Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και των έκτακτων δημοσιονομικών συνθηκών που επικρατούν συνεπεία αυτής, κρίνεται σκόπιμο όπως κάθε διαδικασία πλήρωσης οποιασδήποτε κενής θέσης στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα απαγορευθεί· και

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή για λόγους φυσικής δικαιοσύνης κρίνεται αναγκαίο όπως υπό μορφή παγοποίησης περιλάβει διαδικασίες, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει και συνεχίζονται· και

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης·

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιος τομέας» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία, κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία και αρχή για την οποία γίνεται πρόνοια στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνει την αστυνομία, την πυροσβεστική υπηρεσία, τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και τον κυπριακό στρατό:

Νοείται ότι, από τον ορισμό του όρου «δημόσιος τομέας» εξαιρείται κάθε προνοούμενη στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θέση ή οποιαδήποτε άλλη θέση προνοούμενη από ειδικό νόμο, η πλήρωση της οποίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργικού Συμβουλίου·

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμός δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που θεσμοθετείται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία·

«θέση» σημαίνει μόνιμη θέση πρώτου διορισμού στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων

3.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε θέσης πρώτου διορισμού, η οποία προβλέπεται σε οποιοδήποτε Νόμο ή σε οποιοδήποτε εγκριθέντα αρμοδίως ετήσιο προϋπολογισμό αναφορικά με αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα και η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενή ή πρόκειται να κενωθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε διαδικασία πλήρωσης τέτοιας θέσης έχει αρχίσει και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, αναστέλλεται, ανεξαρτήτως του εάν η διαδικασία έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Νόμου και ανεξαρτήτως του αν έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, από αρμόδια συμβούλια κρίσεων ή από άλλη αρμοδία αρχή προκειμένου περί θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα:

Νοείται περαιτέρω ότι, διαδικασία πλήρωσης θέσεων, η οποία έχει αρχίσει πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και στα πλαίσια της οποίας το διορίζον όργανο έχει προβεί σε γραπτή προσφορά της θέσης προς υποψήφιο πρόσωπο και για την οποία είτε εκκρεμεί η αποδοχή της θέσης είτε έχει γίνει ήδη αποδοχή αυτής, εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, έναρξη ή συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι άκυρη και οποιοδήποτε πρόσωπο αποδεδειγμένα ενεργεί ή συναινεί ή συμπράττει με οποιοδήποτε τρόπο στην έναρξη ή συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης τέτοιας θέσης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος που τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων

4.-(1) Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι δυνατή η έναρξη και/ή η συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού μόνο στην περίπτωση που η αρμόδια για κάθε θέση αρχή, υποβάλλει προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα για να της επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) διαδικασία.

(2) Το αίτημα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης πρώτου διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών μαζί με πλήρη δικαιολογητικά για την ανάγκη πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης, ο οποίος εφόσον το κρίνει σκόπιμο, παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. ακολούθως η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υποβάλλεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της:

Νοείται ότι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, μέσα σ’ ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης μίας ή περισσότερων κενών θέσεων πρώτου διορισμού, ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό Οικονομικών για την τελική της απόφαση σε σχέση με την πλήρωση ή μη της συγκεκριμένης θέσης ή θέσεων.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Δεν είναι δυνατή η έναρξη ή η συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), χωρίς προηγούμενη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στην περίπτωση διαδικασίας πλήρωσης θέσης η οποία είχε αρχίσει πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, μαζί με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατατίθενται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ενημερωτικά στοιχεία για το ακριβές στάδιο της διαδικασίας πλήρωσης της εν λόγω θέσης.

(5) Θέση, της οποίας η πλήρωση απαγορεύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 και δεν έχει δημοσιευτεί, δημοσιεύεται αμέσως μετά τον τερματισμό της απαγόρευσης ή την άρση της απαγόρευσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Πεδίο εφαρμογής

4Α. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου

5. [Διαγράφηκε]