Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, η έρευνα και η καινοτομία και oι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών αναγνωρίζονται ως οριζόντιος μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της συμμετοχής των πολιτών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η ενίσχυση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για ενθάρρυνση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις αποτελούν σημαντική προτεραιότητα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία και ανάγκη για εκσυγχρονισμό, κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις δομές και στον τρόπο λειτουργίας του κράτους για τη δημιουργία συνθήκων αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό συνθήκες που επιτρέπουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού, καθώς και της ισότιμης συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, διαπιστώνεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού κεντρικού φορέα με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες για προώθηση του εκσυγχρονισμού, της κοινωνίας της πληροφορίας και της έρευνας και καινοτομίας, στον οποίο να υπαχθούν όλες οι σχετικές αρμοδιότητες που μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούνται από διαφορετικά τμήματα και υπηρεσίες,

Για τους λόγους αυτούς, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρωˑ

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, το οποίο αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Νόμου απασχολείτο στη δημόσια υπηρεσία·

«εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, το οποίο αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Νόμου απασχολείτο στη δημόσια υπηρεσία·

«νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους, όπως και τους Κανονισμούς και τα διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών και αφορούν στις δραστηριότητες του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών·

«ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος» σημαίνει τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

«Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σημαίνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπαγόταν στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

«Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής» σημαίνει το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το οποίο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπαγόταν στο Υπουργείο Οικονομικών·

«Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής» ή «Υφυπουργείο» σημαίνει το Υφυπουργείο, του οποίου η ίδρυση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3ˑ

«Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω» ή «Υφυπουργός» σημαίνει πρόσωπο διοριζόμενο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

3. Ιδρύεται Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο οποίο ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής ψηφιακής πολιτικής και στρατηγικής και η συμμετοχή στη διαμόρφωση κατάλληλου θεσ΅ικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής,

(β) η χάραξη, ο συντονισμός και η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και καινοτομία και η γενική εποπτεία της λειτουργίας του εθνικού συστήματος διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας,

(γ) η εξειδίκευση και εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία,

(δ) η διαμόρφωση και ο συντονισμός της υλοποίησης εθνικού ευρυζωνικού πλάνου,

(ε) η προώθηση της νεοφυούς και ψηφιακής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας· και

(στ) η πολιτική καθοδήγηση και η εποπτεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στελέχωση Υφυπουργείου

4.-(1) Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στελεχώνεται και διοικείται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από την 1η Μαρτίου 2020 μεταφέρονται και εφεξής συνιστούν τμήματα του Υφυπουργείου και συνεχίζουν να έχουν τις αρμοδιότητες τις οποίες είχαν πριν από τη μεταφορά τους στο Υφυπουργείο.

(3) Οι υπάλληλοι του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι οποίοι αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχαν μόνιμη θέση ή ήταν εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου ή εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μεταφέρονται υπό την υφιστάμενη δομή των εν λόγω τμημάτων στο Υφυπουργείο και εφεξής αποτελούν υπαλλήλους του Υφυπουργείου.

(4) Ο Υφυπουργός αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου, ο οποίος ενεργεί μέσω του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου, κατ’ αναλογίαν των αρμοδιοτήτων των Υπουργών για το προσωπικό των υπουργείων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων

5.-(1) Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συντάσσει Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.

(2) Η δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) συντασσόμενη Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων αναρτάται μέχρι τον Μάρτιο του έτους που έπεται της περιόδου που αυτή καλύπτει, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου:

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο εκείνη του έτους που αντιστοιχεί στην περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου Υφυπουργού μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ
Διορισμός Υφυπουργού, εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού

6.-(1) Ο Υφυπουργός διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(2) Υφυπουργός διοριζόμενος βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1), ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτόν απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Υφυπουργού συνίστανται ειδικότερα στα ακόλουθα:

(α) Στην πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικήςˑ

(β) στην πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό, στην ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και στη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις ανατεθειμένες σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εξουσίες ή αρμοδιότητες ή στις εξουσίες ή αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) στη διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή αρμοδιότητες που του ανατίθενται·

(δ) στην έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεση των ανατεθειμένων σε αυτόν εξουσιών ή αρμοδιοτήτων και στην εφαρμογή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλης οικείας νομοθεσίας, σε σχέση με τις ανατεθείσες σε αυτόν εξουσίες ή αρμοδιότητες·

(ε) στην προπαρασκευή προς υποβολή στους Υπουργούς, αναλόγως του θέματος, νομοσχεδίων, προσχεδίων διαταγμάτων ή προσχεδίων Κανονισμών που αφορούν στις εξουσίες ή αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διάρκεια θητείας Υφυπουργού

7. Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού δεν δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου αυτός έχει διοριστεί και τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ασυμβίβαστο

8. Η ιδιότητα του Υφυπουργού είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή, του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας ή του δημόσιου υπαλλήλου.

Αποζημίωση και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

9.-(1) Στον Υφυπουργό καταβάλλεται αποζημίωση του ιδίου ύψους με την προβλεπόμενη για τους Υπουργούς αποζημίωση, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμου.

(2) Ο Υφυπουργός απολαμβάνει των ίδιων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους Υπουργούς βάσει των διατάξεων του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου:

Νοείται ότι, οποιοιδήποτε όροι ισχύουν για τους υπουργούς και οποιαδήποτε ωφελήματα παρέχονται στους υπουργούς ισχύουν και/ή παρέχονται, αντιστοίχως, στον Υφυπουργό.

Ετήσιος προϋπολογισμός Υφυπουργείου

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υφυπουργός συντάσσει πρόταση προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος, με την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου.

(2) Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για κάθε οικονομικό έτος εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και ακολούθως εντάσσεται στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο αυτός αφορά.

Υποβολή προτάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο

11. Ο Υφυπουργός δύναται να υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες του αναφορικά με θέματα που υπάγονται στις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ανατεθείσες σε αυτόν εξουσίες ή αρμοδιότητες και/ή σε οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες ή αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτόν από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης απόφασης.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Μεταβατικές διατάξεις

13.-(1) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αφορώσα σε ζητήματα τα οποία ηγέρθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζεται ή ασκείται κατά του Υφυπουργείου.

(2) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε υποχρέωση ανακύπτει σε σχέση με τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) διαδικασίες, καθίσταται υποχρέωση του Υφυπουργείου και οποιαδήποτε σχετική θεραπεία προβλέπεται αναφορικά με αυτές, εκτελείται εναντίον του Υφυπουργείου.

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στη νομοθεσία ή σε συναφή δημόσια έγγραφα-

(α) Στο «Υπουργείο Οικονομικών», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

(β) στο «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

(γ) στον «Υπουργό Οικονομικών», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω·

(δ) στον «Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό σε θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω·

(ε) στο «Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών», λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

(στ) στο «Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

(ζ) σε «Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

(η) σε Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

(4) Οποιαδήποτε έγκριση, άδεια ή πράξη οποιασδήποτε φύσης η οποία χορηγήθηκε ή διενεργήθηκε δυνάμει οικείας νομοθεσίας, λογίζεται ότι χορηγήθηκε ή διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2020.