Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, κατ’ αναλογίαν των όσων εφαρμόζονται για τους μόνιμους υπαλλήλους σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου, υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας και των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου των οργανισμών δημόσιου δικαίου, καθώς και ανάγκη για λήψη μέτρων για κάλυψη επειγουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών και για διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών δημόσιου δικαίου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«Γενικός Διευθυντής οργανισμού δημόσιου δικαίου» σημαίνει το πρόσωπο που προΐσταται του οργανισμού δημόσιου δικαίου και περιλαμβάνει τον υπάλληλο που κατέχει την ανώτατη ιεραρχικά θέση στον οργανισμό δημοσίου δικαίου με οποιοδήποτε άλλο τίτλο·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στο Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία·

«εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο απασχολείται ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία ή ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, σε οργανισμό δημοσίου δικαίου του οποίου η σύμβαση απασχόλησης μετατράπηκε σε σύμβαση αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ή οιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας·

«οργανισμός δημόσιου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ιδρυθέν ή ιδρυόμενο με νόμο και κάθε οργανισμό δημόσιου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που ιδρύθηκε ή ιδρύεται προς το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου παρέχονται ή είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία εξαιρουμένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης∙

«Προϊστάμενος Τμήματος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

Αρμοδιότητα διενέργειας αποσπάσεων

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου και των νόμων που ρυθμίζουν, αντίστοιχα, θέματα εκάστου οργανισμού δημόσιου δικαίου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών ή/και για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, να αποφασίζει για την απόσπαση-

(α) Eργοδοτουμένου αορίστου χρόνου από τη δημόσια υπηρεσία σε οργανισμό δημόσιου δικαίου,

(β) εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου από οργανισμό δημόσιου δικαίου στη δημόσια υπηρεσία.

Διαδικασία απόσπασης

4.-(1)(α) Κάθε εισήγηση για απόσπαση εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου από τη δημόσια υπηρεσία σε οργανισμό δημόσιου δικαίου υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών από το Γενικό Διευθυντή του οργανισμού δημόσιου δικαίου στον οποίο θα αποσπαστεί ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, μαζί με τις απόψεις της αρμόδιας αρχής της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία απασχολείται ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου.

(β) Κάθε εισήγηση για απόσπαση εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου από οργανισμό δημόσιου δικαίου στη δημόσια υπηρεσία, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ή τον Προϊστάμενο Ανεξάρτητου Γραφείου στο οποίο θα αποσπαστεί ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, μαζί με τις απόψεις του Γενικού Διευθυντή του οργανισμού δημόσιου δικαίου όπου απασχολείται ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απόσπαση, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β), συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής του εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών και οι θέσεις του επηρεαζόμενου εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου για τη σκοπούμενη απόσπαση.

(2) O αριθμός των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου οργανισμού δημόσιου δικαίου που μπορεί να βρίσκεται σε απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους ογδόντα (80) ή το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου του οργανισμού του δημόσιου δικαίου, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο.

(3) Η διάρκεια απόσπασης, γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν δύναται να υπερβαίνει την περίοδο των τριών (3) ετών και δύναται να ανανεώνεται για μία μόνο τριετή περίοδο, αφού προηγουμένως ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1), αναλόγως της περίπτωσης, εκτός στις περιπτώσεις που οι υπηρεσιακές ανάγκες στο Υπουργείο/Ανεξάρτητο Γραφείο/ Υπηρεσία/Τμήμα έχουν εκλείψει.

(4) Εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξακολουθεί να είναι εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στο Υπουργείο /Ανεξάρτητο Γραφείο/Υπηρεσία/Τμήμα ή στον οργανισμό δημόσιου δικαίου από όπου αποσπάται, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπηρεσίας, προκειμένου για εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου οργανισμού δημόσιου δικαίου ή του οικείου Γενικού Διευθυντή του οργανισμού δημοσίου δικαίου, προκειμένου για εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου οργανισμού δημόσιου δικαίου.

Αξιολόγηση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου και της διαδικασίας αξιολόγησης που προβλέπεται σε αυτόν, η αξιολόγηση εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας ο οποίος αποσπάται σε οργανισμό δημόσιου δικαίου διενεργείται από τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας ή Ανεξάρτητης Υπηρεσίας από όπου αυτός προέρχεται, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του οικείου Γενικού Διευθυντή του οργανισμού δημόσιου δικαίου όπου αυτός αποσπάσθηκε ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του εν λόγω οργανισμού.

(2) Η αξιολόγηση εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου οργανισμού δημοσίου δικαίου, ο οποίος αποσπάται στη δημόσια υπηρεσία, διενεργείται από τον οικείο Γενικό Διευθυντή του οργανισμού δημοσίου δικαίου από τον οποίο αυτός προέρχεται ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο του εν λόγω οργανισμού, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του Προϊσταμένου Τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας όπου αυτός αποσπάσθηκε.

Ωφελήματα και απολαβές

6.-(1) Εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου συνεχίζει να απολαύει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις που είχε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ο δε χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία για οποιοδήποτε σκοπό.

(2) Οι απολαβές εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταβάλλονται από τη δημόσια υπηρεσία ή τον οργανισμό δημόσιου δικαίου όπου ανήκει και υπόκεινται στις εκάστοτε αποκοπές, μειώσεις και/ή συνεισφορές που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία ή στον οργανισμό δημοσίου δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι η δημόσια υπηρεσία και/ή ο οργανισμός δημόσιου δικαίου όπου ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου αποσπάται, δύναται να καταβάλλουν ολόκληρο ή μέρος των απολαβών του αποσπασθέντος εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στον οικείο οργανισμό δημόσιου δικαίου ή στη δημόσια υπηρεσία, αντίστοιχα, βάσει διαδικασίας που καθορίζεται μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου και του επηρεαζόμενου οργανισμού δημόσιου δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση.

Πειθαρχικά αδικήματα

7. Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια απόσπασης, γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται τα ισχύοντα σε διαδικασία η οποία θα καθοριστεί για τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία:

Νοείται ότι, μέχρι τον καθορισμό της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του άρθρου 7 του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου.