Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, οι έκτακτες και ιδιάζουσες συνθήκες πανδημίας που προκλήθηκαν συνεπεία του κορωνοϊού SARS-COV-2 συνεχίζονται στη Δημοκρατία,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, καθίσταται αναγκαία η προστασία της δημόσιας υγείας με την αποφυγή συναθροίσεων ως αποτέλεσμα των διαταγμάτων που βρίσκονται και/ή τυχόν θα βρίσκονται σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου πρέπει να συγκληθεί κατά το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμου,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω των πιο πάνω διαταγμάτων καθίσταται αδύνατη η σύγκληση της εν λόγω τακτικής γενικής συνέλευσης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, εκ των πραγμάτων καθίσταται αναγκαία η παράταση της προβλεπόμενης στον πιο πάνω νόμο προθεσμίας για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου,

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2021.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«βασικός νόμος», σημαίνει τον περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμο.

(2) Όροι, οι οποίοι δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τις διατάξεις του βασικού νόμου.

Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

3. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 21 του βασικού νόμου, η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου καθόσον αφορά στο έτος 2021, θα συγκληθεί ουχί βραδύτερον της 31ης Μαΐου 2021.

Παράταση θητείας υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου

4. [Διαγράφηκε]