Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Μονάδα Διαχείρισης» σημαίνει τη Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 3∙

Ίδρυση και νομικό καθεστώς Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, συστήνεται ανεξάρτητο Ταμείο με την ονομασία «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης», το οποίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα.

(2) Για τη διαχείριση του Ταμείου συστήνεται Επιτροπή, της οποίας η σύνθεση, οι εξουσίες, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8,9 και 10.

Σκοπός σύστασης του Ταμείου

4. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων με βάση τις διατάξεις του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Κεφάλαιο του Ταμείου

5. Το κεφάλαιο του Ταμείου αποτελείται από πιστώσεις που μεταφέρονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας

6.-(1) Τα μέλη της Επιτροπής ή το προσωπικό του Ταμείου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει πρόσβαση ή λαμβάνει γνώση μη δημοσιευμένων στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφόρησης που αποδεδειγμένα δεν κατέστησαν δημόσια γνωστά και αφορούν το Ταμείο ή πιστωτικό ίδρυμα ή τις χρηματοοικονομικές αγορές ή/και επηρεαζόμενο από επικείμενες ή λαμβανόμενες ενέργειες ή αποφάσεις του Ταμείου πρόσωπο, απαγορεύεται να παρέχουν, κοινοποιούν, αποκαλύπτουν ή χρησιμοποιούν δι’ ίδιον όφελος τις πληροφορίες αυτές:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση τήρησης απόρρητου και εχεμύθειας μετά την αποχώρησή τους από το Ταμείο ή την παύση ή την ολοκλήρωση των εργασιών που τους ανατέθηκαν από το Ταμείο.

(2)Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες απαγορεύεται να γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης της Επιτροπής.

Ανεξαρτησία μελών της Επιτροπής

7. Τα μέλη της Επιτροπής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν ανεξαρτησίας και δεν λαμβάνουν οδηγίες από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από οποιοδήποτε άλλο κρατικό ή ημικρατικό φορέα, όργανο ή οργανισμό, ούτε επιδέχονται επιρροή οποιασδήποτε φύσεως.

Σύνθεση και εξουσίες της Επιτροπής

8.-(1) Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, περιλαμβανομένου του Προέδρου αυτής, ο οποίος έχει νικώσα ψήφο.

(2) Πρόεδρος, ως εκ της θέσεώς του, ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης.

(3) Ως δύο (2) άλλα μέλη της Επιτροπής ορίζονται -

(α) Ένας εκπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ως Αναπληρωτής Πρόεδρος, και

(β) ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος, το οποίο ορίζεται ως εκ της θέσης του στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο αντίστοιχα, να αναπληροί το κωλυόμενο μέλος κατά την άσκηση των συνήθων υπηρεσιακών του καθηκόντων.

(5) Η θητεία οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής διακόπτεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστωθεί ότι έγιναν πράξεις ή παραλείψεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση του λειτουργήματός του ή σε περίπτωση που το μέλος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας ή λόγω θανάτου, ή

(β) σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας, βάσει της οποίας κατέχει τη θέση.

(6) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Επιτροπής δεν επηρεάζεται εξαιτίας της χηρείας θέσεως μέλους της, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος των δύο (2).

Αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής

9. Η Επιτροπή έχει εξουσία διοίκησης και διαχείρισης του Ταμείου και ειδικότερα -

(α) Να χρησιμοποιεί τους πόρους του Ταμείου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5,

(β) να προβαίνει σε δανεισμό, εφόσον παρίσταται ανάγκη, και

(γ) να καθορίζει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα και ευθύνες κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του Ταμείου.

Συνεδρίες, απαρτία και λήψη αποφάσεων

10.-(1) Οι συνεδρίες της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού.

(2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία την Επιτροπή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, εν πάση όμως περιπτώσει, οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία κατόπιν γραπτού αιτήματος δύο μελών της Επιτροπής.

(3) Απαρτία συνιστά η παρουσία δύο (2) μελών αυτής.

(4) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων αυτής έχει νικώσα ψήφο.

(5) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιοδήποτε πρόσωπο, η παρουσία του οποίου κρίνεται από την Επιτροπή απαραίτητη για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

(6) Η Επιτροπή δύναται να καλέσει σε συνεδρία της οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ότι κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις ή έχει ειδικότητα σε συγκεκριμένο θέμα, με σκοπό την παροχή κατατοπιστικών πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία ή το σκοπό του Ταμείου:

Νοείται ότι, το πρόσωπο αυτό αποχωρεί από τη συνεδρία πριν από τη διαβούλευση για λήψη απόφασης.

Στελέχωση Ταμείου

11. Η Μονάδα Διαχείρισης διασφαλίζει την παροχή γραμματείας στην Επιτροπή η οποία παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

Εκπροσώπηση του Ταμείου

12.-(1) Το Ταμείο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι το δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

(2) Με την έγκριση της Επιτροπής, ο Πρόεδρος δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση του Ταμείου σε ένα ή και περισσότερα μέλη της Επιτροπής.

Ευθύνη μελών της Επιτροπής

13. Σε περίπτωση έγερσης αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του Ταμείου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή και κάθε μέλος αυτής δεν υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα αμέλειας.

Οικονομικό έτος

14. Το οικονομικό έτος του Ταμείου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οικονομικές Καταστάσεις, Προϋπολογισμός και Ετήσια Έκθεση του Ταμείου

15.-(1) Η Επιτροπή ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, όπως ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ήθελε αποφασίσει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 99 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου ετοιμάζεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση, ο οποίος με τη σειρά του τον υποβάλλει για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Η Επιτροπή του Ταμείου ετοιμάζει την ετήσια έκθεση του Ταμείου και την υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, με κοινοποίηση στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σε ημερομηνία που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, μέσα σε τρεις μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

(4) Η ετήσια έκθεση του Ταμείου περιλαμβάνει-

(α) Συνοπτική έκθεση με απολογισμό της λειτουργίας του Ταμείου για το προηγούμενο οικονομικό έτος· και

(β) τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου· και

(γ) οποιαδήποτε άλλα ζητήματα η Επιτροπή του Ταμείου κρίνει απαραίτητα.

Έλεγχος του Ταμείου

16.-(1) Για σκοπούς εξωτερικού ελέγχου, το Ταμείο υπόκειται στις πρόνοιες του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και σε έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2) Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα ελεγκτικά πρότυπα, όπως ο ίδιος ήθελε αποφασίσει.

(3) Επιπρόσθετα από τον έλεγχο του Ταμείου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να διεξάγει οποιοδήποτε άλλο οικονομικό ή διαχειριστικό έλεγχο σε σχέση με το Ταμείο.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, που ετοιμάζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15, υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε ημερομηνίες όπως αυτός ήθελε αποφασίσει, αλλά εντός τριών μηνών μετά τη λήξη του σχετικού οικονομικού έτους.

Πρόσβαση σε στοιχεία

17. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του Άρθρου 116 του Συντάγματος και του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα λογιστικά βιβλία, σε καταστάσεις, έγγραφα και άλλες πληροφορίες και στοιχεία του Ταμείου.

Διάλυση του Ταμείου

18. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που ανήκει στο Ταμείο περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Έναρξη της σχύος του παρόντος Νόμου

19. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία αυτή.