Προοίμιο

Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη κράτος μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών με την Απόφαση υπ’ Αρ. 1489 (ΧV) της Γενικής Συνέλευσής του, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 1960, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· και

Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία απεδέχθη τις υποχρεώσεις που διαλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και δεσμεύεται από αυτόν· και

Επειδή δυνάμει του Άρθρου 25 του Κεφαλαίου V του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν να αποδέχονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· και

Επειδή δυνάμει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη ή/και χώρες ή/και σε πρόσωπα ή/και σε άλλες οργανώσεις, οντότητες ή ομάδες με νομική προσωπικότητα ή μη, για δράσεις που απειλούν ή διαταράσσουν την ειρήνη και για επιθετικές ενέργειες και προς τούτο υιοθετεί δεσμευτικά Ψηφίσματα ή Αποφάσεις διά των οποίων τα μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών καλούνται να θέτουν σε εφαρμογή τις κυρώσεις αυτές ∙ και

Επειδή, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (η Συνθήκη Προσχώρησης), η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 16η Απριλίου 2003 και κυρώθηκε με τον περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, η Δημοκρατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004· και

Επειδή η Δημοκρατία, δυνάμει του Άρθρου 2 της προσαρτημένης στη Συνθήκη Προσχώρησης Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύεται και οφείλει να εφαρμόσει τις διατάξεις των Συνθηκών περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και τις πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και

Επειδή δυνάμει του Άρθρου 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στη Δημοκρατία· και

Επειδή η Δημοκρατία κύρωσε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία υπογράφηκε στη Λισσαβώνα τη 13η Δεκεμβρίου 2007, με τον περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικό) Νόμο του 2008· και

Επειδή δυνάμει της παραγράφου 3 του Άρθρου 24 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης και να σέβονται τη δράση της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, βάσει των αρχών και των στόχων του Άρθρου 21 του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· και

Επειδή δυνάμει του Άρθρου 29 του Κεφαλαίου 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις θέσεις της Ένωσης, επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως, όπως καθορίζονται στις Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου αυτού· και

Επειδή δυνάμει, του Άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα προς εφαρμογή των Αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της έκδοσης Κανονισμών, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και ισχύουν άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος· και

Επειδή οι προαναφερόμενοι Κανονισμοί επιβάλλουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποχρέωση να θεσπίσουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών τους και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους και επειδή οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές·

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα)» σημαίνει τις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών, οι οποίες υιοθετούνται δυνάμει του Άρθρου 29 του Κεφαλαίου 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Κανονισμοί του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα)» σημαίνει τους Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών, οι οποίες υιοθετούνται δυνάμει του Άρθρου 215 του Τίτλου IV του Πέμπτου Μέρους της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Καταστατικός Χάρτης» σημαίνει τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτός εκτίθεται στον Δεύτερο Πίνακα των περί Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (Τροποποιήσεις) Κυρωτικών Νόμων του 1965 έως 1972·

«Συμβούλιο Ασφαλείας» σημαίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 7 του Κεφαλαίου III του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών·

«Ψηφίσματα ή Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις)» σημαίνει τα Ψηφίσματα ή τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που υιοθετούνται δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αρμόδια αρχή

3. (1) Εκτός αν με νόμο, κανονιστική διοικητική πράξη ή/και απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας προβλέπεται διαφορετικά, το κάθε υπουργείο ή τμήμα αυτού, η κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία, καθώς και οι εποπτικές αρχές που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, έχει αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) ή/και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) που εμπίπτουν στους τομείς για τους οποίους το εν λόγω υπουργείο ή τμήμα αυτού ή η ανεξάρτητη υπηρεσία ή οι εποπτικές αρχές έχουν αρμοδιότητα σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους νόμους, τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις και τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η εποπτική αρχή εκδίδει Οδηγίες προς τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της και σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο που υπόκειται στην εποπτεία της παραλείπει να συμμορφωθεί με τις Οδηγίες αυτές, δύναται να λάβει μέτρα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016.

Παραβάσεις

4. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) ή/και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα), είναι ένοχο αδικήματος και υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διατάξεως νόμου που προβλέπει μεγαλύτερη ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται-

(α) εάν είναι φυσικό πρόσωπο, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές,

(β) εάν είναι νομικό πρόσωπο, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000).

(2) Ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου κατά παράβαση του παρόντος Άρθρου ασκείται μόνο με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Εξουσία προς συμβιβασμό αδικημάτων

5. Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων ασκεί την εξουσία προς συμβιβασμό αδικημάτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 88 των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004 έως 2011, τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στην Αστυνομία

6. Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 3, διαπιστώνει ότι πρόσωπο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) ή/και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα), αναφέρει την παράβαση στην Αστυνομία για σχετική διερεύνηση.