Προοίμιο

Για σκοπούς-

(α) συμμόρφωσης με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση,

(β)εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)» και «Απόφαση 2007/171/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2007, για τον καθορισμό των απαιτήσεων δικτύου του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν II (τρίτος πυλώνας)»,

(γ)εφαρμογής των διατάξεων των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων» και «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)»,

(δ)εφαρμογής των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1528 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2017 που αντικαθιστά το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)»∙

«αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II» σημαίνει τις αρχές που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6∙

«αρχές με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις» σημαίνει τις αρχές της Δημοκρατίας που καθορίζονται στο άρθρο 5∙

«εγχειρίδιο SIRENE» σημαίνει το εγχειρίδιο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1528/EE, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τη διμερή ή πολυμερή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών∙

«Εθνική Υπηρεσία N.SIS II» σημαίνει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεύτερης γενιάς N.SIS II που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8∙

«εθνικό αντίγραφο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Άρθρου 4 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και στην παράγραφο (1) του Άρθρου 4 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ, το οποίο χρησιμοποιείται για την αυτόματη αναζήτηση δεδομένων που καταχωρίζονται στο Κεντρικό SIS ΙΙ∙

«Εθνικό Γραφείο SIRENE» σημαίνει το Εθνικό Γραφείο SIRENE της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου∙

«Εθνικό N.SIS II» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «N.SIS II» στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Άρθρου 4 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Άρθρου 4 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ∙

«Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1528/EE» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1528/EE της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2017 που αντικαθιστά το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)»∙

«Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου∙

«Κανονισμός 1986/2006/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων»∙

«Κανονισμός 1987/2006/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)»∙

«Κανονισμός 2016/679/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»∙

«Κεντρικό SIS II» σημαίνει το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς «SIS II» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 και στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 4 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, καθώς και στο Άρθρο 1 και στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 4 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν «SIS II»∙

«SIRENE» σημαίνει «Αιτήματα Συμπληρωματικών Πληροφοριών στις Εθνικές Καταχωρίσεις» και αποτελεί ακρωνύμιο που σχηματίζεται από τα αρχικά των λέξεων που περιγράφουν τον όρο στα αγγλικά, ήτοι «Supplementary Information Request at the National Entries».

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τις πιο πάνω αναφερόμενες Αποφάσεις και Κανονισμούς.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι-

(α) η εγκατάσταση, η λειτουργία και η χρήση του Εθνικού N.SIS II, και

(β) ο καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εισαγωγή και επεξεργασία των καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II, για την τήρηση εθνικού αντιγράφου και για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών και πρόσθετων στοιχείων σχετικά με-

(i) πρόσωπα και αντικείμενα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, περιλαμβανομένης της πρόσβασης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στο πλαίσιο έκδοσης πιστοποιητικών εγγραφής οχημάτων, και

(ii) πολίτες τρίτων χωρών με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής τους στη Δημοκρατία.

Αρμόδια αρχή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού N.SIS II

4. Η Αστυνομία Κύπρου ορίζεται ως Αρμόδια Αρχή στη Δημοκρατία για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού N.SIS II και για την επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ αυτού και του Κεντρικού SIS II.

Αρχές με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις

5.-(1) Δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση δεδομένων που εισάγονται στο Κεντρικό SIS II και τηρούνται στο εθνικό αντίγραφο έχουν οι ακόλουθες αρχές της Δημοκρατίας:

(α) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) και της παραγράφου (2) του άρθρου 27 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) και της παραγράφου (2) του άρθρου 40 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙

(β) η Αστυνομία Κύπρου, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 27 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 40 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙

(γ) το Υπουργείο Εξωτερικών, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (3) του άρθρου 27 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ∙

(δ) το Υπουργείο Εσωτερικών και οποιοδήποτε πρόσωπο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Εσωτερικών, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) και της παραγράφου (3) του άρθρου 27 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 40 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙

(ε) το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) και της παραγράφου (2) του άρθρου 27 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) και της παραγράφου (2) του άρθρου 40 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙ και

(στ) το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Κανονισμού 1986/2006/ΕΚ.

(2) Οι αρχές με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εφαρμόζουν τις γενικές διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων, στο μέτρο που τις αφορά, ως οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται στα Μέρη 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του εγχειριδίου SIRENE.

Αρμόδια αρχή εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II και αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II

6.-(1) Η Αστυνομία Κύπρου ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εισαγωγή καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II.

(2) Οι ακόλουθες αρχές ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II για θέματα των αρμοδιοτήτων τους και για το σκοπό αυτό υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στην Αστυνομία Κύπρου:

(α) Ο Επαρχιακός Δικαστής για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 26 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙

(β) το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 34, 36 και 38 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙

(γ) το Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 24, 25 και 26 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου (2) του άρθρου 38 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙

(δ) ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 34 και 38 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙

(ε) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4) του άρθρου 36 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, στις περιπτώσεις ύπαρξης συγκεκριμένων ενδείξεων ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (1) του άρθρου 37 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ είναι απαραίτητες για την αποτροπή σοβαρής απειλής, προερχόμενης από πρόσωπο για το οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 37 ή άλλων σοβαρών απειλών κατά της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, σύμφωνα με τον περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών Νόμο∙

(στ) το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των υποπαραγράφων (ε) και (στ) της παραγράφου (2) του άρθρου 38 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

(3) Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II υποβάλλει στην Αστυνομία Κύπρου αίτημα εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II γραπτώς ή σε άλλη ηλεκτρονική μορφή που δυνατόν να καθοριστεί σε συνεννόηση με το αρμόδιο γραφείο SIRENE.

(4) Οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εφαρμόζουν τις γενικές διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων, στο μέτρο που τις αφορά, ως περιγράφονται στα Μέρη 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του εγχειριδίου SIRENE:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Αστυνομία Κύπρου διαπιστώσει ότι αίτημα υποβολής εισαγωγής καταχωρίσεων στο Kεντρικό SIS II από αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II δεν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν εδάφιο, επικουρεί την αιτούσα αρχή για την εισαγωγή καταχώρισης σύμφωνα με τις δέουσες προϋποθέσεις.

Πρόσβαση του εθνικού μέλους στην Eurojust σε δεδομένα του εθνικού αντιγράφου

7. Το εθνικό μέλος στην Εurojust έχει δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στο εθνικό αντίγραφο, σε ότι αφορά στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, με βάση τη διαδικασία και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 42 και 43 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

Εθνική Υπηρεσία N.SIS II

8.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 7 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της παραγράφου (1) του άρθρου 7 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, καθιδρύεται Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεύτερης γενιάς N.SIS II, η οποία έχει την κεντρική ευθύνη για το Εθνικό N.SIS II.

(2) Η Εθνική Υπηρεσία N.SIS II αποτελεί Υπηρεσία της Αστυνομίας Κύπρου και υπάγεται στο Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας Κύπρου.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ορίζει μέλος της Αστυνομίας το οποίο προΐσταται της Εθνικής Υπηρεσίας N.SIS II .

(4) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Εθνική Υπηρεσία N.SIS II, είναι υπεύθυνη για-

(α) την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια του Εθνικού N.SIS II,

(β) την επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ του Εθνικού Ν.SIS II και του Κεντρικού SIS ΙΙ,

(γ) την τήρηση του εθνικού αντιγράφου,

(δ) την εξασφάλιση πρόσβασης των αρμόδιων αρχών στο Κεντρικό SIS ΙΙ και στο εθνικό αντίγραφο, και

(ε) τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

Εθνικό Γραφείο SIRΕΝΕ

9.-(1) Το Εθνικό Γραφείο SIRΕΝΕ, ορίζεται ως η αρμόδια αρχή, η οποία εξασφαλίζει την ανταλλαγή κάθε συμπληρωματικής πληροφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (2) του άρθρου 7 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της παραγράφου (2) του άρθρου 7 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

(2) Το Εθνικό Γραφείο SIRΕΝΕ αποτελεί το ενιαίο σημείο επαφής για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με την εισαγωγή καταχωρίσεων και για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, σε περιπτώσεις ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και αντικειμένων που έχουν καταχωριστεί στο Κεντρικό SIS II τα οποία εντοπίζονται κατόπιν θετικού αποτελέσματος αναζήτησης.

(3) Κύρια αρμοδιότητα του Εθνικού Γραφείου SIRΕΝΕ είναι να μεριμνά για την ανταλλαγή όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες του Εγχειριδίου SIRENE κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ-

(α) ώστε τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται μεταξύ τους ή να αλληλοενημερώνονται κατά την εισαγωγή καταχώρισης,

(β) ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, έπειτα από θετική απάντηση,

(γ) σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατόν να ληφθεί το απαιτούμενο μέτρο,

(δ) σε σχέση με την ποιότητα των δεδομένων του Κεντρικού SIS II, περιλαμβανομένης της επικύρωσης των εξερχόμενων και της επαλήθευσης των εισερχόμενων καταχωρίσεων,

(ε) σε σχέση με τη συμβατότητα και την προτεραιότητα των καταχωρίσεων, και

(στ) σε σχέση με τα δικαιώματα των προσώπων που αφορούν τα δεδομένα, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

(4) Το Εθνικό Γραφείο SIRENE κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του εφαρμόζει τις γενικές διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων, στο μέτρο που αφορά το Γραφείο αυτό, όπως οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται στα Μέρη 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του εγχειριδίου SIRENE.

(5) Η ανταλλαγή των συμπληρωματικών πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της επικοινωνιακής υποδομής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η επικοινωνιακή υποδομή δεν είναι διαθέσιμη, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα επαρκώς ασφαλή τεχνικά μέσα για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών.

Στελέχωση του Εθνικού Γραφείου SIRENE

10.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ορίζει μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, το οποίο προΐσταται του Εθνικού Γραφείου SIRENE.

(2) To Εθνικό Γραφείο SIRENE στελεχώνεται από μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και λειτουργούς των αρμοδίων αρχών για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6:

Νοείται ότι, η απόφαση για στελέχωση του Εθνικού Γραφείου SIRENE με λειτουργούς των αρμοδίων αρχών για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II λαμβάνεται από κάθε αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 6, οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου λειτουργοί των αρμοδίων αρχών για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II εξουσιοδοτούνται να εισαγάγουν καταχωρίσεις στο Κεντρικό SIS II σε ότι αφορά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρχής από την οποία προέρχονται, κατόπιν εξουσιοδότησης του Προϊστάμενου του Εθνικού Γραφείου SIRENE.

Κατηγορίες καταχωρίσεων δεδομένων

11.-(1) Οι κατηγορίες των δεδομένων που καταχωρίζονται στο Κεντρικό SIS II είναι οι ακόλουθες:

(α) Πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό τη σύλληψη και παράδοση ή την έκδοσή τους∙

(β) εξαφανισθέντα πρόσωπα∙

(γ) πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό τη συμμετοχή σε ποινική δικαστική διαδικασία∙

(δ) πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ∙

(ε) αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία∙ και

(στ) πολίτες τρίτων χωρών με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής.

(2) Κατά την εκτέλεση δράσης βάσει καταχώρισης για σκοπούς ειδικού ελέγχου, επιτρέπεται να υποβληθούν σε έρευνα πρόσωπα, οχήματα, πλοία, αεροσκάφη, εμπορευματοκιβώτια και μεταφερόμενα αντικείμενα, νοουμένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται δυνάμει των οικείων διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή/και του περί Αστυνομίας Νόμου ή/και του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου ή/και άλλης οικείας νομοθεσίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια ειδικών ελέγχων, το εν λόγω μέτρο μετατρέπεται αυτομάτως σε διακριτική παρακολούθηση.

Στόχοι, ποϋποθέσεις εισαγωγής και διαδικασίες καταχωρίσεων

12.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, σε περίπτωση προσώπου που αναζητείται με σκοπό τη σύλληψη και παράδοση ή την έκδοσή του, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 και 31 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

(2) Σε περίπτωση-

(α) εξαφανισθέντος προσώπου, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 20, 23, 32 και 33 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ,

(β) προσώπου που αναζητείται με σκοπό τη συμμετοχή σε δικαστική διαδικασία, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 20, 23, 34 και 35 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ,

(γ) προσώπου και αντικειμένου με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 20, 23, 36 και 37 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, νοουμένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις οικείες διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή του περί Αστυνομίας Νόμου ή του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, ανάλογα με την περίπτωση,

(δ) αντικειμένου, με σκοπό την κατάσχεση ή τη χρήση του ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινική διαδικασία, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 20, 38 και 39 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ,

(ε) πολίτη τρίτης χώρας, με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής του στη Δημοκρατία, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 20, 23, 24, 25 και 26 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ.

Προσθήκη ειδικής ένδειξης

13.-(1) Η προσθήκη ειδικής ένδειξης αναφορικά με την μη εκτέλεση καταχώρισης στο Κεντρικό SIS II, μέσω του Εθνικού Γραφείου SIRENE, είναι δυνατή στις περιπτώσεις που προβλέπονται και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 24 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

(2) Η προσθήκη ειδικής ένδειξης για απαγόρευση σύλληψης σε καταχώριση, με σκοπό τη σύλληψη και παράδοση προσώπου, είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εφόσον η αρμόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 11 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, έχει αρνηθεί την εκτέλεσή του δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του Νόμου αυτού∙ και

(β) με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εφόσον το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης έχει εκδοθεί για πράξη η οποία-

(i) δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

(ii) συνιστά αδίκημα για το οποίο επιτρέπεται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Έκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου.

Εισαγωγή και χρήση φωτογραφιών και δακτυλικών αποτυπωμάτων στις καταχωρίσεις

14. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του περί Αστυνομίας Νόμου, των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, η εισαγωγή, χρήση φωτογραφιών και δακτυλικών αποτυπωμάτων στις καταχωρίσεις δυνάμει των διατάξεων των υποπαραγράφων (ε) και (στ) της παραγράφου (2) του άρθρου 20 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και των υποπαραγράφων (στ) και (ε) της παραγράφου (2) του άρθρου 20 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, είναι δυνατή και υπόκειται στη διαδικασία και στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και στο άρθρο 22 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, αντίστοιχα.

Αρχή της αναλογικότητας

15. Η Αστυνομία Κύπρου και οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II, πριν την εισαγωγή ή την υποβολή αιτήματος για εισαγωγή καταχώρισης στο Κεντρικό SIS II, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζουν κατά πόσο η καταλληλότητα, η συνάφεια και η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης, δικαιολογεί την καταχώριση.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των καταχωρίσεων

16.-(1) Οι καταχωρίσεις προσώπων που εισάγονται στο Κεντρικό SIS II διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν, τηρουμένων των προϋποθέσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στο άρθρο 44 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

(2) Οι καταχωρίσεις για πολίτες τρίτων χωρών διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν, τηρουμένων των προϋποθέσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στο άρθρο 29 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ.

(3) Οι καταχωρίσεις για αντικείμενα που εισάγονται στο Κεντρικό SIS II διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν, τηρουμένων των προϋποθέσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στο άρθρο 45 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

Τήρηση αρχείου σε εθνικό επίπεδο

17. H Εθνική Υπηρεσία N.SIS II μεριμνά για την τήρηση αρχείου στο οποίο καταχωρίζεται κάθε πρόσβαση στα δεδομένα του SIS II και κάθε ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και το άρθρο 12 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ, με σκοπό να ελέγχεται το παραδεκτό της αναζήτησης, καθώς και η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων και να εξασφαλίζεται ο αυτοέλεγχος και η ορθή λειτουργία του N.SIS ΙΙ, καθώς και η ακεραιότητα και η ασφάλεια των δεδομένων.

Τήρηση αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών από το Εθνικό Γραφείο SIRENE

18.-(1) Το Εθνικό Γραφείο SIRΕΝΕ τηρεί αρχείο με όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία στο πλαίσιο της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 53(1) και (2) της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και του άρθρου 38(1) και (2) του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ.

(2) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που σχετίζονται με συγκεκριμένη καταχώριση την οποία έχει εισαγάγει η Δημοκρατία ή με καταχώριση άλλου κράτους μέλους σε σχέση με την οποία έχουν αναληφθεί ενέργειες στο έδαφος της Δημοκρατίας, διατηρούνται για περίοδο τριών (3) ετών και ακολούθως η αναγκαιότητα περαιτέρω διατήρησής τους εξετάζεται ανά περίπτωση σε ετήσια βάση.

Τεχνική συμμόρφωση

19.Η Εθνική Υπηρεσία N.SIS II μεριμνά, ώστε το εθνικό αντίγραφο να περιέχει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του Κεντρικού SIS II, το οποίο χρησιμεύει για την αυτόματη αναζήτηση δεδομένων στο έδαφος της Δημοκρατίας από τις αρχές με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις.

Κατάρτιση προσωπικού

20. Η Αστυνομία Κύπρου, οι αρχές με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις και οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II μεριμνούν, ώστε πρόσωπα με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στο εθνικό αντίγραφο και πρόσωπα με δικαίωμα εισαγωγής καταχώρισης στο Κεντρικό SIS II, προτού λάβουν τη σχετική εξουσιοδότηση, καταρτιστούν δεόντως για την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και ενημερωθούν για τις συναφείς κυρώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 29.

Υποχρέωση αυτοελέγχου

21. Η Αστυνομία Κύπρου, οι αρχές με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις και οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II, λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και συνεργάζονται, όπου απαιτείται, με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μέτρα ασφάλειας

22.-(1) H Εθνική Υπηρεσία N.SIS II, οι αρχές με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις και οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II, λαμβάνουν τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 10 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και στο Άρθρο 10 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ.

(2) Το Εθνικό Γραφείο SIRΕΝΕ λαμβάνει ισοδύναμα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα για την ασφάλεια ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών.

Τήρηση κανόνων εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου

23.Πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα του Κεντρικού SIS II, δεδομένα του εθνικού αντιγράφου και συμπληρωματικές πληροφορίες, τηρεί κανόνες εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

24.-(1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται επί των δεδομένων του Κεντρικού SIS II, των δεδομένων του εθνικού αντιγράφου και των συμπληρωματικών πληροφοριών, για σκοπούς της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 2 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, υπόκειται στις διατάξεις-

(α) του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου,

(β) του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία του Ατόμου και την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κυρωτικού) Νόμου, και

(γ) του Κυρωτικoύ του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981, Νόμου.

(2) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται επί των δεδομένων του Κεντρικού SIS II, των δεδομένων του εθνικού αντιγράφου και των συμπληρωματικών πληροφοριών, για σκοπούς απαγόρευσης εισόδου ή διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στη Δημοκρατία, τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ, υπόκειται στις διατάξεις-

(α) του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ, και

(β) του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(3) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται επί των δεδομένων του Κεντρικού SIS II και του εθνικού αντιγράφου πραγματοποιείται τηρουμένων των διατάξεων του Κεφαλαίου ΧΙ της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και του Κεφαλαίου V του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ.

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων και διαγραφής δεδομένων που δεν έχουν εισαχθεί νομότυπα

25.Το υποκείμενο του οποίου τα δεδομένα δεν έχουν καταχωρισθεί νομότυπα στο SIS II δύναται να υποβάλει γραπτό αίτημα στο Εθνικό Γραφείο SIRENE, για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων και διαγραφής δεδομένων που δεν έχουν εισαχθεί νομότυπα, το οποίο δικαίωμα προβλέπεται στο άρθρο 58 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και στο άρθρο 41 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ.

Δικαίωμα ενημέρωσης πολίτη τρίτης χώρας

26.-(1) Για την άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ, το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ.

(2) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες παρέχονται γραπτώς, συνοδευόμενες από αντίγραφο ή μνεία της εθνικής απόφασης βάσει της οποίας διενεργήθηκε η καταχώριση των δεδομένων του εν λόγω πολίτη όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1) του άρθρου 24 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ.

(3) Το δικαίωμα ενημέρωσης δύναται να περιορισθεί σε περίπτωση που-

(α)(i) τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν παρασχεθεί από τον ίδιο τον πολίτη τρίτης χώρας, και

(ii) η παροχή πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια,

(β) ο πολίτης τρίτης χώρας έχει ήδη ενημερωθεί.

Σύνδεσμοι μεταξύ καταχωρίσεων

27. Η δημιουργία συνδέσμων μεταξύ καταχωρίσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και του άρθρου 37 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ.

Εθνική Εποπτική Αρχή

28.-(1) Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως Εθνική Εποπτική Αρχή και ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με καταχωρίσεις στο Κεντρικό SIS II και αναζητήσεις στο εθνικό αντίγραφο, καθώς και τη νομιμότητα της ανταλλαγής και περαιτέρω επεξεργασίας συμπληρωματικών πληροφοριών.

(2) Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ασκεί έλεγχο τουλάχιστον ανά τετραετία των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται επί των δεδομένων του Κεντρικού SIS II, των δεδομένων του εθνικού αντιγράφου και των συμπληρωματικών πληροφοριών.

Κυρώσεις

29.-(1) Πρόσωπο που προβαίνει σε πρόσβαση για αναζήτηση στα δεδομένα του εθνικού αντιγράφου ή σε καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Κεντρικό SIS II ή σε ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο που προβαίνει σε πρόσβαση για αναζήτηση στα δεδομένα του εθνικού αντιγράφου ή σε καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Κεντρικό SIS II ή σε ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ή άλλου προσωπικού οφέλους ή την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς σε άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ένδικα μέσα

30.-(1) Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, εναντίον της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής ή και αρχής με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις δεδομένων που εισάγονται στο Κεντρικό SIS II και εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και της Απόφασης 2007/533/ΕΚ, για να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης για διόρθωση, διαγραφή και ενημέρωση καταχώρισης που το αφορά, δυνάμει των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(2) Αναφορικά με δεδομένα που καταχωρίζονται στο Κεντρικό SIS II και εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης 2007/533/ΕΚ, το δικαίωμα προσφυγής ασκείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(3) Οι τελεσίδικες αποφάσεις που λαμβάνονται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ ή του άρθρου 59 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, αναγνωρίζονται και εκτελούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την επιφύλαξη, αντίστοιχα, των διατάξεων του άρθρου 48 του Κανονισμού 1987/2006/ΕΚ και του άρθρου 64 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.

(4) Πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί ακυρωτική απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, για διόρθωση, διαγραφή και ενημέρωση καταχώρισης, δύναται να αιτηθεί την καταβολή αποζημίωσης στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας ενώπιον πολιτικού Δικαστηρίου δυνάμει του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου.

Έκδοση Κανονισμών

31. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

32. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ, εφόσον εγκριθεί και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για προσωρινή πρόσβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κεντρικό SIS II, στο μέρος που αφορά την εφαρμογή της συγκεκριμένης Απόφασης:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εφόσον εγκριθεί και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (2) του άρθρου 3 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
19 του Ν. 171(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 171(Ι)/2023

19. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.:δηλαδή ο Ν. 171(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αφού προηγουμένως εγκριθούν και δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-

(α) η Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσωρινή πρόσβαση της Δημοκρατίας στο Κεντρικό SIS, στο μέρος που αφορά την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης για τη Δημοκρατία· και

(β) η Απόφαση (ΕΕ) 2023/870 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν στην Κυπριακή Δημοκρατία  η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
20 του Ν. 171(Ι)/2023Κατάργηση

20. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 171(Ι)/2023], ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022, καταργείται.