Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγρότης» σημαίνει φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμό που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5·

«αγροτικές οργανώσεις» σημαίνει τις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«γεωργική δραστηριότητα» σημαίνει κάθε επαγγελματική ή μη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ή στην παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού·

«γεωργική εκμετάλλευση» σημαίνει το σύνολο των μονάδων παραγωγής που διαχειρίζεται ο αγρότης για την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, για την παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και για την παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού·

«γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα» σημαίνει τα πρωτογενή προϊόντα της φυτικής και ζωικής παραγωγής, ανεξάρτητα από τη μελλοντική τους χρήση, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και άλλα πρωτογενή προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εισόδημα» σημαίνει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων χορηγιών, επιδομάτων από πηγές στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 972/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως αυτός περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«λόγοι ανωτέρας βίας» σημαίνει-

(α) σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική εκμετάλλευση,

(β) καταστροφή, λόγω ατυχήματος, των υποστατικών της εκμετάλλευσης που προοριζόταν για την εκτροφή των ζώων,

(γ) επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή μέρος του ζωικού κεφαλαίου του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης,

(δ) φυτικές ασθένειες που προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, και

(ε) σοβαρή φυσική καταστροφή ή ατύχημα που έπληξε σημαντικά αλιευτικό σκάφος, αλιευτικό εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

«Μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» σημαίνει το εκάστοτε σε ισχύ Μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή άλλου σχεδίου του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο προβλέπει την παροχή ενισχύσεων για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών·

«Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωργών» σημαίνει το εκάστοτε σε ισχύ Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωργών του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή άλλου σχεδίου του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο προβλέπει την παροχή ενισχύσεων για την πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 και στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία των αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και το οποίο διαχωρίζεται σε Μητρώο Α – Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και σε Μητρώο Β – Μερικής Γεωργικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων:

“Μητρώο Α – Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» σημαίνει την κατηγορία του Μητρώου, όπου τηρούνται τα στοιχεία των αγροτών, που η αποκλειστική επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι η παραγωγή γεωργικών ή και κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, καθώς και όσων έχουν αποδεδειγμένα τη μόνιμη διαμονή τους στην ύπαιθρο, σε περιοχές με υψόμετρο από 390 μέτρα και άνω και ασχολούνται μερικώς με την παραγωγή γεωργικών ή και κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5·

“Μητρώο Β - Μερικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων” σημαίνει την κατηγορία του Μητρώου όπου τηρούνται τα στοιχεία των αγροτών οι οποίοι δε δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους κλάδους της φυτικής ή και ζωικής παραγωγής, που αποσκοπούν στην παραγωγή γεωργικών ή και κτηνοτροφικών προϊόντων και που αποδεδειγμένα έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην ύπαιθρο και περιλαμβάνει υπηρεσίες αγροτουρισμού, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας καθώς και παραδοσιακών προϊόντων.».

«μόνιμη κατοικία» σημαίνει την κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του αγρότη για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών ανά έτος.

«νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» σημαίνει ιδιωτική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη είτε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει επισκοπή, μονή, ναό ή άλλο εκκλησιαστικό ή θρησκευτικό οργανισμό ή ίδρυμα·

«ΟΑΠ» σημαίνει τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών που ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» σημαίνει τα πρωτογενή προϊόντα που αλιεύονται στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1379/2013, όπως αυτός περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«παραδοσιακά επαγγέλματα» σημαίνει επαγγέλματα τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα και αποσκοπούν στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων.

«παραδοσιακά προϊόντα» σημαίνει προϊόντα που παράγονται οικοτεχνικά με παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και με τη χρήση κυρίως φυτικών προϊόντων ή υποπροϊόντων της κυπριακής βλάστησης ή και κτηνοτροφίας·

«Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων» σημαίνει το εκάστοτε σε ισχύ Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ή άλλου σχεδίου του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο προβλέπει την παροχή ενισχύσεων για την πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων·

«Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων για την Αγορά Επαγγελματικού Σκάφους» σημαίνει το εκάστοτε σε ισχύ Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων για την Αγορά Επαγγελματικού Σκάφους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ή άλλου σχεδίου του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο προβλέπει την παροχή ενισχύσεων για την αγορά επαγγελματικού σκάφους·

«συνεταιρισμός» σημαίνει το συνεταιρισμό που συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«υδατοκαλλιέργεια» σημαίνει εκτροφή ή αναπαραγωγή υδρόβιων ειδών για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης·

«υπηρεσίες αγροτουρισμού» σημαίνει τουριστική δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση ή/και την προβολή στην ύπαιθρο, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η γεωργική εκμετάλλευση, εξαιρουμένης της τουριστικής δραστηριότητας που έχει σχέση με ακτοπλοϊκά επιβατικά σκάφη, καταλύματα διαμονής και επιχειρήσεις σίτισης που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη γεωργική δραστηριότητα της εκμετάλλευσης·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο·

«φορέας υλοποίησης» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εγγραφή στο Μητρώο, προσώπων που ασκούν γεωργική δραστηριότητα.

Σκοπός τήρησης του Μητρώου

4. Σκοπός της τήρησης του Μητρώου είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών ή μη αγροτών και των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση αγροτικής πολιτικής, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, από την αρμόδια αρχή.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να προσκομίζονται στο φορέα υλοποίησης

5.-(1) Στο Μητρώο δύναται να εγγράφονται πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα πάνω σε πλήρη ή σε μερική απασχόληση, εξαιρουμένων αυτών που συμμετείχαν ή συμμετέχουν στο Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωργών ή στο Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων.

(2) Για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο, πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), πρέπει πρόσθετα να πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μιας εκ των πιο κάτω παραγράφων και να προσκομίζουν στο φορέα υλοποίησης τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, τα οποία απασχολούνται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί ή αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές, δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

(i) σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί ή αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές· και

(ii) βεβαίωση από τον ΟΑΠ ότι κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΟΑΠ ή βεβαίωση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ότι κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας· και

(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, για την τελευταία τριετή περίοδο, η οποία έχει ελεγχτεί από το Τμήμα Φορολογίας, πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των εισοδημάτων τους.

(β) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί ή αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή/και για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα-

(i) σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι έχουν ως δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική· και

(ii) βεβαίωση από τον ΟΑΠ, ότι κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΟΑΠ ή βεβαίωση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ότι κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας· και

(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, για την τελευταία τριετή περίοδο, η οποία έχει ελεγχτεί από το Τμήμα Φορολογίας, πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των εισοδημάτων τους.

(γ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί ή αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή/και για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα-

(i) σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι έχουν ως δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική· και

(ii) βεβαίωση από τον ΟΑΠ ότι κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΟΑΠ ή βεβαίωση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ότι κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας· και

(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, για την τελευταία τριετή περίοδο, η οποία έχει ελεγχτεί από το Τμήμα Φορολογίας, πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των εισοδημάτων τους.

(δ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε κοινότητες με υψόμετρο πέραν των τριακοσίων ενενήντα μέτρων (390 μ)-

(i) βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της κοινότητας στην οποία διαμένουν, ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην κοινότητα· και

(ii) βεβαίωση από τον ΟΑΠ ότι τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, υπέβαλλαν αιτήσεις και λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΟΑΠ· και

(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, για την τελευταία τριετή περίοδο, η οποία έχει ελεγχθεί από το Τμήμα Φορολογίας πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατόν (30%) των εισοδημάτων τους· και

(iv) σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, έχουν ως δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική.

(ε) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο Μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών ή στο Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων για Αγορά Επαγγελματικού Σκάφους-

(i) βεβαίωση από τον ΟΑΠ ή το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών ή στο Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων για Αγορά Επαγγελματικού Σκάφους, ανάλογα με την περίπτωση· και

(ii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας, ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών.

(στ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ εξακολουθούν να ασκούν γεωργική δραστηριότητα-

(i) σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι κατέβαλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί ή αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές, τουλάχιστο για τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν από τη συνταξιοδότησή τους· και

(ii) βεβαίωση από τον ΟΑΠ ότι τουλάχιστο κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο υπέβαλλαν αιτήσεις και λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΟΑΠ ή κατείχαν επαγγελματική άδεια αλιείας που εκδίδεται από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών· και

(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας, ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών.

(ζ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και εξακολουθούν να ασκούν γεωργική δραστηριότητα-

(i) σχετική βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της τοπικής αρχής της περιοχής όπου ασκούν γεωργική δραστηριότητα για την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ότι τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ασκούν τέτοια δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο ή σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ότι ασκούν γεωργική δραστηριότητα για την παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο· και

(ii) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι το ύψος της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνουν δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ (€1000)·

(η) προκειμένου για εγκλωβισμένα πρόσωπα-

(i) βεβαίωση από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων ότι πρόκειται περί εγκλωβισμένου προσώπου· και

(ii) βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητάς τους ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στη συγκεκριμένη κοινότητα και ότι ασκούν γεωργική δραστηριότητα πάνω σε πλήρη ή μερική απασχόληση σε μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή:

Νοείται ότι στην περίπτωση πλήρους απασχόλησης το εγκλωβισμένο πρόσωπο εγγράφεται στο Μητρώο Α και στην περίπτωση μερικής απασχόλησης στο Μητρώο Β:

Νοείται περαιτέρω ότι ο φορέας υλοποίησης δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία κρίνει αναγκαία για σκοπούς επαλήθευσης της γεωργικής δραστηριότητας·

(θ) προκειμένου για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμούς το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του μετοχικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου των οποίων, αντίστοιχα, κατέχεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως μισθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμού-

(i) σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με δηλωμένη δραστηριότητα αποκλειστικά τη γεωργική και ότι τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου τους, ανάλογα με την περίπτωση, κατέχεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως μισθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμού· και

(ii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας, ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α..

(ι) προκειμένου για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου (θ)-

(i) σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι τουλάχιστον κατά τα τελευταία τέσσερα (4) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στο Μητρώο ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική· και

(ii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι έχουν υποβάλει τους απαιτούμενους από τη νομοθεσία ελεγμένους λογαριασμούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α.·

(ια) προκειμένου για επισκοπή, μονή, ναό ή άλλο εκκλησιαστικό ή θρησκευτικό οργανισμό ή ίδρυμα, βεβαίωση από τον ΟΑΠ ότι τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, υπέβαλλαν αιτήσεις και λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΟΑΠ·

(ιβ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμούς που παρέχουν υπηρεσίες αγροτουρισμού-

(i) βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ή το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ότι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ύπαιθρο, με την ενημέρωση ή/και την προβολή, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η γεωργική εκμετάλλευση· και

(ii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, για την τελευταία τριετή περίοδο, η οποία έχει ελεγχθεί από το Τμήμα Φορολογίας πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των εισοδημάτων τους.

(ιγ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) και ασκούν μη επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι έχουν εισοδήματα που προκύπτουν από την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων·

(ιδ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) και ασκούν επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα στην παραγωγή προϊόντων αλιείας, βεβαίωση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ότι κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική άδεια αλιείας.

(ιε) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που ασκούν παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα, βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι παράγουν παραδοσιακά προϊόντα.

(3) Σε περίπτωση ύπαρξης λόγων ανωτέρας βίας, ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει άλλες περιόδους αναφοράς για εγγραφή στο Μητρώο από αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

Πίνακες Μητρώου

6.-(1) Ο φορέας υλοποίησης καταχωρεί σε ξεχωριστούς πίνακες τους δικαιούχους για εγγραφή στο Μητρώο με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους (α) μέχρι (ιε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, αντίστοιχα.

(2) Στο Μητρώο Α – Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων εγγράφονται οι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 ·

Στο Μητρώο Β – Μερικής Γεωργικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων εγγράφονται οι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις μίας τουλάχιστον από τις υπόλοιπες παραγράφους (γ) ή (στ) ή (ζ) ή (ι) ή (ια) ή (ιβ) ή (ιγ) ή (ιδ) ή (ιε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και όσοι παράγουν παραδοσιακά προϊόντα.

(3) Για σκοπούς καταχώρησης των δικαιούχων για εγγραφή στους Πίνακες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αγρότες που παράγουν γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, παραδοσιακά προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες αγροτουρισμού καταχωρούνται σε ξεχωριστούς Πίνακες.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

7.-(1) Για την εγγραφή στο Μητρώο, οι αγρότες υποβάλλουν στο φορέα υλοποίησης συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, με τα στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα τους εκεί και όπου υπάρχουν:

Νοείται ότι, με την υποβολή του εντύπου της αίτησης υποβάλλονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5, εκτός από τις βεβαιώσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Φορολογίας, του ΟΑΠ, του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5, οι οποίες, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποστέλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή απευθείας στο φορέα υλοποίησης.

(2) Ο τύπος του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και η ημερομηνία έναρξης και η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων, καθορίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε ενδιαφερόμενος για εγγραφή στο Μητρώο που πληροί τις προϋποθέσεις-

(α) Της παραγράφου (α) και της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, ή

(β) της παραγράφου (β) και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5,

υποβάλλει αίτηση μόνο σε ένα από τα έντυπα, όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.

(4) Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών ή άλλων δεδομένων που καταγράφονται στην αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, ο αιτητής ενημερώνει γραπτώς το φορέα υλοποίησης εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία μεταβολής των εν λόγω δεδομένων.

(5) Ο φορέας υλοποίησης αφού εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των αιτητών και τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δύναται να επαληθεύει ή να αντλεί όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με τις αιτήσεις ή τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των αιτητών κατά το στάδιο εξέτασης των αιτήσεων για εγγραφή καθώς και μετά την καταχώρηση των εγγεγραμμένων αγροτών σε Πίνακες του Μητρώου, από τις βάσεις δεδομένων του ιδίου καθώς και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΟΑΠ, του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων και του Τμήματος Φορολογίας και από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό κρίνει σκόπιμο ο φορέας υλοποίησης.

Επανεξέταση αιτήσεων

8.-(1) Αίτηση, η οποία έχει απορριφθεί, επανεξετάζεται από ειδική πενταμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), μετά από ένσταση που υποβάλλεται γραπτώς από τον αιτητή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απορριπτικής απάντησης.

(2) Συστήνεται ειδική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις, πείρα ή αρμοδιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη γεωργική δραστηριότητα, ως ακολούθως:

(α) Ένα (1) λειτουργό του Υπουργείου, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό και προεδρεύει της επιτροπής·

(β) ένα (1) λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας·

(γ) ένα (1) λειτουργό του ΟΑΠ, ο οποίος διορίζεται από τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών·

(δ) ένα (1) λειτουργό από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών· και

(ε) ένα (1) εκπρόσωπο των αγροτικών οργανώσεων, ο οποίος διορίζεται από αυτές.

(3) Η ειδική επιτροπή δύναται να καλέσει ενώπιον της οποιοδήποτε πρόσωπο, η παρουσία του οποίου κρίνεται απαραίτητη από την ίδια για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

(4) Απαρτία αποτελούν τρία (3) μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου.

(5) Έγκυρες αποφάσεις λαμβάνονται με τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο

9. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής εγγράφεται στο Μητρώο από το φορέα υλοποίησης και εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο αναγράφεται ο Πίνακας του Μητρώου στον οποίο καταχωρήθηκε η εγγραφή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6.

Διαγραφή από το Μητρώο

10.-(1) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγρότης επιθυμεί τη διαγραφή του από το Μητρώο, υποβάλλει γραπτή αίτηση στο φορέα υλοποίησης επιστρέφοντας ταυτόχρονα το πιστοποιητικό εγγραφής.

(2) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγρότης παύσει να ασκεί γεωργική δραστηριότητα ενημερώνει σχετικά το φορέα υλοποίησης το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η υποχρέωση για καταβολή της τελευταίας εισφοράς του στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία, προσωπικά ή άλλα δεδομένα του εγγεγραμμένου στο Μητρώο αγρότη, όπως αυτά περιλήφθηκαν στη συμπληρωμένη αίτηση με βάση την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο, μεταβληθούν, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγρότης ενημερώνει σχετικά το φορέα υλοποίησης το αργότερο εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία της μεταβολής.

(4) Ο φορέας υλοποίησης έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτης μεταφοράς εγγεγραμμένων στο Μητρώο αγροτών από ένα Πίνακα του Μητρώου σε άλλο, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα προσωπικά ή άλλα δεδομένα, που αναφέρονται στο εδάφιο (3), για οποιοδήποτε λόγο έχουν μεταβληθεί.

(5) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγρότης για οποιοδήποτε λόγο παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, με βάση τις οποίες καταχωρήθηκε στο Μητρώο, ενημερώνει σχετικά το φορέα υλοποίησης το αργότερο εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

(6) Ο φορέας υλοποίησης έχει δικαίωμα αυτεπάγγελτης διαγραφής αγροτών εγγεγραμμένων στο Μητρώο, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω αγρότες δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο.

(7) Ο φορέας υλοποίησης, προτού προχωρήσει στη διαγραφή του εγγεγραμμένου αγρότη ή στη μεταφορά του από ένα Πίνακα του Μητρώου σε άλλο, τον ενημερώνει σχετικά, στην τελευταία γνωστή στο φορέα υλοποίησης διεύθυνση επικοινωνίας του, για τους λόγους της προτιθέμενης διαγραφής του ή της προτιθέμενης μεταφοράς του από ένα Πίνακα του Μητρώου σε άλλο και ο αγρότης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της επιστολής δύναται να προβάλει λόγους για τη μη διαγραφή του ή μεταφορά του από ένα Πίνακα του Μητρώου σε άλλο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης προχωρήσει στη διαγραφή ή μεταφορά του αγρότη από ένα Πίνακα του Μητρώου σε άλλο, ο αγρότης που διαγράφηκε ή μεταφέρθηκε από ένα Πίνακα του Μητρώου σε άλλο, δύναται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης να υποβάλει ένσταση η οποία εξετάζεται από την ειδική επιτροπή, όπως αυτή συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 8 και αυτή αποφασίζει τελεσίδικα εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

Ανενεργοί αγρότες

11. Σε περίπτωση που αγρότης, μετά την εγγραφή του στο Μητρώο, συμμετάσχει στο Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωργών ή στο Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων, τότε παραμένει εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως ανενεργός.

Τήρηση Μητρώου

12.-(1) Το Μητρώο τηρείται από το φορέα υλοποίησης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο φορέας υλοποίησης μεριμνά για τη δημοσίευση του Μητρώου, επικαιροποιημένου ανά τακτά διαστήματα, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Γενική ποινή

13. Αγρότης που παραβαίνει οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000).

Κανονισμοί

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε θέμα τεχνικής φύσεως χρήζει χειρισμού, και

(β) τον τύπο των αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο και τη χρονική περίοδο κατά την οποία δύναται να υποβάλλονται αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο.

Διατάγματα

15.-(1) Ο Υπουργός διαβουλεύεται με τις αγροτικές οργανώσεις, και εκδίδει Διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα που να καθορίζουν-

(α) Εξαιρέσεις, από την μη παροχή νερού σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο, για σκοπούς άσκησης υδατικής πολιτικής σε σχέση με γεωργική δραστηριότητα,

(β) την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων, χρηματικών ή μη, μεταξύ των αγροτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, αναλόγως του Πίνακα στον οποίο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6,

(γ) επιπρόσθετες κατηγορίες πρωτογενών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής πέραν από αυτές που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

(δ) την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων ή κινήτρων σε αγρότες που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται από το την αρμόδια αρχή,

(ε) την τροποποίηση του Παραρτήματος με την προσθήκη παραδοσιακών επαγγελμάτων,

(στ) την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων ή κινήτρων σε πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 2)
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1 Υφάντρια
2 Κεντήτρια
3 Τεχνίτρια μεταξουργίας
4 Μεταξάς
5 Καρεκλάς
6 Καλαθοπλέκτης/Κατασκευαστής ψαθών
7 Σιδεράς (Κωμοδρόμος) που ασχολείται με την κατασκευή γεωργικών εργαλείων και εξαρτημάτων
8 Χαλκουργός
9 Καλλικάς
10 Σαμαράς
11 Βαρελάς
12 Παπλωματάς
13 Τενεκεντζής που ασχολείται με την κατασκευή γεωργικών χρειωδών
14 Αγγειοπλάστης/Κεραμίστας
15 Κηροπλάστης
16 Κατασκευαστής ξύλινων ή σιδερένιων γεωργικών εργαλείων και άλλων οικιακών χρειωδών
17 Ξυλογλύπτης
18 Δερματοτέχνης
19 Γενικός χειροτέχνης
20 Άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα που αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων διατροφής παραγόμενων οικοτέχνικα