ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.