ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«ανοικτό επίσημο πρότυπο» σημαίνει πρότυπο το οποίο έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού·

«ανοικτό μορφότυπο» σημαίνει μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό που παρεμποδίζει την περαιτέρω χρήση των εγγράφων·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δύναται να εξουσιοδοτεί το Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού να ενεργεί εκ μέρους του·

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου·

«έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο» σημαίνει το ψηφιακό έγγραφο, διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξαγάγουν συγκεκριμένα δεδομένα, περιλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων γεγονότων και της εσωτερικής τους δομής·

«Επιτροπή Αναθεώρησης» σημαίνει την Επιτροπή Αναθεώρησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό που -

(α) έχει συσταθεί για συγκεκριμένο σκοπό για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και

(β) έχει νομική προσωπικότητα, και

(γ) του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«πανεπιστήμιο» σημαίνει φορέα του δημόσιου τομέα που παρέχει μεταδευτεροβάθμια ανώτατη εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση πανεπιστημιακού διπλώματος.

«περαιτέρω χρήση» σημαίνει τη χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα:

Νοείται ότι, η ανταλλαγή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων εντός του φορέα ή μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση·

«Φορέας για Θέματα Αδειοδότησης» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών∙

«Φορέας για Θέματα Χρεώσεων» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου ·

«φορείς του δημόσιου τομέα» σημαίνει τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις ενώσεις σχηματιζόμενες από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημόσιου δικαίου·

«www.data.gov.cy» σημαίνει τη διαδικτυακή κεντρική πύλη πληροφοριών του δημόσιου τομέα η οποία παρέχει πρόσβαση σε σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, που στοχεύει στη συγκέντρωση σε ένα μοναδικό σημείο των διαρθρωμένων συνόλων δεδομένων (datasets) των φορέων του δημόσιου τομέα, είτε συνδέσμων προς τους διαδικτυακούς τόπους, όπου τηρούνται.