Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

(α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(β) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(γ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(δ) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006»· και

(ε) «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2014 για τον καθορισμό του μορφοτύπου και των μέσων για την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου»·

και για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εφαρμογή με δευτερογενή νομοθεσία με των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(στ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής της 2ος Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(ζ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ος Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(η) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής της 2ος Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως»·

(θ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής της 2ος Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το «Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό»· και

(ι) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών»,

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 των περί Αστυνομίας Νόμων του 2004 έως 2015·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διακινητής φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μεταφέρει στη Δημοκρατία φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου από άλλο κράτος μέλος·

«εισαγωγέας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εισάγει στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1191/2014» σημαίνει τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2014 για τον καθορισμό του μορφοτύπου και των μέσων για την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«εξαγωγέας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξάγει από τη Δημοκρατία σε τρίτη χώρα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«εξοπλισμός» σημαίνει τον εξοπλισμό, τα προϊόντα και τα συστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1497/2007» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1497/2007της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1516/2007» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το «Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος μέλος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«πιστοποιημένο προσωπικό» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13·

«σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του περί Συμβάσεων Νόμου·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«χειριστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το ’ρθρο 2, παράγραφος 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014· σε περίπτωση που ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση, η οποία καθιστά το χειριστή υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού, τότε ο ιδιοκτήτης του εν λόγω εξοπλισμού είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια, που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1494/2007, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1497/2007, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 303/2008, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2008, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2008, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2008, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1191/2014.

Καθορισμός αρμόδιας αρχής

3. Για σκοπούς εφαρμογής -

(α) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1494/2007·

(β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1497/2007·

(γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1516/2007·

(δ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 303/2008·

(ε) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 304/2008·

(στ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 305/2008·

(ζ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 306/2008·

(η) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 308/2008·

(θ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014·

(ι) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014· και

(ια) του παρόντος Νόμου,

αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου.

Υποχρεώσεις διακινητών, παραγωγών, εισαγωγέων και εξαγωγέων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

4.-(1) Κάθε παραγωγός, διακινητής, εισαγωγέας και/ ή εξαγωγέας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου έχει υποχρέωση να:

(α) Διαχειρίζεται τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας·

(β) τηρεί σε αρχείο τα στοιχεία που αναφέρονται στο ’ρθρο 6, παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 σε αρχείο.

(2) Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τη μορφή και τις ημερομηνίες υποβολής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) προς την αρμόδια αρχή.

Υποχρεώσεις πιστοποιημένου προσωπικού

5.-(1) Το πιστοποιημένο προσωπικό έχει υποχρέωση να:

(α) Διαχειρίζεται τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας·

(β) τηρεί σε αρχείο στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την παράγραφο (α)· και

(γ) κατέχει εξοπλισμό ανάκτησης των εν λόγω αερίων.

(2) Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τη μορφή και τις ημερομηνίες υποβολής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) προς την αρμόδια αρχή.

Υποχρεώσεις εισαγωγέων, παραγωγών, διακινητών και εξαγωγέων εξοπλισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

6.-(1)(α) Κάθε παραγωγός, διακινητής, εισαγωγέας και/ ή εξαγωγέας εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου έχει υποχρέωση να-

(i) τηρεί τις διατάξεις του ’ρθρου 11, παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, και

(ii) τηρεί αρχείο, στο οποίο καταγράφονται τα πιστοποιητικά των ατόμων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό που διέθεσε, καθώς και τις ποσότητες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που βρίσκονται στον εξοπλισμό, σημειωμένες σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2), σε κιλά (kg) και τύπο αερίου.

(β) Οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τον εξοπλισμό τηρούν τα εν λόγω αρχεία για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

(2) Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τη μορφή και τις ημερομηνίες υποβολής των στοιχείων που αναφέρονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) προς την αρμόδια αρχή.

Επιθεωρητές

7.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου ως Επιθεωρητές για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1494/2007, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1497/2007, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1516/2007, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 303/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 304/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 305/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 306/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 308/2008, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014, του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και διαταγμάτων.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει ως Αρχιεπιθεωρητή ένα εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία και τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως καθορίζονται στην εξουσιοδότηση.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας αυτού.

(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οποιοσδήποτε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(7) Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια της άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες Επιθεωρητή

8.-(1) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία -

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο κατόπιν εξασφάλισης της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα·

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευμένος από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις·

(δ) να διατάσσει όπως δείγμα που λαμβάνεται από επιχείρηση ή οποιοδήποτε αντικείμενο ευρίσκεται σε αυτή, το οποίο χρήζει ελέγχου ή οποιοδήποτε μέρος αυτής παραμένει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέταση ή διερεύνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ)·

(ε) να προβαίνει στις αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ)∙

(στ) να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων και να διενεργεί δειγματοληπτικές δοκιμές·

(ζ) να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο, χωρίς να προκαλεί ζημιά ή άλλη οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέφει, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο, οποιοδήποτε εξοπλισμό που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, όπου έχει εισέλθει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α)·

(η) να κατάσχει και κατακρατεί οποιοδήποτε εξοπλισμό που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) για να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (ζ)∙

(ii) για να διασφαλίσει αυτός ότι δε θα παραποιηθεί ή δε θα αλλοιωθεί πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασής του· και

(iii) για να διασφαλίσει ότι αυτός είναι διαθέσιμος ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που διενεργείται·

(θ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφορίες, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου (γ)·

(ι) να απαιτεί όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (γ).

(ια) να λαμβάνει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (ι) ή οποιασδήποτε καταχώρησης γενομένης σε αυτά·

(ιβ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για την επιχείρηση να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ιγ) να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις εισαγωγές, στις εξαγωγές και/ή στη διακίνηση φθοριούχων αέριων θερμοκηπίου· και

(ιδ) να απαιτεί από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να του παραδώσει οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία αφορούν ή δύναται να αφορούν την εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση ή χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή εξοπλισμού.

(2) Πρόσωπο το οποίο, αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του, παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες (€8.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εργαστηριακός Έλεγχος

9.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να αναθέτει, έναντι αμοιβής, σε οποιοδήποτε εργαστήριο στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού ελέγχου σε δείγματα.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), για την εξακρίβωση της σύσταση δείγματος, ο επιθεωρητής δύναται να χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό που του παρέχεται από την αρμόδια αρχή.

Αδικήματα

10. Πρόσωπο, το οποίο, αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του, παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις-

(α) Του ’ρθρου 2, παράγραφοι 1, 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1494/2007,

(β) του ’ρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1494/2007,

(γ) του ’ρθρου 4, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1494/2007,

(δ) των ’ρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1497/2007,

(ε) των ’ρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1516/2007,

(στ) του ’ρθρου 3, παράγραφοι 2, 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(ζ) του ’ρθρου 4, παράγραφοι 1, 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(η) του ’ρθρου 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(θ) του ’ρθρου 6, παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(ι) του ’ρθρου 8, παράγραφοι 1, 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(ια) του ’ρθρου 10, παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(ιβ) του ’ρθρου 12, παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(ιγ) του ’ρθρου 13, παράγραφοι 1, 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(ιδ) του ’ρθρου 15, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(ιε) του ’ρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

(ιστ) των ’ρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος Νόμου, και

(ιζ) του ’ρθρου 14, παράγραφος 1, 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες (€8.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και των αξιωματούχων τους

11.-(1) Σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζονται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, οι διατάξεις του εδαφίου (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

11Α.-(1)Αν Επιθεωρητής που έχει οριστεί με βάση το άρθρο 7, έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, αποδεχόμενος την καταβολή από το εν λόγω πρόσωπο ποσού που καθορίζει ο Επιθεωρητής, το οποίο είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση, στην οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξής του, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκημα επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί στο διάστημα που ορίζεται από τον Επιθεωρητή, τότε ο Επιθεωρητής καθορίζει ποσό εξώδικου προστίμου, διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί, σύμφωνα ΅ε το εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκημα δεν τερματιστεί σύμφωνα ΅ε τις οδηγίες του εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τον ίδιο, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα, για το οποίο ο Επιθεωρητής μπορεί, είτε να προβαίνει σε ξεχωριστή εξώδικη ρύθμιση, όπως προβλέπεται στα εδάφια (1) ή (2), είτε να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται ΅ε βάση τα εδάφια (1) ή (2), θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(6) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Επιθεωρητής εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται:

(α) Το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκη΅α·

(β) συνοπτική αναφορά του αδική΅ατος·

(γ)  ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδική΅ατος· και

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή στο εδάφιο (4) καταβληθεί πριν από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδε΅ία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά ΅ε τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης, δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά ΅ε το αδίκημα και η προσαγωγή στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

(9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού δεν θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση, όμως, καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιας φύσης αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα, για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1494/2007, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1497/2007, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1516/2007, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 303/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 304/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 305/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 306/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 308/2008, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 και του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου,

(β) την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά τα μόνιμης εγκατάστασης συστήματα πυροπροστασίας και τους πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου,

(γ) την πιστοποίηση προσωπικού που ασχολείται με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσης,

(δ) την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει στην ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου από εξοπλισμό, και

(ε) τη διαχείριση των ανακτηθέντων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και όσων αερίων βρίσκονται σε εξοπλισμό που παροπλίστηκε ή έφθασε στο τέλος του κύκλου της ζωής του.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να θεσπίζουν ποινικά αδικήματα για την παράβαση των διατάξεών τους, με τα οποία δύναται να επιβληθούν ποινές που δεν υπερβαίνουν τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να προβλέπουν την έκδοση διαταγμάτων και/ ή γνωστοποιήσεων για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεών τους.

Κατάργηση και επιφυλάξεις

13.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2010 καταργείται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλες πράξεις που εκδόθηκαν ή έγιναν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του καταργηθέντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν.