Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποτέφρωσης Ανθρώπινης Σορού Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2.-(1)Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας κέντρου αποτέφρωσης, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17·

«ακατάλληλα προς αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη» περιλαμβάνει τους πάσης φύσεως βηματοδότες, τις ενδυμασίες ή τα υποδήματα που περιέχουν ποσοστό ελαστομερών ή πολυχλωριούχου βινυλίου, τα κοσμήματα, τα γυαλιά, καθώς και κάθε άλλο ξένο υλικό που δεν είναι αποτεφρώσιμο, εξαιρουμένων των οδοντικών εμφυτευμάτων·

«ανθρώπινη σορός» σημαίνει νεκρό ανθρώπινο σώμα ή μέρη αυτού, σε οποιοδήποτε στάδιο αποσύνθεσης, αλλά δεν περιλαμβάνει την τέφρα αυτών∙

«απαέρια» σημαίνει τα πρωτογενή αέρια που εξέρχονται από τον αεραγωγό του αποτεφρωτήρα πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία·

«αποτέφρωση» σημαίνει τη διαδικασία απανθράκωσης του φερέτρου και της ανθρώπινης σορού σε υψηλές θερμοκρασίες και τη δημιουργία μιας ελάχιστης ποσότητας τέφρας·

«αποτεφρωτήρας» σημαίνει την τεχνική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η αποτέφρωση·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό να ενεργεί ως αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«γραφείο κηδειών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Επαγγελματιών Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«διαδικασία αποτέφρωσης» σημαίνει τη διαδικασία αποτέφρωσης και περιλαμβάνει τη φόρτωση του φερέτρου στον αποτεφρωτήρα, τον περιορισμό της σορού σε τέφρα και την τοποθέτηση αυτής σε τεφροδόχο·

«διευθυντής γραφείου κηδειών» σημαίνει το πρόσωπο που διευθύνει γραφείο κηδειών∙

«Δικαστήριο» σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας, εντός της οποίας βρισκόταν η τελευταία κατοικία του αποθανόντος ή, σε περίπτωση που η τελευταία κατοικία του αποθανόντος είναι άγνωστη ή δεν ευρίσκεται στην Κύπρο, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας·

«εγγεγραμμένος ιατρός» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραμμένο ως ιατρός δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ως τέτοιo από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 36∙

«κέντρο αποτέφρωσης» σημαίνει το κτιριακό συγκρότημα και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο, που χρησιμοποιείται για σκοπούς αποτέφρωσης και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις διατήρησης και φύλαξης της σορού, τις αίθουσες τελετών, τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, καθώς και κάθε άλλη συσκευή ή εξοπλισμό παρεπόμενο ή βοηθητικό για το σκοπό αυτό∙

«κονιορτοποιητής υπολειμμάτων αποτέφρωσης» σημαίνει το ειδικό μηχάνημα στο οποίο εισάγονται τα υπολείμματα της αποτέφρωσης και με μηχανική μέθοδο κονιορτοποιούνται όσα υπολείμματα έχουν στερεά μορφή·

«πυρίμαχο πλακίδιο» σημαίνει ειδικό πυρίμαχο αντικείμενο, στο οποίο χαράσσεται ο εξαψήφιος αριθμός αποτέφρωσης που δίδεται κατά την παραλαβή της σορού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7·

«Σύμβαση της Χάγης» σημαίνει τη Σύμβαση της Χάγης του 1961 περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Εγγράφων, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης για Κατάργηση της Υποχρέωσης προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Κυρωτικό) Νόμο του 1972, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Σύμβαση των Βρυξελλών» σημαίνει τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1987 για την Κατάργηση της Επικύρωσης Εγγράφων στα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης για την Κατάργηση Επικύρωσης Εγγράφων στα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κυρωτικό) Νόμο του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«τεφροδόχος» σημαίνει το σκεύος εντός του οποίου τοποθετείται η τέφρα μετά την αποτέφρωση σορού·

«τέφρα» σημαίνει τα διά μηχανικών μέσων κονιορτοποιημένα υπολείμματα της αποτέφρωσης σορού·

«τεφροφυλάκιο» σημαίνει τον κτιριακό χώρο εντός οποιουδήποτε κέντρου αποτέφρωσης ή τον περιβάλλοντα αυτού χώρο ή εντός οποιουδήποτε κοιμητηρίου, όπου φυλάσσονται τεφροδόχοι·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

«φορέας κέντρου αποτέφρωσης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί και διαχειρίζεται οποιοδήποτε κέντρο αποτέφρωσης.

«χώρος ενθύμησης» σημαίνει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον περιβάλλοντα χώρο οποιουδήποτε κέντρου αποτέφρωσης ή εντός οποιουδήποτε κοιμητηρίου, ο οποίος προορίζεται για διασκορπισμό ή ταφή της τέφρας.

(2)Οπουδήποτε στον παρόντα Νόμο γίνεται χρήση του όρου «ο αποθανών», με οποιεσδήποτε γραμματικές παραλλαγές αυτού, ο όρος αυτός περιλαμβάνει και την αποθανούσα.

(3)Εκτός αν άλλως προκύπτει από το κείμενο, οσάκις ο παρών Νόμος επιβάλλει οποιοδήποτε καθήκον, υποχρέωση ή απαγόρευση σε φορέα κέντρου αποτέφρωσης ή διευθυντή γραφείου κηδειών, το εν λόγω καθήκον, η υποχρέωση ή η απαγόρευση εφαρμόζεται και σε κάθε διευθυντή, αξιωματούχο, υπάλληλο και αντιπρόσωπο αυτών, στους οποίους ανατίθενται ή οι οποίοι ασκούν κατά τη δεδομένη στιγμή διευθυντικά καθήκοντα ή οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του κέντρου αποτέφρωσης ή του γραφείου κηδειών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΟΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
Προϋποθέσεις για τη διάθεση ανθρώπινης σορού με αποτέφρωση

3.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, επιτρέπεται η διάθεση ανθρώπινης σορού με αποτέφρωση μόνο σε κέντρα αποτέφρωσης τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κανένας φορέας κέντρου αποτέφρωσης ή διευθυντής γραφείου κηδειών δεν αναλαμβάνει, διευθετεί ή προωθεί στη Δημοκρατία με οποιοδήποτε τρόπο τη διάθεση ανθρώπινης σορού με αποτέφρωση, εκτός αν προηγουμένως βεβαιωθεί, με την προσκόμιση και παραλαβή από αυτόν της σχετικής άδειας αποτέφρωσης για τη συγκεκριμένη σορό από τον Έπαρχο στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται το κέντρο αποτέφρωσης.

(3)Ο Έπαρχος έχει εξουσία να εκδίδει άδεια αποτέφρωσης ανθρώπινης σορού μόνο αν προηγουμένως έχει υποβληθεί σε αυτόν ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του αποθανόντος ότι επιθυμεί την αποτέφρωση της σορού του, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή, η οποία συνοδεύεται από το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, νοουμένου ότι ο αποθανών είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της δήλωσης.

(4)Σε περίπτωση που η ρητή δήλωση δυνάμει του εδαφίου (3) δεν παραδίδεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, απαιτείται όπως η υπογραφή του πιστοποιείται δεόντως από πιστοποιούντα υπάλληλο ή τον κοινοτάρχη της περιοχής της κατοικίας του αιτούντος.

(5)Για την έκδοση άδειας αποτέφρωσης, ο Έπαρχος εξασφαλίζει τα ακόλουθα:

(α)Ιατρικό πιστοποιητικό, ή πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού, στο νενομισμένο τύπο, για την αιτία του θανάτου από εγγεγραμμένο ιατρό ή, σε περίπτωση διεξαγωγής μεταθανάτιας εξέτασης, διάταγμα θανατικού ανακριτή το οποίο επιτρέπει την ταφή του λειψάνου, και εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου, όπως αυτός, εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. και

(β)έγγραφη βεβαίωση ιατροδικαστή ότι η αιτία του θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερεύνησης .

(6) Στην περίπτωση θανάτου προσώπου που λαμβάνει χώρα στην αλλοδαπή, τα στοιχεία που απαιτειται να προσκομισθούν δυνάμει των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (5) για την έκδοση άδειας αποτέφρωσης πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα ή αρχές της χώρας θανάτου και να επικυρώνονται από τις εκεί διπλωματικές ή προξενικές αρχές της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση επικύρωσης δεν εφαρμόζεται για τα έγγραφα που εκδίδονται από αρμόδια πρόσωπα ή αρχές οποιουδήποτε κράτους που είναι συμβαλλόμενο μέρος-

(α)Στη Σύμβαση της Χάγης, όπου αντί επικύρωσης των εγγράφων απαιτείται η τήρηση της προβλεπόμενης στην εν λόγω Σύμβαση διαδικασίας πιστοποίησης της αυθεντικότητας των εγγράφων, ή

(β)στη Σύμβαση των Βρυξελλών, όπου σε περίπτωση αμφιβολίας δύναται να ακολουθείται η προβλεπόμενη στην εν λόγω Σύμβαση διαδικασία διαπίστωσης της αυθεντικότητας των εγγράφων.

(7)Ο Έπαρχος ενεργεί με κάθε δυνατή ταχύτητα και, αν ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια αποτέφρωσης στον τύπο που εκτίθεται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι, έναντι καταβολής τέλους το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, με σχετική καταχώριση σε βιβλίο του αριθμού της άδειας αποτέφρωσης.

(8)Ο Έπαρχος μεριμνά για την τήρηση κατάλληλου αρχείου για τις υποβαλλόμενες δηλώσεις σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) και τις άδειες αποτέφρωσης που εκδίδει σύμφωνα με τα εδάφια (5), (6) και (7).

Επέκταση εξουσιών θανατικού ανακριτή

4.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο θανατικός ανακριτής, εντός της δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται οποιαδήποτε ανθρώπινη σορός, δύναται, αν νέα στοιχεία και πληροφορίες δικαιολογούν τούτο, να διατάξει οποιοδήποτε φορέα κέντρου αποτέφρωσης ή διευθυντή γραφείου κηδειών, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η διαδικασία της αποτέφρωσης, την αναστολή αυτής μέχρις ότου διεξαχθεί θανατική ανάκριση.

Αποτέφρωση ανθρώπινης σορού και δαπάνη

5.Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 και 4, αν μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του θανάτου, κανένα πρόσωπο δεν εμφανιστεί ή δεν είναι διαθέσιμο ή δεν επιδείξει ενδιαφέρον να εμπλακεί στη διάθεση της σορού του αποθανόντος με αποτέφρωση, η διαδικασία της αποτέφρωσης διενεργείται με τη συνδρομή-

(α)Του διευθυντή του νοσοκομείου, όπου φυλάσσεται ή διατηρείται η σορός, στην περίπτωση που ο αποθανών είναι Κύπριος ή αγνώστων στοιχείων ή άγνωστης ιθαγένειας· και

(β)του διαπιστευμένου στη Δημοκρατία διπλωματικού ή προξενικού αξιωματούχου της χώρας της ιθαγένειας του αποθανόντος, στην περίπτωση που ο αποθανών είναι αλλοδαπής ιθαγένειας,

οποιαδήποτε δε δαπάνη βαρύνει και δύναται να ανακτάται στη συνέχεια από την περιουσία που τυχόν καταλείπει ο αποθανών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
Προσαγωγή της σορού μόνο σε φέρετρο με ειδικές προδιαγραφές

6.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή διευθυντή γραφείου κηδειών να προσαγάγει ανθρώπινη σορό για αποτέφρωση, εκτός αν αυτή περιέχεται σε φέρετρο το οποίο-

(α)Είναι επαρκούς αντοχής για να κρατήσει και να μεταφέρει εύκολα τη σορό·

(β)εμποδίζει την έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο.

(γ)είναι κατασκευασμένο από φυσικά υλικά, όπως ξύλο, μπαμπού ή ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί, ελεύθερα από οποιαδήποτε συντηρητική ουσία εμποτισμού ξύλου ή αναφλέξιμα αστάρια σε συνδυασμό με έγχρωμες επικαλύψεις ή βαρέα μέταλλα, όπως είναι ο υδράργυρος και ο μόλυβδος· και

(δ)φέρει εσωτερική επένδυση από υλικά αποκλειστικά αποτεφρώσιμα ή εξαχνώσιμα.

(2)Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης δεν αποδέχεται την παραλαβή ανθρώπινης σορού για αποτέφρωση η οποία περιέχεται σε φέρετρο που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

(3)Πριν από την αποτέφρωση, ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης μεριμνά για την αφαίρεση από το φέρετρο τυχόν μεταλλικών ή πλαστικών αντικειμένων, όπως είναι οι σταυροί, οι λαβές και άλλα παρόμοια διακοσμητικά.

Παραλαβή της σορού

7.-(1)Όταν μεταφερθεί η σορός στο κέντρο αποτέφρωσης, ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης παραλαμβάνει την άδεια αποτέφρωσης που έχει εκδοθεί από τον Έπαρχο μαζί με αντίγραφα των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 3 για την έκδοση της σχετικής άδειας και εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής της σορού προς αποτέφρωση, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του αποθανόντος και η ημέρα και ώρα παραλαβής.

(2)(α)Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης καταχωρίζει στο επίσημο θεωρημένο και αριθμημένο βιβλίο αποτεφρώσεων που τηρείται στο κέντρο αποτέφρωσης έναν εξαψήφιο αριθμό αποτέφρωσης, ο οποίος χαράσσεται στο ειδικό πυρίμαχο πλακίδιο το οποίο συνοδεύει τη σορό από την άφιξή της στο κέντρο μέχρι την αποτέφρωση και την τοποθέτησή της εντός της τεφροδόχου μαζί με την τέφρα.

(β)Ο αριθμός που αναφέρεται στην παράγραφο (α) αναγράφεται μαζί με το όνομα του αποθανόντος και πάνω στην τεφροδόχο.

(3)Αμέσως μετά την αποτέφρωση της σορού, ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό αποτέφρωσης, σε δύο πρωτότυπα για κάθε αποτέφρωση, στο οποίο αναφέρεται ο εξαψήφιος αριθμός σύμφωνα με το εδάφιο (2) και το ένα πρωτότυπο παραδίδεται στο πρόσωπο που προέβη στη σχετική δαπάνη για τη διάθεση της σορού με αποτέφρωση, ενώ το άλλο αποστέλλεται στον Έπαρχο που εξέδωσε την άδεια αποτέφρωσης.

Χρονικά περιθώρια για αποτέφρωση

8.-(1) Ο φορέας του κέντρου αποτέφρωσης δεν προβαίνει σε αποτέφρωση ανθρώπινης σορού πριν από την πάροδο πέντε (5) ημερών από το θάνατο, εκτός αν για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας διαταχθεί προς τούτο από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(2)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, του άρθρου 4 και του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης οφείλει να προβαίνει το συντομότερο δυνατό στην αποτέφρωση της ανθρώπινης σορού που ανέλαβε να αποτεφρώσει, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α)Έχει ολοκληρωθεί η αφαίρεση οποιωνδήποτε οργάνων από τη σορό, σε περίπτωση που υπάρχει δήλωση δωρεάς οργάνων· και

(β)έχουν αφαιρεθεί από τη σορό όλα τα ακατάλληλα προς αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη:

Νοείται ότι, οι βηματοδότες που λειτουργούν με ραδιοϊσότοπα αφαιρούνται υποχρεωτικά από εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου αποτέφρωσης και υπό την εποπτεία εγγεγραμμένου ιατρού.

(3)Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης οφείλει να αποτεφρώνει ολοσχερώς τη σορό, η οποία πρέπει να ευρίσκεται εντός του φερέτρου κατά την αποτέφρωση.

Οπτική αναγνώριση της σορού

9.Πριν από την αποτέφρωση της σορού, ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης στον οποίο έχει μεταφερθεί αυτή, οφείλει να απαιτήσει οπτική αναγνώριση της σορού από οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να αναγνωρίσει τη σορό και προβάινει σε σχετική καταχώριση του γεγονότος αυτού στο βιβλίο αποτεφρώσεων που τηρείται στο κέντρο αποτέφρωσης.

Φύλαξη της σορού μέχρι την αποτέφρωση

10.-(1)Από τη στιγμή της παραλαβής της σορού από το προσωπικό του κέντρου αποτέφρωσης, η σορός φυλάσσεται σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο μέχρι την αποτέφρωσή της.

(2)Από την παραλαβή της σορού, ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης διασφαλίζει ότι κανένα όργανο ή μέρος αυτής δεν αφαιρείται ή απομακρύνεται από το φέρετρο, εκτός κατόπιν διαταγής του θανατικού ανακριτή ή ιατροδικαστικού λειτουργού που βρίσκεται στην υπηρεσία της Δημοκρατίας που διερευνά τις συνθήκες θανάτου του αποθανόντος.

Ενημέρωση για την ημέρα και ώρα της αποτέφρωσης για σκοπούς παρουσίας στην τελετή

11.-(1)Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης ενημερώνει τους οικείους και τους φίλους του αποθανόντος για την ημέρα και την ώρα της αποτέφρωσης, ώστε να παραστούν στην τελετή.

(2)Πριν από την έναρξη της αποτέφρωσης, το προσωπικό του κέντρου αποτέφρωσης παρέχει στους οικείους και στους φίλους του αποθανόντος τη δυνατότητα να δουν για τελευταία φορά τη σορό πριν από την είσοδό της στον αποτεφρωτήρα και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία εισόδου του φερέτρου στο θάλαμο αποτέφρωσης.

Τεχνική εποπτεία της αποτέφρωσης

12.-(1)Από την είσοδο του φερέτρου στο θάλαμο αποτέφρωσης, το τεχνικό προσωπικό του φορέα κέντρου αποτέφρωσης παρακολουθεί μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού τη διαδικασία αποτέφρωσης και μετά από τον προγραμματισμένο χρόνο συλλέγει τα υπολείμματα της αποτέφρωσης, τα οποία κονιορτοποιεί με τη βοήθεια κονιορτοποιητή υπολειμμάτων αποτέφρωσης.

(2)Το προϊόν της κονιορτοποίησης, μαζί με το ειδικό πυρίμαχο πλακίδιο που συνοδεύει τη σορό κατά την αποτέφρωση, εναποτίθενται σε τεφροδόχο η οποία σφραγίζεται και εκτυπώνεται σε αυτήν το ονοματεπώνυμο του αποθανόντος, ο αριθμός αποτέφρωσης, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης και θανάτου του, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της αποτέφρωσης.

ΜΕΡΟΣ IV ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΦΡΟΔΟΧΟΥ
Παράδοση της τεφροδόχου

13.-(1) H τεφροδόχος που περιέχει την τέφρα του αποθανόντος, μαζί με τη βεβαίωση αποτέφρωσης, παραδίδεται από το κέντρο αποτέφρωσης, ανάλογα με την επιθυμία του προσώπου που προέβη στη σχετική δαπάνη για τη διάθεση της σορού με αποτέφρωση, είτε στο ίδιο το εν λόγω πρόσωπο είτε στον αντιπρόσωπό του, ο οποίος καθίσταται επίσης ο θεματοφύλακας αυτής.

(2)Σε περίπτωση αμέλειας ή παράλειψης του πιο πάνω αναφερόμενου προσώπου να προσέλθει και να παραλάβει την τεφροδόχο, ο φορέας του κέντρου αποτέφρωσης φυλάσσει προσωρινά αυτήν για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την παρέλευση των οποίων ο φορέας δύναται να καλέσει γραπτώς το εν λόγω πρόσωπο όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσέλθει και παραλάβει την τεφροδόχο, σε διαφορετική δε περίπτωση, η εντός αυτής τέφρα δύναται να διατεθεί από το φορέα, με τον προσήκοντα σεβασμό, με έναν από τους επιτρεπόμενους τρόπους διάθεσης της τέφρας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου.

Τρόποι διάθεσης της τεφροδόχου

14.-(1)Η τεφροδόχος που περιέχει την τέφρα οποιασδήποτε ανθρώπινης σορού, με πρωτοβουλία και ευθύνη του θεματοφύλακα αυτής, δύναται-

(α)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 13, να φυλάσσεται σε ειδικό θάλαμο, καλούμενο τεφροφυλάκιο, τις υπηρεσίες του οποίου δύναται να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο το ίδιο το κέντρο αποτέφρωσης ή οποιοδήποτε κοιμητήριο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με κανόνες λειτουργίας που εκδίδει και γνωστοποιεί ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης ή η διεύθυνση του κοιμητηρίου, ανάλογα με την περίπτωση, στους ενδιαφερομένους·

(β)να ενταφιάζεται σε χώρο εντός οποιουδήποτε κοιμητηρίου ή στο χώρο ενθύμησης οποιουδήποτε κέντρου αποτέφρωσης·

(γ)να φυλάσσεται ή να ενταφιάζεται σε ιδιωτική περιουσία, οικία ή κήπο, με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, όπου αυτή απαιτείται, κατόπιν άδειας του Επάρχου στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η πιο πάνω αναφερόμενη ιδιωτική περιουσία· ή

(δ)να ποντίζεται στη θάλασσα, αλλά μόνο σε απόσταση πέραν των δυο ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή, νοουμένου ότι η τεφροδόχος είναι υδατοδιαλυτή και δεν περιέχει ρυπογόνα στοιχεία.

(2)Η τεφροδόχος που περιέχει την τέφρα οποιασδήποτε ανθρώπινης σορού απαγορεύεται να ποντίζεται σε οποιοδήποτε ποταμό, λίμνη, υδατοφράκτη ή κανάλι μεταφοράς ύδατος.

(3)Κατόπιν ειδικής αδείας του Επάρχου στην περιφέρεια του οποίου έχει σφραγισθεί η τεφροδόχος, δύναται να επιτραπεί η μεταφορά αυτής στο εξωτερικό.

Τρόποι διάθεσης της τέφρας

15.-(1) Η τέφρα οποιασδήποτε ανθρώπινης σορού, με πρωτοβουλία και ευθύνη του θεματοφύλακα αυτής, δύναται να διασκορπιστεί-

(α)Στο χώρο ενθύμησης οποιουδήποτε κέντρου αποτέφρωσης·

(β)στον κήπο ιδιωτικής περιουσίας του θεματοφύλακα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου συγκατατίθεται σε αυτό·

(γ)οπουδήποτε στη θάλασσα, εκτός από περιοχή προστασίας λουομένων· ή

(δ)με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οπουδήποτε στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(2)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η τέφρα οποιασδήποτε ανθρώπινης σορού απαγορεύεται να διασκορπίζεται σε οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία, δημόσιο δρόμο, δημόσιο πάρκο, κοίτη ποταμού, λίμνη, υδατοφράκτη ή κανάλι μεταφοράς ύδατος.

Διαχείριση τέφρας σύμφωνα με την επιθυμία του αποθανόντος

16.-(1) Για τη διαχείριση της τέφρας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13, 14 και 15 λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιθυμία του αποθανόντος η οποία εκφράστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

(2)Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της επιθυμίας του αποθανόντος, αναφορικά με τη διαχείριση της τέφρας αποφασίζει ο θεματοφύλακας.

ΜΕΡΟΣ V ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
Απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων αποτέφρωσης χωρίς άδεια

17.-(1)Κανένα πρόσωπο δεν λειτουργεί ή διευθύνει οποιοδήποτε κέντρο αποτέφρωσης στη Δημοκρατία, εκτός αν για το συγκεκριμένο κέντρο έχει προηγουμένως εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους:

Νοείται ότι, η Δημοκρατία, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύσει και να λειτουργεί κέντρο ή κέντρα αποτέφρωσης, είτε ως κρατικά είτε με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση της σχετικής άδειας λειτουργίας, αλλά κάθε τέτοιο κέντρο οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις λοιπές απαιτήσεις και προδιαγραφές που προβλέπει ο παρών Νόμος.

(2)Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται, μαζί με το καθορισμένο στο Παράρτημα ΙΙ τέλος εξέτασής της, στον τύπο που εκτίθεται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι και συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α)Αντίγραφα της πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής και του σχετικού πιστοποιητικού τελικής έγκρισης του κτιρίου του κέντρου αποτέφρωσης που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, μαζί με τα σχετικά αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων και μελετών αυτού∙

(β)αντίγραφο της άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ)αντίγραφο του πιστοποιητικού πυρασφάλειας που εκδόθηκε από το διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας∙

(δ)μελέτη και περιγραφή των υπάρχοντων ή προβλεπόμενων μηχανικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων∙

(ε)κατάλογο του προσωπικού το οποίο εργοδοτείται ή πρόκειται να εργοδοτηθεί στο κέντρο.

(3)Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Υπουργός δύναται, επιπρόσθετα από τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1), να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαία για την ολοκλήρωση της μελέτης της αίτησης.

(4)Η αρμόδια αρχή εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση και δεν εκδίδει την αιτούμενη άδεια, εκτός αν ικανοποιηθεί πλήρως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(5)Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στον τύπο που εκτίθεται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος Ι έναντι καταβολής του σχετικού τέλους που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ και αναρτάται σε περίοπτο μέρος του κτιρίου του κέντρου αποτέφρωσης.

(6)Χωρίς επηρεασμό των χωροταξικών ή κτιριολογικών ή ηλεκτρομηχανολογικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, η εκάστοτε σε ισχύ περί πολεοδομίας και χωροταξίας νομοθεσία, η περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας νομοθεσία και η περί υγειονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων νομοθεσία τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά τις οικοδομές και τις εγκαταστάσεις του κέντρου αποτέφρωσης.

Διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας και ανανέωση

18.Η άδεια λειτουργίας ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία της έκδοσής της και μπορεί να ανανεώνεται για περαιτέρω διετείς περιόδους, κατόπιν υποβολής αίτησης ανανέωσης και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού στους τύπους που εκτίθενται στο Μέρος Δ και στο Μέρος Ε του Παραρτήματος Ι, αντίστοιχα, έναντι καταβολής του σχετικού τέλους που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, εκτός αν η ισχύς της άδειας έχει προηγουμένως ακυρωθεί ή ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνεχίζει να υφίσταται.

Υποχρέωση τήρησης απαιτήσεων και προδιαγραφών για κέντρα αποτέφρωσης.

19. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασια Νόμου και των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών, κάθε κέντρο αποτέφρωσης που αδειοδοτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει αδιάλειπτα να πληροί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Φορέας κέντρου αποτέφρωσης

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε κέντρο αποτέφρωσης τελεί υπό τη διεύθυνση, τον έλεγχο και την εποπτεία φορέα κέντρου αποτέφρωσης, που είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος έναντι κάθε αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Κάθε φορέας κέντρου αποτέφρωσης που λειτουργεί στη Δημοκρατία έχει υποχρέωση συνεχούς και πιστής συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και με τις εκάστοτε εγκυκλίους της αρμόδιας αρχής σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων.

Γνωστοποίηση της διακοπής λειτουργίας κέντρου αποτέφρωσης

21. Φορέας κέντρου αποτέφρωσης ο οποίος αδειοδοτήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου οφείλει, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τη διακοπή λειτουργίας του κέντρου αποτέφρωσης, να ειδοποιεί γραπτώς την αρμόδια αρχή για τη σχετική πρόθεσή του και παράλληλα να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση με-

(α) Δημοσίευσή της σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί παγκύπρια· και

(β) ανάρτησή της στην είσοδο του κέντρου αποτέφρωσης, σε θέση προσιτή για ανάγνωση.

Έλεγχος και εποπτεία κέντρων αποτέφρωσης

22.-(1)Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτεί ως επιθεωρητές για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών τόσους λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών όσους αυτή θεωρεί αναγκαίους.

(2)Καθήκον κάθε επιθεωρητή αποτελεί -

(α)Να υποβάλλει εισηγήσεις και εκθέσεις στην αρμόδια αρχή και να τη συμβουλεύει για θέματα χορήγησης, διαφοροποίησης, ακύρωσης, ανάκλησης ή αναστολής αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων αποτέφρωσης·

(β)να επιθεωρεί χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθούν ως κέντρα αποτέφρωσης, για να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτοί έχουν τις απαιτούμενες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών άδειες∙

(γ)να επιθεωρεί και να ασκεί ετήσιους και έκτακτους ελέγχους σε κέντρα αποτέφρωσης για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υπεύθυνοι αυτών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και τηρούν τους όρους της άδειας λειτουργίας τους∙

(δ)να αναφέρει στην αρμόδια αρχή κάθε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή οποιοσδήποτε όρος άδειας εκδοθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν έχει τηρηθεί ή δεν τηρείται, προκειμένου αυτή να τον συμβουλεύσει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κατά περίπτωση.

(3)Επιθεωρητής, ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου εμπιστευτικής φύσεως, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει την πληροφορία ή το στοιχείο αυτό σε τρίτους, εκτός για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας.

Εξουσία εισόδου και επιθεώρηση

23.-(1)Ο επιθεωρητής δύναται, κατά πάντα εύλογο χρόνο και αφού επιδείξει το αποδεικτικό της ιδιότητάς του, να ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:

(α)Να εισέρχεται, για σκοπούς διαπίστωσης της διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος κατά τον παρόντα Νόμο, σε οποιοδήποτε κέντρο αποτέφρωσης ή σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο, εκτός από κατοικία, για τον οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο αποτέφρωσης κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών∙

(β)να εισέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αποτέφρωσης, με σκοπό την άσκηση ετήσιου ή έκτακτου ελέγχου ή επιθεώρησης, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ή οι όροι της άδειας αυτού∙

(γ)να απαιτεί από τον υπεύθυνο ή άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο, κατά τον ετήσιο ή έκτακτο έλεγχο ή την επιθεώρηση κέντρου αποτέφρωσης, την παρουσίαση οποιωνδήποτε βιβλίων εγγραφής, αρχείων ή άλλων εγγράφων τα οποία απαιτείται να τηρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών∙

(δ)να απαιτεί από το φορέα κέντρου αποτέφρωσης ή άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο τη διενέργεια οποιουδήποτε επιτόπιου δοκιμαστικού ελέγχου της λειτουργίας οποιασδήποτε συσκευής ή εξοπλισμού απαιτείται να υπάρχει ή να διατίθεται στο κέντρο αποτέφρωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των όρων της άδειας λειτουργίας αυτού και, σε περίπτωση που διαπιστώνεται βλάβη ή κακή λειτουργία τους, να απαιτεί την άμεση αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή τους.

(2)Ο επιθεωρητής, ο οποίος εισέρχεται σε υποστατικό ή άλλο χώρο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορεί να συνοδεύεται από τα πρόσωπα και να έχει μαζί του τον εξοπλισμό που αυτός κρίνει αναγκαία για την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση που εύλογα πιστεύει ότι στο χώρο αυτό έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, έχει εξουσία να κατάσχει και να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία που εύλογα πιστεύει ότι θα χρειαστούν σε μελλοντική ποινική δίωξη για το αδίκημα αυτό.

(3)Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης ή οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο του κέντρου αποτέφρωσης, στο οποίο διεξάγεται έλεγχος και επιθεώρηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οφείλει να μεριμνά, ώστε να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στον επιθεωρητή για την ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιθεώρησης.

Εξουσία ακύρωσης ή αναστολής της άδειας λειτουργίας

24.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο επιθεωρητής, είτε κατόπιν γενομένης επιθεώρησης δυνάμει των άρθρων 22 ή και 23 του παρόντος Νόμου είτε άλλως πως, θεωρεί ότι παραβιάζονται ή δεν τηρούνται από οποιονδήποτε φορέα κέντρου αποτέφρωσης οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, υποβάλλει σχετική έκθεση προς την αρμόδια αρχή.

(2)Η αρμόδια αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της-

(α)Να αναστείλει την άδεια λειτουργίας του κέντρου αποτέφρωσης, μέχρις ότου οι συνθήκες ή οι λόγοι που προκάλεσαν την αναστολή εκλείψουν ή αποκατασταθούν· ή

(β)να ακυρώσει την άδεια λειτουργίας του κέντρου αποτέφρωσης.

(3)Πριν από τη λήψη απόφασης αναστολής ή ακύρωσης δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή επιδίδει στο φορέα κέντρου αποτέφρωσης γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή της να εκδώσει τέτοια απόφαση, στην οποία αναφέρει τους λόγους της ενέργειάς της και παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα που χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (4).

(4)Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης, στον οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (3), έχει το δικαίωμα να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς την αρμόδια αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της προς αυτόν επίδοσης της ειδοποίησης.

Τήρηση αρχείου

25.-(1)Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης υποχρεούται να εργοδοτεί τουλάχιστον έναν (1) αρχειοφύλακα, ο οποίος έχει το καθήκον να τηρεί επίσημο θεωρημένο και αριθμημένο βιβλίο αποτεφρώσεων, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι αποτεφρώσεις που εκτελούνται στο κέντρο αποτέφρωσης.

(2)Οι καταχωρίσεις στο αρχείο περιλαμβάνουν, όπου είναι σχετικά, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με την αποτέφρωση:

(α)Τον αριθμό της άδειας αποτέφρωσης που εκδόθηκε από τον Έπαρχο·

(β)τον εξαψήφιο ειδικό αριθμό αποτέφρωσης που χαράσσεται στο πυρίμαχο πλακίδιο που συνοδεύει τη σορό μέχρι την αποτέφρωση·

(γ)το όνομα και το φύλο του αποτεφρωμένου προσώπου·

(δ)το επάγγελμα, τη διεύθυνση και την ηλικία του αποτεφρωμένου προσώπου·

(ε)κατά πόσο το αποτεφρωμένο πρόσωπο ήταν έγγαμος, χήρος ή ανύπανδρος, διαζευγμένος ή σε διάσταση·

(στ)την ημερομηνία θανάτου του αποτεφρωμένου προσώπου·

(ζ)το όνομα του θεματοφύλακα·

(η)το όνομα του εγγεγραμμένου ιατρού που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό θανάτου· και

(θ)τον τρόπο με τον οποίο έχει διατεθεί η τέφρα, εφόσον αυτό έγινε από ή μέσω του κέντρου αποτέφρωσης.

(3)Ο αρχειοφύλακας του κέντρου αποτέφρωσης θεωρείται ως αρμόδιος πληροφοριοδότης για τους σκοπούς του άρθρου 21 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και υπέχει τις σχετικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από τον εν λόγω Νόμο.

Πρωτόκολλο και κανόνες για τη διαδικασία αποτέφρωσης

26.-(1)Κάθε φορέας κέντρου αποτέφρωσης υιοθετεί και εκδίδει, προτού αρχίσει τη λειτουργία του, κανόνες ή/και πρωτόκολλο αναφορικά με-

(α)Την οργάνωση, τη διαχείριση και τις τηρητέες διαδικασίες του κέντρου αποτέφρωσης·

(β)τα δικαιώματα, τα προνόμια και τις ευθύνες του φορέα κέντρου αποτέφρωσης, των προσώπων που παρευρίσκονται κατά την τελετή της αποτέφρωσης, καθώς και των προμηθευτών εφοδίων για τον αποτεφρωτήρα.

(2)Κάθε φορέας κέντρου αποτέφρωσης δύναται να εκδίδει κανόνες που αφορούν οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετιζόμενο με το κέντρο αποτέφρωσης, περιλαμβανομένων κανόνων που επιτρέπουν πολλαπλές αποτεφρώσεις ταυτοχρόνως.

(3)Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης, πριν από την υιοθέτηση και έκδοση κανόνων ή/και πρωτοκόλλου ή οποιαδήποτε τροποποίησή τους, υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών∙ αν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι οποιοσδήποτε κανόνας ή η εφαρμογή αυτού είναι άδικα, παράλογα, ανεπίτρεπτα περιοριστικά ή οδηγούν σε διακρίσεις, η αρμόδια αρχή δύναται να διατάξει όπως-

(α)Ο συγκεκριμένος κανόνας τροποποιηθεί μέχρι τη λήξη ορισμένης προθεσμίας·

(β)ο συγκεκριμένος κανόνας διαφοροποιηθεί σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής προς το φορέα κέντρου αποτέφρωσης·

(γ)ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης συμμορφωθεί ή εφαρμόσει τον κανόνα κατά τον τρόπο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή· ή

(δ)ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης παράσχει πρόσθετες πληροφορίες για το συγκεκριμένο κανόνα.

(4)Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου υιοθετούμενοι κανόνες ή/και το πρωτόκολλο πρέπει να είναι εύκολα προσιτά και διαθέσιμα από το διαχειριστή στο υποστατικό του αποτεφρωτήρα σε οποιοδήποτε πρόσωπο τα ζητήσει.

Υποχρέωση διατήρησης καλής και αξιόπιστης λειτουργίας

27.-(1) Κάθε φορέας κέντρου αποτέφρωσης οφείλει να διασφαλίζει ότι το κέντρο-

(α) Διατηρείται πάντοτε καθαρό και σε καλή κατάσταση λειτουργίας· και

(β) είναι στελεχωμένο πάντοτε με κατάλληλο σε αριθμό, εμπειρία και ικανότητα προσωπικό.

(2) Ο φορέας κέντρου αποτέφρωσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή των προσώπων που εργοδοτούνται σε αυτό, καθώς και των προσωπικών τους στοιχείων, το συντομότερο δυνατό μετά την αλλαγή, ώστε να καθίσται δυνατός ο έλεγχος της επάρκειας και της καταλληλότητας του προσωπικού.

Επιφύλαξη εφαρμογής άλλων σχετικών νομοθεσιών

28. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους που αφορούν τον έλεγχο και την επιθεώρηση των κέντρων αποτέφρωσης δεν αποκλείουν την άσκηση ελέγχου στα κέντρα αποτέφρωσης και από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή τμήματα ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με τις άδειες που έχουν εκδώσει σε αυτά, δυνάμει των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης σε ισχύ νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

29.-(1)Πρόσωπο το οποίο-

(α)Ιδρύει ή λειτουργεί κέντρο αποτέφρωσης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17·

(β)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(γ)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διαταγή θανατικού ανακριτή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

(δ)αρνείται ή παραλείπει να κλείσει και να διατηρήσει κλειστό κέντρο αποτέφρωσης, του οποίου είναι φορέας και σε σχέση με το οποίο έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της άδειας λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24·

(ε)παρακωλύει ή παρεμποδίζει τον επιθεωρητή να προβεί σε οποιαδήποτε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 ενέργεια, την οποία ο επιθεωρητής θεωρεί σκόπιμη·

(στ)παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση προσηκόντως επιβαλλόμενη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23· ή

(ζ)χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να δώσει στον επιθεωρητή οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα του ζητά για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία, προβαίνει σε δήλωση η οποία γνωρίζει ότι είναι αναληθής ή παραπλανητική ή ανακριβής, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3)Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να ερμηνευθούν ότι επιβάλλουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία δυνατό να το ενοχοποιήσει.

Απαγόρευση αφαίρεσης οργάνων, κακόγουστων ή προσβλητικών διαφημίσεων και άλλων αθέμιτων πρακτικών

30.-(1)Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φορέα κέντρου αποτέφρωσης-

(α)Να αφαιρεί ή να επιτρέπει την αφαίρεση οργάνων από ανθρώπινο λείψανο ·

(β)να διαφημίζει, κατά τρόπο κακόγουστο και προσβλητικό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ζωής ή του θανάτου, τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει∙

(γ)να επιδιώκει ή να εξασφαλίζει την ανάθεση συμβολαίου ή εργασίας αποτέφρωσης με αθέμιτα μέσα, ιδίως με τη χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων σε κυβερνητικά ή ιδιωτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που ενεργούν είτε άμεσα είτε έμμεσα για λογαριασμό του.

(2)Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο όρος «αθέμιτα μέσα» περιλαμβάνει την πληρωμή ή προσφορά πληρωμής, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε προμήθειας, δώρου, έκπτωσης ή άλλου οικονομικού ανταλλάγματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ή τη χρησιμοποίηση φιλικού ή συγγενικού προσώπου, ώστε αυτό να προβαίνει σε συστάσεις ώστε ανθρώπινη σορός να οδηγείται προς συγκεκριμένο αποτεφρωτήρα για διάθεση:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν απαγορεύει ή περιορίζει τη χρήση των διαφόρων μέσων διαφήμισης ή τις κανονικές επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των διαχειριστών αποτεφρωτήρων και των γραφείων κηδειών.

(3)Κάθε φορέας κέντρου αποτέφρωσης που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4)Το αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) διαπράττει ως αυτουργός και όποιος συνδράμει ή βοηθά με αθέμιτα μέσα οποιοδήποτε φορέα κέντρου αποτέφρωσης στην προσπάθεια ανάθεσης συμβολαίου ή εργασίας αποτέφρωσης και το πρόσωπο αυτό, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (3).

Ευθύνη διευθυντών,αξιωματούχων κ.λπ. νομικών προσώπων

31.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που πρόσωπο υπαγόμενο στην εποπτεία διευθυντή ή αξιωματούχου νομικού προσώπου, ή άλλου φυσικού προσώπου που έχει την εξουσία λήψης απόφασης ή ελέγχου στο νομικό πρόσωπο, διαπράξει για λογαριασμό του νομικού προσώπου οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, τότε ο διευθυντής ή ο αξιωματούχος του νομικού προσώπου ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης απόφασης ή ελέγχου στο νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)Το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υπέχει ποινική ευθύνη, εφόσον-

(α)Γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το αδίκημα που διέπραξε το πρόσωπο που βρίσκεται στην εποπτεία του˙ και

(β)παρέλειψε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή του αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Ευθύνη νομικού προσώπου

32.-(1)Κάθε νομικό πρόσωπο υπέχει ευθύνη και δύναται να διωχθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, το οποίο διαπράττεται προς όφελός του από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου νομικού προσώπου και που κατέχει εντός του νομικού προσώπου θέση βασιζόμενη-

(α)Σε εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου˙

(β)σε εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου˙ ή

(γ)σε εξουσία ασκήσεως ελέγχου αναφορικά με το νομικό πρόσωπο.

(2)Κάθε νομικό πρόσωπο δύναται να διωχθεί και σε κάθε περίπτωση που η ελλιπής επιτήρηση ή ο έλεγχος εκ μέρους ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του αδικήματος προς όφελος του νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του:

Νοείται ότι, η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει του παρόντος άρθρου για οποιοδήποτε αδίκημα δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικών προσώπων για το αδίκημα αυτό.

Ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης από δήμους ή κοινότητες

33.Δήμοι ή κοινότητες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους γειτονικούς ή όμορους δήμους ή κοινότητες, δύναται, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας αυτών νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να προωθούν την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης στη Δημοκρατία, με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη, το οποίο θα υπέχει ως φορέας κεντρου αποτέφρωσης τις ευθύνες και τα καθήκοντα που προκύπτουν από τη ίδρυση και λειτουργία του κέντρου αποτέφρωσης.

Προθεσμία έκδοσης άδειας

34.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του περί Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας κέντρου αποτέφρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, η οποία αρχίζει από το χρόνο της παραλαβής όλων των απαιτούμενων εγγράφων, όπως καθορίζεται και στο εδάφιο (2) του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου.

(2)Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση για την έκδοση της αιτούμενης άδειας, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(3)Για κάθε αίτηση χορήγησης οποιασδήποτε άδειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, στην οποία καθορίζονται-

(α)Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία απάντησης·

(β)τα μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει ο αιτητής σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της αρμόδιας αρχής· και

(γ)ανάλογα με την περίπτωση και όπου αυτό εφαρμόζεται, δήλωση ότι σε περίπτωση μη απάντησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(4)Η αρμόδια αρχή, για σκοπούς χορήγησης της αιτούμενης άδειας, δύναται να απαιτήσει την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων στην πρωτότυπή τους μορφή, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό.

(5)Σε περίπτωση που ο καθορισμός των κριτηρίων, των προϋποθέσεων, των όρων ή και των τελών έκδοσης άδειας, καθώς επίσης και ο καθορισμός οποιωνδήποτε άλλων επιβαλλομένων τελών ή δικαιωμάτων με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ανατίθεται στη διακριτική εξουσία της αρμόδιας αρχής, αυτή δημοσιοποιεί την απόφασή της αυτή προτού τη θέσει σε εφαρμογή, τουλάχιστον έναν (1) μήνα προηγουμένως, με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξουσιοδότηση λειτουργών από τον Υπουργό

35. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό ή λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών να ασκούν, υπό την εποπτεία του, τις δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσίες και τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

36.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο μπορεί να αφορούν-

(α)Σε οποιεσδήποτε αιτήσεις ή έγγραφα, μη προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένου του τύπου και του περιεχομένου αυτών και των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται με αυτά∙

(β)στην αποτέφρωση, περιλαμβανομένου του χώρου και του τρόπου της αποτέφρωσης ανθρώπινης σορού∙

(γ)στις ειδικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές για τα φέρετρα ή τους υποδοχείς ανθρώπινης σορού και στο χειρισμό και τοποθέτηση αυτών πριν ή κατά την αποτέφρωση∙

(δ)στις λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης της τεφροδόχου ή της τέφρας και τις προυποθέσεις και τα κριτήρια έκδοσης από τον Έπαρχο των δυνάμει του άρθρου 14 απαιτουμένων αδειών·

(ε)στα ειδικότερα πρότυπα και στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για τη λειτουργία και συντήρηση των χώρων των αποτεφρωτήρων∙

(στ)στις ειδικότερες σχεδιαστικές, δομικές και λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν ή να ικανοποιούν οι αποτεφρωτήρες∙

(ζ)στον τύπο των πληροφοριών και των αρχείων που πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό ή σε συγκεκριμένα μέλη του κοινού και στον τρόπο και χρόνο της αποκάλυψης∙

(η)στις διευκολύνσεις και στις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από το φορέα κέντρου αποτέφρωσης·

(θ)στα ελάχιστα επίπεδα στελέχωσης των κέντρων αποτέφρωσης ως προς τον αριθμό, τα προσόντα, την εμπειρία και την εκπαίδευση του προσωπικού τους, ανάλογα με τη δυναμικότητά τους.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

37. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα I.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
[Άρθρα 3(3), 3(7), 17(2), 17(5) και 18]

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΟΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η υποβολή δήλωσης για αποτέφρωση ανθρώπινης σορού, δυνάμει του άρθρου 3(3),  συνοδεύεται με την καταβολή τέλους ύψους €30.

Η άδεια αποτέφρωσης, δυνάμει του άρθρου 3(7),  εκδίδεται με την καταβολή τέλους ύψους €5.

Η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας κέντρου αποτέφρωσης, δυνάμει του άρθρου 17(2),  συνοδεύεται με την καταβολή τέλους ύψους €100.

Η άδεια λειτουργίας κέντρου αποτέφρωσης, δυνάμει του άρθρου 17(5), εκδίδεται με την καταβολή τέλους ύψους €10.

Η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κέντρου αποτέφρωσης, δυνάμει του άρθρου 18, συνοδεύεται με την καταβολή τέλους ύψους €80.

Το πιστοποιητικό ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κέντρου αποτέφρωσης, δυνάμει του άρθρου 18, συνοδεύεται με την καταβολή τέλους ύψους €10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

[Άρθρα 17(4) και 19]

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΟΡΟΥ ΝΟΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

Α.  Ελάχιστες κτιριολογικές και δομικές απαιτήσεις:

1. (α) Το κτιριακό συγκρότημα του Κέντρου Αποτέφρωσης  πρέπει να έχει τη δυναμικότητα εξυπηρέτησης της συνάθροισης πενήντα (50) τουλάχιστον ατόμων για νεκρώσιμες τελετές και να στεγάζει την υπηρεσία αποτέφρωσης με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

(β) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου μπορεί να αποτελούνται από έναν ή περισσότερους ορόφους και υποχρεωτικά οι χώροι εγκατάστασης των μηχανημάτων είναι  στον όροφο που εφάπτεται του εδάφους. Οι διαστάσεις των χώρων του Κέντρου ποικίλλουν ανάλογα με τις αισθητικές και πρακτικές ανάγκες κατά περίπτωση.

(γ) Στο χώρο του Κέντρου  πρέπει να εξασφαλίζονται οι κατ’ ελάχιστον  απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ειδικότερα, το Κέντρο Αποτέφρωσης πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους χώρους ανά χρήση:

(α) Επαρκή χώρο εισόδου και υποδοχής προς εξυπηρέτηση της εισόδου του κοινού και της εκφόρτωσης της σορού για τη μεταφορά στην αίθουσα τελετών·

(β) επαρκή στεγασμένο ημιυπαίθριο χώρο στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου  για την προσπέλαση και τους ελιγμούς του οχήματος μεταφοράς της σορού·

(γ) αίθουσα τελετών, εμβαδού τουλάχιστον ογδόντα τετραγωνικών μέτρων (80 τ.μ.), με μια ελάχιστη διάσταση έξι (6) μέτρων για την εξυπηρέτηση, ανάλογα με το τελετουργικό του θρησκεύματος του αποθανόντος, της διεξαγωγής της νεκρώσιμης τελετής·

(δ) αίθουσα αναμονής συγγενών, εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων, με άμεση πρόσβαση στο χώρο εισόδου και στη αίθουσα τελετών, για να εξυπηρετεί την αναμονή των συγγενών του αποθανόντος πριν και μετά την τελετή και την αποτέφρωση·

(ε) αποθήκη  για εξυπηρέτηση της αποθήκευσης υλικών και αντικειμένων  εξοπλισμού της αίθουσας τελετών, με πρόσβαση σε αυτήν·

(στ) επαρκή αποχωρητήρια κοινού και προσωπικού, διακριτά ανά φύλο· και

(ζ) γραφεία προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος του Κέντρου Αποτέφρωσης.

3. Για την αποτέφρωση των σορών το Κέντρο Αποτέφρωσης πρέπει να διαθέτει τους ακόλουθους χώρους:

(α) Χώρο εισόδου φερέτρων  για να εξυπηρετεί την είσοδο και παραλαβή των φερέτρων για αποτέφρωση, καθώς και την πρόσβαση των εργαζομένων στον αποτεφρωτήρα·

(β) θάλαμο τελικού ελέγχου της σορού που εξυπηρετεί τις διαδικασίες ελέγχου και προετοιμασίας της σορού για αποτέφρωση· στο χώρο αυτό φυλάσσεται ο απαιτούμενος κινητός εξοπλισμός για τη μεταφορά του φερέτρου, οι δε διάδρομοι μεταφοράς του φερέτρου και οι πόρτες τους, καθ’ όλο το μήκος της όδευσής του, πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 2,20 μέτρα·

(γ) θάλαμο συντήρησης ή αντίστοιχης ψυχόμενης διάταξης για την προσωρινή παραμονή του λειψάνου όχι πέραν των ογδόντα (80) ωρών, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, και σε θερμοκρασία μικρότερη των 4ο C·

(δ) χώρο εγκατάστασης αποτεφρωτήρα, ο οποίος  περιλαμβάνει τις μονάδες κλιβάνων αποτέφρωσης, την καπνοδόχο, το τμήμα επεξεργασίας καυσαερίων και το τμήμα αποθήκευσης υπολειμμάτων και τέφρας·

(ε) χώρο διατάξεων και οργάνων χειρισμού  για τον έλεγχο των εργασιών της   αποτέφρωσης, την καταγραφή και την παρακολούθηση των συνθηκών πραγματικής λειτουργίας της εγκατάστασης από υπεύθυνο χειριστή·

(στ) γραφείο/εργαστήριο χειρισμού του αποτεφρωτήρα, με συνεχόμενο αποδυτήριο, αποχωρητήριο και λουτρό· και

(ζ) χώρο υπηρεσίας καθαρισμού του αποτεφρωτήρα, στον οποίο  φυλάσσονται τα υλικά, τα εργαλεία και οι συσκευές των υπηρεσιών καθαριότητας του Κέντρου Αποτέφρωσης.

4. Για τη διαχείριση της τέφρας της σορού, το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τους ακόλουθους χώρους:

(α) Γραφείο παράδοσης της τέφρας, στο οποίο να μπορεί να  γίνεται η συσκευασία της τέφρας και η παράδοση της τεφροδόχου στο πρόσωπο που δικαιούται να την παραλάβει· και

(β) τεφροφυλάκιο επαρκούς χώρου, ανάλογου με τη δυναμικότητα του Κέντρου, στο οποίο να μπορεί να  φυλάσσονται οι τεφροδόχοι.

5. Οι χώροι του μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να είναι επαρκείς και κατάλληλα διατεταγμένοι, ώστε να μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, παροχής θερμικής ενέργειας των κλιβάνων, εφεδρικής πηγής ενέργειας, παροχής ηλεκτρισμού και ύδατος  και εφεδρικής δεξαμενής ύδατος για τις ανάγκες της πυροπροστασίας, καθώς και τις εγκαταστάσεις εξαερισμού των χώρων.

6. Το Κέντρο Αποτέφρωσης  πρέπει να διαθέτει τους ακόλουθους υπαίθριους χώρους:

(α) Αύλειο χώρο υπηρεσίας του αποτεφρωτήρα τέτοιων διαστάσεων, ώστε να επιτρέπει  τη μετακίνηση ογκώδους εξοπλισμού, να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον αποτεφρωτήρα και να είναι απομονωμένος από την κοινή θέα· και

(β) χώρο ενθύμησης, ο οποίος αποτελείται από υπαίθριο χώρο εδάφους, κήπο ή σιντριβάνι, διαμορφωμένο έτσι που να δέχεται την τέφρα με διασπορά ή ενταφιασμό.

Β. Απαιτήσεις μηχανολογικού και τεχνικού χαρακτήρα για τον αποτεφρωτήρα:

1. Ο αποτεφρωτήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος ως σύστημα τριών ζωνών, σύμφωνα με τα επικρατούντα διεθνή πρότυπα ως ακολούθως:

(α) Ζώνη αποτέφρωσης: Στη ζώνη αυτή  πραγματοποιείται η διαδικασία της αποτέφρωσης και πρέπει σε αυτήν, δέκα (10) λεπτά πριν από την εισαγωγή του λειψάνου, η επιτυγχανόμενη μέση θερμοκρασία  να μην είναι μικρότερη των 850ο C μετά την τελευταία προσθήκη κρύου ατμοσφαιρικού αέρα για την καύση. Τα απαέρια που παράγει η καύση στη ζώνη αποτέφρωσης πρέπει να κατευθύνονται  μέσω αεραγωγών  προς τη ζώνη πλήρους καύσης για ολοκλήρωση της καύσης.

(β) Ζώνη πλήρους καύσης τέφρας: Στη ζώνη αυτή πραγματοποιείται η πλήρης μετατροπή της τέφρας σε ανόργανες ουσίες και η αποθέρμανσή της· διάχυση της τέφρας κατά τη μεταφορά της πρέπει να αποφεύγεται με τα κατάλληλα μέτρα.

(γ) Ζώνη πλήρους καύσης απαερίων: Στη ζώνη αυτή  πρέπει  ο αποτεφρωτήρας να πραγματοποιεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 850οC  την πλήρη καύση των απαερίων για να αποκλείεται ο σχηματισμός τοξικών ενώσεων.

2. Ειδικότερα, η εγκατάσταση του αποτεφρωτήρα πρέπει-

(α) Να διαθέτει δύο (2) κλιβάνους αποτέφρωσης σε ανεξάρτητες γραμμές λειτουργίας, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση και ο περιοδικός έλεγχός τους εναλλακτικά, οι  πόρτες τους να επιτρέπουν την άνετη εισαγωγή σορού μεγάλου μεγέθους  και η φόρτωση των κλιβάνων να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, όπως με ταινιόδρομους ή αναβατόρια·

(β) να χρησιμοποιεί ως καύσιμο  για την παραγωγή θερμότητας καύσης φυσικό αέριο, πετρέλαιο των εκάστοτε νόμιμων επιτρεπόμενων προδιαγραφών ή ηλεκτρικό ρεύμα·

(γ) να διαθέτει σύστημα επαρκούς φυσικού ή μηχανικού εξαερισμού·

(δ) να διαθέτει τον απαιτούμενο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  μηχανισμό ή  το απαιτούμενο σύστημα αποθέρμανσης των πρωτογενών αερίων και σύστημα καθαρισμού απαερίων·

(ε) να αναπτύσσει την απαιτούμενη υψηλή θερμοκρασία πριν αρχίσει η αποτέφρωση και να επιτρέπει επαρκή  ποσοτική και χρονική παροχή ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραίτητο οξυγόνο για τη διαδικασία αποτέφρωσης·

(στ) να εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής των πρωτογενών αερίων στη ζώνη πλήρους καύσης των απαερίων και να υπάρχει ο απαιτούμενος όγκος της ζώνης αποτέφρωσης για τη μείξη των απαερίων με το οξυγόνο·

(ζ) να εξασφαλίζει τη διατήρηση συνεχούς αρνητικής πίεσης στο εσωτερικό του αποτεφρωτήρα και να διαθέτει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της αδιαφάνειας των απαερίων·

(η) να διαθέτει σύστημα μέτρησης και συνεχούς καταγραφής των θερμοκρασιών του αποτεφρωτήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια  της πραγματικής λειτουργίας της εγκατάστασης·

(θ) να διαθέτει σύστημα μεταφοράς και εισαγωγής του φερέτρου στο εσωτερικό του αποτεφρωτήρα, ημιαυτόματης ή πλήρως αυτόματης λειτουργίας, που να αποκλείει την εκτίναξη φλόγας ή τη διαφυγή αερίων και να παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς επιτήρησης της λειτουργίας από το προσωπικό· και

(ι) να επιτρέπει την απομάκρυνση της τέφρας μόνο μετά την πλήρη μετατροπή της σε ανόργανα υλικά, χωρίς να δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα δυσοσμίας.

3. Τα καυσαέρια να  απάγονται με ελεγχόμενο τρόπο μέσω συστήματος εκπομπής αερίων σύμφωνο με τις διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ σχετικής νομοθεσίας.

Γ.  Απαιτήσεις ασφαλείας εγκαταστάσεων:

1. Οι επικίνδυνοι χώροι των κέντρων αποτέφρωσης  πρέπει να επισημαίνονται και να αποκλείονται με κατάλληλα μέτρα.

2. Όλοι οι χώροι του κτιριακού συγκροτήματος πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με γνώμονα την ασφαλή εκκένωσή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3. Η ατμόσφαιρα στους χώρους εργασίας πρέπει να παρακολουθείται για επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων με ανιχνευτές και κάθε δυσλειτουργία οποιουδήποτε μηχανισμού πρέπει να επισημαίνεται με οπτικό ή ακουστικό συναγερμό.

4. Στο χώρο αποτέφρωσης επιβάλλεται όπως χρησιμοποιούνται κατάλληλα τεχνικά μέσα, ώστε να αποκλείεται η διαρροή απαερίων.

5. Ο χώρος αποτέφρωσης του Κέντρου πρέπει να καλύπτεται από αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης ολικής ή τοπικής εφαρμογής και πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα εντός του συγκροτήματος.

6. Οι αποτεφρωτήρες πρέπει να λειτουργούν με ασφάλεια ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

7. Τα δάπεδα του χώρου αποτέφρωσης και των παρακείμενων χώρων πρέπει να επιστρώνονται με μη απορροφητικά και άσηπτα υλικά που καθαρίζονται εύκολα και να διαθέτουν σύστημα απορροής.

8. Οι τοίχοι όλων των χώρων αποτέφρωσης και για ύψος 1,50 μ. από τη στάθμη του δαπέδου πρέπει να καλύπτονται με λεία μη απορροφητική επίστρωση και εύκολη στον καθαρισμό.

9. Σε περίπτωση ρυπογόνου συμβάντος λόγω αστοχίας της διαδικασίας αποτέφρωσης, όλοι οι χώροι αποτέφρωσης  πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται αμέσως με βακτηριοκτόνα προϊόντα.

10. Οι αποτεφρωτήρες πρέπει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται  ότι η τέφρα ανακτάται πλήρως και συλλέγεται σε τεφροδόχο, χωρίς την παρουσία άλλων ουσιών ή άλλων τεφρών.

11. Ο ειδικός σκοπός των χώρων αποτέφρωσης των Κέντρων Αποτέφρωσης απαγορεύει τη χρήση τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποτέφρωση ανθρωπίνων λειψάνων.

Δ. Λειτουργικές απαιτήσεις και προσωπικό:

1. Το προσωπικό λειτουργίας του αποτεφρωτήρα πρέπει να διαθέτει επαρκή προσόντα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. Το προσωπικό αυτό πρέπει να τυγχάνει εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή του αποτεφρωτήρα· η δε εκπαίδευση  αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

2. Οι αποτεφρωτήρες των Κέντρων Αποτέφρωσης επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο με εκπαιδευμένο προσωπικό. Το Κέντρο Αποτέφρωσης οφείλει να παρέχει οδηγίες λειτουργίας του αποτεφρωτήρα για τη διευκόλυνση του προσωπικού.

3. Ο Διευθυντής για το χειρισμό του αποτεφρωτήρα πρέπει να έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα τεχνικού προσανατολισμού, με κατάλληλα προσόντα και την απαιτούμενη εξειδίκευση ή με μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία για χειρισμό αποτεφρωτήρα.

4. Οι χώροι εργασίας και λειτουργίας πρέπει να διαθέτουν σχέδια πυροπροστασίας, καθαρισμού, προστασίας του δέρματος και απολύμανσης.

5. Όσο το προσωπικό συντήρησης εκτελεί εργασίες, όπου δεν μπορεί να αποκλεισθεί η  πιθανότητα επικίνδυνης έκθεσης, αυτό πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια, μάσκες κ.λπ.

6. Το προσωπικό πρέπει να χειρίζεται και να μεταφέρει τις τεφροδόχους με τρόπο που να αποκλείεται  η διασπορά της τέφρας. Η πλήρωση των τεφροδόχων πρέπει να διενεργείται με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού λειτουργίας.

7. Το προσωπικό λειτουργίας του αποτεφρωτήρα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εποπτείας εισαγωγής του φερέτρου στον αποτεφρωτήρα.

8. Ο χώρος αποτέφρωσης πρέπει να καθαρίζεται  πλήρως σε τακτά χρονικά διαστήματα,  τουλάχιστον δύο (2) έως τέσσερις (4) φορές ετησίως, ανάλογα με την ετήσια δυναμικότητα αποτέφρωσης.

9. Τα απόβλητα του χώρου αποτέφρωσης  πρέπει να διατίθενται, να αξιοποιούνται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός  εκάστοτε  τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.