Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης και ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, καθώς και η παροχή κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία, συνιστούν έργο υψίστης σημασίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τη 2α Οκτωβρίου 2019, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας και αλληλεγγύης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας και αλληλεγγύης και η αντιμετώπιση των κοινωνικών υποθέσεων που αντιμετωπίζει ο πολίτης και η κοινωνία γενικότερα αποτελούν προτεραιότητα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία και ανάγκη προς εκσυγχρονισμό, κυρίως μέσω της αναβάθμισης των δομών και του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του Κράτους, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αλληλεγγύης προς όφελος των πολιτών και των ευάλωτων οικογενειών και ομάδων,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το υφιστάμενο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας κρίνεται ότι χρήζει εκσυγχρονισμού, ώστε να αποδίδει αποτελεσματικά και στο μέγιστο δυνατό βαθμό στον οριζόντιο χειρισμό των αυξανόμενων αναγκών της κοινωνίας για αντιμετώπιση και πρόληψη,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, διαπιστώνεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού κεντρικού φορέα με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες για σκοπούς προώθησης του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της κοινωνίας, στο οποίο να υπαχθούν όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούνταν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βάσει θεματικών υποδιαιρέσεων

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, οι προτεινόμενες θεσμικές ρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών και μέτρων εκσυγχρονισμού, όπως και στην ενίσχυση της υποδομής και δραστηριότητας των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τους πολίτες και τους νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση του αξιώματος του Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω ως επικεφαλής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες και εξουσίες σε θέματα κοινωνικών υποθέσεων και μέριμνας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.

ΜΕΡΟΣ I ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρωˑ

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο∙

«εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου·

«εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου·

«νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς και διατάγματα που αφορούν στις δραστηριότητες, εξουσίες και καθήκοντα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που βρίσκονται σε ισχύ κατά την αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ημερομηνία·

«Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας» σημαίνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπάγονταν στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας περιλαμβανομένου λειτουργού κοινωνικών υπηρεσιών, λειτουργού ευημερίας, ιδρυματικού λειτουργού και ωρομίσθιου υπαλλήλου, ο οποίος αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε μόνιμη θέση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή υπηρετούσε ως εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου ή ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιος·

«Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας» ή «Υφυπουργείο» σημαίνει το Υφυπουργείο, το οποίο ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3ˑ

«Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω» ή «Υφυπουργός» σημαίνει πρόσωπο διοριζόμενο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

3. Με τον παρόντα Νόμο καθιδρύεται υφυπουργείο, καλούμενο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ως αποτέλεσμα μετεξέλιξης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο οποίο εμπίπτουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Η υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής και στρατηγικής και κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και η εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής και στρατηγικής για σκοπούς διασφάλισης συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, η παροχή κοινωνικής προστασίας, η επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, η προώθηση της ισότητας ευκαιριών, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων·

(β) η υποβολή προτάσεων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και ο συντονισμός και η υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής και ειδικότερα-

(i) η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση της οικογένειας, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στον πολυσύνθετο ρόλο της,

(ii) η στήριξη ατόμων και οικογενειών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα,

(iii) η διασφάλιση της προστασίας και της φροντίδας των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού,

(iν) η κινητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε τοπικό επίπεδο,

(ν) η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από κρατικά ιδρύματα και ανάδοχες οικογένειες σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

(γ) η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και των διαδικασιών του Υφυπουργείου και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται·

(δ) η υποβολή προτάσεων για τη χάραξη εθνικής πολιτικής και στρατηγικής και η εφαρμογή τους, όπως και η διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων των πολιτών∙ και

(ε) οποιεσδήποτε άλλες συναφείς αρμοδιότητες δύναται να ανατεθούν σε αυτό είτε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είτε διά Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στελέχωση Υφυπουργείου και μεταφορά Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

4.-(1) Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στελεχώνεται και διοικείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως και οποιουδήποτε άλλου Νόμου ρυθμίζει θέματα στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας.

(2) Ο Υφυπουργός συνιστά τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου, ο οποίος ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου, κατ’ αναλογίαν των αρμοδιοτήτων Υπουργού αναφορικά με το προσωπικό του Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου είναι ο αρμόδιος λειτουργός για την άσκηση της διοίκησης του Υφυπουργείου.

(4) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και όλα τα επαρχιακά και/ή τοπικά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταφέρονται και εφεξής συνιστούν Τμήμα του Υφυπουργείου και συνεχίζουν να έχουν τις αρμοδιότητες που είχαν αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αυτές διαφοροποιηθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι, το Υφυπουργείο δύναται να έχει επαρχιακά και/ή τοπικά γραφεία σε όλες τις επαρχίες της Δημοκρατίας.

(5) Οι μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εκχωρηθείσες στον Διευθυντή και σε λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εξουσίες, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού λογίζονται ως εκχωρηθείσες στον Γενικό Διευθυντή και στους λειτουργούς του Υφυπουργείου, αντίστοιχα.

(6) Οι υπάλληλοι, οι οποίοι αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετούσαν στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, μεταφέρονται υπό την υφιστάμενη δομή των εν λόγω Υπηρεσιών και εφεξής αποτελούν υπαλλήλους του Υφυπουργείου.

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων

5.-(1) Το Υφυπουργείο συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση:

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων καλύπτει την περίοδο του έτους που αντιστοιχεί στην περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου Υφυπουργού μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά.

(2) Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται σε τέτοιο τύπο και κατά τέτοιο τρόπο, όπως κρίνεται από τον Υφυπουργό δόκιμο και, σε κάθε περίπτωση, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ
Διορισμός Υφυπουργού, εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού

6.-(1) Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω, διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(2) Πρόσωπο διοριζόμενο ως Υφυπουργός, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο ή διά Νόμου.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), στις εξουσίες και αρμοδιότητες του Υφυπουργού, εμπίπτουν τα ακόλουθα:

(α) Η πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείουˑ

(β) η πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του∙

(γ) η διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο∙

(δ) η διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται∙

(ε) η έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή καθηκόντων ανατίθενται σε αυτόν και η εφαρμογή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλου οικείου Νόμου, σε σχέση με τις εξουσίες ή τα καθήκοντα που του ανατίθενται∙

(στ) η προπαρασκευαστική εργασία προς υποβολή σε Υπουργό, αναλόγως του θέματος, νομοσχεδίων, προσχεδίων διαταγμάτων ή προσχεδίων κανονισμών που αφορούν σε εξουσίες ή καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Ο Υφυπουργός, με γραπτή απόφασή του, δύναται να εκχωρεί στο Γενικό Διευθυντή την άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών και αρμοδιοτήτων του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός από τις εξουσίες και/ή αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την άσκηση πολιτικής του Υφυπουργείου.

Διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού

7. Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου αυτός διορίστηκε και τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ασυμβίβαστο

8. Η ιδιότητα του Υφυπουργού είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμα του βουλευτή, του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, την ιδιότητα του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας ή την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του κατόχου θέσης στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή σε Νομικά Προσώπα Δημοσίου Δικαίου.

Αποζημίωση και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

9.-(1) Η καταβλητέα στον Υφυπουργό αποζημίωση καθορίζεται στο ύψος της προβλεπομένης για τους Υπουργούς αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμου.

(2) Ο Υφυπουργός απολαμβάνει των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τα οποία προβλέπονται για το αξίωμα του Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα καταβάλλονται ή όροι ισχύουν για Υπουργό, ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών για τον Υφυπουργό.

Ετήσιος Προϋπολογισμός

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υφυπουργός συντάσσει για κάθε οικονομικό έτος πρόταση προϋπολογισμού, με την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου του.

(2) Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για κάθε οικονομικό έτος, αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, εντάσσεται στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο ούτος αφορά.

Παρουσία Υφυπουργού στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων

11. Ο Υφυπουργός δύναται να υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες αυτού για θέματα της αρμοδιότητάς του ή για θέματα που πηγάζουν από τις εκάστοτε ανατιθέμενες σε αυτόν εξουσίες, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία στο Υφυπουργείο

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφ’ ης η δομή και οργάνωση του Υφυπουργείου ολοκληρωθεί, δύναται με Απόφασή του να μεταφέρει στο Υφυπουργείο το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία και τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους, όπως και την υπαγόμενη στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρμοδιότητα εξέτασης επιδομάτων βάσει της οικείας νομοθεσίας περί επιδομάτων, όπως θα καθοριστεί στην εν λόγω Απόφαση.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Μεταβατικές διατάξεις

14.-(1) Οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή σε δημόσια έγγραφα-

(α) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιαςˑ

(β) στον Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε σχέση με εξουσίες και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω∙

(γ) στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε σχέση με εξουσίες και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, λογίζεται ως αναφορά στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας∙

(δ) σε επαρχιακό και/ή τοπικό Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας, λογίζεται ως αναφορά σε επαρχιακό και/ή τοπικό Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας:

Νοείται ότι, όταν τέτοια αναφορά γίνεται σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του αντισυμβαλλομένου, ισχύουν τα ανωτέρω.

(2) Έγκριση, άδεια, σύμβαση ή άλλη πράξη οποιασδήποτε φύσης η οποία χορηγήθηκε ή έγινε δυνάμει του Νόμου, λογίζεται ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Υπηρεσιακή οδηγία, ή εγκύκλιος ή οδηγία, η οποία κοινοποιήθηκε στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι αναφέρεται στους υπαλλήλους του Υφυπουργείου, μέχρι την κατάργηση ή αντικατάσταση εκάστης.

(4) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου και αφορά σε ζητήματα τα οποία ηγέρθησαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζεται ή ασκείται κατά του καθιδρυόμενου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου Υφυπουργείου.

(5) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε υποχρέωση δημιουργηθεί σε σχέση με τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (4), καθίσταται υποχρέωση του Υφυπουργείου και οποιαδήποτε θεραπεία προβλέπεται σε αυτές ή σε σχέση με αυτές εκτελείται εναντίον του Υφυπουργείου.

(6) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12, οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία και στους επηρεαζόμενους υπαλλήλους οι οποίοι μεταφέρονται στο Υφυπουργείο, καθώς και σε σχέση με την αρμοδιότητα εξέτασης επιδομάτων βάσει της οικείας νομοθεσίας περί επιδομάτων.

(7) Επιπροσθέτως των αναφερομένων στο εδάφιο (6), από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, οπουδήποτε στον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο και στον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο, γίνεται αναφορά στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω και όπου γίνεται αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει διαφορετική ημερομηνία έναρξης της ισχύος επί μέρους διατάξεων του παρόντος Νόμου.