Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

«Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Εξωτερικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης στις Υπεράκτιες Εργασίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Νόμος του 2016.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«άδεια» σημαίνει τη χορήγηση έγκρισης για υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τoυς περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμους του 2007 έως 2015 και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«αδειοδοτούσα αρχή» σημαίνει τη δημόσια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση αδειών ή την παρακολούθηση της χρησιμοποίησης αδειών κατά τα προβλεπόμενα στους περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμους του 2007 έως 2015 και στους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«Απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει την απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2007 περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει ακίνητη, σταθερή ή κινητή εγκατάσταση ή το συνδυασμό εγκαταστάσεων που συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους με γέφυρες ή άλλες κατασκευές, η οποία χρησιμοποιείται σε υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου ή συνδέεται με τις εργασίες αυτές και περιλαμβάνει υπεράκτιες κινητές μονάδες ανόρυξης γεώτρησης μόνο εφόσον τοποθετηθούν σε υπεράκτια ύδατα με στόχο την εκτέλεση εργασιών ανόρυξης γεώτρησης, εργασιών παραγωγής ή άλλων εργασιών που συνδέονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου˙

«εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης» σημαίνει τοπική, εθνική ή περιφερειακή στρατηγική για την πρόληψη της κλιμάκωσης ή τον περιορισμό των συνεπειών σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στο φορέα εκμετάλλευσης πόρων, όπως περιγράφεται στο σχετικό εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, και τυχόν συμπληρωματικών πόρων που διατίθενται από τη Δημοκρατία·

«εργασίες γεώτρησης» σημαίνει οποιαδήποτε σχετική με γεώτρηση εργασία, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ακούσια εκροή υλικών και η οποία είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα συμπεριλαμβανομένης της ανόρυξης γεώτρησης, της επισκευής ή της τροποποίησης γεώτρησης, της αναστολής των εργασιών γεώτρησης και της οριστικής εγκατάλειψης γεώτρησης·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης» σημαίνει σχέδιο το οποίο εκπονούν οι φορείς εκμετάλλευσης ή οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της κλιμάκωσης ή τον περιορισμό των συνεπειών σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου·

«ζώνη ασφαλείας» σημαίνει την περιοχή εντός απόστασης πεντακοσίων μέτρων (500μ.) από οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης, η οποία κυρήσσεται ως τέτοια με διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σύμφωνα με τους περί Ζωνών Ασφαλείας Κανονισμούς του 2013·

«ιδιοκτήτης» σημαίνει οντότητα νομικά εξουσιοδοτημένη να ελέγχει τη λειτουργία μη παραγωγικής εγκατάστασης·

«κάτοχος άδειας» σημαίνει το δικαιούχο ή τους συνδικαιούχους άδειας·

«κίνδυνος» σημαίνει το συνδυασμό της πιθανότητας ενός συμβάντος και των επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος·

«κλάδος» σημαίνει τις οντότητες που εμπλέκονται άμεσα σε υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, που καλύπτονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς του 2015 ή τις οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται στενά με τις εν λόγω εργασίες·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τις ενώσεις προσώπων, οργανώσεις ή ομάδες αυτών.

«κράτος μέλος» σημαίνει κάθε κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μη παραγωγική εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση άλλη από εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου·

«Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το Μηχανισμό που θεσπίστηκε με την Απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«οντότητα» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε ομάδα τέτοιων προσώπων.

«παραγωγή» σημαίνει την υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα υπόγεια στρώματα της περιοχής αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της υπεράκτιας επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και της μεταφοράς του μέσω συνδεδεμένης υποδομής·

«παραγωγική εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή.

«περιοχή αδειοδότησης» σημαίνει τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την άδεια.

«σοβαρό ατύχημα» σημαίνει, όσον αφορά εγκατάσταση ή συνδεδεμένη υποδομή:

(α) περιστατικό που περιλαμβάνει έκρηξη, πυρκαγιά, απώλεια ελέγχου της γεώτρησης ή απελευθέρωση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή επικίνδυνων ουσιών που συνοδεύεται από ή είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ανθρώπων,

(β) περιστατικό που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής ζημιάς στην εγκατάσταση ή στη συνδεδεμένη υποδομή και συνοδεύεται από ή είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ανθρώπων,

(γ) οποιοδήποτε άλλο περιστατικό που επιφέρει βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό σε πέντε (5) ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται επί της υπεράκτιας εγκατάστασης από την οποία πηγάζει η πηγή του κινδύνου ή τα οποία ασχολούνται με υπεράκτια εργασία πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σχέση με την εγκατάσταση ή τη συνδεδεμένη υποδομή ή

(δ) οποιοδήποτε σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ)·

«σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό» σημαίνει περιστατικό που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον·

«συνδεδεμένη υποδομή» σημαίνει, εντός της ζώνης ασφαλείας ή εντός γειτονικής ζώνης σε μεγαλύτερη απόσταση από την εγκατάσταση, κατ’ επιλογή του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας:

(α) οποιαδήποτε γεώτρηση και σχετικές κατασκευές, συμπληρωματικές μονάδες και συσκευές που συνδέονται με την εγκατάσταση,

(β) οποιαδήποτε μηχανήματα ή κατασκευές που βρίσκονται τοποθετημένα ή είναι στερεωμένα στην κύρια κατασκευή της εγκατάστασης,

(γ) οποιαδήποτε συνδεδεμένα μηχανήματα ή κατασκευές αγωγού·

«υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου» σημαίνει όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με εγκατάσταση ή συνδεδεμένη υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της, οι οποίες σχετίζονται με την εξερεύνηση και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, μη συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από μία ακτή σε άλλη·

«υπεράκτιος» σημαίνει ευρισκόμενος στα χωρικά ύδατα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

«υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει την οντότητα που έχει διορίσει ο κάτοχος άδειας ή η αδειοδοτούσα αρχή για να διεξάγει υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού και της εκτέλεσης εργασιών γεώτρησης ή της διαχείρισης και του ελέγχου των λειτουργιών παραγωγικής εγκατάστασης·

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η δημιουργία ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου με το οποίο καταρτίζονται, συντονίζονται και εφαρμόζονται τα εξωτερικά σχέδια εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που προκύπτουν από τις υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κατάρτιση και εφαρμογή εξωτερικών σχεδίων εκτάκτου ανάγκης

5.-(1) Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης καταρτίζονται ώστε να καλύπτουν όλες τις υπεράκτιες εργασίες και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου ή τις συνδεδεμένες υποδομές και τις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν.

(2) Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, καταρτίζονται σε συνεργασία με τους οικείους φορείς εκμετάλλευσης και τους ιδιοκτήτες, και κατά περίπτωση, με τους κατόχους άδειας και το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πλέον επικαιροποιημένη έκδοση των εσωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων εγκαταστάσεων ή των συνδεδεμένων υποδομών στην περιοχή που καλύπτεται από το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

(3) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για το συντονισμό και τον καταρτισμό των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης:

Νοείται ότι, σχέδια τα οποία καταρτίζονται δυνάμει άλλης εθνικής νομοθεσίας και πληρούν τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δύναται να αποτελέσουν τμήμα των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Επεξήγηση του ρόλου των αρχών, φορέων, συντονιστών και λοιπών εμπλεκομένων στα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

6.-(1)Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης επεξηγούν με σαφήνεια το ρόλο των αρχών, των φορέων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, των συντονιστών και των λοιπών εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτου ανάγκης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία στην αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων.

(2) Στα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης διευκρινίζονται ο ρόλος και οι οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων άδειας και των φορέων εκμετάλλευσης.

Απαιτήσεις σχετικά με τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

7. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, καταρτίζονται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος I.

Τήρηση αρχείων σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

8.-(1) Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

(2) Τα αρχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), είναι διαθέσιμα:

(α) Σε άλλα κράτη μέλη που ενδέχεται να επηρεαστούν,

(β) στην Επιτροπή και

(γ) σε αμοιβαία βάση, σε γειτονικές τρίτες χώρες.

Διατάξεις εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για ανταπόκριση σε σοβαρό ατύχημα

9. Οι ρυθμίσεις που περιέχονται στα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης περιλαμβάνουν διατάξεις για την ανταπόκριση σε σοβαρό ατύχημα, το οποίο πιθανόν να υπερβαίνει τις δυνατότητες αντίδρασης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τα όρια της, μέσω:

(α) Ανταλλαγής εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης με γειτονικά κράτη μέλη και την Επιτροπή·

(β) συγκέντρωσης σε διασυνοριακό επίπεδο των καταλόγων των μέσων παρέμβασης που βρίσκονται στην κατοχή του κλάδου ή των δημόσιων αρχών, ώστε ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες να είναι συμβατά μεταξύ όμορων χωρών και κρατών μελών·

(γ) διαδικασιών για την επίκληση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(δ) διοργάνωσης διασυνοριακών ασκήσεων όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Γνωστοποίηση εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, που καταρτίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(α) Στην Επιτροπή,

(β) σε άλλα κράτη μέλη που ενδέχεται να επηρεαστούν και

(γ) στο κοινό.

(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούνται δεν θέτουν κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου και τη λειτουργία τους και δεν βλάπτουν τα οικονομικά ή εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την ατομική ασφάλεια και ευημερία των υπαλλήλων που ανήκουν σε αυτή.

Συμβατότητα εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

11.-(1) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα σχέδια που προβλέπονται στο άρθρο 5 υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επιτυγχάνεται ψηλό επίπεδο συμβατότητας και διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ όλων των κρατών μελών μιας γεωγραφικής περιοχής και πέραν αυτής, κατά περίπτωση.

(2) Η αρμόδια αρχή ενθαρρύνει τον κλάδο να αναπτύσσει εξοπλισμό αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και σχετικές υπηρεσίες, που είναι συμβατά και διαλειτουργικά σε όλη τη γεωγραφική περιοχή.

Ετοιμότητα για αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρού ατυχήματος

12.-(1) Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δοκιμάζουν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, την ετοιμότητά τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας.

(2) Η απαίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (1) διασφαλίζεται μέσω των ρυθμίσεων των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Σχέδια συνεργασίας για έκτακτες ανάγκες

13.-(1) Οι αρμόδιοι φορείς της Δημοκρατίας εκπονούν σχέδια συνεργασίας για έκτακτες ανάγκες, τα οποία αξιολογούνται τακτικά και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση.

(2) Οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους πάνω σε συνεχή βάση, ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία και η συνδρομή τους στις περιπτώσεις που το μέγεθος ή η φύση μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης δημιουργεί κίνδυνο ο οποίος καθιστά ή ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία τη βοήθεια αυτή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, για τον καθορισμό κάθε θέματος το oποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη δημιουργία αδικημάτων για την παράβαση των διατάξεών τους και τον καθορισμό ποινών, αναλόγως της φύσης της παράβασης∙

(β) ρυθμίσεις αναφορικά με το συντονισμό και τον καταρτισμό των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5∙

(γ) οποιοδήποτε άλλο θέμα τεχνικής φύσης το οποίο χρήζει ρύθμισης ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(3) Οι ποινές που δύναται να καθορίζονται με βάση το εδάφιο (2), δεν υπερβαίνουν, σε περίπτωση φυλάκισης τα δύο (2) χρόνια και σε περίπτωση χρηματικής ποινής τις εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€70.000).

Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

15. Ο υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για την τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
(Άρθρο 7)

Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που καταρτίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

(α) Τα ονοματεπώνυμα και τις ιδιότητες των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργοποιούν διαδικασίες αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διευθύνουν το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης,

(β) ρυθμίσεις έγκαιρης ειδοποίησης για σοβαρά ατυχήματα και σχετικές διαδικασίες συναγερμού και αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης,

(γ) ρυθμίσεις για το συντονισμό των αναγκαίων πόρων κατά την εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης,

(δ) ρυθμίσεις για την παροχή συνδρομής στο εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης,

(ε) λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων του εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης,

(στ) ρυθμίσεις για την παροχή κατάλληλων πληροφοριών και συμβουλών, σχετικά με σοβαρό ατύχημα, σε πρόσωπα και οργανισμούς που ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτό,

(ζ) ρυθμίσεις για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος με ενδεχόμενες διασυνοριακές συνέπειες,

(η) ρυθμίσεις για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στα άγρια ζώα και φυτά, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ζώα καλυμμένα με πετρέλαιο φτάνουν στην ακτή νωρίτερα από την καθαυτή κηλίδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
(Άρθρο 8)

Η αρχή ή οι αρχές που φέρουν την ευθύνη συντονισμού της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης παρέχουν τα ακόλουθα:

(α) Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού στον οποίο να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, η θέση του, τα μέσα μεταφοράς του και ο τρόπος χρησιμοποίησής του στην περιοχή που επισυμβαίνει σοβαρό ατύχημα,

(β) περιγραφή των υφιστάμενων μέτρων που διασφαλίζουν τη διατήρηση του εξοπλισμού και των σχετικών διαδικασιών σε επιχειρησιακή ετοιμότητα,

(γ) κατάλογο του εξοπλισμού τον οποίο κατέχει ο κλάδος και ο οποίος είναι διαθέσιμος σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης,

(δ) περιγραφή των γενικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων και ευθυνών όλων των εμπλεκομένων και των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση των εν λόγω ρυθμίσεων,

(ε) μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός, το προσωπικό και οι διαδικασίες είναι διαθέσιμα και ενημερωμένα και ότι υπάρχει διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή αριθμητικά επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό,

(στ) αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενες αξιολογήσεις οιωνδήποτε χημικών ουσιών προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα διασποράς από απόψεως περιβάλλοντος και υγείας.