Προοίμιο

Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, ο όγκος εργασίας τον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου καλείται να διεκπεραιώσει για την έγκαιρη αδειοδότηση και επαρκή εποπτεία των εποπτευομένων από αυτήν οργανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και αξιοπιστία της αγοράς η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδυτών και την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και για να επανακτήσει η Δημοκρατία τη θέση της ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου είναι τεράστιος, και

ΕΠΕΙΔΗ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει την υποχρέωση να διενεργεί τακτικούς ελέγχους, να διερευνά ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας και να εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται σε αυτήν από επενδυτές και άλλες εποπτικές αρχές της Δημοκρατίας και του εξωτερικού οι οποίες έχουν κατακόρυφα αυξηθεί, και

ΕΠΕΙΔΗ, η ίδια προτίθεται να αναλάβει και την εποπτεία διεθνών επενδυτικών σχεδίων, τα οποία εποπτεύονται επί του παρόντος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, και

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το τελευταίο έτος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει αναλάβει την αδειοδότηση και εποπτεία των επιχειρήσεων παροχής διοικητικών υπηρεσιών και την αδειοδότηση και εποπτεία των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, και

ΕΠΕΙΔΗ, ο όγκος εργασίας που απορρέει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων οι οποίες σήμερα ασκούνται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δυνάμει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας έχει μειωθεί, και

ΕΠΕΙΔΗ, επί σειράν ετών το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενισχύει με το προσωπικό του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στη βάση Μνημονίου Παροχής Υπηρεσιών, και

ΕΠΕΙΔΗ, έχει διαπιστωθεί από κοινού με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ότι το προσωπικό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με την εμπειρία και τις γνώσεις του μπορεί άμεσα να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου· και

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,

Για όλους αυτούς τους λόγους,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός έαν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, όπως ορίζεται στον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο·

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ο οποίος, αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατείχε μόνιμη θέση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου·

«εργοδοτούμενος με σύμβαση» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εργοδοτείτο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με το καθεστώς του εργοδοτουμένου με συμβόλαιο αορίστου χρόνου.

Μεταφορά υπαλλήλων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

3.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών ή οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, αριθμός υπαλλήλων και εργοδοτουμένων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με σύμβαση, ο οποίος καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από αίτημα της Επιτροπής αφού προηγουμένως ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, δύναται να μεταφερθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο (2).

(2) Κάθε υπάλληλος και εργοδοτούμενος με σύμβαση, ο οποίος εκδηλώνει ενδιαφέρον για μεταφορά του στην υπηρεσία της Επιτροπής και επιλέγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο και στους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2002 έως 2009, μεταφέρεται στην υπηρεσία της Επιτροπής και τοποθετείται σε κατάλληλη θέση στην Επιτροπή, νοουμένου ότι ικανοποιεί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα με βάση τα σχέδια υπηρεσίας της θέσης, όπως αυτά καθορίζονται στους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2002 έως 2009:

Νοείται ότι, οι εργοδοτούμενοι με σύμβαση δεν τοποθετούνται σε θέση, αλλά εργοδοτούνται με συμβόλαιο αορίστου χρόνου.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα υπαλλήλων και εργοδοτουμένων με σύμβαση

4.-(1) Κάθε υπάλληλος και εργοδοτούμενος με σύμβαση ο οποίος μεταφέρεται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί την υφιστάμενη μισθοδοσία του.

(2) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων οι οποίοι μεταφέρονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν εκάστοτε τους υπαλλήλους της Επιτροπής οι οποίοι διορίζονται σε μόνιμη θέση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2002 έως 2009.

(3) Η προηγούμενη υπηρεσία στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπαλλήλου ο οποίος μεταφέρεται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως συνέχιση της υπηρεσίας του στην Επιτροπή χωρίς διακοπή για σκοπούς άδειας ανάπαυσης μόνον:

Νοείται ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης που βρίσκεται σε πίστη υπαλλήλου κατά την ημερομηνία μεταφοράς του στην Επιτροπή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται στην υπηρεσία του στην Επιτροπή και η άδεια ανάπαυσής του αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού 25 των περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 2002 έως 2009.

(4) Οι όροι υπηρεσίας των εργοδοτουμένων με σύμβαση οι οποίοι μεταφέρονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που περιλαμβάνονται εκάστοτε στο συμβόλαιό τους, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης που βρίσκεται σε πίστη εργοδοτουμένου με σύμβαση κατά την ημερομηνία μεταφοράς του στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται στην υπηρεσία του στην Επιτροπή.

(5) Αναφορικά με τα ωφελήματα κατά την αφυπηρέτηση κάθε υπαλλήλου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται στην Επιτροπή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου και των Κανονισμών Ταμείου Προνοίας για τους Υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.