Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ασθένεια» σημαίνει οποιαδήποτε νόσο που προκαλείται στα φυτά από παθογόνο αίτιο, όπως μύκητες, βακτήρια, ιούς, ιοειδή, φυτοπλάσματα και φυτοπαρασιτικοί νηματώδεις·

«γεωργική περιφέρεια» σημαίνει γεωργική περιοχή που δύναται να καλύπτει μια ή περισσότερες κοινότητες, στην οποία καλλιεργούνται ένα ή περισσότερα είδη καλλιεργειών με κοινά προβλήματα από εχθρούς και ασθένειες η οποία και κηρύσσεται ως τέτοια από τον Υπουργό, με γνωστοποίηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23·

«Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής» σημαίνει τον νόμιμο ελεγκτή που έχει εξασφαλίσει επαγγελματική άδεια δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου·

«Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές» σημαίνει το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο που έχει εξασφαλίσει επαγγελματική άδεια δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου·

«επιτροπή του Συνδέσμου» σημαίνει τη συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 επιτροπή, που εκπροσωπεί το Σύνδεσμο και αναλαμβάνει τη λειτουργία και διαχείρισή του·

«εχθρός» σημαίνει μακροσκοπικό οργανισμό που είναι επιβλαβής προς τα φυτά, όπως έντομα, ακάρεα, τρωκτικά, μαλάκια και ζιζάνια·

«καλλιέργεια» σημαίνει οποιαδήποτε συμπαγή φυτεία αμπέλου, ελιάς και/ή σιτηρών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συμπαγή φυτεία που έχει καθοριστεί με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 και η οποία βρίσκεται εντός μιας γεωργικής περιφέρειας·

«κοινότητα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«μέσα φυτοπροστασίας» σημαίνει τη χρήση βιολογικών παραγόντων, ελκυστικών παγίδων και άλλων προϊόντων που δεν αποτελούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αλλά προορίζονται για την προστασία των φυτών από εχθρούς και ασθένειες·

«παραγωγός» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται εντός γεωργικής περιφέρειας και δύναται να ωφεληθεί από τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συνδέσμου·

«προστασία των φυτών» σημαίνει την εφαρμογή κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και/ή μέσων φυτοπροστασίας που αποσκοπούν στην πρόληψη και θεραπεία καλλιέργειας από προσβολή από εχθρό ή ασθένεια και στην καταστροφή ζιζανίων που βρίσκονται εντός της εν λόγω καλλιέργειας·

«Σύνδεσμος» σημαίνει οποιοδήποτε σύνδεσμο προστασίας φυτών, που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23·

«φυτοπροστατευτικά προϊόντα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος 1 του άρθρου 2, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία Συνδέσμων για τις καλλιέργειες της αμπέλου, της ελιάς και/ή των σιτηρών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια έχει καθοριστεί με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων-

(α) του περί των Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) του περί Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(δ) του περί Βιοκτόνων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. και

(ε) του περί Φυτοπροστατευτικών Πρόϊόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

και, σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με τις διατάξεις οποιουδήποτε από τους πιο πάνω Νόμους, υπερισχύουν οι διατάξεις των πιο πάνω Νόμων.

Κήρυξη γεωργικής περιοχής σε περιφέρεια

4. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 20, ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει μια γεωργική περιοχή σε γεωργική περιφέρεια.

Προϋποθέσεις ίδρυσης Συνδέσμου

5. Πριν τη σύγκληση Ιδρυτικής Συνέλευσης για ίδρυση Συνδέσμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Τουλάχιστον δεκαέξι (16) παραγωγοί της ίδιας καλλιέργειας πρέπει να αιτηθούν από τον Υπουργό την ίδρυση Συνδέσμου·

(β) η καλλιέργεια των αιτούμενων παραγωγών πρέπει να βρίσκεται εντός της γεωργικής περιφέρειας, η οποία έχει κηρυχθεί ως τέτοια από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

(γ) οι αιτούντες παραγωγοί ενδιαφέρονται για μια από τις πιο κάτω καλλιέργειες:

(i) Άμπελος.

(ii) ελιά

(iii) σιτηρά και/ή

(iv) οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια έχει καθοριστεί με απόφαση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25·

(δ) η ίδρυση του Συνδέσμου πρέπει να υποστηρίζεται από δεκαέξι (16) παραγωγούς, οι οποίοι δικαιούνται ψήφο και θα εγγράφονται ως μέλη του Συνδέσμου·

(ε) η συνολική έκταση της καλλιέργειας του υπό ίδρυση Συνδέσμου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των τρακοσίων (300) δεκαρίων· και

(στ) η απόφαση κατά την Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

Ίδρυση Συνδέσμου

6.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, μετά την αναφερόμενη στο άρθρο 5 αίτηση από δεκαέξι (16) τουλάχιστον παραγωγούς καλλιέργειας, οι οποίοι εμπίπτουν σε μια γεωργική περιφέρεια, να συγκαλέσει συγκέντρωση, καλούμενη «Ιδρυτική Συνέλευση» των παραγωγών της εν λόγω γεωργικής περιφέρειας για να ιδρύσουν Σύνδεσμο.

(2) Σε μια γεωργική περιφέρεια δύναται να ιδρύεται μόνο ένας Σύνδεσμος ανά καλλιέργεια.

(3) Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν τη σύγκληση της Ιδρυτικής Συνέλευσης, ο Διευθυντής μεριμνά όπως γνωστοποιηθεί ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της συγκέντρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (8), με ανακοίνωση που αναρτάται σε περίοπτα μέρη της γεωργικής περιφέρειας όπου πρόκειται να ιδρυθεί ο Σύνδεσμος, με την οποία καλούνται να παρευρεθούν οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας.

(4)(α) Η Ιδρυτική Συνέλευση πραγματοποιείται όταν επιτυγχάνεται απαρτία και ο Διευθυντής προεδρεύει της Ιδρυτικής Συνέλευσης.

(β) Απαρτία επιτυγχάνεται όταν στην Ιδρυτική Συνέλευση παρευρίσκονται τουλάχιστον δεκαέξι (16) παραγωγοί της γεωργικής περιφέρειας, η συνολική έκταση των καλλιεργειών των οποίων είναι ίση ή μεγαλύτερη των τρακοσίων (300) δεκαρίων.

(γ) Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, ο Διευθυντής δύναται να αναβάλει την Ιδρυτική Συνέλευση για μεταγενέστερο στάδιο. Σε τέτοια περίπτωση, η προθεσμία ανάρτησης της νέας ανακοίνωσης δύναται να μειωθεί στις τρεις ημέρες, πριν τη νέα αυτή ημερομηνία.

(5) Στην Ιδρυτική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

(6) Στην Ιδρυτική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση, που προβλέπεται στο εδάφιο (3).

(7)(α) Οι αποφάσεις κατά την Ιδρυτική Συνέλευση λαμβάνονται με απλή ψηφοφορία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου παραγωγών.

(β) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι παρευρισκόμενοι παραγωγοί:

Νοείται ότι εάν, σε οποιαδήποτε Ιδρυτική Συνέλευση Συνδέσμου εγερθεί ένσταση αναφορικά με το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να παρευρίσκεται και να έχει δικαίωμα ψήφου στη συγκέντρωση αυτή, τότε ο Διευθυντής δύναται να προβεί σε έρευνα και να αποφασίσει επί της ένστασης.

(8) Κατά την Ιδρυτική Συνέλευση, οι παρόντες και δικαιούμενοι ψήφου παραγωγοί αποφασίζουν -

(α) κατά πόσο θα ιδρυθεί Σύνδεσμος·

(β) τους σκοπούς ίδρυσης του Συνδέσμου, που πρέπει να συνάδουν με την προστασία της καλλιέργειας από εχθρούς και ασθένειες, στα πλαίσια της καλής γεωργικής πρακτικής· και

(γ) την καλλιέργεια για την οποία ιδρύεται ο Σύνδεσμος.

(9) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (7) και (8) δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

Δημοσίευση ίδρυσης Συνδέσμου

7. Μετά την απόφαση για ίδρυση Συνδέσμου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, ο Διευθυντής δημοσιοποιεί την ίδρυση του Συνδέσμου με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μητρώο μελών Συνδέσμου

8.-(1) Ο Σύνδεσμος τηρεί μητρώο, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των μελών του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ή ο αριθμός δέντρων που κατέχουν στη συγκεκριμένη γεωργική περιφέρεια και τυγχάνουν ή θα τύχουν αξιοποίησης από το Σύνδεσμο.

(2) Το καταρτιζόμενο μητρώο των μελών του Συνδέσμου καθώς και οι οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις του επικυρώνονται από την επιτροπή του Συνδέσμου. Το πρωτότυπο μητρώο τηρείται από την επιτροπή του Συνδέσμου και ένα (1) αντίγραφο τηρείται από το Διευθυντή.

(3) Το μητρώο αναθεωρείται από την επιτροπή του Συνδέσμου κάθε δύο (2) χρόνια ή όποτε απαιτείται, ώστε να αντικατοπτρίζει την τυχόν προσθήκη νέων μελών, την τυχόν διαγραφή μελών και την τυχόν αναθεώρηση στοιχείων των υφιστάμενων μελών και αντίγραφο αυτού δίνεται στο Διευθυντή.

(4) Για την κατάρτιση και αναθεώρηση του μητρώου, κάθε παραγωγός μέλος του Συνδέσμου προσκομίζει πιστοποιητικά που δικαιολογούν τη διαχείριση των εκτάσεων που δηλώνει.

(5) Οι παραγωγοί οι δικαιούμενοι ψήφου που παρευρίσκονται στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου και δηλώνουν γραπτώς πρόθεση να εγγραφούν ως μέλη γίνονται αυτόματα μέλη του Συνδέσμου.

(6) Παραγωγός ο οποίος καλλιεργεί, εντός της γεωργικής περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος, τη συγκεκριμένη καλλιέργεια έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθεί γραπτώς όπως εγγραφεί ως μέλος του Συνδέσμου. Η αίτησή του εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την επιτροπή του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, τότε ο παραγωγός αυτός προστίθεται στο μητρώο των μελών.

(7) Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου έχει δικαίωμα να επιλέξει να παραιτηθεί από μέλος του Συνδέσμου, αφού πρώτα ενημερώσει την επιτροπή του Συνδέσμου. Σε τέτοια περίπτωση, η επιτροπή του Συνδέσμου διαγράφει το μέλος από το μητρώο μελών του Συνδέσμου και αυτός παύει να τυγχάνει οποιουδήποτε οφέλους από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου:

Νοείται ότι, το μέλος πρέπει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του έναντι του Συνδέσμου πριν την παραίτησή του.

Υποχρεώσεις μελών

9.(1) Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου.

(2) Σε μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω αποφάσεις, δύναται να επιβληθεί από την επιτροπή του Συνδέσμου ποινή αποκλεισμού από το Σύνδεσμο, αφού προηγουμένως τους καλέσουν προς συμμόρφωση.

Επιτροπή του Συνδέσμου

10.-(1) Μετά τη λήψη απόφασης για ίδρυση Συνδέσμου, είτε κατά τη συγκληθείσα Ιδρυτική Συνέλευση είτε σε συνεδρίαση που συγκαλείται από το Διευθυντή σε μεταγενέστερο στάδιο, τα μέλη του Συνδέσμου προβαίνουν σε εκλογή πέντε (5) εξ’ αυτών ως αιρετών μέλών της επιτροπής του Συνδέσμου και δύο (2) ως επιλαχόντες. Η εκλογή των αιρετών μελών διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών.

(2) Ο Διευθυντής είναι ως εκ της θέσης του ο Πρόεδρος της επιτροπής του Συνδέσμου.

(3) Κάθε υποψήφιος για εκλογή ως αιρετό μέλος πρέπει να προταθεί από ένα μέλος του Συνδέσμου που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και να υποστηριχθεί από ένα άλλο μέλος του Συνδέσμου, που επίσης παρευρίσκεται στη συνεδρίαση.

(4) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους και εκλέγονται τα πέντε (5) μέλη που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων και εάν δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ των ισοψηφούντων, διεξάγεται κλήρωση στην παρουσία των ισοψηφούντων.

(5)(α) Σε περίπτωση που ένα εκλεγμένο αιρετό μέλος αρνηθεί να υπηρετήσει την επιτροπή του Συνδέσμου σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της θητείας του, τότε η επιτροπή του Συνδέσμου το αντικαθιστά με τον πρώτο επιλαχόντα που έχει εκλεγεί κατά τη ψηφοφορία εκλογής.

(β) Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί ή αδυνατεί να υπηρετήσει την επιτροπή του Συνδέσμου, τότε αυτός αντικαθίσταται από το δεύτερο επιλαχόντα.

(γ) Σε περίπτωση που αρνείται ή αδυνατεί και ο δεύτερος επιλαχών, τότε ο Υπουργός, αυτεπάγγελτα ή μετά από εισήγηση της επιτροπής του Συνδέσμου, αντικαθιστά αυτόν με ένα άλλο μέλος του Συνδέσμου.

(6) Εάν αιρετό μέλος της επιτροπής του Συνδέσμου παύσει να είναι παραγωγός ή εάν χωρίς αιτιολογία δεν παρευρίσκεται σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής, το μέλος αυτό παύει να είναι μέλος της επιτροπής του Συνδέσμου και αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Συνδέσμου, ακολουθώντας τη διαδικασία των διατάξεων του εδαφίου (5).

Συνεδριάσεις, απαρτία και πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής του Συνδέσμου

11.-(1) Οι συνεδριάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτής.

(2) Σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της επιτροπής του Συνδέσμου υφίσταται απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη της.

(3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου κατά τη συνεδρίαση, τότε επιλέγεται, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών της επιτροπής του Συνδέσμου, ένα μέλος που προεδρεύει της επιτροπής του Συνδέσμου για τους σκοπούς της συνεδρίασης.

(4) Οι αποφάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων, ανάλογα με την περίπτωση, έχει νικώσα ψήφο. Οι αποφάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

(5) Ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων, ανάλογα με την περίπτωση, μεριμνά να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά σε κάθε συνεδρίαση, όπου καταγράφονται τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα, ανάλογα με την περίπτωση.

Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου

12.-(1) Η επιτροπή του Συνδέσμου δύναται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, όποτε το θεωρεί σκόπιμο, για να ενημερώσει τα μέλη του Συνδέσμου για διάφορα θέματα που αφορούν το Σύνδεσμο ή για να αποφασίσουν για θέματα αναφορικά με τα οποία, κατά την κρίση της, όλα τα μέλη του Συνδέσμου θα πρέπει να συμμετάσχουν για τη λήψη απόφασης.

(2) Τα μέλη καλούνται να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση μέσω γραπτής πρόσκλησης που αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση του κάθε μέλους ή/και μέσω γραπτής ανακοίνωσης που αναρτάται σε περίοπτα μέρη της γεωργικής περιφέρειας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες ή/και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο για τρεις (3) μέρες. Η σχετική πρόσκληση / ανακοίνωση αναφέρει ρητά το σκοπό της Γενικής Συνέλευσης, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα που θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση.

(3) Για να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση απαιτείται να υπάρχει απαρτία, δηλαδή να παρευρίσκεται τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%) των μελών του Συνδέσμου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, οι παρόντες μετά από παρέλευση τριάντα (30) λεπτών αποτελούν απαρτία.

(4) Κάθε απόφαση που λαμβάνεται στη Γενική Συνέλευση, λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, όπου απαιτείται το πενήντα τοις εκατόν (50%) των παρευρισκομένων μελών συν μια ψήφος.

(5) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται διά ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση είναι δεσμευτικές για την επιτροπή του Συνδέσμου και για όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

Διορισμός προσωρινής επιτροπής του Συνδέσμου σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής ή λειτουργίας της υφιστάμενης επιτροπής του Συνδέσμου

13.-(1) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η εκλογή επιτροπής του Συνδέσμου ή η λειτουργία της υφιστάμενης επιτροπής του Συνδέσμου, ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει κατάλληλα πρόσωπα για να ασκούν τα καθήκοντα της επιτροπής του Συνδέσμου. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου ή δεόντως εξουσιοδοτημένοι, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23, λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Σε περίπτωση που η λειτουργία υφιστάμενης επιτροπής του Συνδέσμου δεν είναι εφικτή, της εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) προηγείται η παύση της υπολειτουργούσας υφιστάμενης επιτροπής από τον Υπουργό, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Στην περίπτωση του εδαφίου (2), η νέα επιτροπή του Συνδέσμου έχει θητεία λιγότερη ή ίση με τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας της παυθείσας επιτροπής.

(4) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η εκλογή νέας επιτροπής του Συνδέσμου, τότε η επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) έχει θητεία όχι μεγαλύτερη από τρία (3) χρόνια.

Εξουσίες και καθήκοντα της επιτροπής του Συνδέσμου

14.-(1) Η επιτροπή του Συνδέσμου έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου και γενικώς προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να λαμβάνονται μέτρα προστασίας και διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στις στοχευόμενες καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της γεωργικής περιφέρειας.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η επιτροπή του Συνδέσμου έχει αρμοδιότητα όπως -

(α) θέτει σε εφαρμογή το καταρτιζόμενο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση εχθρών και/ ή ασθενειών της στοχευόμενης καλλιέργειας,

(β) προμηθεύεται την απαιτούμενη ποσότητα κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέσων φυτοπροστασίας, προκηρύσσοντας δημόσιους διαγωνισμούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας,

(γ) οργανώνει και συγχρονίζει ομαδικές ενέργειες των μελών του Συνδέσμου για την εκτέλεση του εκάστοτε καταρτιζόμενου προγράμματος διαχείρισης εχθρών και/ή ασθενειών, όπως ομαδικοί ψεκασμοί από τα μέλη,

(δ) διαχειρίζεται τα έσοδα και έξοδα του Συνδέσμου και αιτείται δάνειο από τον Υπουργό για τη διεξαγωγή ομαδικής καταπολέμησης,

(ε) έρχεται σε συμφωνία με αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα ή άλλο οργανισμό ή εταιρεία για την ομαδική διαχείριση των εχθρών και/ή ασθενειών της καλλιέργειας,

(στ) επιλαμβάνεται οποιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με την προστασία της καλλιέργειας,

(ζ) τηρεί λεπτομερή και ακριβή βιβλία εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου,

(η) καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου και το πρόγραμμα εργασιών για κάθε έκαστο έτος και τα υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17,

(θ) αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδίκως,

(ι) εξετάζει, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών,

(ια) διαγράφει μέλη σε περίπτωση που πληρούνται μία η περισσότερες από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) Tο μέλος παύει να είναι παραγωγός ή δεν διαθέτει καλλιέργεια εντός της γεωργικής περιφέρειας,

(ii) το μέλος έχει πεθάνει,

(iii) το μέλος δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου,

(iv) το μέλος υποπίπτει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,

(ιβ) συγκαλεί Γενική Συνέλευση για να ενημερώσει τα μέλη του Συνδέσμου για διάφορα θέματα ή για να προτείνει τη συνένωση του Συνδέσμου με άλλο Σύνδεσμο ή να προτείνει τη διάλυση του Συνδέσμου,

(ιγ) συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την επίτευξη των στόχων και την ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου,

(ιδ) επιτηρεί και επιβεβαιώνει ότι όλα τα μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη φυτοπροστασία και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που μέλος δεν συμμορφώνεται με την πιο πάνω νομοθεσία, η επιτροπή του Συνδέσμου δύναται να το καλέσει σε συμμόρφωση ή/και να του στερήσει οποιαδήποτε οφέλη ή/και να το διαγράψει από το Σύνδεσμο, και

(ιε) καθορίζει, βάσει της έκτασης που αναγράφεται στο μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, τόσο τη συνολική ποσότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέσων φυτοπροστασίας που αντιστοιχεί στο Σύνδεσμο, όσο και την ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος ξεχωριστά.

Εσωτερικοί κανονισμοί

15.-(1) Η επιτροπή του Συνδέσμου, μετά από σύγκληση του Προέδρου της, εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς για την επίτευξη των στόχων και τη λειτουργία του Συνδέσμου.

(2) Οι εσωτερικοί κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν -

(α) την περίοδο της θητείας της επιτροπής του Συνδέσμου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη·

(β) συγκεκριμένους εχθρούς και ασθένειες της στοχευμένης καλλιέργειας για την οποία ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος·

(γ) πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «ο ταμίας») που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του Συνδέσμου, καθώς και άλλων υπαλλήλων που, κατά τη γνώμη της επιτροπής του Συνδέσμου, απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων του Συνδέσμου, όπως και τα καθήκοντα, το χρόνο μίσθωσης και την αμοιβή αυτών·

(δ) τα ελάχιστα και μέγιστα τέλη που καταβάλλουν τα μέλη, τα κριτήρια κατανομής των τελών και τα δικαιώματα των καταβαλλόντων τα τέλη, σε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και σκοπό, και τα τέλη εγγραφής ή/και ετήσιας συνδρομής·

(ε) τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής και είσπραξης των τελών·

(στ) τον τρόπο εγγραφής μελών και την αναθεώρηση του μητρώου που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8·

(ζ) τον τρόπο διάλυσης του Συνδέσμου ή συνένωσης με άλλο Σύνδεσμο·

(η) τη διαδικασία άσκησης των εξουσιών και των καθηκόντων της επιτροπής του Συνδέσμου.

(3) Οι εσωτερικοί κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής του Συνδέσμου.

(4) Οι εσωτερικοί κανονισμοί γνωστοποιούνται στα μέλη του Συνδέσμου με ανάρτησή τους σε περίοπτα μέρη εντός της γεωργικής περιφέρειας ή/και με τη δημοσίευσή τους στον ημερήσιο τύπο.

(5) Οι εσωτερικοί κανονισμοί δύνανται κατά καιρούς να τροποποιούνται από την εκάστοτε επιτροπή του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4).

Τέλη και δικαιώματα

16.-(1) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα που καθορίζονται από εσωτερικούς κανονισμούς δεν καταβληθούν από τα μέλη του Συνδέσμου μέχρι την καθοριζόμενη από τους εσωτερικούς κανονισμούς ημερομηνία, αυτά αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%) και το αρχικό ποσό τους με την αύξηση αυτή εισπράττονται από την επιτροπή του Συνδέσμου.

(2) Η επιτροπή του Συνδέσμου δύναται να πάρει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη των τελών ή δικαιωμάτων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο επιβλήθηκαν τέλη ή δικαιώματα και μπορεί να τα εισπράξει μαζί με την επιβάρυνση του ύψους του δέκα επί τοις εκατό (10%) και όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα.

Υποβολή καταρτιζόμενου προγράμματος και προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα

17.-(1) Η επιτροπή του Συνδέσμου υποβάλλει κάθε έτος στον Υπουργό για έγκριση τα μέτρα προστασίας φυτών που προτίθεται να εφαρμόσει κατά τη διάρκεια του έτους, συνοδευόμενα από δήλωση για τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα και, κατά προσέγγιση, την υπολογιζόμενη δαπάνη ανά δέντρο ή δεκάριο της καλλιεργούμενης έκτασης όπου θα εφαρμοστεί ομαδική διαχείριση των εχθρών και των ασθενειών για τη συγκεκριμένη καλλιεργητική ή χρονική περίοδο.

(2) Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί ή τροποποιήσεις επί του ετησίως καταρτιζόμενου προγράμματος προστασίας φυτών ή επί των προϋπολογιζόμενων ετήσιων εσόδων και εξόδων.

Έλεγχος λογαριασμών

18.-(1) Οι λογαριασμοί έκαστου Συνδέσμου ελέγχονται από Εγκεκριμένο Λογιστή και Εγγεγραμμένο Ελεγκτή ή Εγκεκριμένους Λογιστές και Εγγεγραμμένους Ελεγκτές, ετησίως, καθώς και οποτεδήποτε αποφασίσει τούτο ο Διευθυντής ή η επιτροπή του Συνδέσμου.

(2) Στις περιπτώσεις ελέγχου δυνάμει του εδαφίου (1) ο ταμίας της επιτροπής του Συνδέσμου παραδίδει όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Συνδέσμου και διευκολύνει το λογιστικό έλεγχο.

(3) Οι καταστάσεις των, δυνάμει του εδαφίου (1), ελεγμένων λογαριασμών γνωστοποιούνται στον Υπουργό.

(4) Όλα τα χρηματικά ποσά που διαχειρίζεται η επιτροπή του Συνδέσμου κατατίθενται σε τράπεζα.

Συνένωση Συνδέσμων

19.-(1) Για τη συνένωση δύο ή περισσοτέρων Συνδέσμων απαιτείται ξεχωριστή απόφαση των επιτροπών των Συνδέσμων τους. Αφού η κάθε επιτροπή των ενδιαφερόμενων Συνδέσμων αποφασίσει για τη συνένωσή τους, καλεί τα μέλη του Συνδέσμου της σε Γενική Συνέλευση για να πάρουν την τελική απόφαση, με απλή πλειοψηφία.

(2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και αποφασίζει για την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

(3) Σε περίπτωση που όλοι οι ενδιαφερόμενοι Σύνδεσμοι αποφασίσουν για τη συνένωση των Συνδέσμων τους, τότε η απόφασή τους γνωστοποιείται μέσω του Διευθυντή στον Υπουργό για έγκριση ή απόρριψη.

(4) Σε περίπτωση έγκρισης, ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κηρύσσει τις γεωργικές περιοχές των συνενωμένων Συνδέσμων σε μια γεωργική περιφέρεια και τη συνένωση των Συνδέσμων με τη νέα επωνυμία τους. Οι επηρεαζόμενες γεωργικές περιφέρειες παύουν να υφίστανται.

(5) Μετά την κήρυξη της νέας γεωργικής περιφέρειας και της συνένωσης των Συνδέσμων, ο Διευθυντής συγκαλεί νέα Γενική Συνέλευση των μελών του συνενωμένου Συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Όλα τα μέλη των Συνδέσμων που συνενώθηκαν θεωρούνται ως μέλη του συνενωμένου Συνδέσμου.

(6) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, στη Γενική Συνέλευση-

(α) αποφασίζονται οι σκοποί του συνενωμένου Συνδέσμου·

(β) αποφασίζεται η καλλιέργεια που αφορά το συνενωμένο Σύνδεσμο· και

(γ) διενεργείται η εκλογή των πέντε (5) αιρετών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11, που, μαζί με το Διευθυντή, θα αποτελούν τη νέα επιτροπή του συνενωμένου Συνδέσμου.

(7) Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, χρηματικά ποσά, λογαριασμοί και οικονομικές οφειλές είχαν οι Σύνδεσμοι πριν τη συνένωσή τους, μεταβιβάζονται και αποτελούν υποχρεώσεις του συνενωμένου Συνδέσμου.

Αναθεώρηση της γεωργικής περιφέρειας

20.-(1) Ο Υπουργός, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση ενός Συνδέσμου, δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναθεωρήσει τη γεωργική περιφέρεια ενός υφιστάμενου Συνδέσμου, περιλαμβάνοντας νέες περιοχές που γειτνιάζουν με την υφιστάμενη γεωργική περιφέρεια. Σε τέτοια περίπτωση η γεωργική περιφέρεια δύναται να μετονομαστεί.

(2) Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των νέων περιοχών δύνανται να ενταχθούν στον υφιστάμενο Σύνδεσμο.

Επωνυμία Συνδέσμων

21. Ο Σύνδεσμος, που ιδρύεται ή συνενώνεται ή του οποίου η γεωργική περιφέρεια διαφοροποιείται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, φέρει την επωνυμία «Σύνδεσμος Προστασίας Φυτών………………….» (αναγράφεται η καλλιέργεια και το όνομα της γεωργικής περιφέρειας του Συνδέσμου, όπως γνωστοποιείται από τον Υπουργό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας).

Διάλυση Συνδέσμων

22.-(1) Ο Υπουργός δύναται να διατάξει τη διάλυση ενός Συνδέσμου όταν, κατά τη κρίση του, διαπιστώσει ότι υπολειτουργεί, υποπέσει σε σοβαρό ποινικό αδίκημα, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή/και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η επιτροπή του Συνδέσμου δύναται να προτείνει στα μέλη του Συνδέσμου τη διάλυση αυτού, όταν κατά την άποψή της, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής του. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται Γενική Συνέλευση και η απόφαση λαμβάνεται από τα παρευρισκόμενα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

(3) Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, χρήματα και άλλοι πόροι που είναι στην κατοχή του Συνδέσμου πρέπει να καλύψουν οποιεσδήποτε οφειλές και υποχρεώσεις που έχει ο Σύνδεσμος που διαλύεται. Σε περίπτωση που, μετά την κάλυψη των πιο πάνω οφειλών και υποχρεώσεων παραμένει το πλεόνασμα αυτό, παραχωρείται στο Κοινοτικό Συμβούλιο της κοινότητας όπου βρίσκεται η γεωργική περιφέρεια του Συνδέσμου, εκτός εάν ο Υπουργός αιτιολογημένα αποφασίσει διαφορετικά.

(4) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί τη διάλυση Συνδέσμου.

Εξουσιοδοτήσεις

23.-(1) Οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητα του Υπουργού ή του Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορεί να διενεργηθεί από οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου, του Τμήματός του αντίστοιχα, που ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησης του Υπουργού ή του Διευθυντή.

(2) Οποιαδήποτε γραπτή δήλωση υπογραμμένη από τον Υπουργό ή το Διευθυντή που πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Κανονισμοί

24. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για επιπρόσθετες καλλιέργειες

25. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει επιπρόσθετες καλλιέργειες, πέραν αυτών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, για τις οποίες να επιτρέπεται η ίδρυση συνδέσμων προστασίας φυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα και ποινές

26. Πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής του Συνδέσμου να εκτελέσει οποιαδήποτε εξουσία ή υποχρέωσή του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κατάργηση

27. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία Φυτών Νόμοι του 1972 έως 2007 καταργούνται.

Μεταβατικές διατάξεις

28. Οι Σύνδεσμοι που ιδρύθηκαν και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 των καταργηθέντων περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία Φυτών Νόμων του 1972 έως 2007, συνεχίζουν να λειτουργούν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.