Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής-

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/968 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκτιμήσεις κινδύνου σε σχέση με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης και Διαχείρισης της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Άδεια» σημαίνει την άδεια που αναφέρεται στις διατάξεις του Άρθρου 8 του Κανονισμού και εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος Νόμου·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που ορίζεται ως Αρχιεπιθεωρητής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15·

«Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ» σημαίνει τη Διαχειριστική Επιτροπή Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών, η οποία ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που ορίζεται ως Επιθεωρητής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Επιτροπή ΧΞΕ» σημαίνει την Επιστημονική Επιτροπή Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών η οποία ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7·

«Κανονισμός» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/968» σημαίνει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/968 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκτιμήσεις κινδύνου σε σχέση με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες προσώπων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός και ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/968.

Αρμόδια αρχή

3. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/968 και του παρόντος Νόμου ως αρμόδια αρχή ορίζεται ο Διευθυντής.

Σχέδια Δράσης για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

4.-(1) Για κάθε χωροκατακτητικό ξένο είδος ενωσιακού ή εθνικού ενδιαφέροντος καταρτίζεται Σχέδιο Δράσης, που περιλαμβάνει τα αναγκαία, κατά περίπτωση, από τα στοιχεία που περιγράφονται πιο κάτω:

(α) Ανάλυση των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης του είδους και σχέδια δράσης για τις διαδρομές που προσδιορίζονται ως «διαδρομές προτεραιότητας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του Κανονισμού,

(β) μέτρα ταχείας εξάλειψης, που δύναται να εφαρμοστούν για το είδος ή νέους πληθυσμούς του είδους, σε αρχικό στάδιο της εισβολής στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 του Κανονισμού,

(γ) διαχειριστικά μέτρα που δύναται να εφαρμόζονται όταν διαπιστώνεται ευρεία εξάπλωση του είδους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 του Κανονισμού,

(δ) μέτρα αποκατάστασης που δύναται να εφαρμόζονται για υποβοήθηση οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί, υποστεί ζημιές ή καταστραφεί από το είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 20 του Κανονισμού.

(2)(α) Τα Σχέδια Δράσης καταρτίζονται, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής ΧΞΕ, από τις σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες, αναλόγως του είδους που εξετάζεται, στη βάση των αρμοδιοτήτων τους.

(β) Σε περίπτωση που σε ένα Σχέδιο Δράσης εμπλέκονται πέραν της μιας αρμόδιας υπηρεσίας, η Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ εισηγείται την υπηρεσία που θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο για κατάρτισή του, με βάση τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών.

(3) Στα Σχέδια Δράσης καταγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω Σχέδια. ο καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του εκάστοτε Σχεδίου Δράσης και εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνουν, γίνεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής ΧΞΕ.

(4)(α) Μετά από την κατάρτισή τους, τα Σχέδια Δράσης αξιολογούνται από την Επιτροπή ΧΞΕ, εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

(β) Η τελική διαμόρφωση και έγκριση των Σχεδίων Δράσης γίνεται από την αρμόδια αρχή.

(5) Τα Σχέδια Δράσης αναθεωρούνται κατ’ ανάγκη ανά εξαετία και εφόσον υφίσταται ανάγκη, τροποποιούνται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο για την κατάρτισή τους.

(6) Ο Υπουργός, μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής, εκδίδει Διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία δημοσιοποιούνται και τίθενται σε ισχύ τα Σχέδια Δράσης για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (4)(β) και (5).

Σύστημα επιτήρησης Χωροκατακτητικών ξένων ειδών

5.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 14 του Κανονισμού, το σύστημα επιτήρησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού και εθνικού ενδιαφέροντος εντάσσεται στα συστήματα παρακολούθησης ή εποπτείας -

(α) Των διατάξεων του άρθρου 19 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου,

(β) των διατάξεων του άρθρου 24 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου,

(γ) των διατάξεων του άρθρου 12 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου,

(δ) των διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 20 του περί Δασών Νόμου, και

(ε) των διατάξεων του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

(2)(α) Τα συστήματα παρακολούθησης ή εποπτείας που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και στα θαλάσσια χωρικά ύδατα.

(β) Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και καταγράφονται σύμφωνα με τους Νόμους που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του Άρθρου 14 του Κανονισμού.

Επίσημοι Έλεγχοι

6. Για σκοπούς εφαρμογής των επίσημων ελέγχων που αναφέρονται στις διατάξεις του Άρθρου 15 του Κανονισμού ως αρμόδιες αρχές ορίζονται-

(α) Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για είδη φυτών, και

(β) ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για είδη ζώων.

Ίδρυση και Λειτουργία Επιστημονικής Επιτροπής Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών

7.-(1) Ιδρύεται Επιστημονική Επιτροπή Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών καλούμενη «Επιτροπή ΧΞΕ», στην οποία συμμετέχουν-

(α) Ο Διευθυντής ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του από το Τμήμα Περιβάλλοντος ως πρόεδρος,

(β) ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(γ) ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(δ) ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(ε) ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(στ) ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(ζ) ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(η) ο Προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(θ) ένας ειδικός από μη κυβερνητικό οργανισμό, που κατέχει ειδικές γνώσεις ή/και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα χωροκατακτητικών ξένων ειδών και ορίζεται από το Διευθυντή, και

(ι) ένας εκπρόσωπος από την ακαδημαϊκή /ερευνητική κοινότητα, ο οποίος κατέχει ειδικές γνώσεις ή/και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα χωροκατακτητικών ξένων ειδών και ορίζεται από το Διευθυντή.

(2) Ο πρόεδρος δύναται να καλέσει στη συνεδρία οποιοδήποτε άλλο λειτουργό κρατικής υπηρεσίας, επιστημονικού ή ακαδημαϊκού Ιδρύματος, αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της Επιτροπής ΧΞΕ.

(3) Η Επιτροπή ΧΞΕ έχει ρόλο συμβουλευτικό προς τη Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 και γνωμοδοτεί γραπτώς σε αυτήν για επιστημονικής φύσης θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Κανονισμού, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/968 και του παρόντος Νόμου και ειδικότερα σε σχέση με τα πιο κάτω:

(α) Την εξέταση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών με σκοπό την υποβολή αιτήματος εγγραφής τους στον ενωσιακό κατάλογο εκ μέρους της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού·

(β) την αξιολόγηση των εκτιμήσεων κινδύνου για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, τα οποία η Δημοκρατία, διά μέσου της αρμόδιας αρχής, προτίθεται να αιτηθεί για εγγραφή τους στον ενωσιακό κατάλογο και ειδικότερα σε σχέση με τα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις των Άρθρων 4 και 5 του Κανονισμού και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/968·

(γ) τη χορήγηση Άδειας·

(δ) τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που δύναται να εφαρμόσει η Δημοκρατία για χωροκατακτητικά ξένα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Κανονισμού·

(ε) τον καθορισμό χωροκατακτητικών ξένων ειδών εθνικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9·

(στ) την αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4· και

(ζ) τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση ταχείας εξάλειψης χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, βάσει ισχυρών επιστημονικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 18 του Κανονισμού.

(4) Απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία της Επιτροπής ΧΞΕ αποτελούν ο πρόεδρος και πέντε μέλη της.

(5) Οι συνεδρίες της Επιτροπής ΧΞΕ συγκαλούνται από τον πρόεδρο, είτε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας είτε μετά από σχετικό αίτημα μέλους της Επιτροπής ΧΞΕ.

Ίδρυση και λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών

8.-(1) Ιδρύεται Διαχειριστική Επιτροπή Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών καλουμένη «Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ», στην οποία συμμετέχουν-

(α) Ο Διευθυντής ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του από το Τμήμα Περιβάλλοντος ως πρόεδρος,

(β) ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(γ) ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(δ) ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(ε) ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,

(στ) ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, και

(ζ) ο Προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

(2) Η Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ εξετάζει τα πιο κάτω θέματα στη βάση της γραπτής γνωμοδότησης της Επιτροπής ΧΞΕ και προβαίνει σε γραπτές εισηγήσεις προς την αρμόδια αρχή για λήψη απόφασης, σχετικά με-

(α) Τον καθορισμό της αρμόδιας υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη εκπόνησης της εκτίμησης κινδύνου για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη που αξιολογούνται στην Επιτροπή ΧΞΕ·

(β) τη χορήγηση Άδειας·

(γ) τον καθορισμό της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρμόδιων υπηρεσιών που θα είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στις διατάξεις του Άρθρου 10 του Κανονισμού·

(δ) την κατάρτιση καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών εθνικού ενδιαφέροντος εφεξής καλουμένου «εθνικού καταλόγου ΧΞΕ» ·

(ε) την έγκριση των Σχεδίων Δράσης για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, μέσα στα οποία καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη κατάρτισης και υλοποίησής τους καθώς και η κατά περίπτωση εφαρμογή μέτρων που περιλαμβάνονται σε αυτά·

(στ) τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση ταχείας εξάλειψης χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος·

(ζ) την ανάλυση κινδύνων για την εκούσια εισαγωγή χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα εμπορεύματα για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που προβλέπονται στις διατάξεις του Άρθρου 15 του Κανονισμού.

(3) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει αποφάσεις στη βάση των γραπτών εισηγήσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής ΧΞΕ για τα θέματα που εξετάζει.

(4) Απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής ΧΞΕ αποτελούν ο πρόεδρος και τρία μέλη της.

(5) Οι συνεδρίες της Διαχειριστικής Επιτροπής ΧΞΕ συγκαλούνται από τον πρόεδρο, είτε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας είτε μετά από σχετικό αίτημα μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής ΧΞΕ.

(6) Η θητεία των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής ΧΞΕ είναι τριετής.

Χωροκατακτητικά ξένα είδη εθνικού ενδιαφέροντος

9.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 12 του Κανονισμού, ο εθνικός κατάλογος ΧΞΕ καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται πιο κάτω:

(α) Τα είδη που προτείνονται για συμπερίληψη στον εθνικό κατάλογο ΧΞΕ αξιολογούνται και ιεραρχούνται με γνώμονα τα κριτήρια που ορίζει ο Κανονισμός και ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/968. η Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ εισηγείται τις αρμόδιες υπηρεσίες που επιφορτίζονται με την ευθύνη εκπόνησης εκτίμησης ανάλυσης κινδύνου ή/και ανάλυσης κόστους-οφέλους κατ’ ανάγκη, στη βάση της αρμοδιότητας και εμπειρογνωμοσύνης τους·

(β) η εκτίμηση/ανάλυση κινδύνου ή/και ανάλυση κόστους-οφέλους αξιολογείται από την Επιτροπή ΧΞΕ, η οποία και γνωμοδοτεί γραπτώς στη Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ για την ανάγκη συμπερίληψης του είδους στον εθνικό κατάλογο ΧΞΕ·

(γ) στη γραπτή γνωμοδότησή της προς τη Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ, η Επιτροπή ΧΞΕ προτείνει τους περιορισμούς που πρέπει να εφαρμοστούν για τα εν λόγω είδη, βάσει των διατάξεων του Άρθρου 7 του Κανονισμού, τη δυνατότητα αδειοδότησης κατά παρέκκλιση των περιορισμών βάσει των διατάξεων του Άρθρου 8 του Κανονισμού καθώς και τα μέτρα που πρέπει να περιληφθούν για τα υπό αναφορά είδη στα Σχέδια Δράσης τους·

(δ) η Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ προβαίνει σε γραπτή εισήγηση προς την αρμόδια αρχή για την ανάγκη υιοθέτησης εθνικού καταλόγου ΧΞΕ.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης από την αρμόδια αρχή, εκδίδει Κανονισμούς, με τους οποίους καθορίζονται τόσο ο εθνικός κατάλογος ΧΞΕ όσο και οι περιορισμοί και τα μέτρα που ισχύουν για το κάθε είδος καθώς και η δυνατότητα αδειοδότησής τους.

(3) Μεταξύ των ειδών του εθνικού καταλόγου ΧΞΕ, μπορούν να περιλαμβάνονται είδη ιθαγενή ή μη ιθαγενή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απαιτούν ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11 του Κανονισμού.

Σύστημα αδειοδότησης

10.-(1) Άδεια δύναται να εκδίδεται κατόπιν υποβολής αίτησης από φορέα εκμετάλλευσης προς την αρμόδια αρχή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 9 του Κανονισμού, Άδεια για διεξαγωγή δραστηριοτήτων διαφορετικών από αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 8 του Κανονισμού δύναται να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή.

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας

11.-(1) Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο το οποίο καθορίζεται με γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Μαζί με την αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας καταβάλλονται και τέλη, όπως καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τα προσόντα που πρέπει να κατέχει το προσωπικό που εκτελεί τις δραστηριότητες για τις οποίες ζητείται αδειοδότηση.

Χορήγηση ή ανανέωση άδειας

12.-(1) Πριν από τη χορήγηση της άδειας πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο.

(2) Η Άδεια με όρους για δραστηριότητες εκτελούμενες σε συνθήκες διατήρησης, οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 8 του Κανονισμού, καθορίζεται από την Διαχειριστική Επιτροπή ΧΞΕ κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδότησης της Επιτροπής ΧΞΕ. η αρμόδια αρχή, εφόσον εγκρίνει το πιο πάνω περιεχόμενο της Άδειας, εκδίδει την Άδεια με όρους, νοουμένου ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη έκδοσης ή ανανέωσης της Άδειας.

(3) Για Άδειες που εκδίδονται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του Κανονισμού, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να συμπεριλάβει τις διατάξεις που περιέχονται στην έγκριση της Επιτροπής.

(4)(α) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση για Άδεια εφόσον δεν εκπληρώνεται οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός και ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/968.

(β) Σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αιτητή, προσδιορίζοντας το λόγο της απόρριψης. τα τέλη που καταβάλλονται με την υποβολή της αίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψής της.

(5) Η Άδεια δύναται να εκδοθεί για περιορισμένη χρονική περίοδο ισχύος αν αυτό κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια αρχή.

(6) Σε περίπτωση διαφυγής χωροκατακτητικών ξένων ειδών που καλύπτονται από εν ισχύι Άδεια, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώσει άμεσα και όχι αργότερα από είκοσι τέσσερις (24) ώρες, την αρμόδια αρχή για το περιστατικό.

(7) Η εκδοθείσα Άδεια συνοδεύει πάντα τα χωροκατακτητικά ξένα είδη που αφορά.

(8) Για κάθε Άδεια που χορηγείται, η αρμόδια αρχή εκδίδει το έγγραφο, που προβλέπεται στις διατάξεις του Άρθρου 8 του Κανονισμού, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για την Άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αρχή και τη συνοδεύει μαζί με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη που αφορά.

Αναστολή ή ανάκληση της Άδειας

13.-(1) Η αρμόδια αρχή, μετά από σχετική γραπτή εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής ΧΞΕ, δύναται να αναστείλει άμεσα ή να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την Άδεια, οριστικά ή προσωρινά, εάν-

(α) Διαπιστώσει μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους όρους της Άδειας,

(β) προκύψει κίνδυνος για διαφυγή ή εξάπλωση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αφορά η Άδεια,

(γ) υπάρχει κίνδυνος να επέλθουν απρόβλεπτα συμβάντα με δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα ή τις σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες.

(2) Η ανάκληση της Άδειας αιτιολογείται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) με επιστημονικούς λόγους και, εάν οι επιστημονικές πληροφορίες δεν είναι ακόμη επαρκείς, βάσει της αρχής της προφύλαξης.

(3) Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφασή της στον κάτοχο της Άδειας και ο Επιθεωρητής κατάσχει ή/και κατακρατεί τα σχετικά χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Διάθεση πληροφοριών στο κοινό

14. Για όλες τις Άδειες που εκδίδονται, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση του κοινού στο διαδίκτυο τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του Άρθρου 8 του Κανονισμού.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

15.-(1) Για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/968 του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων, ο Υπουργός ορίζει, με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, λειτουργούς του Υπουργείου του ως Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει και συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16.

(3) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(4) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/968 και τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Καθήκοντα και εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

16.-(1) Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία να-

(α) Εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία έχει εκδοθεί Άδεια, με σκοπό να διαπιστώσει εάν η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στην εκδοθείσα Άδεια και ειδικότερα να –

(i) διενεργεί ελέγχους οποιωνδήποτε αρχείων της εγκατάστασης σχετίζονται με τους όρους της εκδοθείσας Άδειας,

(ii) επιθεωρεί τους χώρους διατήρησης χωροκατακτητικών ξένων ειδών υπό περιορισμό,

(iii) προβαίνει σε λήψη φωτογραφιών ή σε κινηματογραφήσεις που κρίνει αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του,

(iv) προβαίνει σε κατάσχεση και/ή κατακράτηση δειγμάτων χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αφορά η Άδεια σε περίπτωση ανάκλησής της, με σκοπό την καταστροφή του, σε περίπτωση φυτικού οργανισμού ή την προσωρινή ανάθεση της φροντίδας του σε άλλο υποστατικό, σε περίπτωση ζωικού οργανισμού, υπό την ευθύνη κατάλληλου κατά την κρίση του προσώπου,

(β) εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιοδήποτε υποστατικό πώλησης ζώων συντροφιάς ή οποιοδήποτε υποστατικό διατηρεί εμπορικό απόθεμα φυτών ή ζώων, να επιθεωρεί και να προβαίνει σε λήψη φωτογραφιών ή σε κινηματογραφήσεις με σκοπό να διαπιστώσει αν διατηρούνται δείγματα χωροκατακτητικών ξένων ειδών κατά παράβαση του Κανονισμού, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/968, του παρόντος Νόμου και/ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γ) ασκεί τα ανωτέρω δικαιώματα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να υποψιάζεται σοβαρή παρεμπόδισή του στην άσκηση των εξουσιών του,

(δ) συνοδεύει και επιθεωρεί τη μεταφορά χωροκατακτητικών ξένων ειδών από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός των χώρων διατήρησης υπό περιορισμό,

(ε) προβαίνει σε κατάσχεση και/ή κατακράτηση δειγμάτων χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε σχέση με τα οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του Κανονισμού, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/968 και του παρόντος Νόμου και/ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, με σκοπό την καταστροφή του, σε περίπτωση φυτικού οργανισμού, ή την προσωρινή ανάθεση της φροντίδας του σε άλλο υποστατικό, σε περίπτωση ζωικού οργανισμού, υπό την ευθύνη κατάλληλου κατά την κρίση του προσώπου.

(2)(α) Αν η κατάσχεση και/ή κατακράτηση του ζώου δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α)(iv) και (ε) του εδαφίου (1) είναι πρακτικά αδύνατη, η αρμόδια αρχή δύναται να θέτει το συγκεκριμένο υποστατικό ή μέρος αυτού υπό τον αποκλειστικό της έλεγχο, με σκοπό την προσωρινή ανάθεση της επί τόπου φροντίδας του ζώου σε κατάλληλο κατά την κρίση της πρόσωπο, μέχρις ότου η τύχη αυτού και οι δαπάνες συντήρησής του αποφασιστούν οριστικά από το δικαστήριο που εκδικάζει το σχετικό αδίκημα.

(β) Αν το εν λόγω ζώο βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη κακή κατάσταση υγείας, ακολουθείται η διαδικασία ευθανασίας, σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο.

Ανάκτηση κόστους

17. Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου, η αρμόδια αρχή επιδιώκει την ανάκτηση του κόστους των μέτρων που απαιτούνται για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση ή τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, περιλαμβανομένου του κόστους από την άποψη του περιβάλλοντος και των υποδομών καθώς και του κόστους αποκατάστασης.

Συμμετοχή του κοινού

18.-(1) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι παρέχεται στο κοινό, το συντομότερο δυνατόν και πριν τη λήψη απόφασης, η δυνατότητα αποτελεσματικής συμμετοχής κατά τη θέσπιση των Σχεδίων Δράσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό, κατά την έναρξη της διαδικασίας λήψης απόφασης ή το αργότερο αμέσως μόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η παροχή των πληροφοριών-

(α) Σχετικά με κάθε πρόταση που αφορά τη θέσπιση των Σχεδίων Δράσης ή την τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους,

(β) ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής και διευκρίνιση των μέσων με τα οποία καθίστανται διαθέσιμες, και

(γ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια αρχή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της πρότασης εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(3) Η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ενημερώνει άμεσα το κοινό για τις απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που υποβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2)(γ).

(4) Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με τις προτάσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή αξιολογεί και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που διατυπώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2)(γ).

(5)(α) Αφού η αρμόδια αρχή λάβει τελική απόφαση αναφορικά με πρόταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), ενημερώνει σχετικά και άμεσα το κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη της απόφασης, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στην Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο αρχείο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6)-

(i) Περιγραφή του Σχεδίου Δράσης όπως αυτό εγκρίθηκε,

(ii) τους λόγους και τις εκτιμήσεις επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση, και

(iii) τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης οι τυχόν απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφραστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2)(γ).

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α)(i), (ii) και (iii) τίθενται στη διάθεση του κοινού και μέσω του διαδικτύου.

(6)(α) Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο σε έντυπη μορφή και στο διαδίκτυο, όπου καταχωρούνται-

(i) Οι προτάσεις που αφορούν τα Σχέδια Δράσης, περιλαμβανομένης της τροποποίησης ή αναθεώρησής τους,

(ii) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που διατυπώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), και

(iii) οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (5).

(β) Το έντυπο αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και δύναται να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

(γ) Η πρόσβαση του κοινού στο αρχείο και η παροχή πληροφόρησης μέσω διαδικτύου υπόκεινται στις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.

Αδικήματα και ποινές

19.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Άρθρου 7 του Κανονισμού ή παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλη απαγορευτική ή επιτακτική διάταξη του εν λόγω Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου και/ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και/ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντα και εξουσίες που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο,

(β) σκόπιμα παρεμποδίζει ή παραπλανεί κατ’ οποιοδήποτε τρόπο Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο,

(γ) παρεμποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που συνοδεύει τον Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, να εισέλθει σε εγκατάσταση ή υποστατικό ή να παράσχει βοήθεια στον Επιθεωρητή,

(δ) αρνείται να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης ή του υποστατικού,

(ε) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οδηγία ή αξίωση του Επιθεωρητή,

(στ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο της Άδειας,

(ζ) αρνείται να παραλάβει ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης αδικήματος που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 20(2),

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

20.-(1)(α) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 7 του Κανονισμού ή των Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

(β) Το χρηματικό ποσό της εξώδικης ρύθμισης που επιβάλλει ο Επιθεωρητής καθορίζεται με Κανονισμούς, είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος και δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες (€4.000,00) ευρώ.

(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης, ο Επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση, στην οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξής του καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ότι συνιστά αδίκημα, επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ ωρών (48) από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης του εξώδικου προστίμου, τότε ο Επιθεωρητής δύναται να επιβάλλει ποσό εξώδικου προστίμου διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδάφιου (3), αν το χρηματικό ποσό που προβλέπεται στα εδάφια (1) ή (2) καταβληθεί στο λογιστήριο του Τμήματος Περιβάλλοντος ή στο λογιστήριο των κατά τόπους επαρχιακών γραφείων του Τμήματος Γεωργίας, πριν από τη χρονική περίοδο των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, εκδίδεται απόδειξη και ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(β) Στην απόδειξη που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) αναφέρονται τα ακόλουθα:

(i) Το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα,

(ii) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(iii) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, και

(iv) το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4), δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

(6) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν θεωρείται ως καταδίκη. σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου, παρόμοιας φύσης αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

Έκδοση Κανονισμών

21.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού και/ή του παρόντος Νόμου, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για-

(α) Την έκδοση εθνικού καταλόγου ΧΞΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 9,

(β) την περαιτέρω ρύθμιση διαδικασιών που σχετίζονται με τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 15 του Κανονισμού ή και άλλους ελέγχους που κρίνει σκόπιμο να διενεργούνται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού, περιλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται για αντιμετώπιση των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 13 του Κανονισμού,

(γ) την περαιτέρω ρύθμιση διαδικασιών για την κατακράτηση και κατάσχεση δειγμάτων χωροκατακτητικών ξένων ειδών,

(δ) την έκδοση καταλόγου που συσχετίζει το ύψος των εξώδικων προστίμων που έχουν εξουσία να επιβάλλουν οι Επιθεωρητές με συγκεκριμένες παραβάσεις του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, το οποίο δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες (€4.000,00) ευρώ.

Έκδοση διαταγμάτων

22.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση κάθε τεχνικής φύσεως θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης και/ή για τροποποίηση ή αντικατάσταση των Παραρτημάτων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν για-

(α) Την έκδοση των Σχεδίων Δράσης για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4,

(β) τον καθορισμό των προσόντων που απαιτείται να κατέχει το προσωπικό το οποίο εκτελεί δραστηριότητες εκτελούμενες σε συνθήκες διατήρησης υπό περιορισμό σε εγκαταστάσεις οι οποίες υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση Άδειας,

(γ) την περαιτέρω ρύθμιση υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων εμπόρων και εισαγωγέων καθώς και ενεργειών που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους,

(δ) τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την ταυτοποίηση των ειδών κατά τη διαδικασία των φυσικών ελέγχων σε συνοριακές οντότητες και σε σημεία εισόδου για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 15 του Κανονισμού,

(ε) τον καθορισμό τελών για δαπάνες ελέγχων, επαληθεύσεων, δέσμευσης, φύλαξης, επαναποστολής, επανεξαγωγής ή και καταστροφής εμπορευμάτων που περιέχουν δείγματα χωροκατακτητικών ξένων ειδών καθώς και των αρμοδίων αρχών που διεκδικούν τα σχετικά έξοδα.

Ενημέρωση Επιτροπής

23. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή εκθέσεις με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 24 του Κανονισμού.