ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης» σημαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία αυτό λειτουργεί·

«Ανώτερη Εκπαίδευση» σημαίνει την εκπαίδευση η οποία παρέχεται από πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ως ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης·

«Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση» σημαίνει την εκπαίδευση η οποία παρέχεται από πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ως ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων·

«αρχική άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 18 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δημόσιο Πανεπιστήμιο» σημαίνει:

(α)το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013,

(β)το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010,

(γ)το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2003 έως 2014, και

(δ)οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, του οποίου η ευθύνη ίδρυσης, λειτουργίας και συντήρησης ανήκει στη Δημοκρατία·

«δημόσια σχολή» σημαίνει τη σχολή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013·

«διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει πρόγραμμα σπουδών το οποίο οργανώνεται και προσφέρεται από κοινού από δύο (2) τουλάχιστο πανεπιστήμια·

«διασυνοριακή εκπαίδευση» σημαίνει τις εκπαιδευτικές διευθετήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7·

«διασυνοριακή συνεργασία» σημαίνει τις εκπαιδευτικές διευθετήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 ·

«διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει πρόγραμμα σπουδών το οποίο αξιολογείται και πιστοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25·

«διασφάλιση ποιότητας» σημαίνει τη συστηματική επιβεβαίωση για τη συνεχή διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος βάσει των καθοριζομένων από το Φορέα κριτηρίων·

«Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» σημαίνει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση και καταγραφή του εκπαιδευτικού έργου με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και την κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή του ιδρύματος, των σχολών και των προγραμμάτων σπουδών·

«Επαγγελματική οργάνωση» σημαίνει την οργάνωση ή το σώμα, το οποίο είναι αρμόδιο δυνάμει σχετικού νόμου της Δημοκρατίας να εγγράφει σε Μητρώο, τα άτομα τα οποία εξασκούν επάγγελμα, το οποίο απαιτεί την κατοχή ακαδημαϊκού προσόντος?·

«Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων» ή «ΕΑΙΠ» σημαίνει την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

«Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης» σημαίνει την επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 17·

«Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας» σημαίνει τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ENQA)·

«Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας» σημαίνει το αρμόδιο Ευρωπαϊκό σώμα για τη διαπίστευση φορέων διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές και την εγγραφή τους στο σχετικό κατάλογο·

«Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτερης Εκπαίδευσης» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό χώρο ο οποίος ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2010 από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας και αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης συγκρισιμότητας, συμβατότητας και συνεκτικότητας των Ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης.

«ιδιωτικό ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης» σημαίνει ίδρυμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία και παρέχει εκπαίδευση του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου·

«ιδιωτικό πανεπιστήμιο» σημαίνει πανεπιστήμιο του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

«ιδιωτική σχολή» σημαίνει τη σχολή η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013·

«ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή ίδρυμα» σημαίνει σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστήμιο ή παράρτημα πανεπιστημίου·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 35·

«κλάδος σπουδών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«μαθησιακά αποτελέσματα» σημαίνει τη διατύπωση όλων όσων ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να υλοποιεί μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας·

«μέθοδος της δικαιόχρησης» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ δύο ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, η οποία προνοεί ότι το ίδρυμα Α΄ παραχωρεί τίτλους σπουδών για λογαριασμό του ιδρύματος Β΄ και βάσει της οποίας το ίδρυμα Α΄ είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και τη διασφάλιση της ποιότητας του τίτλου σπουδών, καθ’ ήν στιγμή οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο ίδρυμα Β΄ και λαμβάνουν πτυχίο από το ίδρυμα Α΄, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

«μέθοδος της πιστοποίησης» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ δύο ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, η οποία προνοεί ότι το ίδρυμα Α΄ πιστοποιεί τον τίτλο σπουδών που παραχωρείται από το ίδρυμα Β΄ το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και τη διασφάλιση της ποιότητας του τίτλου σπουδών και βάσει της οποίας το ίδρυμα Α΄ δανείζει το όνομά του στο ίδρυμα Β΄ και παραχωρεί τον τίτλο σπουδών, καθ’ ήν στιγμή οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο από το ίδρυμα Α΄, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους ακόμη και αν το υπεύθυνο ίδρυμα για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και της διασφάλισης ποιότητας του τίτλου σπουδών είναι το ίδρυμα Β΄.

«μητρικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο είναι νόμιμα εγγεγραμμένο σε μια χώρα και το οποίο έχει ιδρύσει ένα τουλάχιστον παράρτημα·

«Μητρώο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 40 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011, για την περίπτωση εγγραφής ιδιωτικού πανεπιστημίου, και από τις διατάξεις του άρθρου 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 για την περίπτωση εγγραφής ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

«νέο πρόγραμμα σπουδών» ή «νέο πρόγραμμα» σημαίνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δημοσίου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου με αρχική άδεια λειτουργίας ή με άδεια λειτουργίας ή κλάδο σπουδών δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του από τα πιο πάνω ιδρύματα·

«ξένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή ξένο ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί σε χώρα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας·

«Ομότιμος Καθηγητής ή Ομότιμος» σημαίνει τον τιμητικό τίτλο που δύναται να απονεμηθεί σε καθηγητή πανεπιστημίου ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία στην ανώτερη ακαδημαϊκή βαθμίδα·

«πανεπιστήμιο» σημαίνει ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία λειτουργεί·

«Παράρτημα Διπλώματος» σημαίνει το συνοδευτικό επεξηγηματικό έγγραφο τίτλου σπουδών το οποίο χορηγείται, σύμφωνα με τις αποφάσεις για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης·

«παράρτημα πανεπιστημίου» σημαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί σε άλλη γεωγραφική περιοχή στην ίδια χώρα ή σε άλλη χώρα διαφορετική από την έδρα του πανεπιστημίου·

«Πιστοποίηση Ποιότητας» σημαίνει τη θεσμοθετημένη αναγνώριση ενός ιδρύματος ή τμήματος ή προγράμματος σπουδών με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα από το Φορέα και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα κριτήρια και δείκτες, εφεξής καλούμενη “Πίστοποίηση”·

«προγράμματα σπουδών» σημαίνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους κλάδους σπουδών, που προσφέρονται από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης μέσω κανονικής φοίτησης ή μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης·

«ρυθμιζόμενο επάγγελμα» σημαίνει το επάγγελμα του οποίου οι όροι άσκησης καθορίζονται από τις διατάξεις της οικείας για κάθε επάγγελμα νομοθεσίας·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ή “ΣΕΤΕ” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις το άρθρου 2 και ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013·

«Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης» ή “ΣΕΚΑΠ” σημαίνει το συμβούλιο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 και διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ιδίου Νόμου·

«Συμβούλιο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης» ή «Συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο που διορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 32·

«σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)» σημαίνει το σύστημα μάθησης το οποίο βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας των σπουδαστών, καθώς και σε μαθησιακά αποτελέσματα·

«σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET)» σημαίνει το σύστημα μάθησης το οποίο βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε μαθησιακά αποτελέσματα·

«σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και περιλαμβάνει δημόσια σχολή και ιδιωτική σχολή·

«Σχολή» σημαίνει σχολή δημόσιου πανεπιστημίου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου·

«τέλη αξιολόγησης» σημαίνει το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται και αντιστοιχεί στο σύνολο των εξόδων για τη διαδικασία εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ή Επαναξιολόγησης και Πιστοποίησης προγράμματος σπουδών ή τμήματος ή ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή τοπικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί στη Δημοκρατία·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα η οποία δεν συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού?

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού·

«Φορέας» σημαίνει το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος ιδρύεται και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Έκτου Μέρους.