Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμων του 1968 έως 2009·

«Γενικό Λογιστήριο» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«θέση προαγωγής» σημαίνει θέση η οποία καθορίζεται στο ισχύον από την μεταφορά της θέσης, σχέδιο υπηρεσίας∙

«Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 3 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2012∙

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε θέση στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Μεταφορά προσωπικού Αρχής στη δημόσια υπηρεσία

3. (1) Με την έναρξη της ισχύος του περί της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, οι υπάλληλοι της Αρχής μεταφέρονται στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Δεκαοκτώ (18) θέσεις, εκ των οποίων οι δεκαεπτά (17) με τους κατόχους τους, μεταφέρονται στη Διοίκηση του Υπουργείου, στο Γενικό Λογιστήριο και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, όπως σχετικά εμφαίνεται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα.

(3)(α) Οι θέσεις και το προσωπικό που παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων της Διοίκησης του Υπουργείου ή του Γενικού Λογιστηρίου ή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού που μεταφέρονται, αλλά σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, παραμένουν ως «μεμονωμένες» ή διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή.

(β) Όλες οι θέσεις οι οποίες μεταφέρονται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κατά τον τρόπο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Νόμου καθίστανται εναλλάξιμες και το προσωπικό δύναται να τοποθετείται σε άλλα υπουργεία ή τμήματα ή υπηρεσίες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

(4) Ανάλογα με την περίπτωση, οι θέσεις σημειώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++) ή πρόκειται να σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από κατόχους των κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής θέσεων, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙ, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

4.- (1) Κάθε υπάλληλος ο οποίος δηλώνει προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, ανέκκλητα και εγγράφως, εντός μιας βδομάδας από την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου, ότι επιθυμεί τη μεταφορά του στη Διοίκηση του Υπουργείου ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο μεταφέρεται στη Διοίκηση του Υπουργείου ή στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2) Η υπηρεσία υπαλλήλου που δεν προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), τερματίζεται με βάση τους περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμους του 1967 έως 2003, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, μεταφέρεται στη Διοίκηση του Υπουργείου ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, απολαμβάνει των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 μέχρι 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2)(α)Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων μεταφέρονται στη Διοίκηση του Υπουργείου ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων, βάσει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου, του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στη Διοίκηση του Υπουργείου ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα, περιλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου, η θέση του οποίου μεταφέρεται στη Διοίκηση του Υπουργείου ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού με την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και λοιποί όροι δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο ανάλογο Υπουργείο ή Τμήμα ή Υπηρεσία, στο οποίο τοποθετείται παρά μόνο σε περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία μεταφοράς του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται και η άδεια ανάπαυσής του θα υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1998 έως 2009, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας του στην Αρχή.

(4) Οι διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 μέχρι 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, οι διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς επίσης και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου, η θέση του οποίου μεταφέρεται στη Διοίκηση του Υπουργείου ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε ήδη συνταξιοδοτηθέντος λειτουργού της Αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παράρτημα Ι

Υπουργείο Eνέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Διοίκηση

(Άρθρο 3)

(α) Μία (1) θέση προηγουμένως καλούμενη Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλ. Α10(i)), μετονομάζεται σε Τεχνικό Επιθεωρητή Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλ. Α10(i)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «14.01 - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Διοίκηση». Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Παράρτημα ΙΙ

Γενικό Λογιστήριο

(Άρθρο 3)

(α)  Μία θέση προηγουμένως καλούμενη Λογιστικός Λειτουργός 1ης τάξης (Κλίμακα Α8-Α9+1)  , μετονομάζεται  σε  Λογιστικό Λειτουργό Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 1ης τάξης (Κλίμακα Α8 – Α9+1)  και μεταφέρεται σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «19.02 – Γενικό Λογιστήριο».  Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τον κάτοχο της θέσης Λογιστικού Λειτουργού Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλ. Α4 και Α7(ii)).

(β) Μία (1) θέση προηγουμένως καλούμενη Λογιστικός Λειτουργός (Κλίμακα Α4 και Α7(ii)) (θέση προαγωγής) μετονομάζεται  σε  Λογιστικό Λειτουργό Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακα Α4 και Α7(ii))  και μεταφέρεται με τον κάτοχο της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «19.02 – Γενικό Λογιστήριο».  Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Παράρτημα IΙΙ

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

(Άρθρο 3)

(α) Μία (1) θέση προηγουμένως καλούμενη Λειτουργός Εκθέσεων Α’ (Κλ. Α11(ιι)) μετονομάζεται σε Λειτουργός Εκθέσεων Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Α΄ (Κλ. Α11(ιι)) (θέση προαγωγής) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07.11 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Γενικό Διοικητικό Προσωπικό)». Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού Εκθέσεων Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλ. Α8, Α10 και Α11).

(β) Τέσσερις (4) θέσεις προηγουμένως καλούμενες Λειτουργοί Εκθέσεων (Κλίμακα Α8, Α10 καιΑ11),  μετονομάζονται σε Λειτουργούς Εκθέσεων Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11)   και μεταφέρονται  με τους κατόχους τους, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07.11 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Γενικό Διοικητικό Προσωπικό)».  Οι θέσεις σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

(γ)  Δύο (2) θέσεις  προηγουμένως καλούμενες Διοικητικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), μετονομάζονται σε Διοικητικούς Λειτουργούς Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται  με τους  κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07.11 – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Γενικό Διοικητικό Προσωπικό)».  Οι θέσεις  σημειώνονται  με διπλό σταυρό (++).

(δ) Μία (1) θέση προηγουμένως καλούμενη Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α8 και Α9 (ι)), μετονομάζεται σε Γραμματειακό Λειτουργό Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλ. Α8 και Α9 (ι)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.7.12 – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό)». Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή της με τους κατόχους της θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Aρχής Kρατικών Eκθέσεων (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ιι)).

(ε) Πέντε (5) θέσεις προηγουμένως καλούμενες Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii))  μετονομάζονται σε Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)) και μεταφέρονται  με τους κατόχους τους, σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07.12 – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό)».  Οι θέσεις σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

(στ) Μία (1) θέση προηγουμένως καλούμενη Αποθηκάριος/Γραφέας (Κλ. Α2 και Α5), μετονομάζεται σε Αποθηκάριο/Γραφέα Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλ. Α2 και Α5) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07.12 – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό)». Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).

(η) Μία (1) θέση προηγουμένως καλούμενη Βοηθός Γραφείου (Κλ. Α1, Α2 και Α5(ιι)), μετονομάζεται σε Βοηθό Γραφείου Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ιι)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07.13 – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Γενικό Βοηθητικό Προσωπικού)». Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).