών σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη

19. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ, η Εθνική Κεντρική Αρχή δεν διαβιβάζει ή διαθέτει σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη πληροφορίες που έχουν προκύψει από το ECRIS-TCN σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

Ποινικές κυρώσεις

20.-(1) Πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα, τα οποία είναι καταχωρισμένα στο ECRIS-TCN κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία είναι καταχωρισμένα στο ECRIS-TCN, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ή άλλου προσωπικού οφέλους ή την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς σε άλλο πρόσωπο διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού ως προς την επεξεργασία

21.-(1) Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Εθνική Κεντρική Αρχή για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

(2) Σε περίπτωση λήψης αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού ως προς την επεξεργασία, η Εθνική Κεντρική Αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

Έννομη προστασία

22.-(1) Σε περίπτωση άρνησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ εκ μέρους της Εθνικής Κεντρικής Αρχής, το επηρεαζόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας και έννομης προστασίας στην Εθνική Εποπτική Αρχή.

(2) Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του ’ρθρου 146 του Συντάγματος εναντίον απόφασης της Εθνικής Κεντρικής Αρχής ή και της Εθνικής Εποπτικής Αρχής, σε περίπτωση που του αρνήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που το αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.

Υποχρεώσεις Εθνικής Εποπτικής Αρχής

23. Η Εθνική Εποπτική Αρχή εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.