ΜΕΡΟΣ VIΙ METABATIKΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάργηση Νόμων και Κανονισμών

25.-(1) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2014 καταργούνται.

(2) Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως και 2014, παραμένουν σε ισχύ ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί, οποιαδήποτε δε έρευνα σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, δύναται να συνεχισθεί και οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί.

(3) (α) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1985 έως 2014, καταργούνται.

(β) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωρία) Κανονισμοί του 1993 έως 2014, καταργούνται.

(γ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικές Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 1977 και 2005, καταργούνται.

(δ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί του 1993 έως 2005, καταργούνται.

(ε) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμοί του 1993, καταργούνται.

(στ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) Κανονισμοί του 1985 έως 2005, καταργούνται.

Μεταβατική διάταξη

26.-(1) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί ή Διατάγματα έχουν εκδοθεί δυνάμει των Νόμων που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 25, οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημέρα έναρξης του παρόντος Νόμου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι κατάργησης ή αντικατάστασης αυτών από Κανονισμούς ή Διατάγματα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25, και που ήταν έγκυρη και ισχυρή κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή κατά τον ίδιο χρόνο εκκρεμούσε αίτηση για ανανέωση αυτής, θεωρείται ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και ισχυρή έως ότου συμπληρωθούν τρία (3) έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν ή άδεια λειτουργίας ακυρωθεί ή ανασταλεί νωρίτερα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(3) Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25, παραμένουν σε ισχύ ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί, οποιαδήποτε δε έρευνα σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, δύναται να συνεχισθεί και οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί.

(4) Κάθε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα του οποίου η άδεια λειτουργίας εκδόθηκε δυνάμει των Νόμων και Κανονισμών που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάταξη του για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα το οποίο αναφέρεται στο παρόν εδάφιο δύναται να επιλέξει όπως καταταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εντός της περιόδου που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο.

(5) Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας και κατάταξη ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.