Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ ο κυπριακός εμπορικός στόλος κατατάσσεται στους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους τόσο παγκοσμίως, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης διεθνώς και ως εκ τούτου ενισχύεται η κρατική οντότητά της.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η συνεισφορά της εμπορικής ναυτιλίας στην κυπριακή οικονομία είναι πολύ σημαντική.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η εμπορική ναυτιλία αποτελεί διεθνή δραστηριότητα η οποία, ανάλογα με τις τρέχουσες διεθνείς εμπορικές και οικονομικές συνθήκες, μεταβάλλεται συνεχώς και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η ταχύτερη προσαρμογή της εθνικής ναυτιλιακής δημόσιας διοίκησης στις διεθνείς αυτές συνθήκες για την καλύτερη αξιοποίηση των σχετικών ευκαιριών και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το διεθνές και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την εμπορική ναυτιλία τυγχάνει συνεχούς αναθεώρησης και επικαιροποίησης, γεγονός το οποίο προϋποθέτει την άμεση, ενεργό και αποτελεσματική παρουσία της Δημοκρατίας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σώματα, ώστε να διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ διαφάνηκε ότι ο τρόπος ανάπτυξης της ναυτιλίας παρουσιάζει αδυναμία επιβολής οριζόντιων πολιτικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη ναυτιλία.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το υφιστάμενο πλαίσιο κρίθηκε ότι δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά και στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Κύπρος στον τομέα αυτό, σε συνδυασμό με τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν διεθνώς στη ναυτιλία.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στόχος είναι η σύσταση μίας στρατηγικής και εποπτικής αρχής η οποία θα έχει την εξουσία χάραξης της εθνικής στρατηγικής για τη ναυτιλία και επιβολής της ναυτιλιακής νομοθεσίας.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι προτεινόμενες θεσμικές ρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της ναυτιλιακής υποδομής και δραστηριότητας στην Κύπρο με τα πολλαπλά οφέλη που αυτό θα αποφέρει στην κυπριακή οικονομία και στην αγορά εργασίας, επιβάλλεται για το σκοπό αυτό η θεσμοθέτηση του Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, ως επικεφαλής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες και εξουσίες σε θέματα ναυτιλίας.

Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2017.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρωˑ

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοˑ

«ναυτιλιακή νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους, τους Κανονισμούς, και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των Νόμων αυτών και αφορούν στις δραστηριότητες του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.

«ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος» σημαίνει τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» ή «Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργωνˑ

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατείχε θέση στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωσηˑ

«Υφυπουργείο Ναυτιλίας» ή «Υφυπουργείο» σημαίνει το υφυπουργείο το οποίο ορίζεται στο άρθρο 3ˑ

«Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω ή «Υφυπουργός» σημαίνει πρόσωπο διοριζόμενο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Αρμοδιότητες Υφυπουργείου Ναυτιλίας

3.Ιδρύεται Υφυπουργείο Ναυτιλίας ως αποτέλεσμα μετεξέλιξης του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ναυτιλίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού Νηολογίου και τον επιτελικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του ναυτιλιακού συμπλέγματος της Κύπρου,

(β) το συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ναυτιλίας με τη χρήση απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών,

(γ) το συνεχή εκσυγχρονισμό της ναυτιλιακής νομοθεσίας, καθώς και την εφαρμογή της σε σχέση με τις εξουσίες που αυτή παρείχε στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της νηολόγησης πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο και της έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών και αδειών,

(δ) την προώθηση και στήριξη των επενδύσεων στη ναυτιλία περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων,

(ε) την προώθηση της ναυτιλιακής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,

(στ) τη χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του Κυπριακού Νηολογίου και της κυπριακής ναυτιλίας στο εξωτερικό και το εσωτερικό:

Νοείται ότι, για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις συμβουλευτικής επιτροπής της οποίας προεδρεύει ο Υφυπουργός και σε αυτή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εμπλεκόμενοι φορείς σχετικοί με το ναυτιλιακό τομέα:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διεξαγωγή εκστρατειών προβολής, προώθησης και ανάδειξης της κυπριακής ναυτιλίας δύναται να πραγματοποιείται μέσω σχετικών διαδικασιών ανάθεσης σε οποιοδήποτε οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επιλέξει το Υφυπουργείοˑ

(ζ) την εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς, την ανάλυση σύγχρονων τάσεων στον τομέα της ναυτιλίας, τη διαχείριση στατιστικών δεδομένων, την αξιολόγηση της απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλίων που δαπανούνται για τη ναυτιλία,

(η) την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δομής και των διαδικασιών του Υφυπουργείου και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της ναυτιλίας,

(θ) την εποπτεία του ναυτιλιακού τομέα, τη συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές, την ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για τις διατάξεις της ναυτιλιακής νομοθεσίας,

(ι) την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στην απλοποίηση διαδικασιών για προσέλκυση επενδύσεων ναυτιλιακού χαρακτήρα, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ευρύτερη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας,

(ια) την  υλοποίηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμανιών, και

(ιβ) τον συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μετεξέλιξη και μετονομασία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας σε Υφυπουργείο Ναυτιλίας

4.-(1) Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας μετεξελίσσεται και μετονομάζεται σε Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

(2) Οπουδήποτε στη ναυτιλιακή νομοθεσία ή σε συναφή δημόσια έγγραφα γίνεται αναφορά-

(α) Στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αυτή λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Ναυτιλίαςˑ

(β) στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αυτή λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω.

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν τυγχάνει εφαρμογής στον περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 7, οι διατάξεις της παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής αναφορικά με τις διατάξεις της ναυτιλιακής νομοθεσίας δυνάμει των οποίων παρέχεται στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξουσία έκδοσης διαταγμάτων.

(γ) στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αυτή λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν τυγχάνει εφαρμογής στον περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο.

(δ) σε Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, αυτή λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

(ε) σε Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, αυτή λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

(3) Οποιαδήποτε έγκριση, άδεια ή πράξη οποιασδήποτε φύσης, η οποία χορηγήθηκε ή έγινε δυνάμει της ναυτιλιακής νομοθεσίας, λογίζεται ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και των υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου και αφορούν ζητήματα τα οποία εγέρθηκαν πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζεται ή ασκείται κατά του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και εντεύθεν, οποιαδήποτε υποχρέωση εγερθεί σε σχέση με τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (4), καθίσταται υποχρέωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας το οποίο ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιαδήποτε θεραπεία προβλέπεται σε αυτές ή σε σχέση με αυτές, εκτελείται εναντίον του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Στελέχωση Υφυπουργείου Ναυτιλίας

5.-(1) Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Ο Υφυπουργός αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου, ο οποίος ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κατ’ αναλογίαν των αρμοδιοτήτων που έχουν οι Υπουργοί για το προσωπικό των Υπουργείων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

(3) Οι εκχωρηθείσες εξουσίες στο Διευθυντή και σε λειτουργούς του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας δυνάμει της ισχύουσας ναυτιλιακής νομοθεσίας, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζονται ως εκχωρηθείσες από τον Υφυπουργό σε λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων

6. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συντάσσει Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση και η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου μέχρι τον Μάρτιο του χρόνου που έπεται της περιόδου που καλύπτει η Ετήσια έκθεση.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ
Διορισμός Υφυπουργού, αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού

7.-(1) Ο Υφυπουργός διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(2) Πρόσωπο, το οποίο διορίζεται ως Υφυπουργός σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Υφυπουργού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Την πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου Ναυτιλίαςˑ

(β) την πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό, την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(γ) τη διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται.

(δ) την έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεση οποιωνδήποτε εξουσιών ή καθηκόντων που του ανατίθενται και την εφαρμογή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλης οικείας νομοθεσίας, σε σχέση με τις εξουσίες ή τα καθήκοντα τα οποία του ανατίθενται.

(ε) την προπαρασκευαστική εργασία για υποβολή στους Υπουργούς, αναλόγως του θέματος νομοσχεδίων, προσχεδίων διαταγμάτων ή προσχεδίων Κανονισμών που αφορούν εξουσίες ή καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διάρκεια θητείας

8. Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου αυτός διορίστηκε και τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ασυμβίβαστο

9. Η ιδιότητα του Υφυπουργού είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή, του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, την ιδιότητα του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας ή την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου.

Αποζημίωση και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

10.-(1) Η αποζημίωση του Υφυπουργού είναι του ιδίου ύψους με το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τους Υπουργούς σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμου.

(2) Ο Υφυπουργός απολαμβάνει των ίδιων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τα οποία προβλέπονται για τους Υπουργούς σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα και όροι ισχύουν και/ή παρέχονται στους Υπουργούς ισχύουν και/ή παρέχονται κατ’ αναλογίαν στον Υφυπουργό.

Προϋπολογισμός Υφυπουργείου

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υφυπουργός συντάσσει για κάθε οικονομικό έτος πρόταση προϋπολογισμού, με την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου του.

(2) Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για κάθε οικονομικό έτος, αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών εντάσσεται στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο αυτός αφορά.

Παρουσία Υφυπουργού στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων

12. Ο Υφυπουργός δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες αυτού για θέματα για τα οποία του ανατίθεται εξουσία ή αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

14. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Μαρτίου 2018.