Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής, μεταξύ άλλων, της παραγράφου (3) του άρθρου 12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αεροσκάφος» σημαίνει κάθε ιπτάμενη συσκευή που εξασφαλίζει τη στήριξή της στην ατμόσφαιρα χάρις στην αντίσταση του αέρα πλην της αντίστασής του επί της επιφάνειας της γης˙

«ατύχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας» σημαίνει το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1944·

«Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ή ΕΔΑΑΣ» σημαίνει την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η οποία καθιδρύεται με βάση το άρθρο 3·

«Κανονισμός (ΕΕ) 996/2010» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κρατικά αεροσκάφη» σημαίνει τα αεροσκάφη που αποτελούν ιδιοκτησία του κράτους ή χρησιμοποιούνται για σκοπούς των κρατικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των στρατιωτικών αεροσκαφών∙

«ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος» σημαίνει τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικός) Νόμος» σημαίνει τον περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικό) και περί Συναφή Θεμάτων Νόμο του 1988·

«σοβαρό συμβάν» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010·

«συμβάν» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.996/2010 ·

«Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό, ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

3. (1) Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 221 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, συνεχίζει να λειτουργεί και να έχει τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Η ΕΔΑΑΣ συνεχίζει να αποτελεί ανεξάρτητη αρχή.

(β) Η ΕΔΑΑΣ είναι διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από τις αρμόδιες αρχές για την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση και τον έλεγχο της πτητικής ικανότητας αεροσκαφών, την έκδοση λοιπών πιστοποιητικών και τη χορήγηση αδειών πολιτικής αεροπορίας, τον έλεγχο χειρισμού πτήσεων και συντήρησης αεροσκαφών, τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και τη λειτουργία και τον έλεγχο των αερολιμένων.

(γ) Η ΕΔΑΑΣ είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα ή η αποστολή δυνατό να συγκρούεται με τις αρμοδιότητές της ή να επηρεάζει την αντικειμενικότητά της.

(3) Η ΕΔΑΑΣ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού για σκοπούς μόνο κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχέση με τον προϋπολογισμό της και δεν λαμβάνει οποιεσδήποτε γενικές ή ειδικές οδηγίες από τον Υπουργό ή από άλλη αρμόδια αρχή.

Σύνθεση της ΕΔΑΑΣ

4. (1) Η ΕΔΑΑΣ αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφασή του για διορισμό των μελών της ΕΔΑΑΣ-

(α) Ορίζει ένα (1) από τα μέλη της ΕΔΑΑΣ, ως Πρόεδρο και επικεφαλής της ΕΔΑΑΣ · και

(β) καθορίζει τους όρους εργασίας και την αντιμισθία του Προέδρου και των άλλων μελών της.

(3) Δεν δύναται να διοριστεί ως μέλος της ΕΔΑΑΣ, οποιοδήποτε πρόσωπο είναι:

(α) Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων·

(β) μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

(γ) δήμαρχος ή μέλος δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου∙

(δ) μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου∙

(ε) δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου∙

(στ) ανεξάρτητος αξιωματούχος της Δημοκρατίας.

(4) Τα μέλη της ΕΔΑΑΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ’ αμοιβή.

(5) Τα μέλη της ΕΔΑΑΣ πρέπει να είναι πολίτες της Δημοκρατίας, ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου, να μην έχουν καταδικαστεί για διάπραξη αδικήματος το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέραν των τριών (3) ετών και να διαθέτουν εξαίρετη γνώση και πείρα σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

(α) Χειρισμού αεροσκαφών·

(β) μηχανικού, ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού ελέγχου αεροσκαφών· και

(γ) παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

(6) Ένα τουλάχιστον εκ των μελών της ΕΔΑΑΣ πρέπει να είναι πραγματογνώμονας, ικανός να επιτελεί την αποστολή του εντεταλμένου επιθεωρητή σε περίπτωση μείζονος αεροπορικού ατυχήματος.

Θητεία μελών της ΕΔΑΑΣ

5. (1) Η θητεία των μελών της ΕΔΑΑΣ είναι πενταετής.

(2) Επιτρέπεται ο επαναδιορισμός των μελών της ΕΔΑΑΣ, μετά τη λήξη της θητείας τους, από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παραίτηση μελών της ΕΔΑΑΣ

6. (1) Μέλος της ΕΔΑΑΣ δύναται να υποβάλει γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή του.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο ως μέλος της ΕΔΑΑΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Ανάκληση διορισμού μέλους της ΕΔΑΑΣ

7. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της ΕΔΑΑΣ, εάν αυτό-

(α) Λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας αδυνατεί να εκπληρώσει ικανοποιητικά τα καθήκοντά του· ή

(β) δεν πληροί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις διορισμού του· ή

(γ) έχει παραβεί οποιασδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

(δ) απουσιάζει συστηματικά ή/και έχει επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά ή/και αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(2) Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας οποιουδήποτε μέλους της ΕΔΑΑΣ λόγω ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας η οποία διαρκεί πέραν των τριών (3) μηνών, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως προσωρινό μέλος ενόσω διαρκεί η εν λόγω ανικανότητα.

(3) Η τυχόν κενωθείσα θέση μέλους της ΕΔΑΑΣ λόγω παραίτησης του μέλους αυτού δυνάμει του άρθρου 6 ή λόγω ανάκλησης του διορισμού του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της ΕΔΑΑΣ.

Αρμοδιότητες της ΕΔΑΑΣ

8. (1) Η ΕΔΑΑΣ διερευνά ατυχήματα, σοβαρά συμβάντα και συμβάντα της πολιτικής αεροπορίας, τα οποία λαμβάνουν χώρα εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας (FIR), στα οποία εμπλέκονται αεροσκάφη-

(α) Εγγεγραμμένα στο Κυπριακό νηολόγιο αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου ή αεροσκάφη που τελούν υπό την εκμετάλλευση επιχειρήσεως εγκατεστημένης στη Δημοκρατία ∙

(β) εγγεγραμμένα στο νηολόγιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας∙

(γ) κρατικά αεροσκάφη:

Νοείται ότι, η ΕΔΑΑΣ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στις οποίες ανήκουν τα κρατικά αεροσκάφη για τη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ΕΔΑΑΣ συνεργάζεται με την Εθνική Φρουρά στην περίπτωση που η Εθνική Φρουρά ζητεί τη συνδρομή της στη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων που αφορούν αποκλειστικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

(2) Για σκοπούς εκπλήρωσης της αποστολής της σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η ΕΔΑΑΣ συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία σε σχέση με τα ατυχήματα, σοβαρά συμβάντα ή συμβάντα που διερευνά.

(3) Η ΕΔΑΑΣ δύναται να διερευνήσει ατυχήματα, σοβαρά συμβάντα ή συμβάντα της πολιτικής αεροπορίας, στα οποία εμπλέκεται αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή αεροσκάφος που τελεί υπό την εκμετάλλευση επιχειρήσεως εγκατεσταμένης στη Δημοκρατία, εάν η εν λόγω διερεύνηση δεν διεξάγεται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

(4) Επιπροσθέτως των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3), η ΕΔΑΑΣ δύναται να διερευνήσει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα, συμβάν ή σοβαρό συμβάν, εάν κρίνει ότι από αυτό δυνατό να αντλήσει διδάγματα αεροπορικής ασφάλειας.

(5) Η ΕΔΑΑΣ προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων για σκοπούς πρόληψης ατυχημάτων και προβαίνει σε συστάσεις στις αρμόδιες αρχές:

Νοείται ότι, οι συστάσεις της ΕΔΑΑΣ δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανεξαρτησία της και ότι δεν επωμίζεται οποιαδήποτε ευθύνη συνεπεία των συστάσεων αυτών.

(6) Η ΕΔΑΑΣ διαβιβάζει στον Υπουργό τα πορίσματα και τις εισηγήσεις της για βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.

Διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, συμβάντων και σοβαρών συμβάντων

9. (1) (α) Η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων διενεργείται σύμφωνα με τον περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικό) Νόμο, των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.

(β) Αποκλειστικός σκοπός της διερεύνησης είναι η διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν το ατύχημα, το σοβαρό συμβάν ή το συμβάν με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων, συμβάντων ή σοβαρών συμβάντων και δεν στοχεύει στην απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα που εμπλέκονται στο ατύχημα, στο σοβαρό συμβάν ή στο συμβάν.

(2) Η ΕΔΑΑΣ, αν το κρίνει απαραίτητο δύναται να ζητήσει τη συνδρομή άλλων αρμόδιων αρχών κρατών μελών για τη διερεύνηση των ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων περιλαμβανομένης της συνδρομής των αρχών αυτών σε εγκαταστάσεις, διευκολύνσεις ή/και εξοπλισμό.

(3) Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συντάσσει έκθεση για κάθε ατύχημα, σοβαρό συμβάν ή συμβάν η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Το σκοπό της διερεύνησης.

(β) τις συστάσεις ασφαλείας στις περιπτώσεις που η ΕΔΑΑΣ κρίνει αυτό απαραίτητο.

(4) Η έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο (3) δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΑΑΣ, εκτός των αναφορών τις οποίες κρίνει η ΕΔΑΑΣ ως εμπιστευτικής φύσεως ή οι οποίες παραβιάζουν τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του ατυχήματος, του συμβάντος ή του σοβαρού συμβάντος.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η έκθεση της διερεύνησης ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος κοινοποιείται από την ΕΔΑΑΣ στον Υπουργό, σε άλλες αρμόδιες αρχές και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δυνατό αυτή να αφορά.

Διεξαγωγή συνεδριών της ΕΔΑΑΣ

10. (1) Η ΕΔΑΑΣ κατά τις συνεδρίες της δύναται να ορίζει γραμματέα για την τήρηση πρακτικών.

(2) H ΕΔΑΑΣ δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανόνες για τη λειτουργία της περιλαμβανομένων και κανόνων που αφορούν τη σύγκληση των συνεδριάσεων των μελών της, τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε αυτές και την τήρηση πρακτικών.

Ορισμός εντεταλμένων διερευνητών και επιθεωρητών από την ΕΔΑΑΣ

11. (1) Η ΕΔΑΑΣ δύναται να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως εντεταλμένο διερευνητή, ο οποίος να επικουρεί την ΕΔΑΑΣ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο οποίος να ενεργεί υπό τις οδηγίες και την εποπτεία της ΕΔΑΑΣ.

(2) Η ΕΔΑΑΣ δύναται να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως εντεταλμένο επιθεωρητή για τη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων το οποίο έχει τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 12 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και στους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύγκρουση συμφερόντων μελών της ΕΔΑΑΣ

12. (1) Δεν διορίζεται ως μέλος της ΕΔΑΑΣ, πρόσωπο το οποίο είτε το ίδιο είτε συγγενής του μέχρι τετάρτου βαθμού, εξ’αίματος ή εξ’ αγχιστείας, έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Δημοκρατία:

Νοείται ότι, η ίδια απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας του μέλους της ΕΔΑΑΣ.

(2) Επιπροσθέτως των προβλεπομένων στο εδάφιο (1), απαγορεύεται σε μέλος της ΕΔΑΑΣ-

(α) Να χορηγεί έναντι αμοιβής ή μη, γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές σχετιζόμενες με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο.

(β) να ενεργεί ως εκπρόσωπος οποιασδήποτε αρχής ή προσώπου για θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του ως μέλους της ΕΔΑΑΣ.

(3) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται ανάκληση του διορισμού του μέλους της ΕΔΑΑΣ.

Πόροι της ΕΔΑΑΣ

13. Ο Υπουργός μεριμνά ώστε η ΕΔΑΑΣ να έχει στη διάθεσή της επαρκείς πόρους και τα απαραίτητα μέσα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Συνεργασία με άλλες αρχές

14. (1) Οι εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΔΑΑΣ ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που δυνατό να προβαίνουν σε έρευνα για διάπραξη τυχόν ποινικών ή αστικών αδικημάτων σχετιζομένων με το υπό διερεύνηση ατύχημα ή σοβαρό συμβάν ή συμβάν.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), η ΕΔΑΑΣ δύναται να συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές περιλαμβανομένης της Αστυνομίας, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ).

Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες

15. (1) Οι αεροπορικές εταιρείες που εμπλέκονται σε αεροπορικό ατύχημα, σοβαρό συμβάν ή συμβάν οφείλουν να συνεργάζονται με την ΕΔΑΑΣ.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν όπως αποστέλλουν αμέσως στην ΕΔΑΑΣ, κατάλογο με τα ονόματα των επιβατών καθώς και κατάλογο με τυχόν επικίνδυνα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο αεροσκάφος που ενεπλάκη σε αεροπορικό ατύχημα ή σοβαρό συμβάν ή συμβάν.

Νέα διερεύνηση ασφάλειας

16. (1) Η ΕΔΑΑΣ σε περίπτωση ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος, οφείλει να προβεί σε νέα διερεύνηση ασφάλειας εάν μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης περιέλθουν σε γνώση της νέα και σημαντικά στοιχεία.

(2) Η ΕΔΑΑΣ δύναται να προβεί σε νέα διερεύνηση ασφάλειας, εάν κρίνει ότι ως αποτέλεσμα της αρχικής διερεύνησης έχει επηρεαστεί δυσμενώς και άδικα η υπόληψη οποιουδήποτε προσώπου.

(3) Νέα διερεύνηση ασφάλειας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

Καθεστώς της διερεύνησης ασφάλειας

17. (1) Κάθε διερεύνηση ασφάλειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συνιστά ξεχωριστή διαδικασία από οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία η οποία διενεργείται από τον Υπουργό ή άλλη αρμόδια αρχή και η οποία αποσκοπεί στον καταλογισμό ευθυνών.

(2) Η διερεύνηση ασφάλειας από την ΕΔΑΑΣ δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε ποινική δίωξη τυχόν ασκείται εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή με οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται ενώπιον δικαστηρίου.

(3) Η έκταση της διερεύνησης ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και η διαδικασία διενέργειάς της καθορίζονται από την ΕΔΑΑΣ.

Αρχείο

18. (1) Η ΕΔΑΑΣ τηρεί αρχείο διερεύνησης ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες, τα στοιχεία που αφορούν τα ατυχήματα, τα σοβαρά συμβάντα ή τα συμβάντα τα οποία διερευνά.

(2) Πρόσβαση στο αρχείο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) έχουν μόνο τα μέλη της ΕΔΑΑΣ τα οποία εξουσιοδοτούνται προς τούτο από τον Πρόεδρο της ΕΔΑΑΣ.

Διάθεση συσκευών μετάδοσης πληροφοριών

19. Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του οποιαδήποτε συσκευή ή άλλο μέσο τηλεπικοινωνίας, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, οφείλει να το διαθέτει για σκοπούς μετάδοσης πληροφοριών ή οδηγιών που αφορούν ατύχημα ή σοβαρό συμβάν ή συμβάν.

Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, στοιχείων και συσκευών που συλλέγει η ΕΔΑΑΣ

20. (1) Όλες οι πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή συσκευές που συλλέγει η ΕΔΑΑΣ στο πλαίσιο διερεύνησης ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ευαίσθητα και εμπιστευτικά στοιχεία ασφάλειας.

(2) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1) δεν διατίθενται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.

Ενημέρωση της ΕΔΑΑΣ

21. Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε ατύχημα, σοβαρό συμβάν ή συμβάν στη Δημοκρατία οφείλει όπως ενημερώσει αμέσως την ΕΔΑΑΣ.

Υποχρέωση εχεμύθειας

22. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων θεωρεί και χειρίζεται ως εμπιστευτικό κάθε ζήτημα καθώς και κάθε πληρoφoρία, γραπτή ή πρoφoρική πoυ περιήλθε σε γvώση τoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ και δεν απoκαλύπτει ούτε μεταδίδει τέτoιo ζήτημα ή πληρoφoρία, εκτός εάν η αποκάλυψη ή μετάδοση κρίνεται απολύτως αναγκαία για σκοπούς δέoυσας εκτέλεσης τωv καθηκόvτωv τoυ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας ή τήρησης του απορρήτου που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Ποινικά αδικήματα

23. Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί ή Διατάγματα, ή

(β) παρεμποδίζει άμεσα ή έμμεσα τον επιφορτισμένο διερευνητή ή/και μέλος της ΕΔΑΑΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(γ) αρνείται να παράσχει πληροφορίες ή/και έγγραφα σε μέλος της ΕΔΑΑΣ στο πλαίσιο διερεύνησης ατυχήματος ή συμβάντος ή σοβαρού συμβάντος,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Έκδοση Κανονισμών

24. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύναται να ρυθμίζουν-

(α) Την εφαρμογή οποιωνδήποτε Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή την εναρμόνιση με οποιεσδήποτε Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν ή ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων,

(β) την παροχή ή την εξασφάλιση οποιωνδήποτε διευκολύνσεων για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας της ΕΔΑΑΣ ή καλύτερης άσκησης των καθηκόντων της.

Έκδοση Διαταγμάτων

25. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

26. (1) Ο διορισμός κάθε μέλους της ΕΔΑΑΣ, το οποίο υπηρετεί σε αυτήν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο οποίος έγινε δυνάμει του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, συνεχίζει να ισχύει μέχρις ότου η θητεία του εν λόγω μέλους λήξει ή η θέση του κενωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 ή 7.

(2) Η Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία διερεύνησης ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμούν ενώπιόν της με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς η εγκυρότητα των σχετικών αποφάσεών της να επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.

(3) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί εκδόθηκαν δυνάμει του Εικοστού Πέμπτου Κεφαλαίου του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, εκτός εάν είναι αντίθετοι με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέχρις ότου αυτοί τροποποιηθούν ή καταργηθούν.