Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«εργοδότης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί άλλα άτομα, που αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα την εκτέλεση ή εκτελεί οποιαδήποτε οικοδομική εργασία, είτε δυνάμει σύμβασης εργασίας είτε υπό τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες να μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδοτουμένου και εργοδότη, περιλαμβανομένης της ανάληψης μόνο των εργατικών, έναντι καθορισμένου ποσού ή ποσοστιαίας αμοιβής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου νόμιμου ανταλλάγματος που έχει συνάψει συμφωνία ως υπεργολάβος ή οποιοσδήποτε από αυτούς:

Νοείται ότι περιλαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει τις πιο πάνω εργασίες, ανεξαρτήτως του εάν η έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του βρίσκεται ή όχι στη Δημοκρατία·

«εργοδοτούμενος» σημαίνει κάθε πρόσωπο εργαζόμενο για άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εκτελεί οικοδομικές εργασίες και καλύπτεται από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2013, η οποία περιλαμβάνει την ειδική συμφωνία ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013 όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, είτε δυνάμει σύμβασης εργασίας είτε υπό τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες να μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδοτουμένου και εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οποιαδήποτε άλλη συλλογική σύμβαση για συγκεκριμένο κλάδο εργοδοτουμένων∙

«εργολήπτης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα την εκτέλεση ή εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο περιλαμβανομένης της ανάληψης μόνο των εργατικών, έναντι καθορισμένου ποσού ή ποσοστιαίας αμοιβής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου νόμιμου ανταλλάγματος πλην μισθού ή για δική του εκμετάλλευση ή για άλλης μορφής χρήση ή σκοπό:

Νοείται ότι στον όρο περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει τις πιο πάνω εργασίες, ανεξαρτήτως του αν η έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ευρίσκεται ή όχι στη Δημοκρατία∙

«Κλαδική Συλλογική Σύμβαση» σημαίνει την εκάστοτε συνομολογηθείσα συμφωνία μεταξύ των αναγνωρισμένων συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει εφαρμογή στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας για οικοδομικές εργασίες και περιλαμβάνει τη Συλλογική Σύμβαση ημερομηνίας 13ης Ιουνίου 2013, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«οικοδομικές εργασίες» σημαίνει εργασίες σε οικοδομικό ή τεχνικό έργο όπως αυτό καθορίζεται στον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο για ειδικότητες που προνοούνται από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Βασικοί όροι εργασίας

3. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι πιο κάτω βασικοί όροι υπηρεσίας τηρούνται υποχρεωτικά για όλους τους εργολήπτες και τους εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε οικοδομικές εργασίες:

(α) Ώρες εργασίας και υπερωρίες

(β) Γιορτές/Αργίες

(γ) Ταμείο Προνοίας

(δ) Φιλοδώρημα.

Κατάλογος εργαζομένων

4. Κάθε εργολήπτης και εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάλογο εργοδοτουμένων του σε εν λειτουργία εργοτάξιο, ο οποίος να βρίσκεται στη διάθεση του Επιθεωρητή όποτε τυχόν αυτός ζητηθεί.

Επιθεωρητής

5. Ο Υπουργός για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να ορίζει συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα ενεργεί ως Επιθεωρητής.

Κύριο έργο Επιθεωρητή

6. Επιθεωρητής, ο οποίος ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 μεριμνά για-

(α) Tην εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε με τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας για τον έλεγχο της εφαρμογής του είτε με την εξέταση παραπόνων που του υποβάλλονται ως προς διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτού∙

(β) την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων προς τους εργολήπτες/εργοδότες και τους εργοδοτουμένους σχετικά με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ και

(γ) την αναφορά στον Υπουργό προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του Νόμου και την υποβολή προτάσεων σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους.

Ωράριο, υπερωρίες και υπερωριακή αμοιβή

7.-(1) Κανένας εργοδότης δεν απασχολεί οποιονδήποτε εργοδοτούμενο πέραν των ωρών που συμφωνούνται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

(2) Η εφαρμογή συστήματος υπερωριών και η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης εφαρμόζονται, όπως αυτές συμφωνούνται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Γιορτές και αργίες

8. Κάθε εργοδοτούμενος δικαιούται ανάπαυσης κατά τις γιορτές και αργίες, που συμφωνούνται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Ταμείο Προνοίας

9. Το Ταμείο Προνοίας για τους εργαζομένους στην οικοδομική βιομηχανία λειτουργεί βάσει ειδικών κανονισμών, όπως συμφωνείται μεταξύ των δύο Μερών και οι συνεισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων στο Ταμείο Προνοίας καθορίζονται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση και καταβάλλονται σε ανάλογο Ταμείο Προνοίας στο τέλος εκάστου μήνα, με έναρξη από τον μήνα που έπεται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο η σύσταση και η λειτουργία Ταμείου Προνοίας, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου.

Φιλοδώρημα

10. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει φιλοδώρημα για κάθε εργοδοτούμενό του και το ποσό του φιλοδωρήματος συμφωνείται στην εκάστοτε εν ισχύι Κλαδική Συλλογική Σύμβαση:

Νοείται ότι, ο τρόπος καταβολής του φιλοδωρήματος διέπεται από τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, εφόσον έχει εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του εργαζομένου.

Τεχνική Επιτροπή

11. Συστήνεται Τεχνική Επιτροπή για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης με συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία συμμετέχουν ως πρόεδρος ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπός του, δύο (2) μέλη του κεντρικού συμβουλίου της ΟΣΕΟΚ, ένα μέλος από την ΟΕΒ, ένα μέλος από τη ΣΕΚ, ένα μέλος από την ΠΕΟ και ένα μέλος από τη ΔΕΟΚ.