Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 4.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«επιχείρηση» σημαίνει νομική οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή συνεργατική εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος συνεταιρισμός εγγεγραμμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.

«κοινωνική επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 και εγγράφεται στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων ως κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού ή ως κοινωνική επιχείρηση ένταξης.

«κρατική επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση στην οποία η Δημοκρατία ασκεί αποφασιστική επιρροή η οποία τεκμαίρεται όταν η Δημοκρατία άμεσα ή έμμεσα-

(α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του εκδομένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή

(β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή

(γ) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

«μέλος επιχείρησης» σημαίνει μέλος ή/και μέτοχο ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση εγγεγραμμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, μέλος ή/και μέτοχο συνεργατικής εταιρείας εγγεγραμμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή συνέταιρο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

«μέλος κοινωνικής επιχείρησης» σημαίνει μέλος επιχείρησης η οποία έχει εγγραφεί ως κοινωνική επιχείρηση στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων το οποίο τηρείται από την αρμόδια αρχή και στο οποίο καταχωρίζονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«οικονομική δραστηριότητα» σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία, με εξαίρεση τις κρατικές επιχειρήσεις, να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
Αρμόδια αρχή

4. Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και ασκεί ως Έφορος Κοινωνικών Επιχειρήσεων τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Τήρηση Μητρώου

5. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και τηρεί μητρώο, καλούμενο «Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων», στο οποίο εγγράφονται ως κοινωνικές επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 προϋποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω μητρώο.

Εγγραφή στο Μητρώο

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), επιχείρηση δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο είτε ως κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού είτε ως κοινωνική επιχείρηση ένταξης, εφόσον-

(α) παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου σύμφωνα με το οποίο πέραν του εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των εσόδων της προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα,

(β) εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες σε ό,τι αφορά τη διανομή κερδών, προκειμένου να διασφαλίζει την οικονομική της βιωσιμότητα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε διανομή κερδών σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου κοινωνικής επιχείρησης απαιτείται να πληροί τις αναφερόμενες στα εδάφια (2) και (3) προϋποθέσεις σε σχέση με την επένδυση των κερδών, ανάλογα με την περίπτωση,

(γ) διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως με τη συμμετοχή των μελών, των εργαζομένων ή/και των πελατών αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και

(δ) εφαρμόζει πολιτικές περί αποδοχών και πρακτικές, ώστε η αμοιβή εκάστου ανώτερου διοικητικού στελέχους της, καθώς και η υψηλότερη αμοιβή που λαμβάνει οποιοσδήποτε υπάλληλός της, να μην υπερβαίνει το τετραπλάσιο της αμοιβής που λαμβάνει υπάλληλος στο πλαίσιο του χαμηλότερου μισθολογικού κλιμακίου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), επιχείρηση δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο ως κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού, εφόσον-

(α) σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυσή της, έχει ως κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας:

Νοείται ότι, η διοργάνωση ή/και η συμμετοχή σε οποιαδήποτε καμπάνια για κομματικούς σκοπούς δεν αποτελεί κοινωνική, πολιτιστική ή περιβαλλοντική δράση, και

(β) μεταφέρει στα μη διανεμητέα αποθεματικά τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) των κερδών της, μετά τους φόρους, για την επίτευξη του κύριου σκοπού λειτουργίας της:

Νοείται ότι, για το μέρος των κερδών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο που η επιχείρηση ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο, η πιο πάνω αναφερόμενη προϋπόθεση τηρείται και μετά τη διαγραφή της από το Μητρώο ως κοινωνικής επιχείρησης γενικού σκοπού:

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν επιτρέπεται σε κοινωνική επιχείρηση να μετατρέπει σε μετοχικό κεφάλαιο τα μη διανεμητέα αποθεματικά που δημιουργούνται με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), επιχείρηση δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο ως κοινωνική επιχείρηση ένταξης, εφόσον-

(α) σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυσή της, έχει ως κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης, κατά δέκα τοις εκατόν (10%) κατ’ ελάχιστον ως εργατικό δυναμικό, ατόμων με αναπηρίες και, κατά τριάντα τοις εκατόν (30%) κατ’ ελάχιστον ως εργατικό δυναμικό, ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι δέκα (10) άτομα ή δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για πρόσληψη σε υπό πλήρωση θέση απασχόλησης από υποψηφίους που είναι άτομα με αναπηρίες και κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, η επιχείρηση δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο ως κοινωνική επιχείρηση ένταξης, εφόσον εργοδοτεί κατά σαράντα τοις εκατόν (40%) κατ’ ελάχιστον ως εργατικό δυναμικό άτομα που ανήκουν στις αναφερόμενες στο Παράρτημα ευπαθείς ομάδες, και

(β) μεταφέρει στα μη διανεμητέα αποθεματικά τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατόν (40%) των κερδών της, μετά τους φόρους, για την επίτευξη του κύριου σκοπού λειτουργίας της:

Νοείται ότι, για το μέρος των κερδών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο που η επιχείρηση ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο, η πιο πάνω αναφερόμενη προϋπόθεση τηρείται και μετά τη διαγραφή της από το Μητρώο ως κοινωνικής επιχείρησης ένταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν επιτρέπεται σε κοινωνική επιχείρηση να μετατρέπει σε μετοχικό κεφάλαιο τα μη διανεμητέα αποθεματικά που δημιουργούνται με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

(4)(α) Η αρμόδια αρχή, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται να εκδίδει οδηγίες ή/και κατευθυντήριες γραμμές ή/και έντυπα ή/και ερμηνευτικές εγκυκλίους για τη ρύθμιση θεμάτων, περιλαμβανομένων των εγγράφων υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, της έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής, της τήρησης του Μητρώου, του τέλους εγγραφής στο Μητρώο και των απαιτούμενων πιστοποιήσεων από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο Παράρτημα.

(β) Η αρμόδια αρχή μεριμνά, ώστε η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, η αλληλογραφία με τις αιτήτριες επιχειρήσεις και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικά η εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, διεξάγεται ηλεκτρονικά, εκτός εάν η αρμόδια αρχή ορίσει διαφορετικά.

(γ) Η αρμόδια αρχή, κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως, δύναται να ζητεί την υποβολή οποιωνδήποτε στοιχείων από κοινωνική επιχείρηση και να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Σκοποί κοινωνικών επιχειρήσεων

6Α.-(1) Κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού δύναται να έχει ως σκοπούς-

(α) τον κύριο σκοπό που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, ο οποίος, εξειδικεύεται ως προς τη σχέση του με τις επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες της κοινωνικής επιχείρησης, μέσω οδηγιών της αρμόδιας αρχής που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 6.

(β) οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς επιχειρηματικής και οικονομικής ή άλλης δραστηριότητας, για τους οποίους παρέχεται πλήρως αιτιολογημένη έγκριση της αρμόδιας αρχής και υπό τους όρους που καθορίζει, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τους κινδύνους που απορρέουν από τους σκοπούς αυτούς, καθώς και τη φύση της επιχείρησης ως κοινωνικής επιχείρησης:

Νοείται ότι, τα εισοδήματα των άλλων σκοπών επιχειρηματικής και οικονομικής ή άλλης δραστηριότητας δεν δύναται να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) των συνολικών εισοδημάτων της επιχείρησης∙ και

(γ) οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς επικουρικούς των πιο πάνω σκοπών.

(2) Κοινωνική επιχείρηση ένταξης δύναται να έχει ως σκοπούς-

(α) τον κύριο σκοπό που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 6.

(β) οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς επιχειρηματικής και οικονομικής ή άλλης δραστηριότητας, για τους οποίους παρέχεται πλήρως αιτιολογημένη έγκριση της αρμόδιας αρχής και υπό τους όρους που καθορίζει, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τους κινδύνους που απορρέουν από τους σκοπούς αυτούς, καθώς και τη φύση της επιχείρησης ως κοινωνικής επιχείρησης:

Νοείται ότι, τα εισοδήματα των άλλων σκοπών επιχειρη-ματικής και οικονομικής ή άλλης δραστηριότητας δεν δύναται να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) των συνολικών εισοδημάτων της επιχείρησης∙ και

(γ) οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς επικουρικούς των πιο πάνω σκοπών.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

7.-(1) Επιχείρηση δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο με την υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή, στον τύπο που καθορίζεται από αυτή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

(2) Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο συνοδεύεται από-

(α) το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυσή της, το οποίο περιλαμβάνει-

(i) το σκοπό της ίδρυσής της,

(ii) περιγραφή των προκαθορισμένων διαδικασιών και κανόνων σε ό,τι αφορά τη διανομή κερδών,

(iii) περιγραφή του τρόπου διοίκησής της, και

(iv) υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο εκπροσώπου της επιχείρησης ότι αυτή δεν αποτελεί κρατική επιχείρηση,

(β) τεκμηρίωση, μέσα από οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει σκόπιμο η αρμόδια αρχή, ότι-

(i) πέραν του εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των εσόδων της επιχείρησης προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα,

(ii) προκειμένου για κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού, η επιχείρηση μεταφέρει στα μη διανεμητέα αποθεματικά τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) των κερδών της, μετά τους φόρους, για την επίτευξη του κύριου σκοπού λειτουργίας της,

(iii) προκειμένου για κοινωνική επιχείρηση ένταξης, η επιχείρηση μεταφέρει στα μη διανεμητέα αποθεματικά τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατόν (40%) των κερδών της, μετά τους φόρους, για την επίτευξη του κύριου σκοπού λειτουργίας της,

(iv) η επιχείρηση παρέχει εύλογες αμοιβές στους υπαλλήλους της σύμφωνα με τα καθήκοντά τους,

(v) προκειμένου για κοινωνική επιχείρηση ένταξης, η επιχείρηση εργοδοτεί άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 6,

(γ) υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο εκπροσώπου της επιχείρησης ότι τα μέλη της επιχείρησης είναι ηλικίας άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και ότι κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ή/και μέλος της που κατέχει πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου της ή/και άλλος αξιωματούχος, ανάλογα με την περίπτωση, δεν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στην επιχείρηση για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα ή/και για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή/και για οποιαδήποτε άλλη χρηματική ατασθαλία και δεν έχει περιληφθεί στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου,

(δ) τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για το προηγούμενο οικονομικό έτος, περιλαμβανομένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, εάν υπάρχουν, εφόσον ήταν εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της κατά το εν λόγω οικονομικό έτος,

(ε) επιχειρηματικό σχέδιο, μελέτη βιωσιμότητας και οργανόγραμμα της επιχείρησης, και

(στ) γνωστοποίηση της επιχείρησης που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, με την οποία ενημερώνεται το κοινό ότι η εν λόγω επιχείρηση προτίθεται να αιτηθεί την εγγραφή της στο Μητρώο.

(3) Η αρμόδια αρχή αξιολογεί προκαταρκτικά κατά πόσο η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα που υποβλήθηκαν από την επιχείρηση είναι πλήρη και την ειδοποιεί εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης κατά πόσο απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και εγγράφων.

(4) Ουδεμία επιχείρηση εγγράφεται στο Μητρώο, εάν δεν υποβάλει τα συμπληρωματικά στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(5) Οι διατυπώσεις χορήγησης έγκρισης εγγραφής στο Μητρώο εξετάζονται από την αρμόδια αρχή εντός ενός (1) μηνός από τον χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων και ορθά συμπληρωμένων στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) και η αρμόδια αρχή ενημερώνει με γραπτή ειδοποίησή της την επιχείρηση για την απόφασή της.

Υποβολή προσφυγής εναντίον απορριπτικής απόφασης

8. Επιχείρηση δύναται να υποβάλει εγγράφως ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εναντίον απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για εγγραφή της στο Μητρώο, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 7 της απόφασης της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/και να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της εν λόγω απόφασης δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου.

Στοιχεία για καταχώριση στο Μητρώο

9.-(1) Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει στο Μητρώο τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την επωνυμία και τη διεύθυνση της έδρας της κοινωνικής επιχείρησης,

(β) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της διοίκησης της κοινωνικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της,

(γ) τον αριθμό των μελών της κοινωνικής επιχείρησης,

(δ) τον αριθμό και την ημερομηνία της εγγραφής της κοινωνικής επιχείρησης στο Μητρώο,

(ε) τις κοινωνικές, πολιτιστικές ή/και περιβαλλοντικές δράσεις που ασκεί η κοινωνική επιχείρηση σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυσή της,

(στ) τα οικονομικά έτη για τα οποία υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις, και

(ζ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από την αρμόδια αρχή.

(2) Το Μητρώο τηρείται πάντοτε επικαιροποιημένο σε ηλεκτρονική μορφή και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Υποχρεώσεις κοινωνικής επιχείρησης

10. Κάθε κοινωνική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για-

(α) την ακρίβεια και την αλήθεια του περιεχομένου των εγγράφων που υποβάλλει στην αρμόδια αρχή,

(β) την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των εγγράφων που υπέβαλε, το αργότερο εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία της αλλαγής ή της τροποποίησης:

Νοείται ότι, κάθε κοινωνική επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας αρχής όσον αφορά οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις επήλθαν στα έγγραφα που υποβλήθηκαν,

(γ) την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής όταν η επιχείρηση πλέον δεν πληροί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 προϋποθέσεις εγγραφής, και

(δ) την υποβολή ετησίως στην αρμόδια αρχή ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος και ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11:

Νοείται ότι, οι οικονομικές καταστάσεις απαιτείται να παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της πιστής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική.

Όροι εργοδότησης και εργασιακές συνθήκες

10Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου που τυγχάνει εφαρμογής, η διοίκηση κοινωνικής επιχείρησης διασφαλίζει ότι η εφαρμογή των όρων εργοδότησης και η μεταχείριση των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, γίνεται χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η Δημοκρατία.

(2) Η διοίκηση κοινωνικής επιχείρησης μεριμνά, ώστε να μην απασχολούνται ταυτόχρονα στην επιχείρησή της θύτης και θύμα οποιασδήποτε μορφής.

Ετήσια έκθεση

11. Κάθε κοινωνική επιχείρηση υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια αρχή ετήσια έκθεση για το προηγούμενο οικονομικό έτος, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά τη λήξη του εν λόγω οικονομικού έτους, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Συνολική κατάσταση της μισθοδοσίας, περιλαμβανομένων των αποδοχών των μελών της διοίκησης, καθώς και οποιασδήποτε αμοιβής ή μισθού στους ιδρυτές ή ιδιοκτήτες της επιχείρησης,

(β) περιγραφή του περιεχομένου οποιωνδήποτε συμφωνιών ή συμβάσεων έχει συνομολο-γήσει,

(γ) τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της,

(δ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχει εκπληρώσει τον κύριο σκοπό λειτουργίας της,

(ε) τεκμηρίωση ότι πέραν του εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των εσόδων της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος προήλθε από επιχειρηματική δραστηριότητα,

(στ) υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο εκπροσώπου της επιχείρησης ότι εξακολουθεί να μην αποτελεί κρατική επιχείρηση,

(ζ) στην περίπτωση που διανεμήθηκαν κέρδη κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, υπολογισμό για την απόδοση του κεφαλαίου που επενδύθηκε, και

(η) τεκμηρίωση ότι διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως με τη συμμετοχή των μελών, των εργαζομένων ή/και των πελατών αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Εκκαθάριση, διάλυση και διαγραφή κοινωνικής επιχείρησης από το Μητρώο

12.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση για έναρξη διαδικασίας εκούσιας ή αναγκαστικής  εκκαθάρισης και διάλυσης ή διαγραφής κοινωνικής επιχείρησης από το Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη, η διοίκησή της μεριμνά όπως-

(α) το πλεόνασμα της εκκαθάρισης, σε περίπτωση εκούσιας ή αναγκαστικής εκκαθάρισης ή

(β) τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 μη διανεμητέα αποθεματικά, σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο,

μεταφερθούν, ως μη διανεμητέα αποθεματικά, κατά προτεραιότητα σε άλλη κοινωνική επιχείρηση, με κύριο σκοπό λειτουργίας παρόμοιο ή/και ανάλογο με τον σκοπό της υπό διάλυση ή διαγραφή επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική επιχείρηση.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση εκκαθάρισης κοινωνικής επιχείρησης, είτε αναγκαστικής είτε εκούσιας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της.

Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή ανακαλεί την εγγραφή κοινωνικής επιχείρησης στο Μητρώο, εφόσον-

(α) διαφαίνεται ότι υποβλήθηκαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής τα οποία αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) η κοινωνική επιχείρηση ή οποιοδήποτε μέλος της παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) η κοινωνική επιχείρηση δεν τηρεί τις πρόνοιες του ιδρυτικού της εγγράφου ή του καταστατικού της ή άλλου νόμιμου εγγράφου για την ίδρυσή της ή ενεργεί κατά τρόπο που εύλογα δύναται να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τις εν λόγω πρόνοιες,

(δ) η κοινωνική επιχείρηση έχει διαλυθεί ή τελεί υπό εκκαθάριση,

(ε) μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κοινωνικής επιχείρησης ή/και μέλος της που κατέχει πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου της ή/και άλλος αξιωματούχος της, ανάλογα με την περίπτωση, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, εξακολουθεί μετά την καταδίκη του να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ή/και μέλος της ή/και αξιωματούχος της,

(στ) μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κοινωνικής επιχείρησης ή/και μέλος της που κατέχει πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου της ή/και άλλος αξιωματούχος της, ανάλογα με την περίπτωση, που περιλήφθηκε στο Αρχείο που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, εξακολουθεί μετά τη συμπερίληψή του σε αυτό να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ή/και μέλος της ή/και αξιωματούχος της,

(ζ) η κοινωνική επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί με τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας αρχής, ή

(η) δεν πληρούται οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 προϋποθέσεις για την εγγραφή επιχείρησης στο Μητρώο.

(2) Πριν από κάθε ανάκληση εγγραφής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή επιδίδει στην κοινωνική επιχείρηση γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή της να προβεί στην ανάκληση, εάν δεν επέλθει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, όπως καθορίζεται στην εν λόγω γραπτή ειδοποίηση.

(3) Σε περίπτωση που η κοινωνική επιχείρηση δεν συμμορφώνεται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη γραπτή ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), η αρμόδια αρχή ανακαλεί την εγγραφή της και η κοινωνική επιχείρηση διαγράφεται από το Μητρώο.

Εκούσια διαγραφή από το Μητρώο

14. Η αρμόδια αρχή διαγράφει από το Μητρώο κοινωνική επιχείρηση η οποία υπέβαλε γραπτό αίτημα προς την αρμόδια αρχή για τη διαγραφή της.

Συνέπειες διαγραφής από το Μητρώο

15. Η διαγραφή κοινωνικής επιχείρησης από το Μητρώο τερματίζει οποιαδήποτε ωφελήματα τα οποία δικαιούται ή/και δικαιώματα τα οποία απολαύει ένεκα της εγγραφής της στο Μητρώο, οποιεσδήποτε δε υποχρεώσεις οικονομικής ή άλλης φύσεως δημιουργήθηκαν ή υφίσταντο κατά την περίοδο ισχύος της εγγραφής της, καθώς και η ευθύνη της να παρέχει εκθέσεις, στοιχεία ή/και πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υποχρεώσεις, δεν τερματίζονται.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαίωμα χρήσης του όρου «κοινωνική επιχείρηση»

16. Μόνο επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο δύναται να χρησιμοποιούν τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» όταν εμπορεύονται ή κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους ή κατά την επικοινωνία τους με το κοινό.

Διοικητικό πρόστιμο για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 16

17.-(1) Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο των διατάξεων του άρθρου 16, η αρμόδια αρχή δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(2) Η αρμόδια αρχή, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της αυτή, το ενημερώνει για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και του παρέχει το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Η αρμόδια αρχή επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και η οποία-

(α) καθορίζει την παράβαση, και

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, καθώς και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, και

(γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Χρήση του όρου «κοινωνική επιχείρηση» χωρίς εγγραφή στο Μητρώο

18. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμπορεύεται ή διεξάγει εργασίες ή επικοινωνεί με το κοινό χρησιμοποιώντας τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» χωρίς να έχει εγγραφεί στο Μητρώο, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

Ψευδείς δηλώσεις

19. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του προβεί σε ψευδή δήλωση σε οποιαδήποτε αίτηση, έκθεση, αναφορά ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μη συμμόρφωση με ορισμένες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο

20. Κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού και κοινωνική επιχείρηση ένταξης που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 6 και των παραγράφων (α) ή/και (β) του εδαφίου (3) του ίδιου άρθρου, αντίστοιχα, υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Μη συμμόρφωση κατά τη διάλυση κοινωνικής επιχείρησης

21. Όταν κοινωνική επιχείρηση η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 12 για τη διανομή κερδών στην περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκούσιας διάλυσής της, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Έκδοση Κανονισμών

22.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση κάθε θέματος που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή αυτού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να ρυθμίζουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

(α) Την τήρηση του Μητρώου,

(β) το ύψος του τέλους εγγραφής στο Μητρώο,

(γ) τις προϋποθέσεις απαλλαγής των κοινωνικών επιχειρήσεων από την καταβολή τελών, δικαιωμάτων, φόρων ή άλλης μορφής κρατικών επιβαρύνσεων,

(δ) τις προϋποθέσεις παραχώρησης κρατικών χορηγιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ωφελημάτων ή συνδρομής προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις,

(ε) τη διαδικασία εξέτασης από την αρμόδια αρχή τυχόν υποβαλλόμενων παραπόνων εναντίον κοινωνικών επιχειρήσεων,

(στ) τη διαδικασία καταχώρισης ιεραρχικής προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Άρθρο 6(3)(α)]

Ευπαθείς ομάδες καθοριζόμενες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου

1. Άτομα με αναπηρίες κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου.

2. Οροθετικά άτομα, ήτοι φορείς στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο τηρούμενο από το Υπουργείο Υγείας σχετικό μητρώο.

3. Άτομα με θαλασσαιμία, όπως αυτά πιστοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας ότι πάσχουν από θαλασσαιμία και είναι ενταγμένα σε μόνιμο και τακτικό πρόγραμμα μεταγγίσεων των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

4. Άτομα που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου.

5. Άτομα με προβλήματα εξάρτησης κατά την έννοια των διατάξεων του περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμου, περιλαμβανομένων των ατόμων που έτυχαν θεραπείας για απεξάρτηση από εξαρτησιογόνες ουσίες.

6. Αποφυλακισθέντες, επ՚ αδεία αποφυλακισθέντες και κατάδικοι που έχουν ενταχθεί στο Κέντρο Καθοδήγησης και Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης Καταδίκων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φυλακών Νόμου, καθώς και καταδικασθέντες με ποινή περιοδικής φυλάκισης δυνάμει των διατάξεων του περί Επιβολής και Έκτισης Ποινής Περιοδικής Φυλάκισης Νόμου.

7. Πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου.

8. Άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ως άνεργοι για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

9. Θύματα εμπορίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

10. Θύματα ενδοοικογενειακής βίας κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 3 του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου.

11. Θύματα κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου.