Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Γενικό Λογιστήριο» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων» ή «Συμβούλιο» σημαίνει τον Οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου·

«Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών·

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε θέση στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του Συμβουλίου

3. Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες, οι οποίες σήμερα ασκούνται από το Συμβούλιο, δυνάμει του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου, μεταβιβάζονται στο Τμήμα Γεωργίας.

Μεταφορά προσωπικού και θέσεων του Συμβουλίου

4.(1) Από τις σαράντα μία (41) θέσεις, εκ των οποίων οι σαράντα (40) που υπάρχουν στο Συμβούλιο με τους κατόχους τους μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, όπως αυτές φαίνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και IΙΙ, αντίστοιχα.

(2) Οι θέσεις και το προσωπικό που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων των Υπουργείων ή Τμημάτων ή Υπηρεσιών που μεταφέρονται, αλλά εντάσσονται σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, παραμένουν ως «μεμονωμένες» ή διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή.

(3) Οι θέσεις αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, σημειώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++) ή θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους, από κατόχους των κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής θέσεων, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

5. Κάθε υπάλληλος πριν τη μεταφορά του στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, και εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δύναται να δηλώσει, ανέκκλητα και εγγράφως προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο εν λόγω Υπουργείο ή Τμήμα ή Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και σε τέτοια περίπτωση, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του τερματίζονται με βάση τον περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

6.-(1) Κάθε υπάλληλος η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων.

(2)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς επίσης τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμούς που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα, περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και οι λοιποί όροι δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του και οι απολαβές και οι λοιποί όροι δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο Υπουργείο ή Τμήμα ή Υπηρεσία όπου μεταφέρθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, παρά μόνο σε περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται ότι τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη του υπαλλήλου, κατά την ημερομηνία μεταφοράς του δυνάμει του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται και η άδεια ανάπαυσής του θα υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας τους στο Συμβούλιο.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς επίσης και οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, κάθε υπαλλήλου η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε ήδη συνταξιούχου λειτουργού του Συμβουλίου.

Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγής

7. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Συμβουλίου και των υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και λειτουργίες σύμφωνα με το άρθρο 3, συνεχίζεται ή ασκείται, ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπιστεί.

Παύση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου δεν ασκεί πλέον καμία αρμοδιότητά του, εκτός στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την οριστική διάλυσή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 4)

Θέσεις που μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση

(α) Μία (1) θέση, Διευθυντή (Κλίμακα Α15 και Α16), μετονομάζεται σε Διευθυντή ΣΑΠ (Κλίμακα Α15 και Α16) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος». Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++).

(β) Μία (1) θέση Ανώτερου Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα Α13(ii)), μετονομάζεται σε Ανώτερο Λειτουργό Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ (Κλίμακα Α13(ii)) και μεταφέρεται, με τον κάτοχο της, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση» του κρατικού προϋπολογισμού. Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τους κάτοχους των θέσεων Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων Α΄ ΣΑΠ (Κλίμακα Α11(ii)) και Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11).

(γ) Μία (1) θέση Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων Α’(Κλίμακα Α11(ii)), μετονομάζεται σε Λειτουργό Αμπελοοινικών Προϊόντων Α’ ΣΑΠ (Κλίμακα Α11(ii)) και μεταφέρεται, με τον κάτοχο της, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση» του κρατικού προϋπολογισμού. Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τους κάτοχους των θέσεων Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11).

(δ) Εννέα (9) θέσεις Λειτουργών Αμπελοοινικών Προϊόντων (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), μετονομάζονται σε Λειτουργούς Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται, με τους κατόχους τους, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση» του κρατικού προϋπολογισμού. Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

(ε) Μία (1) θέση Πρώτου Επόπτη (Κλίμακα Α11(ii)),μετονομάζεται σε Πρώτο Επόπτη ΣΑΠ (Κλίμακα Α11(ii)) και μεταφέρεται σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση» του κρατικού προϋπολογισμού. Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τους κάτοχους των θέσεων Ανώτερου Επόπτη ΣΑΠ (Κλίμακα Α10(i)), Επόπτη Α΄ ΣΑΠ (Κλίμακα Α8 και Α9(i)) και Επόπτη ΣΑΠ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)).

(στ) Δύο (2) θέσεις Ανώτερων Εποπτών (Κλίμακα Α10(i)), μετονομάζονται σε Ανώτερους Επόπτες ΣΑΠ (Κλίμακα Α10(i)) και μεταφέρονται, με τους κατόχους τους, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση» του κρατικού προϋπολογισμού.  Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κάτοχους των θέσεων Επόπτη Α΄ΣΑΠ (Κλίμακα Α8 και Α9(i)) και Επόπτη ΣΑΠ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)).

(ζ) Έξι (6) θέσεις Εποπτών Α’ (Κλίμακα Α8, και Α9(i)),μετονομάζονται σε Επόπτες Α’ ΣΑΠ (Κλίμακα Α8, και Α9(i)) και μεταφέρονται, με τους κατόχους τους, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση» του κρατικού προϋπολογισμού.  Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κάτοχους των θέσεων Επόπτη ΣΑΠ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)).

(η) Δώδεκα (12) θέσεις Εποπτών (Κλίμακα Α2, Α5 καιΑ7(ii)),μετονομάζονται σε Επόπτες ΣΑΠ(Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)) και μεταφέρονται, με τους κατόχους τους, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση» του κρατικού προϋπολογισμού. Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Θέσεις που μεταφέρονται Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

(Άρθρο 4(1)(2)(3))

(α) Μία (1) θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακα Α10(i)),μετονομάζεται σε Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό ΣΑΠ (Κλίμακα Α10(i))και μεταφέρεται, με τον κάτοχο της, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» του κρατικού προϋπολογισμού. Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τους κάτοχους των θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού ΣΑΠ (Κλίμακα Α8 και Α9(i)) και Γραφέων ΣΑΠ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)).

(β) Μία (1) θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακα Α8, καιΑ9(i)), μετονομάζεται σε Γραμματειακό Λειτουργό ΣΑΠ (Κλίμακα Α8 και Α9(i)) και μεταφέρεται σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» του κρατικού προϋπολογισμού. Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τους κάτοχους των θέσεων Γραφέα ΣΑΠ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)).

(γ) Πέντε (5) θέσεις Γραφέων (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)), μετονομάζονται σε Γραφείς ΣΑΠ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii))και μεταφέρονται, με τους κατόχους τους, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» του κρατικού προϋπολογισμού. Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

(δ) Μία (1) υπάλληλος που υπηρετεί σε υπεράριθμη βάση στη θέση Γραφέα (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)), μεταφέρεται ως υπεράριθμη στη μετονομασθείσα θέση Γραφέα ΣΑΠ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)), σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Άρθρο 4)

Θέσεις που μεταφέρονται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

(α) Μία (1) θέση Λογιστή 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α11 καιΑ12(ii)), μετονομάζεται σε Λογιστή 1ης Τάξης ΣΑΠ (Κλίμακα Α11 και Α12(ii)) και μεταφέρεται, με τον κάτοχο της, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «19.02 - Γενικό Λογιστήριο». Η θέση αυτή σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).