Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021.

Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγαθό» σημαίνει-

(α) κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο, καθώς και το νερό, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα·

(β) κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο, το οποίο ενσωματώνει και/ή διασυνδέεται με ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η απουσία του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου ή της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας να παρεμποδίζει τα αγαθά από το να εκτελούν τις λειτουργίες τους, καλούμενο ως «αγαθό με ψηφιακά στοιχεία»·

«ανθεκτικότητα» σημαίνει την ικανότητα των αγαθών να διατηρούν τις απαιτούμενες λειτουργίες και επιδόσεις τους στο πλαίσιο της συνήθους χρήσης·

«αντικατάσταση» σημαίνει την παράδοση άλλου αγαθού ιδίας αξίας και ποιότητας με αυτή που θα είχε το αρχικώς αγορασθέν αγαθό, αν αυτό ήταν σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης·

«δημόσιος πλειστηριασμός» σημαίνει τη μέθοδο πώλησης, κατά την οποία τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προσφέρονται από τον έμπορο σε καταναλωτές, οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον πλειστηριασμό οι ίδιοι, μέσω διαφανούς ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών, η οποία διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή και κατά την ολοκλήρωση της οποίας ο νικητής δεσμεύεται να αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες·

«διαλειτουργικότητα» σημαίνει την ικανότητα των αγαθών να λειτουργούν με υλικό ή λογισμικό διαφορετικό από εκείνο με το οποίο χρησιμοποιούνται κατά κανόνα τα αγαθά του ίδιου είδους·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«δωρεάν» σημαίνει την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού, χωρίς τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης, ιδίως των εξόδων αποστολής και/ή μεταφοράς, το εργατικό κόστος και/ή το κόστος των υλικών·

«έλλειψη συμμόρφωσης» σημαίνει οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8·

«εμπορική εγγύηση» σημαίνει κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του πωλητή ή παραγωγού (εγγυητής) έναντι του καταναλωτή, πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις του πωλητή σχετικά με την εγγύηση συμμόρφωσης για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, ή για αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση με οποιονδήποτε τρόπο των αγαθών σε περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές, ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν της συμμόρφωσης που αναφέρεται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν τη σύναψη της σύμβασης·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και οποιονδήποτε λειτουργό της εν λόγω Υπηρεσίας ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτόν να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του·

«επιγραμμική διεπαφή» σημαίνει κάθε λογισμικό, περιλαμβανομένου του δικτυακού τόπου, μέρους αυτού ή μιας εφαρμογής, το οποίο διαχειρίζεται εμπορευόμενος ή άλλος εξ ονόματος αυτού και χρησιμεύει για να δοθεί στους καταναλωτές πρόσβαση στα αγαθά ή στις υπηρεσίες του εμπορευόμενου·

«επισκευή» σημαίνει την αποκατάσταση του αγαθού σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης·

«ιδιοκτήτης κώδικα» σημαίνει κάθε οντότητα, συμπεριλαμβανομένων ενός εμπορευόμενου ή μίας ομάδας εμπορευόμενων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς και/ή για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα όσων έχουν αναλάβει να δεσμεύονται από αυτόν∙

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ

«καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο, αναφορικά με τις συμβάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·

«λειτουργικότητα» σημαίνει την ικανότητα των αγαθών να εκτελούν τις λειτουργίες τους, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού τους·

«νόμιμη εγγύηση» ή «εγγύηση συμμόρφωσης» σημαίνει την ευθύνη του πωλητή έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης·

«παραγωγός» σημαίνει τον κατασκευαστή ενός αγαθού, τον εισαγωγέα του αγαθού στο έδαφος της Ένωσης ή κάθε προσώπου που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας επί του αγαθού το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο·

«πωλητής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο, αναφορικά με τις συμβάσεις που διέπονται από τον παρόντα Νόμο, ενεργεί, ο ίδιος ή μέσω άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του και/ή για λογαριασμό του, για σκοπούς που σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του·

«σταθερό μέσο» σημαίνει κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένου χαρτιού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον πωλητή να αποθηκεύει πληροφορίες οι οποίες απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική πρόσβαση, για χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

«σύμβαση πώλησης» σημαίνει κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο πωλητής μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα·

«συμβατότητα» σημαίνει την ικανότητα των αγαθών να λειτουργούν με υλισμικό ή λογισμικό με το οποίο χρησιμοποιούνται κατά κανόνα τα αγαθά του ιδίου είδους, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή των αγαθών, του υλισμικού ή του λογισμικού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«ψηφιακό περιεχόμενο» σημαίνει τα δεδομένα τα οποία παρέχονται σε ψηφιακή μορφή·

«ψηφιακή υπηρεσία» σημαίνει-

(α) την υπηρεσία, η οποία παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να δημιουργεί, να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει δεδομένα σε ψηφιακή μορφή ή να έχει πρόσβαση σε αυτά· ή

(β) την υπηρεσία, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή που έχουν αναφορτωθεί ή δημιουργηθεί από καταναλωτή ή άλλους χρήστες της υπηρεσίας αυτής, ή κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά.

Πεδίο εφαρμογής

3.Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με-

(α) Συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ καταναλωτή και πωλητή, περιλαμβανομένων των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών, τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν ή να παραχθούν, καθώς και συμβάσεις, που αφορούν σε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

(β) συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου και/ή ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε αγαθά και/ή διασυνδέονται με αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 και παρέχονται με τα αγαθά στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο ή η εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία παρέχεται από τον πωλητή ή από τρίτο μέρος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για το εάν η παροχή ενσωματωμένου ή διασυνδεδεμένου ψηφιακού περιεχομένου ή ενσωματωμένης ή διασυνδεδεμένης ψηφιακής υπηρεσίας αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης, τεκμαίρεται ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία διέπεται από τη σύμβαση πώλησης.

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με συμβάσεις που αφορούν σε-

(α) παροχή ψηφιακού περιεχομένου και/ή ψηφιακών υπηρεσιών∙

(β) οποιοδήποτε υλικό μέσο, το οποίο χρησιμεύει αποκλειστικά ως φορέας για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου∙

(γ) οποιαδήποτε αγαθά, τα οποία πωλούνται στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή∙

(δ) ζώντα ζώα∙

(ε) μεταχειρισμένα αγαθά, τα οποία πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς:

Νοείται ότι, ο πωλητής οφείλει να παρέχει πλήρη και σαφή ενημέρωση στον καταναλωτή σχετικά με τον περιορισμό των δικαιωμάτων του, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Συμβάσεων Νόμου, και ειδικά των κανόνων εγκυρότητας, διαμόρφωσης ή αποτελέσματος μιας σύμβασης, συμπερι-λαμβανομένων των συνεπειών τερματισμού μιας σύμβασης, στον βαθμό που δεν γίνεται ειδική ρύθμιση στον παρόντα Νόμο.

(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμου.

Συμμόρφωση αγαθών

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, ο πωλητής υποχρεούται να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά, τα οποία συμμορφώνονται ανάλογα με την περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8.

Υποκειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης

6. Τεκμαίρεται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης, εάν-

(α) Αντιστοιχούν στην περιγραφή, στο είδος, στην ποσότητα και στην ποιότητα και διαθέτουν τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά χαρακτηριστικά, ως απαιτούνται από τη σύμβαση πώλησης,

(β) είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή το αργότερο κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης πώλησης, ο δε πωλητής την αποδέχθηκε,

(γ) παραδίδονται με όλα τα εξαρτήματα και τυχόν οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών εγκατάστασης, όπως ορίζει η σύμβαση πώλησης, και

(δ) επικαιροποιούνται με ενημερώσεις, όπως προβλέπεται στη σύμβαση πώλησης.

Αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης

7.-(1) Επιπροσθέτως της τήρησης κάθε υποκειμενικής απαίτησης συμμόρφωσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, τα αγαθά πρέπει να-

(α) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται συνήθως αγαθά του ίδιου τύπου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, κάθε υφιστάμενο ενωσιακό και εθνικό νόμο, τα τεχνικά πρότυπα ή την απουσία τεχνικών προτύπων, καθώς και κάθε ισχύοντα ειδικό ανά τομέα κώδικα δεοντολογίας,

(β) έχουν, κατά περίπτωση, την ποιότητα και να αντιστοιχούν στην περιγραφή του δείγματος ή υποδείγματος, το οποίο ο πωλητής έθεσε στη διάθεση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης,

(γ) παραδίδονται, κατά περίπτωση, μαζί με τα εξαρτήματα, τις συσκευασίες, τις οδηγίες εγκατάστασης ή άλλου είδους οδηγίες που είναι εύλογο να αναμένει να λάβει ο καταναλωτής, και

(δ) διαθέτουν την ποσότητα, καθώς και τα συνήθη ποιοτικά και άλλα χαρακτηριστικά, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανθεκτικότητα, τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα και την ασφάλεια, τα οποία είναι συνήθη για αγαθά του ίδιου τύπου και τα οποία είναι εύλογο να αναμένει ο καταναλωτής, δεδομένης της φύσης των αγαθών και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δημόσια δήλωση που έχει πραγματοποιηθεί από τον πωλητή και/ή για λογαριασμό του πωλητή και/ή άλλων προσώπων σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας συναλλαγών, περιλαμβανομένου του παραγωγού, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήμισης ή της επισήμανσης.

(2) Ο πωλητής δεν δεσμεύεται από τις δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), εάν αποδείξει ότι-

(α) δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δημόσια δήλωση, ή

(β) κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, η σχετική δημόσια δήλωση είχε διορθωθεί με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο με αυτόν που είχε πραγματοποιηθεί, ή

(γ) η απόφαση για την αγορά των αγαθών δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη δημόσια δήλωση.

(3) Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, ο πωλητής διασφαλίζει ότι κοινοποιούνται και παρέχονται στον καταναλωτή οι ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της συμμόρφωσης των εν λόγω αγαθών για χρονική περίοδο που-

(α) ο καταναλωτής δύναται ευλόγως να αναμένει, δεδομένου του τύπου και του σκοπού των αγαθών και των ψηφιακών στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και τη φύση της σύμβασης, όταν η σύμβαση πώλησης προβλέπει μία μεμονωμένη πράξη παροχής του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, ή

(β) αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 10, ανάλογα με την περίπτωση, όταν η σύμβαση πώλησης προβλέπει τη συνεχή παροχή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας σε χρονική διάρκεια.

(4) Όταν ο καταναλωτής δεν εγκαθιστά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τις ενημερώσεις που παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (3), ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει αποκλειστικά από την έλλειψη της σχετικής ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α) ο πωλητής ενημέρωσε τον καταναλωτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα της ενημέρωσης και τις συνέπειες της μη εγκατάστασής της από τον καταναλωτή, και

(β) η αδυναμία του καταναλωτή να εγκαταστήσει την ενημέρωση ή η εσφαλμένη εγκατάσταση της ενημέρωσης από τον καταναλωτή δεν οφειλόταν σε ελλείψεις στις οδηγίες εγκατάστασης που παρείχε ο πωλητής.

(5) Δεν υφίσταται έλλειψη συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και/ή (3) εάν, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης πώλησης, ο καταναλωτής έλαβε ειδική ενημέρωση ότι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των αγαθών παρέκκλινε από τις αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, όπως αυτές προβλέπονται στα εδάφια (1) και/ή (3) και αποδέχθηκε ρητώς και ξεχωριστά την εν λόγω παρέκκλιση, κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Εσφαλμένη εγκατάσταση των αγαθών

8. Κάθε έλλειψη συμμόρφωσης συνεπεία της εσφαλμένης εγκατάστασης των αγαθών θεωρείται έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών, εάν-

(α) η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης και πραγματοποιήθηκε από τον πωλητή ή υπό την ευθύνη του· ή

(β) το αγαθό, το οποίο προοριζόταν να εγκατασταθεί από τον καταναλωτή, εγκαταστάθηκε από τον καταναλωτή και η εσφαλμένη εγκατάσταση οφείλεται σε ελλιπείς, ανακριβείς ή λανθασμένες οδηγίες εγκατάστασης, όπως παρασχέθηκαν από τον πωλητή ή, στην περίπτωση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, από τον πωλητή ή από τον πάροχο του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας:

Νοείται ότι, οδηγίες εγκατάστασης που δεν παρέχονται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούνται ελλιπείς.

Δικαιώματα τρίτων

9. Σε περίπτωση που περιορισμός, ο οποίος προκύπτει από παραβίαση δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου προσώπου και δη δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, παρεμποδίζει ή περιορίζει τη χρήση των αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, τότε ο καταναλωτής δικαιούται σε αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού, ή σε προσήκουσα μείωση του τιμήματος, ή σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

Ευθύνη του πωλητή

10.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 7, ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία υφίσταται κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών και η οποία διαπιστώνεται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής δύναται να συμφωνούν συμβατικούς όρους και/ή να συνάπτουν συμφωνίες που προβλέπουν χρονική περίοδο ευθύνης του πωλητή μικρότερη των δύο (2) ετών, η οποία όμως δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

(2)(α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, για τα οποία η σύμβαση πώλησης προβλέπει συνεχή παροχή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας σε χρονική διάρκεια, ο πωλητής ευθύνεται επίσης για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, η οποία προκύπτει ή καθίσταται εμφανής εντός δύο (2) ετών από το χρόνο παράδοσης των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση προβλέπει συνεχή παροχή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, ο πωλητής ευθύνεται για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, η οποία διαπιστώνεται εντός της περιόδου κατά την οποία ο πωλητής υποχρεούται να παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία, δυνάμει της σύμβασης πώλησης.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, η περίοδος παραγραφής των δικαιωμάτων του καταναλωτή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13, δεν δύναται να λήγει εντός περιόδου μικρότερης των δύο (2) ετών από την παράδοση του αγαθού, επιφυλασσόμενης της υποχρέωσης του καταναλωτή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 12.

Βάρος απόδειξης

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία διαπιστώνεται εντός δύο (2) ετών από το χρόνο παράδοσης των αγαθών και/ή των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, τεκμαίρεται ότι υφίστατο κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών και/ή των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, εκτός αποδείξεως του αντιθέτου ή εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση των αγαθών ή με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

(2) Σε περίπτωση που αγαθά με ψηφιακά στοιχεία, για τα οποία η σύμβαση πώλησης προβλέπει συνεχή παροχή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας σε χρονική διάρκεια, το βάρος απόδειξης σε σχέση με τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10, φέρει ο πωλητής για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης διαπιστωθείσα εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Υποχρέωση κοινοποίησης

12.-(1) Ο καταναλωτής, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13, οφείλει να ενημερώσει τον πωλητή για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός προθεσμίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία διαπίστωσε την εν λόγω έλλειψη συμμόρφωσης.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, η περίοδος ευθύνης του πωλητή έναντι του καταναλωτή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10, δεν δύναται να λήγει εντός της περιόδου των δύο (2) ετών από την παράδοση του αγαθού, επιφυλασσόμενης της υποχρέωσης του καταναλωτή δυνάμει του εδαφίου (1).

Τρόποι αποκατάστασης της συμμόρφωσης

13.-(1) Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ο καταναλωτής δικαιούται σε αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού, ή σε ανάλογη μείωση του τιμήματος, ή σε τερματισμό από τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης των αγαθών, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε δωρεάν αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού με επισκευή ή αντικατάσταση, εκτός αν ο επιλεχθής τρόπος επανόρθωσης θα ήταν αδύνατος ή, σε σύγκριση με τον εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, θα συνεπάγετο για τον πωλητή δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, περιλαμβανομένων-

(α) της αξίας που θα είχε το αγαθό εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης,

(β) της σημασίας της έλλειψης συμμόρφωσης, και

(γ) του κατά πόσο ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

(3) Ο πωλητής δύναται να αρνηθεί την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού, εάν η επισκευή και/ή αντικατάσταση είναι αδύνατη και/ή συνεπάγεται δυσανάλογη δαπάνη για τον πωλητή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2).

(4) Ο καταναλωτής δικαιούται σε ανάλογη μείωση του τιμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15, ή να τερματίσει τη σύμβαση πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Ο πωλητής δεν έχει ολοκληρώσει την επισκευή ή την αντικατάσταση ή, ανάλογα με την περίπτωση, δεν έχει ολοκληρώσει την επισκευή ή την αντικατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 14 ή ο πωλητής έχει αρνηθεί την αποκατάσταση της συμμόρφωσης των αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) ·ή

(β) παρουσιάζεται έλλειψη συμμόρφωσης, παρά το γεγονός ότι ο πωλητής είχε προηγουμένως προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών· ή

(γ) η έλλειψη συμμόρφωσης είναι τόσο σοβαρή, ώστε να δικαιολογεί την άμεση μείωση του τιμήματος ή τον τερματισμό της σύμβασης πώλησης· ή

(δ) ο πωλητής έχει δηλώσει, ή συνάγεται από τις περιστάσεις, ότι δεν θα αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

(5) Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση πώλησης αγαθών, εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη, το βάρος απόδειξης δε ότι η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη το φέρει ο πωλητής.

(6) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα παρακράτησης του υπολοίπου του τιμήματος ή μέρος αυτού, μέχρι ο πωλητής εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απορρίψει τα αγαθά και να τερματίσει τη σύμβαση ή να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους, σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών καθίσταται εμφανής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους.

(8) Tο διάστημα που μεσολαβεί για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης ή/και τις διαπραγματεύσεις του πωλητή και του καταναλωτή με στόχο το φιλικό διακανονισμό, δεν προσμετρά στο χρόνο ευθύνης του πωλητή έναντι του καταναλωτή, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 10.

(9) Δεν υφίσταται έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης πώλησης αγαθών εάν κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη της συμμόρφωσης ή εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε υλικά που προμηθεύει ο καταναλωτής.

Επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών

14.-(1) Η επισκευή ή η αντικατάσταση διενεργείται-

(α) δωρεάν,

(β) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο να μην υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25) ημέρες, από τη στιγμή που ο πωλητής ενημερώθηκε από τον καταναλωτή σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης, και, σε περίπτωση που απαιτείται επέκταση του εν λόγω χρονικού διαστήματος, είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και

(γ) χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και τον σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής προόριζε το αγαθό.

(2) Ο πωλητής κατά την παράδοση του αγαθού σε αυτόν από τον καταναλωτή για σκοπούς επισκευής ή αντικατάστασης, καθώς και κατά την επιστροφή ή αντικατάσταση του αγαθού, χορηγεί, ανά περίπτωση, απόδειξη παραλαβής και παράδοσης και κατά την παράδοση του αγαθού ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον πωλητή γραπτή αναφορά του πορίσματος του τεχνικού ελέγχου που διεξήχθη επί του αγαθού από τον αρμόδιο τεχνικό περιλαμβανομένης της γνωμάτευσης αυτού επί των σχετικών ευρημάτων.

(3) Σε περίπτωση αποκατάστασης του αγαθού με επισκευή ή αντικατάστασή του, ο καταναλωτής θέτει το αγαθό στη διάθεση του πωλητή, ο οποίος ανακτά το προς αντικατάσταση αγαθό με δικά του έξοδα.

(4) Όταν η επισκευή απαιτεί την αφαίρεση των αγαθών που είχαν εγκατασταθεί κατά τρόπο σύμφωνο με τη φύση και το σκοπό τους, προτού η έλλειψη συμμόρφωσης καταστεί εμφανής, ή όταν τα αγαθά αυτά πρέπει να αντικατασταθούν, η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων αγαθών και την εγκατάσταση των υποκατάστατων αγαθών ή των επισκευασθέντων αγαθών ή την ανάληψη των δαπανών της εν λόγω αφαίρεσης και εγκατάστασης.

(5) Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει για τη συνήθη χρήση των προς αντικατάσταση αγαθών κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της αντικατάστασής τους.

Μείωση του τιμήματος

15. Η μείωση του τιμήματος είναι ανάλογη της μείωσης της αξίας των αγαθών που έλαβε ο καταναλωτής, σε σύγκριση με την αξία που θα είχαν τα αγαθά εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης.

Τερματισμός της σύμβασης πώλησης

16.-(1) Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης πώλησης με δήλωση προς τον πωλητή με την οποία εκφράζει την απόφασή του να τερματίσει τη σύμβαση πώλησης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η έλλειψη συμμόρφωσης αφορά μόνο σε ορισμένα από τα αγαθά που παραδίδονται στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης και συντρέχει λόγος τερματισμού της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 13, ο καταναλωτής δύναται να τερματίσει τη σύμβαση πώλησης μόνο σε σχέση με τα εν λόγω αγαθά και/ή οποιαδήποτε άλλα αγαθά τα οποία απέκτησε μαζί με τα μη συμμορφούμενα αγαθά, εάν δεν είναι εύλογο να αναμένεται από τον καταναλωτή να αποδεχθεί να κρατήσει μόνο τα συμμορφούμενα αγαθά.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής τερματίσει τη σύμβαση πώλησης στο σύνολό της ή, σύμφωνα με το εδάφιο (2), σε σχέση με ορισμένα από τα παραδιδόμενα αγαθά στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης-

(α) ο καταναλωτής επιστρέφει στον πωλητή τα αγαθά, με έξοδα του πωλητή, και

(β) ο πωλητής, κατά την παραλαβή των αγαθών και/ή κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόδειξης επιστροφής των αγαθών, εκδίδει απόδειξη παραλαβής των αγαθών και επιστρέφει στον καταναλωτή το καταβληθέν τίμημα για τα αγαθά, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους.

Εμπορικές εγγυήσεις

17.-(1) Κάθε εμπορική εγγύηση είναι δεσμευτική για τον εγγυητή, σύμφωνα με τους όρους, όπως ορίζονται στη δήλωση της εμπορικής εγγύησης και στη σχετική διαφήμιση, η οποία υπήρχε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης πώλησης ή προγενέστερα αυτής.

(2) Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων εφαρμοστέων διατάξεων ενωσιακού ή εθνικού νόμου, σε περίπτωση που ένας παραγωγός παρέχει στον καταναλωτή εμπορική εγγύηση όσον αφορά την ανθεκτικότητα ορισμένων αγαθών για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο παραγωγός είναι άμεσα υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή, καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης όσον αφορά την ανθεκτικότητα, την επισκευή ή την αντικατάσταση των αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14:

Νοείται ότι, ο παραγωγός δύναται να προσφέρει στον καταναλωτή πιο ευνοϊκές συνθήκες στη δήλωση εμπορικής εγγύησης όσον αφορά την ανθεκτικότητα.

(3) Εάν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη δήλωση εμπορικής εγγύησης είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική διαφήμιση, η εμπορική εγγύηση είναι δεσμευτική βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στη διαφήμιση σχετικά με την εμπορική εγγύηση, εκτός εάν πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης η σχετική διαφήμιση είχε διορθωθεί με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο με αυτόν που πραγματοποιήθηκε.

(4) Η δήλωση εμπορικής εγγύησης τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή γραπτώς ή περιέχεται σε άλλο σταθερό μέσο, το αργότερο κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, διατυπώνεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Σαφή δήλωση ότι ο καταναλωτής δικαιούται δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας δωρεάν επανόρθωση από τον πωλητή, σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης των αγαθών και ότι οι τρόποι επανόρθωσης δεν επηρεάζονται από την εμπορική εγγύηση·

(β) το όνομα και τη διεύθυνση του εγγυητή·

(γ) τη διαδικασία την οποία οφείλει να ακολουθήσει ο καταναλωτής για να εξασφαλίσει την τήρηση της εμπορικής εγγύησης·

(δ) τον καθορισμό των αγαθών για τα οποία ισχύει η εμπορική εγγύηση· και

(ε) τους όρους της εμπορικής εγγύησης:

Νοείται ότι, η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν θίγει το δεσμευτικό χαρακτήρα της εμπορικής εγγύησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (α) έως (ε), παρέχονται στον καταναλωτή στην ελληνική γλώσσα, χωρίς ωστόσο να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας, νοουμένου ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαίωμα αναγωγής

18. Όταν ο τελικός πωλητής υπέχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης πώλησης αγαθών, η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη παραγωγού, ενός προηγούμενου πωλητή, ο οποίος εντάσσεται στην ίδια αλυσίδα συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου ενδιάμεσου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης να παρασχεθούν ενημερώσεις σε αγαθά με ψηφιακά στοιχεία σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 7, ο τελικός πωλητής δικαιούται να διεκδικήσει επανόρθωση από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που φέρουν ευθύνη στην αλυσίδα συναλλαγών με βάση τις γενικές διατάξεις για τη συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη.

Υποχρεωτικός χαρακτήρας

19. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε συμβατική συμφωνία, η οποία αποκλείει σε βάρος του καταναλωτή την εφαρμογή των μέτρων του παρόντος Νόμου και/ή παρεκκλίνει από αυτά και/ή μεταβάλλει την ισχύ τους προτού η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών περιέλθει σε γνώση του πωλητή από τον καταναλωτή, δεν είναι δεσμευτική για τον καταναλωτή.

Αρμοδιότητα Εντεταλμένης Υπηρεσίας και διερεύνηση παραβάσεων

20.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από έναν ή περισσότερους πωλητές, χωριστά ή από κοινού, του αυτού επαγγελματικού τομέα ή των ενώσεών τους που τυχόν παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα παράπονα αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση της αναγκαιότητας διερεύνησής τους, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως-

(α) το δημόσιο συμφέρον·

(β) τις επιπτώσεις ή πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό·

(γ) τις επιπτώσεις ή πιθανές επιπτώσεις σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού·

(δ) την προστασία των καταναλωτών· και

(ε) το προσδοκώμενο αποτέλεσμα από την παρέμβασή της σε συγκεκριμένη υπόθεση:

Νοείται ότι, εάν η Εντεταλμένη Υπηρεσία κρίνει μη αναγκαία τη διερεύνηση παραπόνου βάσει των ανωτέρω, ενημερώνει σχετικά τον παραπονούμενο.

Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κατά τη διερεύνηση παραβάσεων

21.-(1) Κατά τη διερεύνηση τυχόν παράβασης, κατόπιν παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, τις ακόλουθες εξουσίες-

(α) Να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις και έρευνες, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε κάθε χώρο, έδαφος ή μέσο μεταφοράς, ώστε να εξετάζει, να κατάσχει, να λαμβάνει ή να αποκτά αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους ή να υποβάλλει αίτημα λήψης συνδρομής σχετικά με τις ενέργειες αυτές από άλλες αρχές του δημόσιου τομέα, οι οποίες ενεργούν στα πλαίσια ενάσκησης των δικών τους αρμοδιοτήτων, εφόσον η Εντεταλμένη Υπηρεσία κρίνει τέτοια συνδρομή εύλογη και αναγκαία για τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) να κατάσχει κάθε πληροφορία, δεδομένο ή έγγραφο για το χρονικό διάστημα και στο βαθμό που απαιτείται για την έρευνα·

(γ) να απαιτεί από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του πωλητή, τον οποίο αφορά η έρευνα, να παρέχει εξηγήσεις όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, τις πληροφορίες, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας και να καταγράφει τις απαντήσεις·

(δ) να ζητεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, δεδομένων, πληροφοριών και/ή άλλων συναφών στοιχείων, καταχωρημένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε μεταφορικό μέσο και να λαμβάνει αντίγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου αποθήκευσής τους·

(ε) να ζητεί από τον πωλητή να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών του αναφορικά με υπό διερεύνηση παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στη βάση των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του πωλητή και των λοιπών επηρεαζόμενων:

Νοείται ότι, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, οι πραγματικοί ισχυρισμοί του πωλητή δύναται να θεωρηθούν ανακριβείς·

(στ) να λαμβάνει φωτογραφίες και/ή μαγνητοσκοπημένα αρχεία των υποστατικών, του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, των διαφημίσεων και/ή των μεταδιδόμενων εκπομπών του εμπορευόμενου, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου μετάδοσης αυτών·

(ζ) να ζητεί από κάθε αρχή του δημόσιου τομέα ή φορέα ή οργανισμό, ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, των φορέων τηλεπικοινωνιών, των καταχωρητών τομέα, των μητρώων τομέα και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας, δεδομένων ή εγγράφων, υπό οποιανδήποτε μορφή ή μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου αποθήκευσης τους, με σκοπό την εξέταση του κατά πόσον έχουν παραβιαστεί ή παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και τον καθορισμό των στοιχείων της εν λόγω παράβασης:

Νοείται ότι, τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των χρηματο-οικονομικών ροών και/ή των ροών δεδομένων και/ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και/ή ροές δεδομένων, και τη διαπίστωση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των δικτυακών τόπων:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αρχές δημόσιου τομέα δύναται να αρνηθούν την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών σε περίπτωση που η παροχή θα προσέκρουε σε διάταξη του ενωσιακού δικαίου ή Νόμου ή δευτερογενούς νομοθεσίας, που αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο·

(η) να προβαίνει σε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ως δοκιμαστικές αγορές, κατά περίπτωση, με καλυμμένη ταυτότητα ή μη, ώστε να εντοπίζει τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να επιθεωρεί, να παρατηρεί, να μελετά, να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε δοκιμές τα αγαθά ή τις υπηρεσίες·

(θ) να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα·

(ι) να εισέρχεται σε υποστατικό ή άλλο χώρο και σε μεταφορικό μέσο-

(i) με συνοδεία από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου,

(ii) φέροντας οποιονδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και

(iii) να λαμβάνει δείγματα προϊόντων δωρεάν και οποιαδήποτε άλλα τεκμήρια που κρίνει αναγκαία για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς ενάσκησης των ως άνω εξουσιών η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται καθ’ οιονδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε υποστατικά χωρίς ειδοποίηση και χωρίς δικαστικό ένταλμα.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας, εκτός κατόπιν δικαστικού διατάγματος.

(3) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος σχετικού με την υπό διερεύνηση παράβαση προϊόντος και το πρόσωπο που προσφέρει ή παρέχει σχετική με την υπό διερεύνηση παράβαση υπηρεσία και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται το μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στο μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας οποιαδήποτε πληροφορία κατέχουν και κάθε διευκόλυνση, την οποία το μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας εύλογα ζητεί, το δε μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας έχει εξουσία να ζητεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(4) Κάθε μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αποδεικτικό έγγραφο της ιδιότητάς του.

Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για κατάσχεση και κατακράτηση αγαθών

22.-(1) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21, μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας-

(α) λαμβάνει δείγμα προϊόντος, ή/και

(β) λαμβάνει αντίγραφο, σε οποιαδήποτε μορφή, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων ή εγγράφων, ή/και

(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει μεταφορικό μέσο ή προϊόντα ή μέρος των προϊόντων,

πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση, ή το πρόσωπο το οποίο κατά τη στιγμή που δεσμεύονται ή κατακρατούνται τα αντικείμενα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) είναι υπεύθυνο του υποστατικού ή του μεταφορικού μέσου.

(2) Το μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας πληροφορεί το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), το συντομότερο δυνατό, γραπτώς ή με άλλο ενδεικνυόμενο υπό τις περιστάσεις τρόπο για-

(α) τους λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση,

(β) το δικαίωμα του προαναφερόμενου προσώπου να προσβάλει την πράξη ή την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 25, και

(γ) την προθεσμία, εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 25.

Εξουσίες του Διευθυντή σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης

23.-(1) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία διαπιστώσει παράβαση ή επικείμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έστω και αν δεν αποδεικνύεται πραγματική ζημιά και/ή βλάβη, και/ή δόλος, και/ή αμέλεια εκ μέρους του εμπόρου, ο Διευθυντής έχει εξουσία να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Να διατάσσει ή να συστήνει στον φερόμενο ως παραβάτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση του, ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση αυτή, ή ακόμα και οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο κατά την κρίση του εύλογα επίκειται η παράβαση του παρόντος Νόμου, όπως, άμεσα ή εντός τακτής προθεσμίας, τερματίσει την παράβαση και/ή δεν προβεί στην παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον∙ και/ή

(β) να δημοσιεύει ή να απαιτεί από τον παραβάτη τη δημοσίευση απόφασής του στο σύνολο της ή εν μέρει με τη μορφή και τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο∙ και/ή

(γ) να απαιτεί επιπλέον από τον παραβάτη τη δημοσίευση μέσα σε τακτή προθεσμία, επανορθωτικής δήλωσης με τη μορφή και/ή τον τρόπο και/ή τον τύπο που κρίνει υπό τις περιστάσεις κατάλληλο∙ και/ή

(δ) να προβαίνει στη λήψη μέτρων για την έκδοση απαγορευτικού και/ή προστακτικού διατάγματος, συμπεριλαμβανομένου προσωρινού διατάγματος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28∙ και/ή

(ε) να επιδιώκει την απόκτηση ή αποδοχή δεσμεύσεων από τον παραβάτη προς τον ίδιο με σκοπό την παύση της παράβασης ή της εικαζόμενης παράβασης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24∙ και/ή

(στ) να λαμβάνει από τον παραβάτη, με πρωτοβουλία του τελευταίου, επιπρόσθετες διορθωτικές δεσμεύσεις προς όφελος των καταναλωτών που έχουν θιγεί από την παράβαση ή την εικαζόμενη παράβαση, ή ανάλογα με την περίπτωση, να επιδιώκει την απόκτηση δέσμευσης από τον παραβάτη για προσφορά ικανοποιητικών μέσων θεραπείας προς τους καταναλωτές που έχουν θιγεί από την εν λόγω παράβαση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24∙ και/ή

(ζ) να διατάσσει, κατά περίπτωση, τον πωλητή και/ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, όπως παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και οποιονδήποτε παρέχει φιλοξενία ή μεταδίδει πληροφορίες να αφαιρεί περιεχόμενο ή να περιορίζει την πρόσβαση σε επιγραμμική διεπαφή ή να προβεί σε ρητή αναγραφή προειδοποίησης προς τους καταναλωτές κατά την πρόσβαση τους σε επιγραμμική διεπαφή∙ και/ή

(η) να διατάσσει, κατά περίπτωση, πάροχο υπηρεσιών υποδοχής και/ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, όπως παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και οποιονδήποτε παρέχει φιλοξενία ή μεταδίδει πληροφορίες να διαγράψει, να απενεργοποιήσει ή να περιορίσει την πρόσβαση σε επιγραμμική διεπαφή· και/ή

(θ) να διατάσσει, κατά περίπτωση, τη διαγραφή από μητρώα τομέα ενός πλήρως εγκεκριμένου ονόματος τομέα και να ζητεί από την αρμόδια εποπτική αρχή να προβεί σε σχετική καταχώριση:

Νοείται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (ζ) έως (θ) ο Διευθυντής δύναται, κατά περίπτωση, να ζητήσει από κάθε αρχή του δημόσιου τομέα ή άλλο φορέα να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους αυτές, ενεργώντας στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και χωρίς επηρεασμό των αρμοδιοτήτων αυτών∙ και/ή

(ι) να διατάσσει τους προμηθευτές μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και οποιαδήποτε πρόσωπα δημοσιεύουν ή διευθετούν τη δημοσίευση διαφημίσεων, να τερματίσουν, εφόσον είναι σε θέση να το πράξουν, τις πρακτικές εκείνες που έχουν κηρυχθεί ως παράνομες δυνάμει δικαστικής απόφασης σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 ή τις διαφημίσεις που η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι παραβαίνουν διατάξεις του παρόντος Νόμου∙ και/ή

(ια) με αιτιολογημένη απόφαση και αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά και/ή γραπτά, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι και το πέντε τοις εκατό (5%) του κύκλου εργασιών του παραβάτη κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης έτος ή πρόστιμο ύψους που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000):

Νοείται ότι, αναφορικά με ίδρυμα ή οργανισμό που κρίνεται ότι δεν έχει κύκλο εργασιών, για τον υπολογισμό του πιο πάνω διοικητικού προστίμου χρησιμοποιείται, ως βάση, αντί του κύκλου εργασιών, το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του ενεργητικού του:

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με ασφαλιστική εταιρεία, ως βάση για τον υπολογισμό του πιο πάνω διοικητικού προστίμου, χρησιμοποιείται, αντί του κύκλου εργασιών, η αξία των κατά το τελευταίο οικονομικό έτος ανεκκαθάριστων ασφαλίστρων, που περιλαμβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη χρηματικά ποσά, δυνάμει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία ή για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές, μετά την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων φόρων που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε καμία περίπτωση το διοικητικό πρόστιμο δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)· και/ή

(ιβ) σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής· και/ή

(ιγ) να διατάσσει τον παραβάτη να καταβάλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία οποιαδήποτε διοικητική επιβάρυνση, που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000), η οποία περιλαμβάνει το κόστος αγοράς και τα έξοδα που αυτή έχει υποστεί για την εξέταση ή/και δοκιμή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας ή/και τον έλεγχο εγγράφων, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εξέτασης ή/και δοκιμής του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας ή/και τον έλεγχο εγγράφων και, σε περίπτωση υποβολής παρόμοιου αιτήματος κατά το παρελθόν, σε διοικητική επιβάρυνση που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000).

(2) Κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, ο Διευθυντής δύναται να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης από τον παραβάτη, ή εκ μέρους αυτού, που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου (1) και του άρθρου 24, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής, καθώς και να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε άλλη κύρωση έχει επιβληθεί σε αυτόν δυνάμει του εδαφίου (1) για την ίδια ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση του παρόντος Νόμου.

Ανάληψη δεσμεύσεων

24.-(1) Εάν ο Διευθυντής έχει λόγο να πιστεύει ότι ένας πωλητής διαπράττει ή έχει διαπράξει παράβαση ή πρόκειται να διαπράξει παράβαση του παρόντος Νόμου, τότε, δύναται να αποδεχθεί από τον πωλητή γραπτή ανάληψη δέσμευσης, η οποία υπογράφεται από τον πωλητή στο έντυπο το οποίο περιέχεται στο Παράρτημα, με τις ανάλογες προσθήκες ή αφαιρέσεις, με βάση το οποίο ο πωλητής αναλαμβάνει να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις των υποχρεώσεων που ανέλαβε.

(2) Σε περίπτωση ανάληψης δέσμευσης, ο Διευθυντής δύναται να δημοσιεύει ή απαιτεί από τον πωλητή να δημοσιεύσει την εν λόγω ανάληψη δέσμευσης με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο που κρίνει κατάλληλο ο Διευθυντής.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η ανάληψη δέσμευσης δύναται να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Ότι θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις και/ή συγκεκριμένες διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(β) ότι θα απέχει από οποιαδήποτε πρακτική ή ενέργεια, η οποία απαγορεύεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(γ) ότι θα παύσει οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(δ) ότι θα αποζημιώσει οποιουσδήποτε καταναλωτές ή ότι θα επιστρέψει οποιαδήποτε χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέβαλαν καταναλωτές αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και θα προβεί σε άλλες ικανοποιητικές θεραπείες προς καταναλωτές που έχουν επηρεαστεί από την παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(ε) ότι θα προβεί σε δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Σε περίπτωση ανάληψης δέσμευσης από τον πωλητή, o Διευθυντής δύναται να αναστείλει τη διερεύνηση της υπόθεσης ή, σε περίπτωση που κατόπιν έρευνας ήδη διαπιστώθηκε παράβαση, να αναστείλει τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 23 εναντίον του πωλητή.

(5) Σε περίπτωση που ο πωλητής παραβεί την ανάληψη δέσμευσης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία ολοκληρώνει την έρευνα της υπόθεσης ή σε περίπτωση που κατόπιν έρευνας ήδη διαπιστώθηκε παράβαση, ο Διευθυντής προβαίνει σε μία ή περισσότερες ενέργειες, από τις ενέργειες που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 23, στις οποίες δεν είχε προηγουμένως προβεί λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους του παραβάτη.

(6) Σε περίπτωση που, πριν ή μετά την ανάληψη δέσμευσης από τον πωλητή με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3), καταναλωτής απαιτήσει αποζημιώσεις από τον πωλητή βάσει ατομικής αξίωσης, τότε αφαιρείται από τις αποζημιώσεις αυτές το ποσό που θα ανακτήσει με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3).

Ιεραρχική προσφυγή

25.-(1) Επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης του Διευθυντή ενώπιον του Υπουργού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

(2) Κατά την εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής, ο Υπουργός δύναται-

(α) να ζητά από τον πωλητή να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται στην ιεραρχική προσφυγή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του πωλητή και των λοιπών επηρεαζόμενων, και

(β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.

(3)(α) O Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται ενώπιόν του, και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο παρέχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής.

(4) Κατόπιν εξέτασης της προσφυγής, ο Υπουργός δύναται-

(α) να επικυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση· ή

(β) να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση· ή

(γ) να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη απόφαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης, ο Υπουργός δύναται να προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβαλλόμενης.

(5) Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από την απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό δύναται να προσφύγει εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος της Δημοκρατίας.

Επίδοση απόφασης και επικοινωνία

26.-(1) Οποιαδήποτε έγγραφη επικοινωνία, περιλαμβανομένης της απόφασης του Διευθυντή ή του Υπουργού, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδοθεί σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(α) με ιδιόχειρη παράδοση ή με την παράδοση του εγγράφου στην προσήκουσα διεύθυνση ή με αποστολή διά συστημένου ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή

(β) εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) στον γραμματέα ή στον διευθυντή ή σε οποιονδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο, ή

(γ) εάν πρόκειται για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο (α) σε έναν από τους εταίρους ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εν λόγω εταιρείας.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο δύναται να επιδοθεί έγγραφη επικοινωνία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(α) Στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο είναι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του κεντρικού γραφείου του νομικού προσώπου,

(β) στην περίπτωση επίδοσης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, η προσήκουσα διεύθυνση είναι το κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής:

Νοείται ότι το κεντρικό γραφείο ενός νομικού προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας ή μιας εταιρείας η οποία διεξάγει εργασία εκτός της Δημοκρατίας είναι το κεντρικό γραφείο αυτών στη Δημοκρατία.

(3) Κατά την επίδοση απόφασης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το δικαίωμά του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25 και για το δικαίωμά του να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 25.

Είσπραξη διοικητικών προστίμων

27.-(1) Το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο καθίσταται άμεσα πληρωτέο και η διαδικασία είσπραξης του δεν αναστέλλεται λόγω της ενδεχόμενης άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, ούτε λόγω καταχώρισης προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο ή καταχώρισης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του Διευθυντή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τελεσίδικης επιτυχίας της ιεραρχικής προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, ο φερόμενος ως παραβάτης δικαιούται την άμεση επιστροφή του καταβληθέντος διοικητικού προστίμου από την Εντεταλμένη Υπηρεσία.

(2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία πρόστιμο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(3) Η διαδικασία είσπραξης προστίμου δεν αναστέλλεται από οποιαδήποτε παράλληλη διαδικασία η οποία εγείρεται από ή κατά της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και/ή του Διευθυντή και/ή του Υπουργού.

Έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο

28.-(1) Πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δύνανται με αίτησή τους στο δικαστήριο στο πλαίσιο διαδικασίας, η οποία εγείρεται αναφορικά με τον παρόντα Νόμο, να αιτούνται την έκδοση διατάγματος με βάση το οποίο απαγορεύεται σε οποιονδήποτε πωλητή συμπεριλαμβανομένου ιδιοκτήτη κώδικα, να παραβεί ή να συνεχίσει να παραβαίνει τον παρόντα Νόμο.

(2) Έννομο συμφέρον δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έχουν-

(α) ο Διευθυντής δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23∙

(β) οργανώσεις και /ή ενώσεις καταναλωτών που θεμελιώνουν επαρκώς έννομο συμφέρον για την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού∙

(γ) καταναλωτές, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την παράβαση του Νόμου∙

(3) Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, συμπεριλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει-

(α) Την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης,

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων, προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η σχετική παράβαση,

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου, ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της παράβασης, και /ή

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(4) Το διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να αφορά στις συγκεκριμένες πράξεις, παραλείψεις ή τη συμπεριφορά του παραβάτη και παρόμοιες μελλοντικές πράξεις ή παραλείψεις ή συμπεριφορά αυτού.

(5) Οι διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών που εφαρμόζονται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης διαταγμάτων σε πολιτικές υποθέσεις, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν αναφορικά με τον τύπο, τη σύνταξη, την καταχώριση και την εκδίκαση της αίτησης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

Θεραπείες

29.-(1) Καταναλωτής του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα έχουν θιγεί, συνεπεία οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει δικαίωμα καταχώρισης αγωγής ενώπιον αρμόδιου Δικαστηρίου ατομικά για διεκδίκηση αποζημίωσης και/ή για τερματισμό της σύμβασης και/ή για μείωση του τιμήματος του προϊόντος και/ή της υπηρεσίας το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης και/ή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη απαίτηση ως θεραπεία και/ή ως αποκατάσταση και/ή ως επανόρθωση της βλάβης που έχει υποστεί.

(2) Η αγωγή ως ορίζεται στο εδάφιο (1) δύναται να καταχωρηθεί εναντίον οποιουδήποτε εμπορευόμενου παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αγωγή, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1), έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων νόμων ή κανονισμών που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς, να διατάξει τον εναγόμενο όπως προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, ως θεραπεία και/ή ως αποκατάσταση και/ή ως επανόρθωση της βλάβης και/ή ζημίας που έχει υποστεί ο ενάγων:

(α) να κηρύξει τη σύμβαση ως παράνομη και/ή

(β) να μειώσει το τίμημα πώλησης του προϊόντος και/ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης και/ή

(γ) να καταβάλει στον ενάγοντα τέτοιο χρηματικό ποσό το οποίο ήθελε θεωρηθεί από το Δικαστήριο ως εύλογη αποζημίωση και/ή

(δ) να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η οποία ήθελε θεωρηθεί από το Δικαστήριο ως εύλογη.

Παράλειψη συμμόρφωσης, παρακώληση Εντεταλμένης Υπηρεσίας και παροχή ψευδών στοιχείων

30.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) παραλείπει να συμμορφωθεί ή ενεργεί κατά παράβαση απόφασης, διοικητικού μέτρου ή διοικητικής κύρωσης του Διευθυντή και/ή του Υπουργού∙ ή

(β) σκοπίμως παρακωλύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία κατά την ενάσκηση των εξουσιών της που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙ ή

(γ) παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά ή ανακριβή στοιχεία, πληροφορίες ή έγγραφα ή έντυπα στην Εντεταλμένη Υπηρεσία ή εντός οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙ ή

(δ) χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή παραλείπει να παρέχει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία συνδρομή ή πληροφορίες οι οποίες εύλογα απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αναφορικά με την ενάσκηση των εξουσιών της που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

διαπράττει ποινικό αδίκημα, και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ποινική ευθύνη για τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αδικήματα που διαπράττονται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στη διάπραξη του αδικήματος.

(3) Πρόσωπο που, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2), υπέχει ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά σε βάρος τρίτων εξαιτίας της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

(4) Ποινική δίωξη σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ασκείται μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεσή του.

Ευθύνη φυσικών προσώπων για παραβάσεις νομικών προσώπων

31. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι αυτή έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης.

Εξουσία Εντεταλμένης Υπηρεσίας για διάδοση πληροφοριών

32. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μεριμνά για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών και συστάσεων, περιλαμβανομένων των αποφάσεων του Διευθυντή, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των πληροφοριών που κρίνονται ως εμπιστευτικές, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση ή την ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Μεταβατική διάταξη

33. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την εν λόγω ημερομηνία, έλλειψη συμμόρφωσης τεκμαίρεται ότι υφίστατο κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών και/ή των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, εφόσον αυτή διαπιστώνεται εντός ενός (1) έτους από τον χρόνο παράδοσης των εν λόγω αγαθών, εκτός αποδείξεως του αντιθέτου ή εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση των αγαθών ή με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

34. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

(Άρθρο 24)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η παρούσα Συμφωνία Ανάληψης Δέσμευσης (στο εξής «η Συμφωνία») γίνεται σήμερα την ……… στη Λευκωσία

ΜΕΤΑΞΥ

Του Διευθυντή Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή  (στο εξής «ο Διευθυντής»)

ΚΑΙ

…………………………………………………………..

(στο εξής «ο Πωλητής»).

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι θα αναφέρονται μαζί στο εξής ως «τα Μέρη»

ΕΠΕΙΔΗ:

Α. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διερευνά κατά πόσο υφίσταται εκ μέρους του πωλητή / έχει διαπιστώσει (διαγράφεται κατά περίπτωση) παράβαση του άρθρου ……………… του ................................. αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) ……………………………

(β) ……………………………

(γ) ……………………………

(δ) ……………………………

Β. Ο Πωλητής έχει συνεργαστεί πλήρως με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για τους σκοπούς της διερεύνησης.

Γ. Από τη διερεύνηση προκύπτουν στοιχεία για εικαζόμενη παράβαση/παράβαση (διαγράφεται κατά περίπτωση) εκ μέρους του Πωλητή του άρθρου ….. του περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμου αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) ……………………………

(β) ……………………………

(γ) ……………………………

Δ.        ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Ο Πωλητής αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) ……………………………

(β) ……………………………

(γ) ……………………………

(δ) ……………………………

……………………………

2. Ο Πωλητής θα προβεί μέχρι την ………….. σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για συμμόρφωση με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του και οι υποχρεώσεις παραμένουν δεσμευτικές για τον Πωλητή μέχρι την …………..

3. Σε περίπτωση που οι εργασίες ή η επιχείρηση του Πωλητή μεταφερθούν ή πωληθούν σε άλλο φυσικό η νομικό πρόσωπο, οι υποχρεώσεις παραμένουν δεσμευτικές για το πρόσωπο αυτό και ο Πωλητής θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να βεβαιωθεί ότι θα ισχύσει η εν λόγω δέσμευση του προσώπου και ότι το πρόσωπο αυτό θα συμμορφωθεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις.

4. Σε αντάλλαγμα για την ανάληψη των πιο πάνω υποχρεώσεων, ο Διευθυντής δεσμεύεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή:

(α) ……………………………

(β) ……………………………

(γ) ……………………………

(δ) ……………………………

για όσο χρονικό διάστημα ο Πωλητής τελεί σε συμμόρφωση με τις ως άνω υποχρεώσεις του.

5. Ο Διευθυντής διατηρεί την εξουσία που του παρέχεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμου να δημοσιεύει την παρούσα ανάληψη δέσμευσης με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο που κρίνει κατάλληλο.

6. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία διατηρεί τις εξουσίες για έρευνα και έλεγχο που τις παρέχει ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος, προκειμένου να διερευνήσει εάν ο Πωλητής τηρεί ή έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει ή είχε αναλάβει.

7. Η παρούσα Συμφωνία είναι δεσμευτική για τα Μέρη και για τυχόν παράβαση της αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

8. Η παρούσα Συμφωνία είναι δεσμευτική για τον Πωλητή, τους διαδόχους, τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους του.

9. Η παρούσα Συμφωνία συνομολογείται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων του Πωλητή σε σχέση με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική δικαστική, διοικητική, πειθαρχική ή άλλη διαδικασία και καμία πρόνοια της παρούσας Συμφωνίας δε δύναται να ερμηνευθεί ως παραδοχή εκ μέρους του Πωλητή αναφορικά με την ύπαρξη άλλης παράβασης του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

……………………………….                      ……………………………….

 

Ο Διευθυντής                                                         Για τον Πωλητή