Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕE) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και την χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών»,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2017.

Ερμηνεία

2.-(1) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει έγγραφη άδεια η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας σε μέλος του ευρέος κοινού, για διαθεσιμότητα, εισαγωγή, κατοχή ή και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος δύναται να ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένων λειτουργών του·

«αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«εθνικό σημείο επαφής» σημαίνει την Αστυνομία Κύπρου·

«εισαγωγή» σημαίνει την πράξη της μεταφοράς πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από τρίτη χώρα·

«εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής» σημαίνει τον επιθεωρητή που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή για άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή ο Κανονισμός, χορηγεί ή αναθέτει αντίστοιχα στην αρμόδια αρχή·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«καθ’ ύλην εμπλεκόμενο Υπουργείο/ Τμήμα/ Υπηρεσία / Αρχή» σημαίνει το Υπουργείο/ Τμήμα/ Υπηρεσία/ Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο, δυνάμει της οικείας νομοθεσίας έχει αρμοδιότητα ανάλογα με τη συνήθη χρήση και τη φύση της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών, ή του μείγματος, ή και του προϊόντος που την περιέχει·

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006·

«κατευθυντήριες οδηγίες» σημαίνει τις οδηγίες που εκδίδει η Επιτροπή και η μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες ουσίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Κανονισμού·

«μέλος του ευρέος κοινού» για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που είναι άσχετοι με τη συνήθη εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητά του·

«Μητρώο» σημαίνει το μητρώο παραγωγής, εισαγωγής, διάθεσης, χρήσης και συναλλαγής πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς και των μειγμάτων τους, το οποίο τηρεί ο οικονομικός φορέας·

«μόνιμη επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 και η οποία επιλαμβάνεται οποιωνδήποτε θεμάτων κρίνονται απαραίτητα για τον περιορισμό των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών·

«πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία ή και μείγμα αυτής, ή προϊόν που την περιέχει, η οποία απαριθμείται στα Παραρτήματα Ι ή ΙΙ του Κανονισμού·

«πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς» σημαίνει ουσία που απαριθμείται στο Παράρτημα I του Κανονισμού, σε συγκέντρωση υπερβαίνουσα την αντίστοιχη τιμή ορίου που καθορίζεται εκεί και περιλαμβάνει επίσης μείγμα ή άλλη ουσία όπου ενυπάρχει απαριθμούμενη ουσία σε συγκέντρωση υπερβαίνουσα την αντίστοιχη τιμή ορίου·

«προϊόν» σημαίνει το τελικό προϊόν που παράγεται και διατίθεται στην αγορά και το οποίο περιέχει πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού και των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«πρόσωπο» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμό·

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό.

Σκοπός

3.- (1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι-

(α) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού·

(β) η θέσπιση διαδικασιών για τη διαθεσιμότητα, εισαγωγή, κατοχή και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων που προβλέπονται στον περί Χημικών Ουσιών Νόμο ή και σε άλλες νομοθεσίες της Δημοκρατίας σχετικά με τις ουσίες αυτές.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Απαγορεύεται η διαθεσιμότητα, η εισαγωγή, η κατοχή ή χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, από μέλη του ευρέος κοινού.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας δύναται να εκδίδει, μετά από συμβουλή που παρέχεται από το καθ’ ύλην εμπλεκόμενο Υπουργείο/ Τμήμα/ Υπηρεσία/ Αρχή, άδεια σε μέλος του ευρέος κοινού για να εισάγει ή κατέχει ή χρησιμοποιεί πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

(3) Οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για τις οποίες δύναται να εκδίδεται άδεια, καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής

5.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Τεχνική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ως μέλη ένας εκπρόσωπος από το κάθε καθ’ ύλην εμπλεκόμενο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία/Αρχή, ήτοι-

(α) της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(β) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(γ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως·

(δ) του Τμήματος Γεωργίας και της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

(ε) του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών·

(στ) του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας·

(ζ) της Αστυνομίας.

(2) Για τον κάθε εκπρόσωπο που συμμετέχει στην Τεχνική Επιτροπή ορίζεται και ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδρίες της μόνο εάν δεν μπορεί να συμμετέχει ο εκπρόσωπος που προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Πρόεδρος των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής

6.-(1) Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθετεί τις εργασίες της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά ώστε αυτή, μαζί με γραπτή πρόσκληση να κοινοποιείται σε κάθε μέλος τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας.

(2) Στις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής ο Πρόεδρος καλεί όλα τα μέλη της και επιπρόσθετα δύναται να καλεί, εάν τούτο καθίσταται αναγκαίο, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει κατάλληλο για παροχή πληροφοριών στα πλαίσια λήψης της απόφασής της.

(3) Η Τεχνική Επιτροπή επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού και αποφασίζει επί των θεμάτων αυτών με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών:

Νοείται ότι τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη αποτελούν απαρτία της Τεχνικής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας

7.-(1) Για την έκδοση άδειας σε μέλος του ευρέος κοινού, απαιτείται υποβολή αίτησης, στο έντυπο που καθορίζει η Τεχνική Επιτροπή και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του εν λόγω μέλους.

(2) Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι τα ακόλουθα:

(α) Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός ταυτότητας του μέλους του ευρέος κοινού·

(β) η διεύθυνση στην οποία θα αποθηκευτεί η πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς.

(γ) η ονομασία της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς και η συγκέντρωση·

(δ) η ποσότητα της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς·

(ε) η προοριζόμενη χρήση της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς·

(στ) η υπογραφή του μέλους του ευρέος κοινού.

Έκδοση άδειας

8.-(1) Η αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας εκδίδει άδεια σύμφωνα με το έντυπο που καθορίζει η Τεχνική Επιτροπή βάσει των διατάξεων του άρθρου 7, αφού συνυπολογίσει όλες τις σχετικές παραμέτρους και ειδικότερα, τη νομιμότητα της προοριζόμενης χρήσης της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς:

Νοείται ότι, εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της προοριζόμενης χρήσης ή την πρόθεση του χρήστη να τη χρησιμοποιήσει για νόμιμο σκοπό, η άδεια δεν χορηγείται.

(2) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτητή το συντομότερο δυνατό και/ή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της αρμόδιας αρχής έκδοσης άδειας.

(3) Η αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας εκδίδει την άδεια μετά από εισήγηση του καθ’ ύλην εμπλεκόμενου Υπουργείου/Τμήματος/ Υπηρεσίας/Αρχής.

(4) Η άδεια εκδίδεται για μία ή πολλαπλές χρήσεις, για διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

(5) Η άδεια περιλαμβάνει τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, τις ποσότητες και τις συγκεντρώσεις που ο κάτοχος της άδειας δύναται να εισάξει, να αποκτήσει, να κατέχει ή να χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης και τη διεύθυνση στην οποία θα αποθηκευτούν.

(6) Η άδεια περιλαμβάνει τους όρους υπό τους οποίους εκδίδεται.

Απαγόρευση μεταβίβασης άδειας

9. Η άδεια ισχύει μόνο για το πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.

Ανάκληση ή επιστροφή άδειας

10. Η αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας δύναται, εφόσον συντρέχουν ικανοποιητικοί λόγοι που δικαιολογούν την ανάκληση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8, να ανακαλέσει την άδεια:

Νοείται ότι, μέλος του ευρέος κοινού δύναται να ζητήσει την ανάκληση της ισχύουσας άδειας που του έχει χορηγηθεί.

Ιεραρχική προσφυγή

11.-(1) Οποιοδήποτε μέλος του ευρέος κοινού το οποίο επηρεάζεται από-

(α) την άρνηση της αρμόδιας αρχής έκδοσης άδειας, να του εγκρίνει άδεια, ή

(β) την ανάκληση άδειας που τον αφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, ή

(γ) τους όρους που του έχουν επιβληθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8, ή

(δ) την ανάκληση άδειας που του παραχωρήθηκε,

δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που του ανακοινώθηκε η απόφαση, στην οποία αναφέρονται οι παράγραφοι (α), (β), (γ) και (δ) ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Η υποβολή ιεραρχικής προσφυγής μέχρι να εξεταστεί δεν αναστέλλει την απόφαση που αναφέρεται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1).

(3) Ο Υπουργός αφού μελετήσει την ιεραρχική προσφυγή, τους λόγους για την απόφαση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει στη διάθεσή του, επικυρώνει, ακυρώνει, τροποποιεί ή υποκαθιστά την απόφαση με τέτοια απόφαση η οποία κατά τη γνώμη του έπρεπε να είχε ληφθεί αρχικά.

ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΕΟΣ ΚΟΙΝΟΥ
Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων

12.-(1) Οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει η Επιτροπή και συμμορφώνονται με τις οδηγίες που εκδίδει η Τεχνική Επιτροπή.

(2) Οι οικονομικοί φορείς τηρούν επικαιροποιημένο Μητρώο των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

(3) Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν ότι στη συσκευασία της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, υπάρχει σαφής επισήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Χημικών Ουσιών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και σε αυτή τη συσκευασία αναγράφεται η φράση «Περιορίζεται η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση από το ευρύ κοινό».

(4) Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν αμέσως στο εθνικό σημείο επαφής ύποπτες συναλλαγές, εξαφανίσεις και κλοπές πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Κανονισμού.

(5) Οι οικονομικοί φορείς παρέχουν συνεχή πληροφόρηση και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους που χρησιμοποιεί ή και συναλλάσσεται πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

(6) Οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν μέτρα, καταρτίζουν πολιτική και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την προστασία από ύποπτες συναλλαγές, εξαφανίσεις και κλοπές πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

(7) Οι οικονομικοί φορείς καθορίζουν μηχανισμούς ελέγχου και διαδικασίες για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (6).

(8) Το Μητρώο που τηρείται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2), τηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της συναλλαγής πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς.

(9) Τα στοιχεία που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά έχουν την ίδια μορφή και περιεχόμενο με τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται σε έντυπη μορφή.

(10) Το Μητρώο είναι διαθέσιμο για έλεγχο ανά πάσα στιγμή από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές.

Υποχρεώσεις μελών του ευρέος κοινού που κατέχουν άδεια

13. Κάθε μέλος του ευρέος κοινού που κατέχει άδεια πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς-

(α) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε συνάρτηση με την άδεια που του έχει παραχωρηθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από εξαφανίσεις ή κλοπές·

(β) απαγορεύεται να συναλλάσσεται ή να διαθέτει σε άλλα μέλη του ευρέος κοινού πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς·

(γ) ενημερώνεται για τα θέματα διαχείρισης των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών·

(δ) αναφέρει άμεσα στο εθνικό σημείο επαφής οποιαδήποτε εξαφάνιση ή κλοπή των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

(ε) παρουσιάζει την άδεια που κατέχει ανά πάσα στιγμή στους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, όταν αυτή του ζητηθεί και ενόσω κατέχει την πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για την οποία του παραχωρήθηκε η άδεια, φροντίζει όπως αυτή βρίσκεται σε ισχύ.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Διορισμός επιθεωρητών

14.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να ορίζει επιθεωρητές από όλα τα καθ’ ύλην εμπλεκόμενα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες/Αρχές, για να επιθεωρούν την κυκλοφορία στην αγορά των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών και προς τούτο διαβουλεύεται με τους καθ΄υλην αρμόδιους Υπουργούς.

(2) Ο Υπουργός, μετά από υπόδειξη των καθ’ υλην αρμόδιων Υπουργών, δύναται να εξουσιοδοτεί τους λειτουργούς των υπουργείων αυτών να εκτελούν καθήκοντα επιθεωρητών, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Τα ονόματα των λειτουργών που διορίζονται ως επιθεωρητές με βάση τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), καθορίζονται με γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση την εξουσιοδότηση και παύουν να ασκούν αυτά σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται στην εξουσιοδότηση.

Επιτήρηση αγοράς

15.-(1) Η αρμόδια αρχή και τα καθ’ ύλην εμπλεκόμενα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, ασκούν τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο για επιτήρηση της αγοράς πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων-

(α) διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους αναφορικά με την εισαγωγή πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος κοινού·

(β) ενημερώνει την αρμόδια αρχή στην περίπτωση που υπάρχει υπόνοια για παράβαση του Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου, είτε από μέλη του ευρέος κοινού ή από οικονομικούς φορείς και το εθνικό σημείο επαφής σε περίπτωση εξαφάνισης ή κλοπής ή ύποπτης συναλλαγής πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

Επιθεωρήσεις

16.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής έχει εξουσία να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο, με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τον έλεγχο του χώρου αυτού και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, σε περίπτωση που απαιτείται συνοδεία από την Αστυνομία, ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής, δύναται να ζητεί και να λαμβάνει τη συνδρομή της:

Νοείται ότι, η είσοδος σε οποιοδήποτε χώρο, χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τον έλεγχο του χώρου επιτρέπεται ύστερα από την εξασφάλιση δικαστικού εντάλματος.

(2) Οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) τη διενέργεια ελέγχων, σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων των οικονομικών φορέων, στις οποίες διατίθενται, εισάγονται, κατέχονται, χρησιμοποιούνται ή γίνονται συναλλαγές πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, στη βάση των συνήθων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων τους·

(β) τη διενέργεια ελέγχων, στα Μητρώα ή άλλα έγγραφα που τηρούν οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι διαθέτουν, εισάγουν, κατέχουν, χρησιμοποιούν, ή συναλλάσσονται πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών·

(γ) τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και αποστολή των δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους με σκοπό την ταυτοποίηση του είδους και της συγκέντρωσης της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών.

(3) Εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής μετά την επιθεώρηση αναφέρει στην αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας όταν οικονομικός φορέας ή μέλος του ευρέος κοινού δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου καθώς και στο εθνικό σημείο επαφής για οτιδήποτε ύποπτο υποπέσει στην αντίληψή του.

ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Ποινικά αδικήματα

17.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) διαθέτει, εισάγει, κατέχει, χρησιμοποιεί ή συναλλάσσεται πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης τους σε μέλος του ευρέος κοινού το οποίο δεν κατέχει σχετική άδεια, ή

(β) δηλώνει ή καταθέτει πληροφορίες ή παρουσιάζει έγγραφα τα οποία γνωρίζει, ότι είναι αναληθή ή είναι αναληθή όσον αφορά κάποιο στοιχείο τους, είτε για να επιτύχει την έκδοση άδειας είτε στο πλαίσιο επιθεώρησης, ή

(γ) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, βιβλίο, έντυπο, έγγραφο ή μητρώο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, ή παρέχει ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, έντυπο, έγγραφο ή μητρώο, ή αρνείται να προσκομίσει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω που απαιτούνται στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή

(δ) παρακωλύει εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή να ενεργήσει σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή

(ε) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται στην άδεια που κατέχει,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος, κάθε ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρείται ότι συμμετείχε στη διάπραξη του αδικήματος και ότι είναι ένοχο γι’ αυτό και δύναται να διωχτεί ως αυτουργός-

(α) κάθε πρόσωπο, το οποίο τελεί την πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά το ποινικό αδίκημα·

(β) κάθε πρόσωπο, το οποίο τελεί ή παραλείπει να τελέσει οποιαδήποτε πράξη με σκοπό να διευκολύνει ή να βοηθήσει άλλο πρόσωπο να διαπράξει το ποινικό αδίκημα·

(γ) κάθε πρόσωπο που παρακινεί άλλο πρόσωπο να διαπράξει ποινικό αδίκημα·

(δ) κάθε πρόσωπο το οποίο συμβουλεύει ή προάγει άλλο πρόσωπο να διαπράξει ποινικό αδίκημα.

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, κάθε πρόσωπο τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

18.-(1) Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλου νόμου ή Κανονισμών.

(2) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται αθροίζονται όταν πρόκειται για πολλαπλές παραβάσεις.

(3) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (€100) μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητά της.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή αποφασίσει να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία καθορίζει την παράβαση ή την παράλειψη συμμόρφωσης και την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

Τρόπος επιβολής διοικητικών προστίμων

19.-(1) Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(2) Κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντί της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(4) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 του Συντάγματος, μέσα σε προθεσμία εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου στον παραβάτη.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

Δικαστικά μέτρα προς είσπραξη διοικητικού προστίμου

20. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής στην αρμόδια αρχή του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Κατάσχεση

21.-(1) Η αρμόδια αρχή ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της δύναται να κατάσχει και να απομακρύνει οποιαδήποτε πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, μαζί με το δοχείο ή και τη συσκευασία που την περιέχει, όταν διαπιστώνει ότι αυτή εισάγεται, κατέχεται, αποθηκεύεται, διατίθεται με οποιοδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιείται χωρίς τη σχετική άδεια:

Νοείται ότι, η κατάσχεση της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών κατά την εισαγωγή, διενεργείται, τηρουμένων των διατάξεων του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να καταστρέψει την προαναφερόμενη ουσία μόλις παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από τη δηλοποίησή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Σε περίπτωση έγγραφης αμφισβήτησης ή ένστασης του προσώπου που την εισάγει, κατέχει, αποθηκεύει, διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22.

Δήμευση

22.-(1) Σε περίπτωση έγγραφης αμφισβήτησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21, η αρμόδια αρχή δύναται να καταχωρίσει στο Επαρχιακό Δικαστήριο αίτηση για την έκδοση διατάγματος δήμευσης των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς που κατασχέθηκαν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21:

Νοείται ότι, για τη δήμευση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς που κατάσχονται κατά την εισαγωγή, τηρούνται οι διατάξεις του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

(2) Το Δικαστήριο, έπειτα από αίτηση που προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), προβαίνει στην έκδοση διατάγματος δήμευσης οποιασδήποτε πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, μόνο αν ικανοποιηθεί-

(α) ότι ο παραβάτης δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου, ή και

(β) ότι συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν την ασφαλή φύλαξη της από την αρμόδια αρχή.

(3) Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες ουσίες δημεύονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται να καταστραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου.

Έκδοση Κανονισμών

23. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού ή/και του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
2 του Ν. 47(Ι)/2021Κατάργηση

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 47(Ι)/2021] ο περί Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2017 καταργείται.