Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος του 2013.

Μετονομασία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

2.-(1) Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Οπουδήποτε σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμούς γίνεται αναφορά στο «Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού» και στον «Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού» θα λογίζεται ότι είναι αναφορά στο «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού» και στον «Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού», αντίστοιχα.

Σημείωση
4 του Ν. 151(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 151(Ι)/2018

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 151(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ τη 2α Ιανουαρίου 2019.