Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ έχει διαφανεί ότι ο τρόπος ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος παρουσιάζει αδυναμία επιβολής των οριζόντιων εκείνων πολιτικών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το υφιστάμενο πλαίσιο κρίθηκε ότι δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά και στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Κύπρος στον τομέα αυτόν,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στόχος είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθησης και προβολής της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, καθώς και εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι προτεινόμενες θεσμικές ρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και στην εφαρμογή μέτρων εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της τουριστικής υποδομής και δραστηριότητας στη Δημοκρατία με πολλαπλά οφέλη για την κυπριακή οικονομία και την αγορά εργασίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ για τον σκοπό αυτόν επιβάλλεται η θεσμοθέτηση του Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω ως επικεφαλής του Υφυπουργείου Τουρισμού με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες και εξουσίες σε θέματα τουρισμού.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2018.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό Τουρισμού παρά τω Προέδρω∙

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«έκτακτος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου απασχολείτο στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού με σύμβαση έκτακτης απασχόλησης ή με σύμβαση αορίστου χρόνου·

«Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού» ή «Οργανισμός» σημαίνει τον οργανισμό που καθιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου·

«τουριστική νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους και κανονισμούς που εκτίθενται στο Παράρτημα και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε κανονισμούς εκδόθηκαν δυνάμει αυτών∙

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ο οποίος αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε μόνιμη θέση στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού∙

«Υφυπουργείο Τουρισμού» ή «Υφυπουργείο» σημαίνει το Υφυπουργείο το οποίο ορίζεται στο άρθρο 3·

«Υφυπουργός Τουρισμού παρά τω Προέδρω» ή «Υφυπουργός» σημαίνει πρόσωπο διοριζόμενο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αρμοδιότητες Υφυπουργείου Τουρισμού

3. Ιδρύεται Υφυπουργείο Τουρισμού με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής τουρισμού και τον επιτελικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου, περιλαμβανομένης της διατύπωσης θέσεων για τη χωροθέτηση των τουριστικών τοποθεσιών,

(β) τον συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών,

(γ) τη στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων και της παροχής συστηματικής ενημέρωσης του κοινού,

(δ) την προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,

(ε) τη χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στο εξωτερικό και εσωτερικό:

Νοείται ότι, για σκοπούς υλοποίησης των προβλεπόμενων στην πιο πάνω παράγραφο, διεξάγεται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα στάδια ετοιμασίας και υλοποίησης της ολοκληρωμένης στρατηγικής τουρισμού κατά παγίως ακολουθούμενη πρακτική στο πλαίσιο χρηστής διακυβέρνησης,

(στ) την εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς, την ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα του τουρισμού, τη διαχείριση στατιστικών δεδομένων, την αξιολόγηση της απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλίων που δαπανώνται για τον τουρισμό,

(ζ) τη δημιουργία και τήρηση μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων,

(η) την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και την επικαιροποίηση υφισταμένων, τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον τουριστικό τομέα και την προώθηση της καινοτομίας,

(θ) την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας αναφορικά με τις εξουσίες που αυτή παρείχε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικών αδειών,

(ι) την εποπτεία του τουριστικού τομέα, τη συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές και την Αστυνομία Κύπρου, την ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού για σεβασμό του τουριστικού προϊόντος,

(ια) την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ευρύτερη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, όπως και στην απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την τουριστική βιομηχανία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στελέχωση Υφυπουργείου Τουρισμού

4.-(1) Το Υφυπουργείο Τουρισμού στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Η στελέχωση του Υφυπουργείου Τουρισμού γίνεται με το προσωπικό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

(3) Ο Υφυπουργός αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου Τουρισμού, ο οποίος ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου, κατ’ αναλογία των αρμοδιοτήτων των υπουργών για τους υπαλλήλους των υπουργείων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου είναι ο αρμόδιος λειτουργός για την άσκηση διοίκησης του Υφυπουργείου.

Ετήσια έκθεση

5.-(1) Το Υφυπουργείο Τουρισμού συντάσσει Ετήσια έκθεση, την οποία ο Υφυπουργός υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ενημέρωση.

(2) Η Ετήσια έκθεση αναρτάται μέχρι τον Μάρτιο του χρόνου που έπεται της περιόδου που καλύπτει η Ετήσια Έκθεση, στην επίσημη ιστοσελίδα του Τφυπουργείου:

Νοείται ότι η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο εκείνη του έτους η οποία αντιστοιχεί στην περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου Υφυπουργού μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ
Διορισμός Υφυπουργού, αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού

6.-(1) Ο Υφυπουργός διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(2) Πρόσωπο το οποίο διορίζεται ως Υφυπουργός, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων ανατίθενται σε αυτόν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Υφυπουργού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Την πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου Τουρισμούˑ

(β) την πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό, την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) τη διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή τα καθήκοντα που του ανατίθενται·

(δ) την έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεση οποιωνδήποτε εξουσιών ή καθηκόντων του ανατίθενται και την εφαρμογή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλης οικείας νομοθεσίας σε σχέση με τις εξουσίες ή τα καθήκοντα που του ανατίθενται·

(ε) την προπαρασκευαστική εργασία για υποβολή στους υπουργούς, αναλόγως του θέματος, νομοσχεδίων, προσχεδίων διαταγμάτων ή προσχεδίων κανονισμών που αφορούν σε εξουσίες ή καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διάρκεια θητείας Υφυπουργού

7. Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου αυτός διορίστηκε και τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ασυμβίβαστο

8. Η ιδιότητα του Υφυπουργού είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή, του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας ή του δημόσιου υπαλλήλου.

Αποζημίωση και συνταξιοδοτικά δικαιώματα Υφυπουργού

9.-(1) Η αποζημίωση του Υφυπουργού είναι του ιδίου ύψους με το ύψος της προβλεπόμενης για τους υπουργούς αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμου.

(2) Ο Υφυπουργός απολαύει των ίδιων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τα οποία προβλέπονται για τους υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου:

Νοείται ότι οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα και όροι που ισχύουν και/ή παρέχονται στους υπουργούς ισχύουν και/ή παρέχονται κατ’ αναλογίαν στον Υφυπουργό.

Προϋπολογισμός Υφυπουργείου Τουρισμού

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υφυπουργός συντάσσει για κάθε οικονομικό έτος πρόταση προϋπολογισμού, με την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου του.

(2) Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για κάθε οικονομικό έτος, αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, εντάσσεται στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο αυτός αφορά.

Παρουσία Υφυπουργού στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων

11. Ο Υφυπουργός δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες αυτού για θέματα της αρμοδιότητάς του τα οποία του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΜΕΡΟΣ V ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μεταφορά προσωπικού και θέσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού

12.-(1) Η δομή των μόνιμων θέσεων του Οργανισμού μαζί με τους κατόχους των θέσεων, περιλαμβανομένου του επιτόπιου προσωπικού στα γραφεία εξωτερικού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, με εξαίρεση τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, η οποία καταργείται.

(2) Οι θέσεις και το προσωπικό του Οργανισμού που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού εντάσσονται σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού και διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή.

(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) θέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, σημειώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++) ή πρόκειται να σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από κατόχους των κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής θέσεων.

Δικαίωμα άρνησης υπαλλήλου, εκτάκτου ή επιτόπιου προσωπικού για μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

13. Κάθε υπάλληλος, έκτακτος ή επιτόπιο προσωπικό στα γραφεία εξωτερικού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, πριν από τη μεταφορά του στο Υφυπουργείο Τουρισμού και εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να δηλώσει ανέκκλητα και εγγράφως προς τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και, σε τέτοια περίπτωση, οι υπηρεσίες του θεωρείται ότι τερματίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα υπαλλήλου, εκτάκτου και επιτόπιου προσωπικού

14.-(1) Κάθε υπάλληλος ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και σχετικών προνοιών των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαύει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλωνː

Νοείται ότι, οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου που μεταφέρθηκε στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και κάθε συνταξιούχου που υπηρετούσε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατάργησης του Σχεδίου  Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού που προβλέπεται στους περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμούς, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του αναλαμβάνονται από τη Δημοκρατία, ενώ το αποθεματικό του μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και η Διαχειριστική Επιτροπή του Σχεδίου δεν ασκεί καμία αρμοδιότητα, παρά μόνο στην έκταση που κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς οριστικής κατάργησης του Σχεδίου.

(2) Κάθε έκτακτος υπάλληλος ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό απολαύει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία όπως αυτά καθορίζονται στους βασικούς όρους απασχόλησής του.

(3)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων οι οποίοι μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν την υπηρεσία των δημόσιων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Οι όροι απασχόλησης των εκτάκτων υπαλλήλων οι οποίοι μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι απασχόλησης που διέπουν τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.

(γ) Οι όροι απασχόλησης του επιτόπιου προσωπικού στα γραφεία εξωτερικού οι οποίοι μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι απασχόλησης που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα σύμβαση απασχόλησής τους.

(δ) Κάθε υπάλληλος ή έκτακτος ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα, περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων.

(4) Η υπηρεσία στον Οργανισμό υπαλλήλου ή εκτάκτου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και λοιποί όροι δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο Υφυπουργείο Τουρισμού, παρά μόνο σε περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται ότι τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη του υπαλλήλου μεταφέρεται κατά την ημερομηνία μεταφοράς του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η άδεια ανάπαυσής του θα υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας του στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διάλυση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

15.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Nόμου ο Οργανισμός διαλύεται και δεν ασκεί καμία αρμοδιότητα, παρά μόνο στην έκταση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς οριστικής διάλυσής του.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει διάταγμα το οποίο να περιλαμβάνει πρόνοιες που θεωρεί αναγκαίες για σκοπούς-

(α) Eκκαθάρισης των υποθέσεων του Οργανισμού·

(β) επιβολής και διεκδίκησης επιβαρύνσεων προς αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του Οργανισμού και των εξόδων της εκκαθάρισης, στο μέτρο που τέτοιες υποχρεώσεις και έξοδα δεν μπορούν να καλυφθούν από τα κεφάλαια ή από άλλα στοιχεία του ενεργητικού του Οργανισμού·

(γ) χρησιμοποίησης οποιωνδήποτε πλεονάζοντων κεφαλαίων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού για σκοπούς που καθορίζονται στο διάταγμα· και

(δ) διάλυσης και εκκαθάρισης του Οργανισμού.

Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγής

16.-(1) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί ή δημιουργήθηκε μεταξύ του Οργανισμού και των υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου και αφορά ζητήματα τα οποία προέκυψαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζεται είτε από τη Δημοκρατία είτε κατά της Δημοκρατίας ή ασκείται κατά της Δημοκρατίας.

(2) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και εντεύθεν οποιαδήποτε υποχρέωση εγείρεται σε σχέση με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) καθίσταται υποχρέωση της Δημοκρατίας και οποιεσδήποτε θεραπείες προβλέπονται σε αυτές ή εν σχέσει με αυτές εκτελούνται εναντίον της Δημοκρατίας.

Παύση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

17. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δεν ασκεί καμία ανατεθειμένη σε αυτό αρμοδιότητα, παρά μόνο στην έκταση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς οριστικής διάλυσής του.

Σχέδιο Συντάξεως και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

18.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του Κανονισμού 3 των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιον Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και Εξαρτωμένους αυτών όμοιον προς το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβερνήσεως) Κανονισμών του 1987 έως 2001 και ήταν σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει αυτού και συνεχίζει να τυγχάνει εφαρμογής μέχρις ότου το Σχέδιο αυτό καταργηθεί.

(2) Οι υπάλληλοι του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού οι οποίοι κατέχουν μόνιμες θέσεις και μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου παραμένουν μέλη του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) μέχρις ότου το Σχέδιο αυτό καταργηθεί.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου για τη λειτουργία καθώς και την κατάργηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση κανονισμών

19. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Nόμου, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Μεταβατικές διατάξεις

20.-(1) Οποιαδήποτε αναφορά στην τουριστική νομοθεσία ή σε συναφή δημόσια έγγραφα σε-

(α) «Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Τουρισμού όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Νόμο·

(β) «Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού∙

(γ) «Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό ή στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου∙

(δ) «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Τουρισμού·

(ε) «Υπουργό  Ενέργειας,  Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό·

(στ) «Γενικό Διευθυντή ή/και Λειτουργό/εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού», λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή ή/και Λειτουργό/εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού.

(2) Οποιαδήποτε έγκριση, άδεια ή πράξη οποιασδήποτε φύσης η οποία δόθηκε ή διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 2005 λογίζεται ότι δόθηκε ή διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η ισχύς οποιασδήποτε άδειας η οποία εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, δεν επηρεάζεται από την κατάργηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 2005 και λήγει κατά την καθορισμένη σε αυτή ημερομηνία λήξης αυτής.

Κατάργηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων

21. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 έως 2005 καταργούνται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

22. O παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τη 2α Ιανουαρίου 2019, με εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους V, οι οποίες τίθενται σε ισχύ με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(Άρθρα 2 και 3)


1. Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2014 και κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει αυτών.

2. Οι περί Κέντρων Αναψυχής Νόμοι του 1985 έως 2007 και κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει αυτών.

3. Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2016.

4. Οι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμοι του 1995 έως (Αρ. 2) του 2013 και κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει αυτών.

5. Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος.

6. Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος και κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει αυτού.

7. Οι περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμοι του 1968 έως 2017.

8. Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκινήτων Δικύκλων ή Τρικύκλων Οχημάτων Νόμοι του 1991 έως 2002 και κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει αυτών.

9. Οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμοι του 1992 έως 2001.

10. Οι περί Διασφαλίσεως και Προστασίας της Κοινής Ησυχίας Νόμοι του 1968 και 1974.

11. Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος.

12. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 έως 2012.

13. Οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως 2018 (Μέρος Έβδομο - Οχληρίαι) (Άρθρα 91 έως 102).

14. Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015.

15. Oι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμοι του 1977 έως 2002.

16. Oι περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμοι του 2007 έως 2013.

Σημείωση
3 του Ν. 152(Ι)20183 του Ν. 152(Ι)2018

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 152(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ τη 2α Ιανουαρίου 2019.