Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός και αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια εκπομπής ήχου» σημαίνει την άδεια που καθορίζει την ανώτατη ένταση εκπεμπόμενου ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής·

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου και, στην περίπτωση αυτοτελών αιθουσών δεξιώσεων, την άδεια που έχει εξασφαλιστεί για τη λειτουργία τους δυνάμει του άρθρου 112 του περί Δήμων Νόμου ή του άρθρου 93 του περί Κοινοτήτων Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση∙

«ακουστική μελέτη» σημαίνει τη μελέτη με την οποία παρέχονται συμβουλές στους Υπουργούς ή/και στις αρμόδιες αρχές ή/και στους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον οικείο δήμο, σε περίπτωση που το κέντρο αναψυχής εμπίπτει στα διοικητικά όρια δήμου και τον οικείο Έπαρχο, σε περίπτωση που το κέντρο αναψυχής δεν εμπίπτει στα διοικητικά όρια δήμου, ή όπως άλλως ορισθεί με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών·

«εξωτερικό του κέντρου αναψυχής» σημαίνει το χώρο που βρίσκεται επί των ορίων και εξωτερικά του τεμαχίου ή των τεμαχίων στα οποία λειτουργεί το κέντρο αναψυχής·

«Έπαρχος» σημαίνει τον Έπαρχο της οικείας επαρχίας στην οποία βρίσκεται το κέντρο αναψυχής·

«επιθεωρητής ηχητικής ρύπανσης» σημαίνει το εξουσιοδοτημένο από την Αστυνομία Κύπρου ή/και την αρμόδια αρχή πρόσωπο ή/και πρόσωπο το οποίο ορίζεται από την αρμόδια αρχή και έχει αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης των ορίων εκπομπής ήχου από τα κέντρα αναψυχής·

«ιδιοκτήτης» σημαίνει τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου ή των τεμαχίων εντός των ορίων των οποίων λειτουργεί το κέντρο αναψυχής ή/και πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, ή/και η άδεια εκπομπής ήχου του κέντρου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή/και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του κέντρου αναψυχής κατά το χρόνο της υπέρβασης του ανώτατου ορίου εκπομπής ήχου·

«κατοικία» σημαίνει οποιοδήποτε οικοδόμημα χρησιμοποιείται προσωρινά ή μόνιμα ως χώρος διαμονής ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων·

«κέντρο αναψυχής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο και περιλαμβάνει και την κατάταξή του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του εν λόγω Νόμου, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το οποίο, βρίσκεται σε περιοχή που προκαλεί ή δυνατόν να προκαλέσει ηχητική οχληρία σε παρακείμενες κατοικίες ή άλλους ευαίσθητους δέκτες και περιλαμβάνει οικοδόμημα που χρησιμοποιείται ή/και λειτουργεί ως τέτοιο, καθώς και τις αυτοτελείς αίθουσες δεξιώσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί η απαιτούμενη πολεοδομική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου∙

«μελετητής ακουστικής» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει τις αναγκαίες ακαδημαϊκές γνώσεις ή/και πείρα για την εκπόνηση ακουστικής μελέτης·

«μετρητής ακουστικής» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει τις αναγκαίες ακαδημαϊκές γνώσεις ή/και πείρα για τη διεξαγωγή μετρήσεων ακουστικής και το όνομα του οποίου αναγνωρίζεται από διαπιστευμένο εργαστήριο.

«μηχάνημα αναπαραγωγής ήχου» σημαίνει μηχάνημα, του οποίου ο κύριος σκοπός χρήσης είναι η παραγωγή ή αναπαραγωγή ήχου·

«όργανα ελέγχου έντασης ήχου» σημαίνει τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη, μέτρηση, καταγραφή, φύλαξη, ανάλυση ή/και ρύθμιση του ήχου που εκπέμπεται από μηχάνημα αναπαραγωγής ήχου·

«Υπουργοί» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«ώρες λειτουργίας κέντρου» σημαίνει τις ώρες που επιτρέπεται σε κέντρο αναψυχής να λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου.

Έκδοση άδειας εκπομπής ήχου

3.-(1) Κανένα κέντρο αναψυχής δεν δύναται να εκπέμπει ήχο στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική άδεια εκπομπής ήχου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην οποία καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου, τα όργανα ελέγχου έντασης ήχου που χρησιμοποιούνται, καθώς και η θέση των εν λόγω οργάνων στα όρια του τεμαχίου ή των τεμαχίων στα οποία λειτουργεί το κέντρο αναψυχής ή/και στο εσωτερικό του.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών, με τη συνδρομή του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθορίζει την ηχητική διαβάθμιση των περιοχών των κέντρων αναψυχής που εκπέμπουν ήχο οχληρής ή συνήθους μορφής, όπως καθορίζονται στα σχέδια ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο επηρεασμού των περιοχών κατοικίας ή άλλων ευαίσθητων δεκτών:

Νοείται ότι, για τον καθορισμό ηχητικής διαβάθμισης των περιοχών των κέντρων αναψυχής που εκπέμπουν ήχο οχληρής ή συνήθους μορφής, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο επηρεασμού των περιοχών κατοικίας ή άλλων ευαίσθητων δεκτών, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να αναθέτει τη διενέργεια μελέτης σε πολεοδόμο/χωροτάκτη, εγγεγραμμένο στον οικείο κλάδο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, η οποία λαμβάνεται υπόψη προτού προχωρήσει σε λήψη απόφασης.

(3) Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής σύμφωνα με την ηχητική διαβάθμιση των περιοχών που προβλέπεται στο εδάφιο (2), τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα όργανα ελέγχου έντασης ήχου και τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και άλλα συστήματα, καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δύναται να συμβουλεύεται μελετητή ακουστικής ή/και μετρητή ακουστικής ή/και τον οικείο δήμο ή/και την οικεία κοινότητα, προτού προχωρήσει σε λήψη απόφασης.

(4) Οι Υπουργοί αποφασίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις απόψεις των ακόλουθων φορέων:

(α) Του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

(β) των Επάρχων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και Κερύνειας.

(γ) του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας·

(δ) της Αστυνομίας Κύπρου·

(ε) της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με τη συνδρομή του οικείου δήμου·

(στ) της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, με τη συνδρομή της οικείας κοινότητας·

(ζ) του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων·

(η) του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου·

(θ) του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής·

(ι) της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής·

(ια) του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών· και

(ιβ) της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής:

Νοείται ότι, οι εν λόγω φορείς οφείλουν εντός ενός (1) μηνός από την επίδοση σχετικής ειδοποίησης να θέσουν τις απόψεις τους στους Υπουργούς. αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί ή οι Υπουργοί να προχωρήσουν στη λήψη απόφασης.

(5) Ο καθορισμός που προβλέπεται στα εδάφια (2) και (3) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με την έκδοση από κοινού Διατάγματος των Υπουργών, το οποίο και αναθεωρείται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε (5) χρόνια από την τελευταία δημοσίευσή αυτού:

Νοείται ότι, τέτοια αναθεώρηση δύναται να γίνει-

(α) Πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, σε περίπτωση που τα σχέδια ανάπτυξης που καθορίζουν τη χωροθέτηση των διάφορων κατηγοριών των κέντρων αναψυχής έχουν τροποποιηθεί ή τα δεδομένα κάποιας περιοχής έχουν διαφοροποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. ή

(β) μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλά επίκειται η δημοσίευση σχεδίου ανάπτυξης:

Νοείται περαιτέρω ότι τέτοια αναθεώρηση δεν διενεργείται, σε περίπτωση που με την αναθεώρηση σχεδίου ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Διατάγματος.

(6) Η άδεια εκπομπής ήχου εκδίδεται από την οικεία αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου ανά περιοχή που προβλέπονται στο Διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά αδειούχων αναπτύξεων, όπως χρήση, αποστάσεις από τα σύνορα ή θέση ανοιγμάτων ή άλλα χαρακτηριστικά, που δυνατό να καθορίζονται με Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και περιβάλλουν κέντρο αναψυχής, δικαιολογούν τη μείωση του ανώτατου ορίου που προνοείται στο Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (5), η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει μειωμένο ανώτατο όριο εκπομπής ήχου είτε αυτεπάγγελτα είτε, εάν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης, αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα ακουστικής μελέτης η οποία προσκομίζεται από τον ίδιο και η οποία διενεργείται από μελετητή ακουστικής, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κέντρο αναψυχής, για το οποίο εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (9), δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και δημοσιεύονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής ήχου για τα υφιστάμενα κέντρα αναψυχής καθορίζονται σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 15.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Διασφαλίσεως και Προστασίας της Κοινής Ησυχίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, η άδεια εκπομπής ήχου ισχύει για τις ώρες λειτουργίας που καθορίζονται στον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Διασφαλίσεως και Προστασίας της Κοινής Ησυχίας Νόμου και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, κανένα κέντρο αναψυχής δεν μπορεί να εκπέμπει ήχο του οποίου η ένταση στο εξωτερικό του εν λόγω κέντρου αναψυχής υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην άδεια εκπομπής ήχου.

(9) Η άδεια εκπομπής ήχου χορηγείται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο ιδιοκτήτης του κέντρου αναψυχής υποβάλλει σχετική αίτηση στην οικεία αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής και άδεια λειτουργίας κέντρου αναψυχής, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, καταβάλλοντας τα σχετικά δικαιώματα που καθορίζονται με Κανονισμούς, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13, καθώς και με βάση ακουστική μελέτη, όπου αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6):

Νοείται ότι, η αναγκαιότητα για υποβολή ακουστικής μελέτης δυνατό να διαφανεί μετά από διεξαγωγή σχετικής έρευνας χρήσεων γης στην περιοχή του κέντρου αναψυχής από τον ιδιοκτήτη, με καθορισμό των ευαίσθητων δεκτών, καθώς και υποβολή αυτής στην οικεία αρμόδια αρχή, με συνοδευτική επιστολή, για τη διενέργεια εκτίμησης με βάση τα υποβληθέντα δεδομένα:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πιο πάνω διαδικασία δύναται να διενεργηθεί στο στάδιο της μελέτης της σχετικής αίτησης για άδεια οικοδομής.

(β) Στην αίτηση που καθορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής ήχου σύμφωνα με το Διάταγμα των Υπουργών που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), μειωμένο όπου απαιτείται από τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και η θέση, τα χαρακτηριστικά και ο τύπος των οργάνων που χρησιμοποιούνται στα όρια του τεμαχίου ή των τεμαχίων, καθώς και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κέντρου αναψυχής.

(γ) Ο ιδιοκτήτης μεριμνά για την ανάρτηση γνωστοποίησης της πρόθεσής του για την υποβολή αίτησης δυνάμει της παραγράφου (α) στα γραφεία της οικείας αρμόδιας αρχής, καθώς και σε περίοπτο και εμφανές σημείο στο χώρο του κέντρου αναψυχής, για περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών, στον τύπο που καθορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο φορέας από τον οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες και η αρμόδια αρχή στην οποία μπορούν να υποβληθούν παραστάσεις από τους ιδιοκτήτες ή κατόχους των κατοικιών ή άλλους ευαίσθητους δέκτες που συνορεύουν ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κέντρο αναψυχής, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της χρονικής περιόδου για ανάρτηση της γνωστοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η οικεία αρμόδια αρχή είναι ο Έπαρχος, η ανάρτηση της γνωστοποίησης γίνεται και στα γραφεία της οικείας κοινότητας.

(δ) Η αρμόδια αρχή καθορίζει το ανώτατο όριο εκπομπής ήχου των κέντρων αναψυχής, το οποίο δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που προνοείται στο Διάταγμα των Υπουργών που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) και δύναται να καθορίζει διαφοροποιημένα όρια εκπομπής ήχου για ορισμένα χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παραστάσεις των ιδιοκτητών ή κατόχων των κατοικιών ή άλλων ευαίσθητων δεκτών που συνορεύουν ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κέντρο αναψυχής, οι οποίες υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (γ), καθώς και την ακουστική μελέτη, όπου αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6).

(ε) Η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το καθοριζόμενο από αυτήν ανώτατο όριο εκπομπής ήχου παρενοχλεί τις παρακείμενες προς τα κέντρα αναψυχής κατοικίες ή άλλους ευαίσθητους δέκτες, δύναται, μετά από σχετικό αίτημα ή αυτεπάγγελτα, να μειώσει το όριο αυτό, καθορίζοντας νέο ανώτατο όριο εκπομπής ήχου, το οποίο είναι χαμηλότερο του αρχικά καθορισμένου, λαμβάνοντας υπόψη και ακουστική μελέτη που προσκομίζει ο αιτητής, σε περίπτωση που ο ίδιος το επιλέξει, καθώς και τα ανώτατα όρια εκπομπής ήχου που τυχόν έχουν τεθεί σε γειτονικά κέντρα αναψυχής, εάν λειτουργούν τέτοια κέντρα.

(στ) Η άδεια εκπομπής ήχου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6), εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης ή από τη συμπλήρωση της αίτησης με όλα τα απαραίτητα έντυπα που προβλέπονται σε αυτήν, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών, και ισχύει για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοροποίησης των πραγματικών δεδομένων με βάση τα οποία έχει εκδοθεί άδεια εκπομπής ήχου, η αρμόδια αρχή δύναται να διαφοροποιήσει τους όρους της εν λόγω άδειας ακόμη και πριν από τη λήξη της, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση λήξης και μη ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του κέντρου αναψυχής, η άδεια εκπομπής ήχου τερματίζεται αυτόματα, μέχρι την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

(ζ) Το σύνολο των μετρήσεων ρύθμισης και ελέγχου των εκπομπών ήχου των κέντρων αναψυχής διεξάγεται με βάση τη διαδικασία μέτρησης και την οργανολογία που προβλέπεται στο Διάταγμα των Υπουργών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5).

Εγκατάσταση οργάνων ελέγχου έντασης ήχου και μηχανισμού οριοθέτησης του ανώτατου ορίου έντασης ήχου από ιδιοκτήτες

4.-(1) Οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής-

α) Εγκαθιστούν στις εγκεκριμένες θέσεις στα όρια του τεμαχίου ή των τεμαχίων και στο εσωτερικό των υποστατικών τους όργανα ελέγχου έντασης ήχου, σύμφωνα με τους όρους της άδειας εκπομπής ήχου που εκδίδεται από την οικεία αρμόδια αρχή·

(β) εγκαθιστούν στα υποστατικά τους μηχανισμό για την οριοθέτηση του ανώτατου ορίου έντασης ήχου που εκπέμπει μηχάνημα αναπαραγωγής ήχου, ώστε στις εγκεκριμένες θέσεις στα όρια του τεμαχίου ή των τεμαχίων να διασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνεται το ανώτατο όριο ήχου, σύμφωνα με τους όρους της άδειας εκπομπής ήχου που εκδίδει η οικεία αρμόδια αρχή.

(γ) αναρτούν σε περίοπτη θέση τους όρους της άδειας εκπομπής ήχου που αναφέρονται στο επιτρεπόμενο όριο έντασης ήχου, καθώς και το εγκριμένο σχέδιο που αναφέρεται στη χωροθέτηση των οργάνων που χρησιμοποιούνται.

(2) Τα όργανα ελέγχου έντασης ήχου και ο μηχανισμός οριοθέτησης της μέγιστης έντασης ήχου που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), αντίστοιχα, διασφαλίζουν την ακριβή οριοθέτηση του ανώτατου ορίου έντασης ήχου που εκπέμπεται από τα μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου του κέντρου αναψυχής και λαμβάνεται από τα όργανα ελέγχου έντασης ήχου, την καταγραφή της έντασης του ήχου, τη φύλαξη των μετρήσεων που καταγράφηκαν, καθώς και την προστασία των οργάνων και του μηχανισμού από τυχόν επεμβάσεις για μεταβολή του ανώτατου ορίου εκπομπής ήχου.

(3) Η ρύθμιση του μηχανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), διενεργείται από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει την ευθύνη, ανά πάσα στιγμή, ώστε η ένδειξη στα όργανα ελέγχου έντασης ήχου να μην υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο:

Νοείται ότι, ηχητικές παρεμβάσεις από διερχομένους που δυνατό να λαμβάνουν τα όργανα, εξαιρούνται της ευθύνης του ιδιοκτήτη και είναι δυνατό να εντοπιστούν από την ανάλυση των μετρήσεων που έχουν καταγραφεί.

Εγκατάσταση συστήματος λήψης και ανάλυσης του ανώτατου ορίου έντασης ήχου από αρμόδιες αρχές

5.-(1) Οι οικείες αρμόδιες αρχές οφείλουν να εγκαταστήσουν και να συντηρούν ένα κεντρικό σύστημα λήψης των πληροφοριών οι οποίες αποστέλλονται από τα όργανα ελέγχου έντασης ήχου, στο οποίο να καταγράφονται και να αναλύονται οι πληροφορίες που λαμβάνονται. όπου γίνεται υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής ήχου, το σχετικό σύστημα της οικείας αρμόδιας αρχής ενημερώνεται.

(2) Οι οικείες αρμόδιες αρχές εγκαθιστούν σύστημα που να δέχεται τις υπερβάσεις του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής ήχου, οι οποίες αποστέλλονται από τα όργανα ελέγχου έντασης ήχου όπως καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα λήψης των πληροφοριών.

Υποβολή παραπόνου για ηχορύπανση

6.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλλει παράπονο στην οικεία αρμόδια αρχή για εκπομπή υπερβολικού ήχου, ο οποίος προκαλείται από κέντρο αναψυχής.

(2) Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η οικεία αρμόδια αρχή προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνησή του και ειδικότερα προβαίνει σε διακρίβωση της ύπαρξης άδειας εκπομπής ήχου και, στην ύπαρξή της, της τήρησης από τον ιδιοκτήτη των όρων της άδειας εκπομπής ήχου:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου διαπιστώνεται από την οικεία αρμόδια αρχή ότι χρειάζεται η λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας εκπομπής ήχου και, στην ύπαρξη της, της τήρησης από τον ιδιοκτήτη των όρων της άδειας εκπομπής ήχου του κέντρου αναψυχής, η οικεία αρμόδια αρχή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες στην παρουσία μελών της Αστυνομίας Κύπρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι μετρήσεις ακουστικής διενεργούνται από επιθεωρητή ηχητικής ρύπανσης ή από άλλο πρόσωπο που ορίζει η οικεία αρμόδια αρχή, κατάλληλα καταρτισμένο για το σκοπό αυτό ή από μετρητές ακουστικής, εξουσιοδοτημένους από την οικεία αρμόδια αρχή.

Αυτεπάγγελτος έλεγχος κέντρων αναψυχής από επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης

7. Οι επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης δύναται οποτεδήποτε να διεξάγουν αυτεπάγγελτα έλεγχο σε κέντρο αναψυχής, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας εκπομπής ήχου και, στην ύπαρξή της, της τήρησης από τον ιδιοκτήτη των όρων της άδειας εκπομπής ήχου:

Νοείται ότι, οι μετρήσεις ακουστικής διενεργούνται από επιθεωρητή ηχητικής ρύπανσης ή άλλο πρόσωπο που ορίζει η οικεία αρμόδια αρχή κατάλληλα καταρτισμένο για το σκοπό αυτό ή από μετρητές ακουστικής, εξουσιοδοτημένους από την οικεία αρμόδια αρχή.

Αδικήματα και ποινές.

8.-(1) Ιδιοκτήτης ο οποίος-

(α) Λειτουργεί κέντρο αναψυχής, χωρίς την προβλεπόμενη στον παρόντα Νόμο άδεια εκπομπής ήχου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια (3.400) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές·

(β) παραβαίνει τους όρους της άδειας εκπομπής ήχου, η οποία του χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του ιδιοκτήτη για το ίδιο αδίκημα, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση του μηχανήματος αναπαραγωγής ήχου που αφορά το αδίκημα ή/και την αναστολή της άδειας εκπομπής ήχου του κέντρου αναψυχής, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

(3) Πρόσωπο το οποίο επεμβαίνει ή επιτρέπει την επέμβαση από άλλο πρόσωπο στη λειτουργία των οργάνων ελέγχου έντασης ήχου ή του μηχανισμού οριοθέτησης του ανώτατου ορίου έντασης ήχου με σκοπό την υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης ήχου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Επιβολή εξώδικου προστίμου

9. Οι επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης δύνανται να εκδίδουν ειδοποίηση εξώδικου προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η οικεία αρμόδια αρχή, στην οποία έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση ή έχει συμπληρωθεί αίτηση, δεν προχωρήσει στη λήψη απόφασης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (9) του άρθρου 3, οι επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης δεν δύνανται να προβούν στην έκδοση ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.

Επίδοση ειδοποίησης σε πρόσωπο για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής ήχου

10. Η οικεία αρμόδια αρχή, μετά από-

(α) Ένδειξη στο σύστημα καταγραφής της έντασης ήχου κέντρου αναψυχής δύο (2) συνεχόμενων υπερβάσεων του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής ήχου, ή

(β) μετά την επίδοση σε πρόσωπο δύο (2) συνεχόμενων ειδοποιήσεων εξώδικου προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, για εκπομπή ήχου σε κέντρο αναψυχής χωρίς την απαιτούμενη από τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 3 άδεια ή για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής ήχου της άδειας, ή

(γ) μετά από ένδειξη στο σύστημα μιάς (1) υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής ήχου της άδειας κέντρου αναψυχής και μιας (1) επίδοσης σε πρόσωπο του ίδιου κέντρου αναψυχής ειδοποίησης εξώδικου πρόστιμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, για εκπομπή ήχου σε κέντρο αναψυχής χωρίς την απαιτούμενη από τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 3 άδεια ή για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής ήχου της άδειας,

επιδίδει, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την τελευταία παράβαση, ειδοποίηση, με την οποία καλεί τον ιδιοκτήτη να μη χρησιμοποιεί μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου μέχρι την εξασφάλιση άδειας εκπομπής ήχου ή να ρυθμίσει τα μηχανήματα εκπομπής ήχου του κέντρου αναψυχής στο επιτρεπτό όριο, ανάλογα με την περίπτωση, και τον προειδοποιεί ότι σε περίπτωση επόμενης παράβασης και εντός επτά (7) ημερών από αυτήν, θα του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.

Διοικητικό πρόστιμο

11.-(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε πρόσωπο το οποίο, ενώ παραλαμβάνει την ειδοποίηση που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 10, δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για τον τερματισμό της εκπομπής ήχου ή τη μείωση του ορίου εκπομπής ήχου, ώστε αυτό να είναι χαμηλότερο του ανώτατου επιτρεπόμενου, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι διακόσια (200) ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(3) Το επιβαλλόμενο δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής ήχου και την έκταση και το βαθμό επηρεασμού της περιοχής της κατοικίας ή άλλων ευαίσθητων δεκτών.

(4) Διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού προηγουμένως ακούσει ή/και δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του, να ακουστεί προφορικά ή γραπτά.

(5) Κατά την επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντί της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης της και, σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια αρχή μεριμνά, ώστε να μην επιβάλλεται ταυτόχρονα διοικητικό πρόστιμο και ποινή συνεπεία καταδίκης για την τέλεση ποινικού αδικήματος.

(6) Το διοικητικό πρόστιμο εισπράττεται από την οικεία αρμόδια αρχή όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή προστίμου.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την οικεία αρμόδια αρχή προστίμων, η οικεία αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου προς τη Δημοκρατία ή την οικεία αρμόδια αρχή, ανάλογα, αν η οικεία αρμόδια αρχή είναι Έπαρχος ή δήμος, αντίστοιχα, ή όπως άλλως ορισθεί με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.

Καθορισμός εντύπων από τον Υπουργό Εσωτερικών

12. Ο Υπουργός Εσωτερικών καθορίζει τον τύπο οποιασδήποτε αίτησης για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδάφιου (9) του άρθρου 3, οποιασδήποτε ειδοποίησης για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδάφιου (9) του άρθρου 3 ή άλλου εγγράφου απαιτούμενου, με βάση τον παρόντα Νόμο να υποβληθεί, δοθεί, εκδοθεί, επιδοθεί ή χορηγηθεί, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο κατά τον οποίο τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να υποβληθούν, δοθούν, εκδοθούν, επιδοθούν ή χορηγηθούν.

Έκδοση Κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μαζί με την αίτηση για την έκδοση άδειας εκπομπής ήχου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδάφιου (9) του άρθρου 3, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

Έκδοση Διαταγμάτων

14. Οι Υπουργοί δύνανται να εκδίδουν από κοινού Διατάγματα για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 3, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

Έκδοση Εντολών

15. Ο Υπουργός Εσωτερικών ή/και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δύναται να εκδίδουν Εντολές για θέματα της αρμοδιότητάς τους τα οποία προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων του προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. ο Υπουργός Εσωτερικών δε εκδίδει Εντολή για τον καθορισμό των θεμάτων που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 3.

Μεταβατικές διατάξεις

16. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, παρέχεται για τα αδειούχα υφιστάμενα κέντρα αναψυχής, με πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής και άδεια λειτουργίας, χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, από την έκδοση των Κανονισμών, του Διατάγματος και της Εντολής, που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (9) του άρθρου 3, στο εδάφιο (5) του άρθρου 3 και στο εδάφιο (6) του άρθρου 3, αντίστοιχα, καθώς και των Εντύπων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (9) του άρθρου 3, για τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για υφιστάμενο κέντρο αναψυχής με πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής και άδεια λειτουργίας, που βρίσκεται εκτός των καθορισμένων περιοχών κέντρων αναψυχής που εκπέμπουν ήχο σύμφωνα με το Διάταγμα των Υπουργών που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 3, η οικεία αρμόδια αρχή εξετάζει σχετική αίτηση, αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη, εάν ο αιτητής το επιλέξει, τα αποτελέσματα ακουστικής μελέτης που προσκομίζεται από τον αιτητή και διενεργείται από μελετητή ακουστικής, τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής, που τυχόν έχουν καθοριστεί με Διάταγμα των Υπουργών, σε περιοχή που γειτνιάζει με το κέντρο αναψυχής, τα ανώτατα όρια εκπομπής ήχου που τυχόν έχουν τεθεί σε γειτονικά κέντρα αναψυχής, αν υπάρχουν τέτοια κέντρα, καθώς και οι ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Κατάργηση Νόμου

17. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2007 καταργείται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σημείωση
Διόρθωση

Αναφορικά με τον "περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμο του 2016") Αριθμός Νόμου 50(Ι)/2016), που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με Αριθμό 4563 και ημερομηνία 22 Απριλίου 2016, αντικαθήσταται ολόκληρος ο Νόμος με τη Διόρθωση Ε.Ε. 4568, Παρ. Ι(Ι), 13.5.2016.