Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμος του 2017.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιτητής» σημαίνει κάθε πρόσωπο που αιτείται την εγγραφή του ως επαγγελματίας υγείας στο σχετικό μητρώο∙

«επαγγελματίας υγείας» σημαίνει πρόσωπο που εγγράφεται σε μητρώο∙

«Έφορος» σημαίνει πρόσωπο που ορίζεται ως Έφορος σε κάθε νόμο, ο οποίος διέπει την εγγραφή επαγγελματιών του τομέα της υγείας, που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι∙

«μητρώο» σημαίνει-

(α) κάθε νομοθετικά κατοχυρωμένο μητρώο, στο οποίο εγγράφεται από το Συμβούλιο κάθε επαγγελματίας υγείας όπως καθορίζεται σε κάθε νόμο, που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι∙ και

(β) κάθε μητρώο εγγραφής επαγγελματιών του τομέα της υγείας που κατοχυρώνεται νομοθετικά μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου∙

«Συμβούλιο» σημαίνει-

(α) κάθε Συμβούλιο εγγραφής επαγγελματιών του τομέα της υγείας, το οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και έχει την αρμοδιότητα να εγγράφει επαγγελματίες υγείας στο μητρώο του κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει τα Συμβούλια που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ∙ και

(β) κάθε Συμβούλιο εγγραφής επαγγελματιών του τομέα της υγείας, το οποίο κατοχυρώνεται νομοθετικά μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Με τον παρόντα Νόμο-

(α) Καθορίζεται το χρονικό περιθώριο εξέτασης και λήψης απόφασης από κάθε Συμβούλιο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τους αιτητές∙ και

(β) ρυθμίζεται το δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από αιτητή στον Υπουργό εναντίον απόφασης Συμβουλίου.

Χρόνος εξέτασης αιτήσεων

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, η εξέταση αίτησης εγγραφής αιτητή από Συμβούλιο για εγγραφή του στο σχετικό μητρώο και η λήψη απόφασης από αυτό διενεργείται από το Συμβούλιο το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, η παράλειψη εξέτασης της σχετικής αίτησης και λήψης απόφασης από το Συμβούλιο μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τεκμαίρεται ως απόρριψή της και ο αιτητής δύναται να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

Ιεραρχική προσφυγή

5.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό, στην οποία να εκθέτει τους λόγους προς υποστήριξή της.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει χωρίς καθυστέρηση κάθε προσφυγή που υποβάλλεται σ’ αυτόν και, σε περίπτωση που ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή του προτού εκδώσει την απόφασή του.

(3) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ιεραρχικής προσφυγής και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, αν το θεωρήσει αναγκαίο, να αναθέσει σε λειτουργό ή σε επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου, να εξετάσουν ορισμένα θέματα που αφορούν την προσφυγή ή και οποιαδήποτε άλλη πτυχή του θέματος και να υποβάλουν σ’ αυτόν εισήγηση προτού εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(4) Ο Υπουργός δύναται-

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας·

(ε) να παραπέμψει την υπόθεση στον Έφορο, με εντολή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια.

(5) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού δύναται να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Μεταβατική διάταξη

6. Οποιαδήποτε αίτηση για εγγραφή σε μητρώο έχει υποβληθεί με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, ο οποίος αναφέρεται στο Παράρτημα Ι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση, εξετάζεται από το Συμβούλιο το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(άρθρα 2, 4 και 6)

ΝΟΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(i) Ο περί Εγγραφής Ιατρών Νόμος.
(ii) Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμος.
(iii) Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος.
(iv) Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος.
(v) Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος.
(vi) Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμος.
(vii) Ο περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμος.
(viii) Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμος.
(ix) Ο περί Εγγραφής Χημικών Νόμος.
(x) Ο περί Εγγραφής  Φυσικών Ιατρικής Νόμος.
(xi) Ο περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμος.
(xii) Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος.
(xiii) Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος.
(xiv) Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Νόμος.
(xv) Ο περί  Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος.
(xvi) Ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος.
(xvii) Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος.
(xviii) Ο περί Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών Νόμος. και
(xix) Ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(άρθρο 2)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(i) Το Ιατρικό Συμβούλιο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου.
(ii) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2Α του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου.
(iii) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου.
(iv) Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.
(v) Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου.
(vi) Το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου.
(vii) Το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμου.
(viii) Το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμου.
(ix) Το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής Χημικών Νόμου.
(x) Το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής  Φυσικών Ιατρικής Νόμου.
(xi) Το Συμβούλιο Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμου.
(xii) Το Συμβούλιο Κλινικών Εργαστηρίων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμου.
(xiii) Το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμου.
(xiv) Το Συμβούλιο Οδοντοτεχνιτών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Νόμου.
(xv) Το Συμβούλιο Οπτικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμου.
(xvi) Το Συμβούλιο Εγγραφής Ποδολόγων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμου.
(xvii) Το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμου.
(xviii) Το Συμβούλιο  Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του περί Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών Νόμου.
(xix) Το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων Χειροπρακτικής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3Α του περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμου.