Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

«Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος του 2017.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας» σημαίνει την από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τυποποιημένης διεπαφής σε ελλιμενισμένα ποντοπόρα πλοία ή πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

«δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού» σημαίνει το σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που παρέχει εναλλακτικό καύσιμο με άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε όλους τους χρήστες στο σύνολο της Ένωσης, η οποία δυνατό να περιλαμβάνει διάφορα μέσα για την ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωμή·

«ΔΕΔ-Μ» σημαίνει το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών·

«Διαχειριστής Συστήματος Διανομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο∙

«εναλλακτικά καύσιμα» σημαίνει τα καύσιμα ή τις πηγές ενέργειας που χρησιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υποκατάστατο για τις πηγές ορυκτών καυσίμων στον ενεργειακό εφοδιασμό στις μεταφορές και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα και να ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του εν λόγω τομέα και σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) η ηλεκτρική ενέργεια,

(β) το υδρογόνο,

(γ) τα βιοκαύσιμα όπως ορίζονται στον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο,

(δ) τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,

(ε) το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο — CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο — LNG), και

(στ) το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο — LPG)·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«ηλεκτρικό όχημα» σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά·

«Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ·

«πηγές ενέργειας» σημαίνει όλες τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για τις μεταφορές, που δεν παράγονται υποχρεωτικά με καύση ή άλλες μορφές οξειδοαναγωγής·

«σημείο ανεφοδιασμού» σημαίνει την εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή οποιουδήποτε καυσίμου εξαιρουμένου του LNG, μέσω σταθερής ή κινητής εγκατάστασης·

«σημείο ανεφοδιασμού με LNG» σημαίνει την εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή LNG, η οποία αποτελείται από σταθερή ή κινητή ή υπεράκτια εγκατάσταση, ή από άλλα συστήματα·

«σημείο επαναφόρτισης» σημαίνει διεπαφή ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να ανταλλάξει τη μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά·

«σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος» σημαίνει το σημείο επαναφόρτισης ισχύος έως 22 kW που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα, αποκλειομένων των σημείων επαναφόρτισης με ισχύ έως 3,7 kW, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή των οποίων ο κύριος σκοπός δεν είναι να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα και τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα·

«σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος» σημαίνει το σημείο επαναφόρτισης ισχύος υψηλότερης των 22 kW που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

«CNG» σημαίνει το συμπιεσμένο φυσικό αέριο·

«LNG» σημαίνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση πλαισίου μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής

4.–(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, θεσπίζει Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής που αφορά την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

(2) Τους Υπουργούς Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επικουρεί Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή η οποία ετοιμάζει και αναθεωρεί το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής και αποτελείται από εκπροσώπους:

(α) Του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως Προέδρου της επιτροπής ∙

(β) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ∙

(γ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ∙

(δ) του Υπουργείου Οικονομικών∙

(ε) του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος∙

(στ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

(3) Η Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή, ανάλογα με τα θέματα που θα καλείται να μελετήσει, δύναται να συστήσει ομάδες εργασίας, να καθορίζει τους όρους εντολής τους και να προσκαλεί να συμμετέχουν σε αυτές πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ανεξάρτητων αρχών, ή/και εκπροσώπων ημικρατικών οργανισμών, τα οποία δεν είναι μέλη της και τα οποία κρίνει ότι μπορούν να υποβοηθήσουν το έργο της, λόγω της αρμοδιότητας, εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους.

Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής

5. Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και την υλοποίηση των σχετικών υποδομών περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων,

(β) αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς σε ότι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων, υπό το πρίσμα της πιθανής ταυτόχρονης και συνδυασμένης χρήσης τους, και της ανάπτυξης των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, λαμβανομένης υπόψη, εφόσον υπάρχει, της διασυνοριακής συνέχειας,

(γ) εθνικούς σκοπούς και στόχους, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, οι οποίοι καθορίζονται και μπορούν να αναθεωρούνται βάσει της εκτίμησης της εθνικής, περιφερειακής ή πανευρωπαϊκής ζήτησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις περί υποδομών που ορίζονται στον παρόντα Νόμο,

(δ) μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της επίτευξης των εθνικών σκοπών και στόχων που προβλέπονται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής,

(ε) μέτρα που μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών,

(στ) ορισμός των αστικών/προαστιακών και άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών και δικτύων, οι οποίες, αναλόγως των αναγκών της αγοράς, θα είναι εξοπλισμένες με δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης,

(ζ) ορισμός των αστικών/προαστιακών και άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών και δικτύων, οι οποίες, αναλόγως των αναγκών της αγοράς, θα είναι εξοπλισμένες με σημεία ανεφοδιασμού με CNG,

(η) αξιολόγηση της ανάγκης για χρήση του LNG στις οδικές μεταφορές εφόσον υπάρχει σχετική ζήτηση και το κόστος δεν είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οφελών και καθορισμό των κατάλληλων μέτρων που θα εξασφαλίζουν ένα επαρκές σύστημα διανομής για την τροφοδοσία με LNG των σημείων ανεφοδιασμού,

(θ) αξιολόγηση της ανάγκης εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε λιμένες εκτός του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ,

(ι) εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης ηλεκτρικού ανεφοδιασμού σε αερολιμένες προς χρήση από σταθμευμένα αεροσκάφη,

(κ) εξέταση της ανάγκης για χρήση του υδρογόνου στις οδικές μεταφορές.

Μέτρα για προώθηση σημείων επαναφόρτισης τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα

6. Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής, περιλαμβάνονται μέτρα για να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την προώθηση σημείων επαναφόρτισης τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα.

Μέσα μεταφοράς περιορισμένων εναλλακτικών καυσίμων

7. Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των μέσων μεταφοράς στη Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τα οποία οι διαθέσιμες εναλλακτικές καυσίμων αντί των ορυκτών καυσίμων, είναι περιορισμένες.

Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και ενδιαφερόμενοι φορείς

8. Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη αναλόγως, τα συμφέροντα των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκείνα των ενδιαφερόμενων φορέων.

Κοινά πλαίσια πολιτικής με άλλα κράτη μέλη

9. Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής, θεσπίζονται κοινά πλαίσια πολιτικής με άλλα κράτη μέλη, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Εφαρμογή κανόνων κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

10. Τα μέτρα στήριξης των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμμόρφωση εθνικού πλαισίου πολιτικής με την οικεία νομοθεσία και το ενωσιακό κεκτημένο

11. Το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής συμμορφώνεται με την οικεία νομοθεσία και την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται στον τομέα του περιβάλλοντος και την προστασία του κλίματος.

Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή

12. Ο Υπουργός κοινοποιεί το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής στην Επιτροπή.

Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

13.– (1) Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής διασφαλίζεται ότι έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 υπάρχει ικανός αριθμός δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης προσιτών στο κοινό προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε αστικές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και, εντός άλλων δικτύων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(2) Ο αριθμός αυτών των σημείων επαναφόρτισης προσδιορίζεται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που εκτιμάται ότι θα κυκλοφορούν έως το τέλος του 2020, τις βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις που εκδίδει η Επιτροπή και τις ειδικές ανάγκες που αφορούν την εγκατάσταση των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης σε σταθμούς των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Τεχνικές προδιαγραφές σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

14. Τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής και υψηλής ισχύος, εξαιρέσει των ασύρματων ή επαγωγικών μονάδων, τα οποία θα εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά την 18η Νοεμβρίου 2017, θα πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα σημεία 1.1 και 1.2 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Νόμου και τις ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

Διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης

15.-(1) Οι διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης, δύνανται όπως αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη συμφωνίας του προμηθευτή.

(2) Οι διαχειριστές σημείων επαναφόρτισης δύνανται όπως παρέχουν υπηρεσίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους πελάτες τους βάσει συμβολαίου και δύνανται να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες ενεργώντας και εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων παρόχων υπηρεσιών.

(3) Όλα τα δημόσια προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης προβλέπουν την δυνατότητα χρέωσης για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς την σύναψη συμβολαίου με τον σχετικό προμηθευτή ή διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύναψη συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

16. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε σημείο επαναφόρτισης με άλλους προμηθευτές, πέραν του προμηθευτή του νοικοκυριού ή των χώρων όπου βρίσκονται αυτά τα σημεία επαναφόρτισης.

Διαχειριστής συστήματος διανομής

17. Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής συνεργάζεται χωρίς διακρίσεις με κάθε πρόσωπο το οποίο εγκαθιστά ή διαχειρίζεται δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης.

Από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία

18. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου αξιολογεί την ανάγκη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλοία σε θαλάσσιους λιμένες και:

(α) Εισηγείται στη Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή που ετοιμάζει το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής μέτρα και δράσεις για την ανάπτυξη υποδομών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλοία σε θαλάσσιους λιμένες,

(β) διασφαλίζει ότι η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθίσταται κατά προτεραιότητα σε λιμένες του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, και σε άλλους λιμένες, έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, εκτός εάν δεν υπάρχει ζήτηση και το κόστος είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, μεταξύ των οποίων και τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία

19. Οι από ξηράς υποδομές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές οι οποίες θα εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά τη 18η Νοεμβρίου 2017, θα πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 1.7 του Παραρτήματος ΙΙ.

Εγκατάσταση ηλεκτρικού ανεφοδιασμού σε αερολιμένες προς χρήση από ακινητοποιημένα αεροσκάφη

20. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένων, διασφαλίζει την εγκατάσταση ηλεκτρικού ανεφοδιασμού σε αερολιμένες προς χρήση από ακινητοποιημένα αεροσκάφη και την ανάπτυξη της σχετικής υποδομής αν αποφασιστεί η χρήση του εντός του Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής.

Δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο

21. Εάν αποφασιστεί στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής η χρήση του υδρογόνου στις οδικές μεταφορές, τότε μέσω του Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής διασφαλίζεται ότι έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 είναι διαθέσιμος ικανός αριθμός τέτοιων σημείων ανεφοδιασμού προκειμένου να διασφαλίζεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων κυψελών καυσίμων, εντός δικτύων που καθορίζονται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής.

Τεχνικές προδιαγραφές δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού με υδρογόνο

22. Τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο που θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν μετά τη 18η Νοεμβρίου 2017, θα πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 2 του Παραρτήματος ΙΙ.

Εγκατάσταση σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε θαλάσσιους λιμένες

23. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου-

(α) Καθορίζει τον αριθμό των σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε θαλάσσιους λιμένες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία πλοίων που κινούνται με LNG σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ,

(β) εισηγείται στη Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή που ετοιμάζει το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής μέτρα και δράσεις για την ανάπτυξη σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε θαλάσσιους λιμένες και διασφαλίζει την ανάπτυξη της σχετικής υποδομής έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ορισμός θαλάσσιων λιμένων οι οποίοι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα σημεία ανεφοδιασμού με LNG

24. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ορίζει τους θαλάσσιους λιμένες οι οποίοι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα σημεία ανεφοδιασμού με LNG που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 23 λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

Δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με LNG

25.–(1) Εάν αποφασιστεί να συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής, η χρήση του LNG στις οδικές μεταφορές, τότε μέσω του Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής διασφαλίζεται ότι υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG για το κοινό έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον στο υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με LNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Εάν αποφασιστεί όπως συμπεριληφθεί στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής η χρήση του LNG στις μεταφορές, εξασφαλίζεται ότι υπάρχει επαρκές σύστημα διανομής για την τροφοδοσία με LNG, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων φόρτωσης για βυτιοφόρα οχήματα προκειμένου να προμηθεύσουν τα σημεία ανεφοδιασμού που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 24 και του εδαφίου (1).

Δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με CNG

26.–(1) Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής διασφαλίζεται ότι, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, τα μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούν CNG μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αστικές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εντός δικτύων που θα καθοριστούν στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής.

(2) Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής διασφαλίζεται ότι, έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό, τουλάχιστον στο υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο των ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με CNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού στην Ένωση.

Τεχνικές προδιαγραφές δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού με CNG

27. Τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού οχημάτων με CNG τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν μετά τη 18η Νοεμβρίου 2017, θα πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 3.4 του Παραρτήματος ΙΙ.

Ενημέρωση των χρηστών

28.–(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, διατίθενται πληροφορίες όσον αφορά εκείνα τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία μπορούν να τροφοδοτούνται τακτικά με μεμονωμένα καύσιμα που διατίθενται στην αγορά ή να ανεφοδιάζονται σε σημεία ανεφοδιασμού.

(β) Οι πληροφορίες αυτές θα περιέχονται στα εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχημάτων, στα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης, πάνω στα μηχανοκίνητα οχήματα και σε αντιπροσωπείες μηχανοκίνητων οχημάτων:

Νοείται ότι, η απαίτηση αυτή ισχύει για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα εγχειρίδια μηχανοκίνητων οχημάτων που διατίθενται στην αγορά.

(2) Η παροχή πληροφοριών που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), βασίζεται στις διατάξεις για τη σήμανση των καυσίμων βάσει των εθνικών προτύπων ή και άλλων προτύπων τα οποία καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων.

(3) Όταν τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε σήμανση που περιλαμβάνει γραφική απεικόνιση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρωματικό κώδικα, η γραφική απεικόνιση είναι απλή, εύκολα κατανοητή και ευδιάκριτη και τοποθετείται:

(α) Στις αντίστοιχες αντλίες και στα ακροφύσιά τους σε όλα τα σημεία ανεφοδιασμού, από την ημερομηνία που τα καύσιμα τίθενται στην αγορά·

(β) επάνω ή πολύ κοντά σε όλα τα καπάκια δεξαμενών καυσίμων όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων που συνιστώνται και είναι συμβατά με τα εν λόγω καύσιμα και περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχημάτων.

(4) Ειδικότερα για το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, όπου εφαρμόζεται, κατά την αναγραφή των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια, θα αναγράφεται, ενημερωτικά, σύγκριση των σχετικών τιμών ανά μονάδα και η αναγραφή αυτής της πληροφορίας, δεν θα παραπλανά και δεν θα δημιουργεί σύγχυση στον χρήστη.

(5) (α) Όταν υπάρχουν τα δεδομένα της γεωγραφικής τοποθεσίας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης με εναλλακτικά καύσιμα διατίθενται σε όλους τους χρήστες, σε ανοικτή και ισότιμη βάση.

(β) Όσον αφορά τα σημεία επαναφόρτισης, τα δεδομένα, όταν υπάρχουν, μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες ως προς την πρόσβαση και την επαναφόρτιση σε πραγματικό χρόνο.

(γ) Οι εταιρείες ή ιστότοποιοι οποίοι παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β), θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από τους χρήστες χωρίς να δημιουργούνται περιορισμοί και διακρίσεις.

Έκδοση Διαταγμάτων

29.–(1) Ο Υπουργός, δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προβλέπει για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Καθορισμό της απαιτούμενης ασφάλειας στα σημεία επαναφόρτισης,

(β) καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των σημείων επαναφόρτισης.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών, για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει κατάλληλα μέτρα για την προώθηση και ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης/ανεφοδιασμού και χώρους αναπτύξεων που θα πρέπει να διαθέτουν/εφοδιαστούν/επιτρέψουν την εγκατάσταση με σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού.

(3) Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται ότι οι τιμές που χρεώνονται από τους διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης είναι εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις.

Έκδοση Κανονισμών

30. Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι καθορίζουν οποιοδήποτε θέμα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων

31. Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Υπουργών Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δυνάμει του παρόντος Νόμου, στα πλαίσια του καταρτισμού του ετήσιου Προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δύναται να περιλάβει προτάσεις για κίνητρα ή μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή

32.-(1) Ο Υπουργός υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής έως τη 18η Νοεμβρίου 2019 και ανά τριετία στη συνέχεια.

(2) Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι και τις εκάστοτε σχετικές τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις αυτού και εφόσον κριθεί απαραίτητο, αναλύεται το επίπεδο υλοποίησης των εθνικών σκοπών και στόχων που αναφέρονται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής.

Υποχρέωση υποβολής πληροφοριών

33. Οι κρατικές υπηρεσίες, οι ανεξάρτητες αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιδρύματα, οι φορείς, οι οργανώσεις και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα, υποβάλουν σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, αν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή πληροφορίες όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι και απαιτούνται για την ετοιμασία της έκθεσης που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 32.

Διοικητικά πρόστιμα

34.– (1) Η αρμόδια αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, όταν διαπιστώσει ότι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 33 ή/και χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε εύλογη πληροφορία του ζητηθεί ή/και παρέχει παραπλανητικές, ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες στην αρμόδια αρχή, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

(2) Η αρμόδια αρχή, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ειδοποιεί το φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την πρόθεσή της αυτή, ενημερώνοντάς τον για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

(4) (α) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στο πρόσωπο.

(β) Ο Υπουργός δύναται –

(i) Να επικυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση,

(ii) να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση,

(ii) να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη απόφαση,

(iv) να προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβαλλόμενης.

(γ) Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

(4) Το πόσο του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή:

(α) Όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασής της για επιβολή διοικητικού προστίμου· ή

(β) όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015· ή

(γ) όταν, σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του επιβαλλομένου από την αρμόδια αρχή διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Αδικήματα και ποινές

35. Φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα I.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα II.