Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

«Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2017.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει την Αρμόδια Αρχή, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5·

«Αρμόδια Θεσμικά Όργανα» σημαίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, τη Διυπουργική Επιτροπή, την Αρμόδια Αρχή, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού∙

«Βεβαίωση» σημαίνει τη Βεβαίωση Συμμόρφωσης με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο ή τη Βεβαίωση Συμβατότητας με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 22·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περιλαμβάνει τον εκτελούντα χρέη Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τους εξουσιοδοτημένους από το Γενικό Διευθυντή λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας∙

«δέουσα εκτίμηση» σημαίνει την εκτίμηση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως τροποποιήθηκαν περαιτέρω από το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων, Διάταγμα του 2007 και το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2012 Διάταγμα του 2014·

«Διευθυντής» [Διαγράφηκε]·

«Διυπουργική Επιτροπή» σημαίνει την οκταμελή Διυπουργική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και τον Υφυπουργό Τουρισμού παρά τω Προέδρω∙

«Δήλωση Πολιτικής» σημαίνει τη Δήλωση Πολιτικής για τον Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, όπως αυτή εκάστοτε υιοθετείται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Εθνική Στρατηγική Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» σημαίνει τη στρατηγική της Κύπρου για μια εθνική ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, όπως αυτή εκάστοτε εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο·

«ειδική ζώνη διατήρησης» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω από το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων Διάταγμα του 2007 και το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2012 Διάταγμα του 2014·

«Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7·

«ζώνη ειδικής προστασίας» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου·

«θαλάσσια περιοχή» σημαίνει τη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας και ειδικότερα της υποπεριοχής Αιγαίου Πελάγους- Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου·

«θαλάσσια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου·

«Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο» σημαίνει το εθνικό σχέδιο ή σχέδια που καταρτίζονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17·

«θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός» σημαίνει τη διαδικασία με την οποία τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα, αναλύουν και οργανώνουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων·

«καλή περιβαλλοντική κατάσταση» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» σημαίνει τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου·

«οικοσυστηματική προσέγγιση» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 3 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου∙

«παράκτια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, καθώς και ο βυθός και το υπέδαφος αυτών∙

«περιοχές δικτύου Φύση 2000» σημαίνει τους τόπους κοινοτικής σημασίας, τις ειδικές ζώνες διατήρησης και τις ζώνες ειδικής προστασίας·

«Σύμβαση της Βαρκελώνης» σημαίνει τη Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και τα Πρωτόκολλά της, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας κατά της Ρύπανσης και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικό) Νόμο·

«Σύμβαση UNCLOS» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο·

«σχέδιο ανάπτυξης» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου·

«τόπος κοινοτικής σημασίας» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω από το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων, Διάταγμα του 2007 και το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2012, Διάταγμα του 2014·

«Υφυπουργείο Ναυτιλίας» σημαίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«Υφυπουργός Ναυτιλίας» ή «Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω που διορίζεται και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

«Υπουργός» [Διαγράφηκε].

Σκοπός

3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει ένα πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονομίας της Δημοκρατίας, της βιώσιμης ανάπτυξης στα θαλάσσια ύδατά της και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων της.

(2) (α) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει να προάγει τη συντονισμένη και συνεπή λήψη αποφάσεων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών και μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

(β) Ενταγμένο στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο αυτό προβλέπει τη θέσπιση και την εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων των διατάξεων του άρθρου 14, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς – θάλασσας και την ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης UNCLOS.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1)(α) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων άλλης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλης εναρμονιστικής νομοθεσίας και/ή της Σύμβασης UNCLOS.

(β) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αναφορικά με χρήσεις ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα:

(i) Στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμου·

(ii) στη συνορεύουσα ζώνη της Δημοκρατίας, όσον αφορά σε αρχαιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Συνορεύουσας Ζώνης Νόμου και του περί Αρχαιοτήτων Νόμου· ή/και,

(iii)στην ΑΟΖ ή στην υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας, οι οποίες χρήσεις ή δραστηριότητες εμπίπτουν στα κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5Β του περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται:

(α) Σε χερσαίο χώρο στον οποίο εφαρμόζεται σχέδιο ανάπτυξης ή οι διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου εν γένει·

(β) σε δραστηριότητες που αποσκοπούν αποκλειστικά στην άμυνα ή στην εθνική ασφάλεια της Δημοκρατίας, οι οποίες λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη θέσπιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

(3) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θίγει τη χάραξη και οριοθέτηση από τη Δημοκρατία των θαλάσσιων ζωνών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης UNCLOS.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αρμόδια Αρχή

5.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Αρμόδια Αρχή ορίζεται ο Υφυπουργός.

(2) Ο Υφυπουργός είναι αρμόδιος για το συντονισμό των απαραιτήτων δράσεων για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, άνευ επηρεασμού των εξουσιών που ασκούνται από άλλους Υπουργούς, το Υπουργικό Συμβούλιο ή άλλα όργανα της Δημοκρατίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(3) Ο Υφυπουργός είναι αρμόδιος να εφοδιάζει με τα απαραίτητα μέσα και με επαρκείς πόρους την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού ώστε αυτή να είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού

6.-(1)(α) Ο Υφυπουργός μπορεί να μεταβιβάζει γραπτώς, σε οποιοδήποτε από τους ακόλουθους, την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας έκδοσης απόφασης και υποβολής εισηγήσεων ή εκθέσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στη Διυπουργική Επιτροπή ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα στην Αρμόδια Αρχή:

(i) το Γενικό Διευθυντή,

(ii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

(β) Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υφυπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την εν λόγω μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το εν λόγω μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4).

(2) Πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εν λόγω εξουσία και να εκτελεί το εν λόγω καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υφυπουργού.

(3) Ο Υφυπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί ή και να ανακαλεί μεταβίβαση που πραγματοποίησε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή να εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκούν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελούν αυτήν πρόσωπο.

Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

7.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ιδρύεται δεκαπενταμελής Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(i) Το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ή εκπρόσωπό του·

(ii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(iii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ή εκπρόσωπό του·

(iv) το Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου ή εκπρόσωπό του·

(v) το Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας ή εκπρόσωπό του·

(vi) το Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας ή εκπρόσωπό του·

(vii) το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού  ή εκπρόσωπό του∙

(viii) [Διαγράφηκε]·

(ix) το Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων ή εκπρόσωπό του·

(x) το Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή εκπρόσωπό του·

(xi) το Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών ή εκπρόσωπό του·

(xii) το Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(xiii) το Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπό του·

(xiv) το Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπό του·

(xv) το Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή εκπρόσωπό του· και

(xvi) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ή εκπρόσωπό του.

(2) O Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ή ο εκπρόσωπός του ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Να συγκαλεί τις συνεδριάσεις και να διευθύνει τις εργασίες της Επιτροπής∙ και

(β) να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής, την οποία κοινοποιεί σε κάθε μέλος της Επιτροπής τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης.

(3) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρία ο πρόεδρος ή εκπρόσωπός του και οκτώ (8) τουλάχιστο μέλη.

(4) Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής, ρυθμίζεται με σχετική απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

(5) Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Καταρτίζει προσχέδιο Δήλωσης Πολιτικής, το οποίο υποβάλλει στον Υφυπουργό, αφού προηγουμένως διενεργήσει σχετική δημόσια διαβούλευση∙

(β) καταρτίζει προσχέδιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 μέχρι 19, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή, αφού προηγουμένως διενεργήσει σχετική δημόσια διαβούλευση∙

(γ) εκδίδει Βεβαίωση Συμμόρφωσης ή Βεβαίωση Συμβατότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22∙

(δ) εξετάζει το περιεχόμενο της αίτησης για έκδοση άδειας αναφορικά με δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 24 και εισηγείται την απόρριψη ή την έκδοση τέτοιας άδειας, θέτοντας τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις:

Νοείται ότι ο αιτητής υποχρεούται, με την υποβολή της αίτησης, να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και, για έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν περιοχές του δικτύου Φύση 2000, Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης:

Νοείται περαιτέρω ότι η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει τις προαναφερόμενες Μελέτες στην περιβαλλοντική αρχή, για εξέταση και έκδοση ή απόρριψη περιβαλλοντικής έγκρισης, όπου εφαρμόζεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι καμία άδεια αναφορικά με δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 24 δεν μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση απόρριψης της εκ των ανωτέρω επιβαλλόμενης περιβαλλοντικής έγκρισης ή των όρων της εν λόγω περιβαλλοντικής έγκρισης·

(ε) διενεργεί ακρόαση αναφορικά με το περιεχόμενο της αίτησης για έκδοση άδειας για δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 24 και διαβουλεύεται με τον αιτητή∙

(στ) εγκρίνει την ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της∙

(ζ) καλεί σε οποιαδήποτε συνεδρία ή/ και συμβουλεύεται οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της·

(η) μεριμνά για την εκπόνηση μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου, για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο και Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης για το Σχέδιο αυτό που ενδέχεται να επηρεάσει περιοχές του δικτύου Φύση 2000:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει τις προαναφερόμενες Μελέτες στην περιβαλλοντική αρχή, για εξέταση και έκδοση ή απόρριψη περιβαλλοντικής έγκρισης, όπου εφαρμόζεται:

Νοείται περαιτέρω ότι καμία άδεια αναφορικά με δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 24 δεν μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση απόρριψης της εκ των ανωτέρω επιβαλλόμενης περιβαλλοντικής έγκρισης ή των όρων της εν λόγω περιβαλλοντικής έγκρισης.

(6) Μέλος της Επιτροπής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που έχει προσωπικό συμφέρον που σχετίζεται με οποιοδήποτε θέμα που εγείρεται στην εν λόγω Επιτροπή γνωστοποιεί κάθε τέτοιο συμφέρον και υπογράφει δήλωση, στην οποία δημοσιοποιεί την ύπαρξη κάθε οικονομικού ή άλλου δεσμού με το θέμα και δεν λαμβάνει μέρος ούτε παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρία της, στην οποία συζητείται το εν λόγω θέμα.

Δήλωση Πολιτικής

8.-(1) H Δήλωση Πολιτικής υιοθετείται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης του Υφυπουργού, μετά από εξέταση και προκαταρτική έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

(2) Η Δήλωση Πολιτικής προσδιορίζει τις βασικές προτεραιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τα θαλάσσια ύδατα, που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

(3) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει μέσω της Επιτροπής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις αρχές και το κοινό κατά τη διαμόρφωση της Δήλωσης Πολιτικής και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι αρχές, καθώς και το κοινό, έχουν πρόσβαση στη Δήλωση Πολιτικής, μόλις αυτή οριστικοποιηθεί.

(4)(α) Η Δήλωση Πολιτικής δύναται να αναθεωρηθεί κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και προηγούμενης προκαταρτικής έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής και υποβάλλεται με εισηγητική έκθεση από τον Υφυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(β) Η Δήλωση Πολιτικής αναθεωρείται από το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε δέκα (10) έτη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

Έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο

9.-(1) Tο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο εκπονείται υπό μορφή προσχεδίου από την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και κατατίθεται για σκοπούς εξασφάλισης προκαταρτικής έγκρισης στη Διυπουργική Επιτροπή.

(2) Εφαρμοζομένων των διατάξεων του εδαφίου (1), o Υφυπουργός μεριμνά για την κατάθεση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για τελική έγκριση.

(3) Κατά την προκαταρτική έγκριση του προσχεδίου του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου από τη Διυπουργική Επιτροπή και την τελική του έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της παραγράφου (η) του εδαφίου (5) του άρθρου 7 και των άρθρων 12 μέχρι 19.

(4) Μετά την έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υφυπουργός, με Γνωστοποίησή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ανακοινώνει ότι το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο εγκρίθηκε, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της Γνωστοποίησης και ότι αυτό είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση κατά τέτοιο τρόπο ως ο Υφυπουργός ήθελε καθορίσει στη Γνωστοποίηση.

(5) Με τη δημοσίευση της Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), ο Υφυπουργός υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετική ενημερωτική έκθεση.

Αναθεώρηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου

10.-(1) Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο δύναται να αναθεωρηθεί κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και προηγούμενης προκαταρτικής έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής και αποτελεί το θέμα εισηγητικής έκθεσης που υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου (η) του εδαφίου (5) του άρθρου 7 και των άρθρων 12 μέχρι 19.

(2) Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο αναθεωρείται όπως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει από καιρού εις καιρόν, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 15.

(3) Οποιαδήποτε αναθεώρηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, η οποία γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύεται με Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 9.

Αναστολή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου

11. Κατόπιν σχετικής πρότασης του Υφυπουργού και προηγούμενης προκαταρκτικής έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής, η ισχύς του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου δύναται να ανασταλεί για μέγιστη περίοδο ενός (1) έτους, μερικώς ή ολικώς, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μόνο για λόγους δημόσιου συμφέροντος:

Νοείται ότι, πριν την υποβολή σχετικής πρότασης από τον Υπουργό και πριν τη λήψη προκαταρκτικής έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής για αναστολή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, προηγείται διαβούλευση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Θέσπιση και εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

12.-(1) Η Δημοκρατία εφαρμόζει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσει Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής.

(2) Κατά τη διαδικασία θέσπισης πλαισίου και εφαρμογής θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς – θάλασσας.

(3) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έχει ως σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 14 και πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 15 και 17.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά τη διαδικασία της εκπόνησης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας περιοχής στην οποία βρίσκεται η Δημοκρατία, τις σχετικές υπάρχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες εντός αυτής και συναφείς χρήσεις και τις επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και επί των φυσικών πόρων της Δημοκρατίας.

Σύγκρουση χρήσεων ή δραστηριοτήτων

13. Κατά την εκπόνηση και εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όταν προκύπτει σύγκρουση μεταξύ χρήσεων ή δραστηριοτήτων, λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη και οι επιπτώσεις που προκύπτουν, ύστερα από εκτίμηση που γίνεται με επιστημονικές μεθόδους, σε πολιτισμικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς επίσης η μέγιστη συνύπαρξη χρήσεων ή δραστηριοτήτων με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13, κατά την εκπόνηση και εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα, λαμβάνουν υπόψη:

(α) Τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές για τη στήριξη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη θάλασσα εφαρμόζοντας μια οικοσυστηματική προσέγγιση, και διασφαλίζοντας την καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος· και

(β) την προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13, μέσω του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, η Δημοκρατία έχει στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ επιπρόσθετα, η Δημοκρατία δύναται να επιδιώξει και άλλους στόχους, όπως είναι η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, η βιώσιμη εξόρυξη πρώτων υλών και η προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων.

Ελάχιστες απαιτήσεις για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

15.-(1) Τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα, θεσπίζουν διαδικαστικά στάδια για να συμβάλουν στους στόχους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 14, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές δραστηριότητες και χρήσεις στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας.

(2) Τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα -

(α) Λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας·

(β) λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και ζητήματα ασφάλειας·

(γ) θέτουν ως στόχο την προώθηση της συνεκτικότητας μεταξύ του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και του σχετικού σχεδίου και άλλων διαδικασιών, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών ή ισοδύναμες επίσημες ή ανεπίσημες πρακτικές·

(δ) εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18·

(ε) οργανώνουν τη χρησιμοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19·

(στ) εξασφαλίζουν τη διασυνοριακή συνεργασία κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20· και

(ζ) προωθούν τη συνεργασία με τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.

(3) Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε δέκα (10) χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

Αλληλεπιδράσεις ξηράς – θάλασσας

16.-(1) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 12, τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα δύνανται να αξιοποιήσουν άλλες υφιστάμενες θεσμικές διαδικασίες, όπως τα Σχέδια Ανάπτυξης που εφαρμόζονται και σε παράκτιες περιοχές και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών:

Νοείται ότι το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών λαμβάνεται υπόψη από τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού προωθείται η συνοχή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου με άλλες συναφείς διαδικασίες, όπως αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου

17.-(1) Κατά τη θέσπιση και υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα καταρτίζουν Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο, το οποίο προσδιορίζει τη χωροχρονική κατανομή σχετικών τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, συμβάλλοντας στους στόχους που επιδιώκουν οι διατάξεις του άρθρου 14.

(2) Η θέσπιση του προαναφερόμενου Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου καταρτίζεται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021.

(3)(α) Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων ενεργειών και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων και των χρήσεων.

(β) Οι δραστηριότητες, οι χρήσεις και τα ενδιαφέροντα δύνανται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(i) Τις περιοχές υδατοκαλλιέργειας,

(ii) τις περιοχές αλιείας,

(iii) τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για την έρευνα, την εκμετάλλευση και την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου καθώς και άλλων ενεργειακών πόρων, ορυκτών και αδρανών υλικών, και για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

(iv) τις οδούς θαλάσσιας μεταφοράς, τις κυκλοφοριακές ροές και τις λιμενικές περιοχές,

(v) τις περιοχές διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων ή άλλες απαγορευμένες περιοχές για στρατιωτικούς σκοπούς,

(vi) τους τόπους κοινοτικής σημασίας, τις περιοχές Δικτύου Φύση 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές,

(vii) τις περιοχές εξόρυξης πρώτων υλών,

(viii) την επιστημονική έρευνα,

(ix) τις διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών,

(x) τον τουρισμό, καθώς και αθλητικές ή και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, και

(xi) τις ενάλιες αρχαιότητες.

(4) Αντίγραφα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, περιλαμβανομένου σχετικού επεξηγηματικού υλικού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και κάθε επακόλουθης αναθεωρημένης μορφής του, διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή τους.

Δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, θεσπίζει μέσα δημόσιας συμμετοχής για πληροφόρηση και διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις αρχές καθώς και το κοινό, σε πρώιμο στάδιο, κατά την ανάπτυξη και την αναθεώρηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει επίσης ότι τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη και οι αρχές, καθώς και το κοινό, έχουν πρόσβαση στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο, μόλις αυτό οριστικοποιηθεί.

Χρήση και ανταλλαγή δεδομένων

19.-(1) Η Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, οργανώνει τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων δεδομένων και αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσης της ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτείται για την κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

(2) Τα δεδομένα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι δυνατό να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

(α) Περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δυνάμει εναρμονιστικής νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες των διατάξεων του άρθρου 17, και

(β) θαλάσσια φυσικά δεδομένα για τα θαλάσσια ύδατα.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δύνανται να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στην Εθνική Υδρογραφική Βάση Δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και οποιαδήποτε άλλα μέσα και εργαλεία, περιλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται στον περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμο.

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

20.-(1) Στα πλαίσια του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, η Αρμόδια Αρχή ή/και τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, συνεργάζονται με τα κράτη μέλη που συνορεύουν με τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο της Δημοκρατίας και αυτό των άλλων κρατών μελών, είναι συντονισμένα και έχουν συνοχή σε όλη τη θαλάσσια περιοχή.

(2) Η συνεργασία που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, λαμβάνει υπόψη, ιδίως, ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα και δύναται να επιδιωχθεί μέσω -

(α) Υφιστάμενων περιφερειακών θεσμικών δομών συνεργασίας, όπως οι περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα, μεταξύ των οποίων οι μηχανισμοί και οι δομές που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, ή/και

(β) δικτύων ή δομών των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ή/και

(γ) οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που πληροί τις προδιαγραφές των διατάξεων του εδαφίου (1), περιλαμβανομένου του πλαισίου των στρατηγικών για τη θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου.

Περιφερειακή συνεργασία με τρίτες χώρες

21. Η Αρμόδια Αρχή ή/ και τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να συνεργάζονται με τρίτες χώρες όταν η Δημοκρατία αναπτύσσει δράσεις που αφορούν στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην οικεία θαλάσσια περιοχή και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις, όπως με την αξιοποίηση υφιστάμενων διεθνών φόρα ή με περιφερειακή θεσμική συνεργασία, μεταξύ των οποίων οι μηχανισμοί και οι δομές που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Βεβαίωση Συμμόρφωσης και Βεβαίωση Συμβατότητας χρήσεων ή δραστηριοτήτων με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο

22.-(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24, η άσκηση χρήσης ή δραστηριότητας στα θαλάσσια ύδατα που προβλέπεται ήδη στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο, προϋποθέτει την προηγούμενη εξασφάλιση από την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού σχετικής Βεβαίωσης Συμμόρφωσης με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο.

(β) Η Βεβαίωση Συμμόρφωσης βεβαιώνει ότι η αιτούμενη χρήση ή δραστηριότητα στα θαλάσσια ύδατα όντως προβλέπεται για το συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο από το εν ισχύ Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο.

(2)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24, η άσκηση κάποιας χρήσης ή δραστηριότητας στα θαλάσσια ύδατα που έχει σημαντική οικονομική ή/ και κοινωνική ή/και πολιτισμική ή/ και περιβαλλοντική πρόσθετη αξία και που θα καταλαμβάνει μεγάλη περιοχή ή όγκο θαλάσσιων υδάτων και δεν προβλέπεται στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο, προϋποθέτει την προηγούμενη εξασφάλιση από την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού σχετικής Βεβαίωσης Συμβατότητας με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο.

(β) Η Βεβαίωση Συμβατότητας βεβαιώνει ότι η αιτούμενη χρήση ή δραστηριότητα στα θαλάσσια ύδατα, παρόλο που δεν προβλέπεται τη δεδομένη χρονική στιγμή της αίτησης για το συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο από το εν ισχύ Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο, είναι όντως συμβατή με τη Δήλωση Πολιτικής και τη γενικότερη φιλοσοφία του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 12 και των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 15.

(3) Η διαδικασία και τα τέλη για την έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Συμβατότητας καθορίζεται με απόφαση του Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Χρήσεις και δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρυθμιζόμενη αδειοδότηση δυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας

23. Σε περίπτωση που η άσκηση κάποιας χρήσης ή δραστηριότητας υπόκειται σε οποιασδήποτε μορφής αδειοδότηση δυνάμει των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας, αυτή αδειοδοτείται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, νοουμένου ότι οι εν λόγω κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές διαπιστώνουν ότι όντως έχει εκδοθεί προηγουμένως σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης ή Βεβαίωση Συμβατότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.

Χρήσεις και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε ρυθμιζόμενη αδειοδότηση δυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας

24.-(1)(α) Όταν η άσκηση κάποιας χρήσης ή δραστηριότητας, λόγω της φύσης της δεν ρυθμίζεται με αδειοδότηση από την εν ισχύ νομοθεσία της Δημοκρατίας, η σχετική αδειοδότηση της εν λόγω χρήσης ή δραστηριότητας θα χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης που ετοιμάζεται από την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υφυπουργού.

(β) (i) Τα κριτήρια και οι όροι της αδειοδότησης καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(ii) Σε κάθε περίπτωση, η σχετική αδειοδότηση συμμορφώνεται ή είναι συμβατή με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο και συντελείται αφού εκδοθεί προηγουμένως σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης ή Βεβαίωση Συμβατότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, και νοουμένου ότι έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες περιβαλλοντικές εγκρίσεις, όπου εφαρμόζεται, περιλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (η) του εδαφίου (5) του άρθρου 7.

(2) Ο Υφυπουργός ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με σχετική έκθεση για τις περιπτώσεις αδειοδότησης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η οποία υποβάλλεται το αργότερο την 31η Μαρτίου κάθε έτους και καλύπτει τις περιπτώσεις αδειοδότησης που δόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

25.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογο των Αρμοδίων Θεσμικών Οργάνων, μαζί με τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Ονομασία και διεύθυνση των Αρμόδιων Θεσμικών Οργάνων – επίσημη ονομασία και διεύθυνση των προσδιορισθεισών Αρμόδιων Θεσμικών Οργάνων,

(β) νομικό καθεστώς των Αρμόδιων Θεσμικών Οργάνων – σύντομη περιγραφή του νομικού καθεστώτος τους,

(γ) αρμοδιότητες – σύντομη περιγραφή των νομοθετικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και του ρόλου τους για τα συγκεκριμένα θαλάσσια ύδατα,

(δ) ιδιότητα του μέλους – όταν ένα (1) ή περισσότερα από τα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για κάποιο άλλο εκ των Αρμόδιων Θεσμικών Οργάνων, υποβάλλεται κατάλογος αυτών και περίληψη των θεσμικών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί για να εξασφαλίζεται ο συντονισμός,

(ε) περιφερειακός συντονισμός – σύνοψη των μηχανισμών που έχουν συσταθεί για να εξασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, τα θαλάσσια ύδατα των οποίων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και εμπίπτουν στην ίδια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της μεταβολής.

Έκδοση Κανονισμών

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της εποπτείας και της αξιολόγησης των θαλάσσιων υδάτων.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι εν λόγω Κανονισμοί μπορούν να προβλέπουν για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις προϋποθέσεις, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11, και

(β) τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 18.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να θεσπίζουν αδικήματα και/ή διοικητικές παραβάσεις και να καθορίζουν ποινές και/ή  διοικητικά πρόστιμα, αναλόγως, για παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών.

Μεταβατικές διατάξεις

27.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 και μέχρι την έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου δύναται να αδειοδοτούνται χρήσεις ή δραστηριότητες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23, νοουμένου ότι τέτοιες χρήσεις ή δραστηριότητες έχουν σημαντική οικονομική ή/ και κοινωνική ή/και πολιτισμική ή /και περιβαλλοντική πρόσθετη αξία.

(2) Για οποιαδήποτε αδειοδότηση χρήσης ή δραστηριότητας δυνάμει του εδαφίου (1), ενημερώνεται σχετικά η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Μετά την έναρξη της ισχύος του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, σε περίπτωση που οποιαδήποτε χρήση ή δραστηριότητα η οποία αδειοδοτήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) δεν συμμορφώνεται ή δεν είναι συμβατή με αυτό, οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ολοκληρώνουν τις διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για συμμόρφωση ή συμβατότητα της χρήσης ή της δραστηριότητας με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο-

(α) εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τυχόν καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης της συγκεκριμένης χρήσης ή δραστηριότητας. ή

(β) εντός ενός έτους, σε περίπτωση που δεν καθορίζεται χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης οποιασδήποτε χρήσης ή δραστηριότητας στην ισχύουσα νομοθεσία,

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.