Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2016.

Μετονομασία της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

2.-(1)Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών μετονομάζεται σε «Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή».

(2) Κάθε αναφορά στην «Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών» και στο «Διευθυντή Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών», που περιλαμβάνεται σε νόμο, κανονισμούς και/ή σε δημόσιο έγγραφο θα διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στην «Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή» και στο «Διευθυντή Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή», αντίστοιχα.