Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμου του 2013, κατά την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής και θέσεων προαγωγής, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Νόμο αυτό·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της ανάγκης για συγκράτηση των δημόσιων δαπανών, ανάλογες ρυθμίσεις αναμένεται να περιληφθούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2015 για την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2015 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2015·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου παρέχουν δυνατότητα εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης θέσεων για όσες περιπτώσεις θέσεων κριθεί αυτό απαραίτητο με εισήγηση της αρμόδιας αρχής, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεωρείται αναγκαίο όπως η διαδικασία πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου στην περίπτωση που αυτές εξαιρεθούν από την αναστολή πλήρωσής τους, ρυθμιστεί προσωρινά·

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2.–(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«γραπτή εξέταση» σημαίνει τη γραπτή εξέταση που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

«θέση» σημαίνει θέση εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος και που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου αλλά δεν περιλαμβάνει τις θέσεις:

Δημόσιου Κατήγορου στη Νομική Υπηρεσία,

Χειριστή Πτητικών Μέσων στο Τμήμα Δασών,

Μηχανικού Πτητικών Μέσων στο Τμήμα Δασών,

Ακόλουθου στο Υπουργείο Εξωτερικών,

Συντηρητή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων,

Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο.

«Υπηρεσία Εξετάσεων» σημαίνει την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από το Νόμο.

Ειδικές διατάξεις για αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Νόμου και προσωρινή εισαγωγή άλλων για την πλήρωση θέσεων που θα εξαιρεθούν από την αναστολή πλήρωσής τους

3. – (1) Ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του Νόμου, οι διατάξεις των παραγράφων του παρόντος εδαφίου ισχύουν προσωρινά ως ακολούθως:

(α) Η γραπτή εξέταση που διεξάγεται κατά το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους από την Ειδική Επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος, με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 3 του Νόμου, δεν θα διεξαχθεί κατά το έτος 2014.

(β) Οι κατάλογοι θέσεων, οι οποίοι δυνάμει των άρθρων 2 και 2Α του Νόμου, κατατίθενται κάθε έτος στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση δεν θα κατατεθούν κατά το έτος 2014.

(γ) Σε περίπτωση δημοσίευσης οποιασδήποτε θέσης προς πλήρωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια του έτους 2015, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

(δ) Για την πλήρωση της δημοσιευθείσας, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θέσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση, η οποία μπορεί να διεξάγεται από κοινού με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων, οι οποίες έχουν επίσης δημοσιευθεί ή σε ξεχωριστή εξέταση, όπως σχετικά ήθελε αποφασίσει η Ειδική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον οικείο Προϊστάμενο του Τμήματος, στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

(ε) Τα εξεταζόμενα θέματα και η ύλη της γραπτής εξέτασης καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή, σε συνεννόηση με τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος, στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

(στ) Η Ειδική Επιτροπή αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων την ετοιμασία των δοκιμίων για κάθε εξέταση και την ευθύνη της διεξαγωγής της εξέτασης:

Νοείται ότι, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων υποβοηθείται από υπαλλήλους των Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών, όπου ανήκουν οι υπό πλήρωση θέσεις.

(ζ) Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων, με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για τη βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.

(η) Η Υπηρεσία Εξετάσεων μεριμνά για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, κατατάσσοντας τους υποψήφιους κατά σειρά επιτυχίας, σε ξεχωριστό για κάθε θέση κατάλογο και ακολούθως τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

(θ) Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας δημοσιεύει τους καταλόγους με τους επιτυχόντες για κάθε θέση υποψηφίους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατά σειρά επιτυχίας τους.

(ι) Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση ειδοποιούνται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας κατά πόσον έχουν ή όχι επιτύχει σε αυτήν και όσοι έχουν επιτύχει εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας για το κάθε θέμα και ο αριθμός ταυτότητας του υποψηφίου.

(2) Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας προβαίνει σε επιλογή και διορισμό των υποψηφίων, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογίαν, τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου όσον αφορά τα κριτήρια και τη βαρύτητα που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Νόμου.