Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος του 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«γραφείο κηδειών» σημαίνει τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο ασκούνται δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προσφορά ή παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών κηδείας∙

«δικαστήριο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«εγγεγραμμένος λειτουργός κηδειών» σημαίνει λειτουργό κηδειών που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«εγγεγραμμένος ταριχευτής» σημαίνει ταριχευτή που είναι εγγεγραμμένος στο Mητρώο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως τέτοιο από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου·

«καθορισμένο τέλος» σημαίνει τέλος που καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου∙

«κηδεία» σημαίνει την τελετoυργία θρησκευτικού ή άλλου χαρακτήρα που τελείται για νεκρό πριν από ή κατά την ταφή ή άλλη νόμιμη διάθεση της σορού του∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και την Ελβετία∙

«λειτουργός κηδειών» σημαίνει πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα σε σχέση με την περιποίηση νεκρού ή άλλη φροντίδα αυτού, με σκοπό την προετοιμασία και τη μεταφορά της σορού του εντός ή εκτός Δημοκρατίας για την ταφή ή άλλη νόμιμη διάθεσή τηςΜΕΡΟ∙

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Ταριχευτών ή το Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή το Μητρώο Γραφείων Κηδειών, ανάλογα με την περίπτωση, που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου∙

«νεκρός» σημαίνει πτώμα αποθανόντος προσώπου, για το οποίο έχει εκδοθεί ιατρικό πιστοποιητικό αναφορικά με την αιτία θανάτου, στον καθορισμένο σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία τύπο, από εγγεγραμμένο ιατρό∙

«Πειθαρχικό Συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου∙

«περιποίηση νεκρού» σημαίνει την περιποίηση που διενεργείται στο νεκρό και περιλαμβάνει ένδυση, αφαίρεση επιδέσμων, σωληναρίων και άλλων ιατρικών εμφυτευμάτων, πλύσιμο και εξωτερική αποστείρωση του νεκρού, ξύρισμα, επανατοποθέτηση οδοντοστοιχίας, κλείσιμο των ματιών και του στόματος, κτένισμα και άλλες παρόμοιες περιποιήσεις∙

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου∙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«ταρίχευση» σημαίνει την επεξεργασία του νεκρού με ειδικές χημικές ή άλλες ουσίες, με σκοπό τη συντήρηση και διατήρηση του νεκρού σώματος και την επιβράδυνση της διαδικασίας αποσύνθεσής του, αλλά δεν περιλαμβάνει την κοσμητική επέμβαση που προηγείται συνήθως της ταφής ή άλλης νόμιμης διάθεσης της σορού∙

«ταριχευτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα σε σχέση με απολύμανση, συντήρηση και διατήρηση νεκρού, η οποία συντελείται με τη μέθοδο της ταρίχευσης·

«υπηρεσίες κηδείας» σημαίνει υπηρεσίες σχετικές με κηδεία και περιλαμβάνει φροντίδα και περιποίηση νεκρού, περιλαμβανομένων των κοσμητικών ή άλλων παρόμοιων επεμβάσεων, τη φύλαξη της σορού σε ψυκτικούς θαλάμους, την έκθεση της σορού σε ειδικές αίθουσες για σκοπούς συλλυπητηρίων, το συντονισμό για την τελετή της κηδείας, τη μεταφορά, τον επαναπατρισμό ή την αποστολή εντός ή εκτός της Δημοκρατίας για σκοπούς ταφής ή άλλης νόμιμης διάθεσής του∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ίδρυση Συμβουλίου

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή λειτουργών κηδειών και ταριχευτών και για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείων κηδειών και το οποίο ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σ' αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α)Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο∙

(β) έναν κυβερνητικό ιατροδικαστή που υποδεικνύεται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ως Αναπληρωτή Πρόεδρο∙

(γ) τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή εκπρόσωπό του∙

(δ) έναν εγγεγραμμένο λειτουργό κηδειών, ο οποίος ασκεί τo επάγγελμα του λειτουργού κηδειών για πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια και υποδεικνύεται από το Σύλλογο∙και

(ε) έναν εγγεγραμμένο ταριχευτή, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του ταριχευτή για πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια και υποδεικνύεται από το Σύλλογο.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, για περίοδο τριών (3) ετών׃

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, σε οποιοδήποτε χρόνο, να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη για τους ίδιους λόγους που τερματίζονται οι υπηρεσίες επιτρόπων εμπιστευμάτων, σύμφωνα με τον περί Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Λόγω ασθένειας, το μέλος δεν είναι σε θέση να μετέχει στις συνεδρίες του Συμβουλίου·

(β) το μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) διαδοχικές συνεδρίες του Συμβουλίου∙

(γ) η συμπεριφορά του μέλους αντίκειται στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση μέλους του Συμβουλίου, το οποίο εκλέγεται δυνάμει της παραγράφου (β) ή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού, για διορισμό στη θέση αυτή, τον επιλαχόντα κατά την πιο πάνω εκλογή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, άλλον εγγεγραμμένο λειτουργό κηδειών ή εγγεγραμμένο ταριχευτή, που θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

(4) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε μέλους από τα αναφερόμενα στις παραγράφους (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον τηρείται η προβλεπόμενη από το εδάφιο (2) σύνθεση του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως μέλος για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(5) Μέλος του Συμβουλίου από τα αναφερόμενα στις παραγράφους (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) δύναται οποτεδήποτε να υποβάλει ιδιογράφως την παραίτησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η ισχύς της οποίας αρχίζει σε πέντε (5) εβδομάδες από την ημέρα της υποβολής της ή από την ημέρα που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε διορίσει νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, εφόσον αυτό ήθελε συμβεί πριν από την εκπνοή των πέντε (5) εβδομάδων.

(6) Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου-

(α) μετά από αίτηση δύο (2) μελών του Συμβουλίουˑ

(β) όποτε ο ίδιος κρίνει σκόπιμο.

(7) Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τρία μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (3), κενές θέσεις που δημιουργούνται για οποιοδήποτε λόγο, πληρούνται με διορισμό νέων μελών για την υπόλοιπη περίοδο θητείας αυτών׃

Νοείται ότι η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από την κένωση θέσης μέλους του, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων (4).

Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, τα δυνάμει των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου διοριζόμενα πρόσωπα επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή και τα οποία, κατά την κρίση του, πληρούν τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο׃

Νοείται ότι τα δυνάμει του παρόντος εδαφίου διοριζόμενα πρόσωπα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι το διορισμό των προσώπων που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

Διορισμός Εφόρου

5. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ένα δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Έφορο, για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που προβλέπει ο παρών Νόμος.

Τήρηση Μητρώου από τον Έφορο

6.-(1) Ο Έφορος μέχρι την 1η Αυγούστου 2016 από το διορισμό του, καταρτίζει και τηρεί τα πιο κάτω:

(α) Μητρώο Λειτουργών Κηδειών, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα προσόντα των εγγεγραμμένων λειτουργών κηδειών·

(β) Μητρώο Ταριχευτών, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα προσόντα των εγγεγραμμένων ταριχευτών·

(γ) Μητρώο Γραφείων Κηδειών, στο οποίο καταχωρίζονται τα γραφεία κηδειών στα οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο αριθμός άδειας του κάθε γραφείου κηδειών και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ιδιοκτητών και των διευθυντών τους׃

Νοείται ότι κανένα στοιχείο δεν καταχωρίζεται στα Μητρώα, εκτός αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί με τέτοιες αποδείξεις, τις οποίες αυτό ήθελε θεωρήσει αναγκαίες.

(2) Ο Έφορος διενεργεί στα Μητρώα όλες τις απαραίτητες αλλαγές που δυνατό να υπάρχουν αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σε αυτά και, τηρούμενων των οδηγιών και αποφάσεων του Συμβουλίου, αφαιρεί από τα Μητρώα το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από τα Μητρώα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Αντίγραφα των Μητρώων, όπως αυτά ενημερώθηκαν, δημοσιεύονται, φέροντας την υπογραφή του Εφόρου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατά το Φεβρουάριο κάθε χρόνου׃

Νοείται ότι το Συμβούλιο χορηγεί, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, σε οποιοδήποτε γραφείο κηδειών, λειτουργό κηδειών ή ταριχευτή, του οποίου το όνομα δεν φαίνεται στο οικείο δημοσιευμένο Μητρώο, πιστοποιητικό κατά τον τύπο που φαίνεται στα Παραρτήματα Β και Δ του παρόντος Νόμου, αντίστοιχα, ότι το εν λόγω γραφείο ή πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στα Μητρώα και το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απόδειξη του περιεχομένου του χωρίς ανάγκη περαιτέρω απόδειξης.

Εξουσίες του Εφόρου

7.-(1) Ο Έφορος ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο, για σκοπούς ελέγχου, δύναται-

(α) να εισέρχεται, αφού επιδείξει την ταυτότητά του, ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύκτας, σε οποιοδήποτε υποστατικό το οποίο λειτουργεί ή χρησιμοποιείται ως γραφείο κηδειών∙

(β) να προβαίνει σε έλεγχο, επιθεώρηση ή και έρευνα του υποστατικού, ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ιδίως-

(i) να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο όπως του παράσχει, για θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχό ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, τις διευκολύνσεις και τη βοήθεια που είναι αναγκαίες για την ενάσκηση από τον ίδιο οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου∙

(ii) να ζητά τη συνδρομή οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής, η οποία και υποχρεούται σε συνδρομή∙

(iii) να παραλαμβάνει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα τεκμήρια που σχετίζονται με τον έλεγχο ή την έρευνα που διενεργείται.

(2) Για τους σκοπούς του ελέγχου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Έφορος ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο δύναται να συνοδεύεται από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδιστεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε κρίνει αναγκαίο.

(3) Για κάθε επιθεώρηση υποστατικού, ο Έφορος ή ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις του, την οποία κοινοποιεί στο Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ
Απαγόρευση λειτουργίας γραφείων κηδειών χωρίς άδεια

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η εργασία του ταριχευτή και του λειτουργού κηδειών πραγματοποιείται αποκλειστικά στα πλαίσια λειτουργίας και εντός των γραφείων κηδειών που ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κανένα γραφείο κηδειών δεν μπορεί να λειτουργεί, εκτός αν είναι εφοδιασμένο με άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μόνο σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ' αυτή.

Aπαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείων κηδειών

9.-(1) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου κηδειών, το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιηθεί, σε σχέση με το γραφείο κηδειών για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

(α)Εγκαθίσταται και λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το σκοπό, και καλύπτεται από πολεοδομική ή/και άδεια οικοδομής με σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

(β) είναι ή τελεί υπό τη διεύθυνση ενός (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένου και αδειούχου λειτουργού κηδειών∙ και

(γ) πληρούνται, επιπρόσθετα των τυχόν απαιτήσεων της περί πολεοδομίας και χωροταξίας νομοθεσίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), καθώς και της περί υγειονομείου νομοθεσίας που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Α του παρόντος Νόμου.

(2) Η αίτηση για άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών γίνεται στον καθορισμένο τύπο που προβλέπεται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Β του παρόντος Νόμου· η αίτηση υποβάλλεται προς το Συμβούλιο μέσω του Εφόρου, μαζί με το καθορισμένο τέλος εξέτασής της, και σε αυτήν επισυνάπτεται και αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής ενός (1) τουλάχιστον νεκροφόρου οχήματος που προτίθεται να χρησιμοποιεί το γραφείο κηδειών.

(3) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών μπορεί να ανακληθεί για έναν (1) ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

(α)Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκτηση της άδειας με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους σύμφωνα με τους οποίους αυτή χορηγήθηκε∙

(β) σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής με την περιποίηση νεκρού, ταφή ή άλλη διάθεση του νεκρού νομοθεσίας∙

(γ) σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της άδειας λειτουργίας ή του διευθυντή του γραφείου κηδειών για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

(4) Τα γραφεία κηδειών διευθύνονται κατά πάντα χρόνο από έναν (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένο και αδειούχο λειτουργό κηδειών.

(5) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο ή οίκημα και αναρτάται σε εμφανές σημείο μέσα σ’ αυτό.

(6) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών εκδίδεται στον καθορισμένο τύπο του Μέρους Β του Παραρτήματος Β του παρόντος Νόμου και είναι προσωπική και αμεταβίβαστη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, ο διαχειριστής ή ο εκτελεστής της διαθήκης του αποθανόντος επιτρέπεται, αφού προηγουμένως ενημερώσει γραπτώς το Συμβούλιο περί της αλλαγής, να συνεχίσει τη λειτουργία του γραφείου κηδειών, νοουμένου ότι το γραφείο συνεχίζει να τελεί υπό τη διεύθυνση ενός (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένου και αδειούχου λειτουργού κηδειών.

Υποβολή αίτησης εγγραφής στα Μητρώα

10.-(1) Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή στο Μητρώο Ταριχευτών υποβάλλει, μέσω του Εφόρου, αίτηση προς το Συμβούλιο, στον τύπο του Παραρτήματος Γ του παρόντος Νόμου, μαζί με το εκεί αναφερόμενο τέλος εξέτασης, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την υποβολή του συνόλου των απαιτουμένων εγγράφων.

(3) Ο Έφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο οικείο Μητρώο κάθε αιτητή, ο οποίος ικανοποίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 11 ή στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ' αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο του Παραρτήματος Δ του παρόντος Νόμου.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών

11.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο∙

(β) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του∙

(γ) κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο αυτού:

Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών για συνεχόμενη περίοδο δώδεκα (12) μηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον τριάντα (30) κηδειών˙

(δ) είναι καλού χαρακτήρα και προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης∙

(ε) δεν έχει αποστερηθεί με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, λόγω ανάρμοστης ή ανήθικης επαγγελματικής συμπεριφοράς∙

(στ) έχει με επιτυχία παρακαθήσει σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο σε τόπο και σε τέτοια θέματα που καθορίζει εκάστοτε για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή σε εξετάσεις τις οποίες το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο:

Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα που είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης από το Συμβούλιο τριτοβάθμιας σχολής που παρέχει γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τις εργασίες των γραφείων κηδειών∙ και

(ζ) έχει με επιτυχία συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο σε τόπο και σε τέτοια θέματα που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο, ή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), το «λευκό ποινικό μητρώο» έχει την έννοια ότι το πρόσωπο, στο οποίο αυτό αναφέρεται, δεν έχει καταδικαστεί για φόνο εκ προμελέτης, βιασμό, εμπρησμό ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(3) Για τη συμμετοχή στις αναφερόμενες στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) εξετάσεις του Συμβουλίου, υποβάλλεται αίτηση στον τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος Νόμου, μαζί με το καθορισμένο τέλος συμμετοχής.

(4) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εγγραφή στο Μητρώο πολιτών άλλων κρατών μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Συμβουλίου, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τέτοια περίοδο, όπως ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για κάθε περίπτωση.

(6) Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μέχρι την 1η Ιουνίου 2016 εξαιρούνται των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), νοουμένου ότι ασκούσαν αδιάλειπτα το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών καλή τη πίστει και προσωπικώς κατά τους τελευταίους  δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον τριάντα (30) κηδειών.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ταριχευτών

12.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ταριχευτών, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή, κατά την υποβολή της αίτησής του, είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο∙

(β) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του∙

(γ) κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο αυτού:

Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του ταριχευτή για συνεχόμενη περίοδο δύο (2) ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον εξήντα (60) ταριχεύσεων˙

(δ) είναι καλού χαρακτήρα, προς απόδειξη του οποίου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης ∙

(ε) δεν έχει με οποιοδήποτε τρόπο αποστερηθεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, λόγω ανάρμοστης ή ανήθικης επαγγελματικής συμπεριφοράς∙

(στ) έχει με επιτυχία παρακαθήσει σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο σε τόπο και σε τέτοια θέματα που καθορίζει εκάστοτε για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή σε εξετάσεις τις οποίες το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο:

Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα που είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης από το Συμβούλιο τριτοβάθμιας σχολής που παρέχει γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τις εργασίες, διαδικασίες και μεθόδους ταρίχευσης∙ και

(ζ) έχει με επιτυχία συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο σε τόπο και σε τέτοια θέματα που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο, ή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), το «λευκό ποινικό μητρώο» έχει την έννοια ότι το πρόσωπο, στο οποίο αυτό αναφέρεται, δεν έχει καταδικαστεί για φόνο, βιασμό, εμπρησμό ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(3) Για τη συμμετοχή στις πιο πάνω αναφερόμενες εξετάσεις του Συμβουλίου, υποβάλλεται αίτηση στον τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα Ε, μαζί με το καθορισμένο τέλος συμμετοχής.

(4) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εγγραφή στο Μητρώο που αφορά πολίτες άλλων κρατών μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Συμβουλίου, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τέτοια περίοδο, όπως ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για κάθε περίπτωση.

(6) Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μέχρι την 1η Ιουνίου 2016 εξαιρούνται των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), νοουμένου ότι ασκούσαν αδιάλειπτα το επάγγελμα  του ταριχευτή καλή τη πίστει και προσωπικώς κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αποδεδειγμένα διεκπεραιώσει τουλάχιστον εξήντα (60) ταριχεύσεις.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος χωρίς εγγραφή

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, κανένα πρόσωπο, μετά από την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν μπορεί-

(α) να ασκεί εργασία λειτουργού κηδειών ή ταριχευτή ή να προβάλλει τον εαυτό του ως λειτουργό κηδειών ή ταριχευτή∙

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις λειτουργός κηδειών και/ή ταριχευτής και/ή παρόμοιες ή παρεμφερείς λέξεις∙

(γ) να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν με την ιδιότητά του ως λειτουργού κηδειών ή ταριχευτή·

(δ) να διατηρεί γραφείο κηδειών,

εκτός αν αυτό είναι δεόντως εγγεγραμμένο στο οικείο Μητρώο και δεν του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από το Μητρώο ή της αναστολής της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν ξεπερνά τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος

14.-(1) Κανένας εγγεγραμμένος λειτουργός κηδειών ή ταριχευτής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών ή ταριχευτή, αντίστοιχα, εκτός αν έχει εξασφαλίσει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος, κατόπιν αίτησης που γίνεται στον καθορισμένο τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος Νόμου και την καταβολή του καθορισμένου τέλους.

(2) Κανένας λειτουργός κηδειών ή ταριχευτής δεν μπορεί να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός αν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του στο Σύλλογο για το έτος που εκδίδεται η σχετική άδεια.

(3) Η ετήσια άδεια λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα (1) μήνα από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

(4) Κάθε εγγεγραμμένος λειτουργός κηδειών ή ταριχευτής που ασκεί το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών ή ταριχευτή χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης της εργασίας του λειτουργού κηδειών ή του ταριχευτή, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Απαγόρευση αφαίρεσης οργάνων, κακόγουστων ή προσβλητικών διαφημίσεων και άλλων αθέμιτων πρακτικών

15.-(1) Απαγορεύεται σε λειτουργούς κηδειών ή ταριχευτές-

(α) να αφαιρούν ή να επιτρέπουν την αφαίρεση οργάνων από το σώμα νεκρού, στα πλαίσια διεκπεραίωσης διαδικασιών περιποίησης νεκρού, διαδικασιών ταρίχευσης ή προσφοράς υπηρεσιών κηδείας˙

(β) να διαφημίζουν, κατά τρόπο κακόγουστο και προσβλητικό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ζωής ή του θανάτου, τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν˙

(γ) να επιδιώκουν την ανάθεση εργασίας με αθέμιτα μέσα, ιδίως με τη χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων σε κυβερνητικά ή ιδιωτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που θα ενεργούν είτε άμεσα είτε έμμεσα για λογαριασμό τους.

(2) Κάθε λειτουργός κηδειών ή ταριχευτής που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε πρόσωπο με αθέμιτα μέσα βοηθά οποιοδήποτε λειτουργό κηδειών ή ταριχευτή στην προσπάθεια ανάθεσης εργασίας, είναι ένοχο αδικήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις πιο πάνω ποινές.

(3) Ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), η παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από οποιοδήποτε εγγεγραμμένο λειτουργό κηδειών ή εγγεγραμμένο ταριχευτή συνιστά ταυτόχρονα και πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙV του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

16.-(1) Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο για άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε εγγεγραμμένους λειτουργούς κηδειών ή εγγεγραμμένους ταριχευτές.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Ένα νομικό λειτουργό που ορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας∙

(β) έναν ιδιώτη δικηγόρο που υποδεικνύεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο· και

(γ) τρεις (3) εγγεγραμμένους λειτουργούς κηδειών ή εγγεγραμμένους ταριχευτές που ασκούν το επάγγελμα πάνω από δέκα (10) συνεχή χρόνια και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο νομικός λειτουργός που αναφέρεται στο εδάφιο (2), σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο ιδιώτης δικηγόρος.

(4) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από την ημερομηνία ανάδειξης και του τελευταίου μέλους.

(5) Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και δύο (2) άλλα παρόντα μέλη του Συμβουλίου, αποτελούν απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία αυτού.

(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει τη νικώσα ψήφο.

Πειθαρχική δίωξη

17. Πειθαρχική δίωξη ασκείται εναντίον λειτουργού κηδειών ή ταριχευτή, αν αυτός-

(α) καταδικαστεί από αρμόδιο δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παρουσίασε, κατά την άσκηση του επαγγέλματος, διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του ταριχευτή ή λειτουργού κηδειών∙ή

(γ) παραβεί τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή σε κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική με την ταφή ή άλλη διάθεση των νεκρών νομοθεσία.

Πειθαρχική έρευνα

18.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου λειτουργού κηδειών ή εγγεγραμμένου ταριχευτή γίνεται στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.

(2) Αν καταγγελθεί στο διοικητικό συμβούλιο ή αν το διοικητικό συμβούλιο έχει βάσιμες πληροφορίες ότι εγγεγραμμένος λειτουργός κηδειών ή εγγεγραμμένος ταριχευτής δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ορίζει ερευνητική επιτροπή, για να διεξάγει έρευνα.

(3) Η ερευνητική επιτροπή αποτελείται από μέλος ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διεξάγει την έρευνα το γρηγορότερο δυνατόν˙ στα πλαίσια δε της διεξαγωγής της έρευνας, η ερευνητική επιτροπή έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να πάρει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Εγγεγραμμένος λειτουργός κηδειών ή εγγεγραμμένος ταριχευτής που έχει καταγγελθεί δικαιούται:

(α) Να γνωρίζει την υπόθεση εναντίον του∙

(β) να έχει την ευκαιρία να ακουστεί·

(γ) να λάβει αντίγραφα των σχετικών καταθέσεων και μαρτυριών.

(5)(α)Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, η ερευνητική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του καταγγελλόμενου.

(β) Σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική διαδικασία

19.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία από την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει λάβει την καταγγελία που αναφέρεται στο άρθρο 18 του παρόντος Νόμου, καλεί ενώπιόν του τον καταγγελλόμενο και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η ακρόαση πειθαρχικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να-

(α) απαιτεί την προσέλευση του προσώπου που έχει καταγγελθεί∙

(β) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους∙

(γ) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται στις δίκες που διεξάγονται συνοπτικά.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του.

Πειθαρχικές ποινές

20. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που κρίνει ένοχο το πρόσωπο που έχει καταγγελθεί, μπορεί να επιβάλει σ' αυτό μια από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη∙

(β) καταβολή χρηματικού ποσού με τη μορφή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000)∙

(γ) αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του λειτουργού κηδειών ή του ταριχευτή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια∙

(δ) διαγραφή του ονόματός του από το οικείο Μητρώο.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ
Ίδρυση Συλλόγου

21. Ιδρύεται Σύλλογος Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών, που αποτελείται από όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους λειτουργούς κηδειών και εγγεγραμμένους ταριχευτές που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία.

Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου

22.-(1) Ο Έφορος, μέχρι την 1η Αυγούστου 2016, και μετέπειτα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων λειτουργών κηδειών και των εγγεγραμμένων ταριχευτών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από αυτούς.

(2) Σχετικά με τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν σε αυτήν και να ψηφίσουν πρόσκληση, η οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης αυτής. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται όχι νωρίτερα από τις δεκατέσσερις (14) ημέρες και όχι αργότερα από τις οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και δύναται να γίνει είτε με το ταχυδρομείο είτε με το τηλεομοιότυπο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο∙ ταυτόχρονα η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πρωινές εφημερίδες:

Νοείται ότι, τυχαία παράλειψη της αποστολής πρόσκλησης σε λειτουργό κηδειών ή ταριχευτή ή μη λήψη της πρόσκλησης αυτής από λειτουργό κηδειών ή ταριχευτή, δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της συνέλευσης.

(3)(α) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή άνικανότητάς του, καθώς και στην περίπτωση της πρώτης συνέλευσης του Συλλόγου, μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση, προεδρεύει της συνέλευσης.

(β) Δέκα (10) λειτουργοί κηδειών ή ταριχευτές που παρίστανται στη συνέλευση συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δεν έχει σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε όσοι λειτουργοί κηδειών και ταριχευτές παρίστανται, συνιστούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων λειτουργών κηδειών ή και ταριχευτών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει νικώσα ψήφο.

(5) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή:

(α) Επτά (7) εγγεγραμμένων λειτουργών κηδειών ή ταριχευτών που θα αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου∙

(β) ενός (1) εγγεγραμμένου λειτουργού κηδειών, για να εκπροσωπεί το Σύλλογο στο Συμβούλιο∙

(γ) ενός (1) εγγεγραμμένου ταριχευτή για να εκπροσωπεί το Σύλλογο στο Συμβούλιο∙ και

(δ) τριών (3) εγγεγραμμένων λειτουργών κηδειών ή εγγεγραμμένων ταριχευτών για να μετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Θητεία και οργάνωση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

23.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του.

(3) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία.

(4) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει τη νικώσα ψήφο.

(5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου όποτε το κρίνει σκόπιμο, αλλά οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα (1) από αυτά, για να προεδρεύσει.

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανόνες τη λειτουργία του και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις.

Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης του Συλλόγου

24.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά κατόπιν γραπτής αίτησης του ενός τετάρτου των μελών του Συλλόγου και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερο των δέκα μελών.

(2) Αν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν προβεί στην προσήκουσα σύγκληση της συνέλευσης, πέντε (5) λειτουργοί κηδειών ή ταριχευτές από όσους υπέβαλαν την αίτηση δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που την υπέβαλαν.

(4) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Καταβολή ετήσιας συνδρομής

25.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στους εγγεγραμμένους λειτουργούς κηδειών ή εγγεγραμμένους ταριχευτές την καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσής του για πληρωμή της συνδρομή αυτής, ουδείς λειτουργός κηδειών ή ταριχευτής δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος άρθρου πληρωτέα συνδρομή.

Άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

26. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει αρμοδιότητα και εξουσία να-

(α) προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή∙

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή∙

(ε) δημιουργεί και τηρεί ταμείο για την είσπραξη των οφειλομένων συνδρομών των μελών του και για την καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διόρθωση Μητρώου

27. Κάθε καταχώριση στο Μητρώο, η οποία διαπιστώνεται από το Συμβούλιο ότι έγινε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται λανθασμένη, διορθώνεται:

Νοείται ότι πρέπει να σημειώνονται στο Μητρώο και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου οι λόγοι κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης.

Εξουσία καθορισμού τελών

28. Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με απόφασή του που εγκρίνεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τα καταβλητέα τέλη για τις δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενες αιτήσεις και εγγραφές, καθώς και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.

Εξουσία Υπουργού Υγείας για καθορισμό πρωτοκόλλου ταρίχευσης

29.-(1) Ο Υπουργός Υγείας δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει, κατόπιν συνεννόησης με το Συμβούλιο, το ακολουθητέο πρωτόκολλο, τη διαδικασία, τους τρόπους, τις μεθόδους και τις προϋποθέσεις ταρίχευσης, καθώς και τις επιτρεπόμενες προς χρήση χημικές ή άλλες ουσίες.

(2) Με το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διάταγμα, δύνανται να καθορίζονται περιπτώσεις και προϋποθέσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η ταρίχευση πτώματος, παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας.

Αδικήματα και ποινές

30. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) λειτουργεί γραφείο κηδειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις και πληροφορίες προκαλεί ή προσπαθεί να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών·

(β) με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο·

(γ)παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραμμένος λειτουργός κηδειών ή εγγεγραμμένος ταριχευτής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα χαρακτηριστικό ή προσθήκη με την οποία αυτό συνάγεται·

(δ) ασκεί ή παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργού κηδειών ή ταριχευτή εντός μη εγγεγραμμένου και αδειούχου γραφείου κηδειών∙

(ε) ασκεί ή χρησιμοποιεί την εργασία του λειτουργού κηδειών ή του ταριχευτή, παραβαίνοντας τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων· ή

(στ)ασκεί την εργασία ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του λειτουργού γραφείου κηδειών ή του ταριχευτή, ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματος,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έκδοση κανονισμών

31.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο, με βάση τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο μπορεί να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία και πρακτική του επαγγέλματος του του λειτουργού κηδειών ή του ταριχευτή∙

(β)προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου του λειτουργού κηδειών ή του ταριχευτή στη Δημοκρατία.

Μεταβατικές διατάξεις

32. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, παρέχεται μεταβατική περίοδος δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, στο τέλος της οποίας θα πρέπει όλα τα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενα και λειτουργούντα γραφεία κηδειών να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α.

Ειδική διάταξη αναφορικά με το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί γραφείο κηδειών

32Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, τα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενα και λειτουργούντα γραφεία κηδειών δύναται να λειτουργούν μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2016 σε δικό τους ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το σκοπό, έστω και αν αυτός δεν καλύπτεται από πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής με σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

33. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

[άρθρα 9(1)(γ) και 32]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΗΔΕΙΩΝ

 

Α. Χωροταξικές απαιτήσεις

Το Γραφείο Κηδειών θα πρέπει να απέχει 500 μ. από εγκαταστάσεις πρόνοιας και περίθαλψης ή τουλάχιστον 100 μ.,  εφόσον δεν είναι ορατό από αυτές.

Β. Δομικές απαιτήσεις

1. Το υποστατικό στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο Κηδειών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μόνιμα οικοδομικά υλικά.

2. Για τις  επιφάνειες των τοίχων πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοια υλικά, ώστε να μπορούν  να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα με τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών και μη τοξικών ουσιών.

3. Τα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν επαρκή αποστράγγιση της επιφάνειάς τους.

4. Οι γωνίες μεταξύ των πατωμάτων και των τοίχων πρέπει να είναι στρογγυλεμένες σε ύψος που να μην υπερβαίνει τα 7.62 εκατ. (3 ίντσες) από το πάτωμα.

5. Οι οροφές (ή η εσωτερική επιφάνεια της στέγης) και ό,τι είναι στερεωμένο σ’ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η πτώση σωματιδίων.

6. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία μπορούν να ανοίγουν προς την ύπαιθρο πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν.

7. Οι θύρες πρέπει να είναι λείες και μη απορροφητικές, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και απολυμαίνονται  εύκολα. Οι εξωτερικές θύρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αυτόματης επαναφοράς.

8. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή μηχανικού αερισμού. Πρέπει να αποφεύγεται η μηχανική ροή αέρα από μολυσμένους σε καθαρούς χώρους. Τα συστήματα εξαερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο που να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε φίλτρα και άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται καθαρισμό ή αντικατάσταση.

9. Οι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό ή/και τεχνητό φωτισμό.

10. Κάθε νεροχύτης ή άλλη παρόμοια εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού ή νερού ελεγχόμενης θερμοκρασίας και να μπορεί να καθαρίζεται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνεται.

11. Στο χώρο της προετοιμασίας/περιποίησης του νεκρού, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων (ποδοκίνητοι ή με φωτοκύτταρο), εγκατεστημένων σε κατάλληλα σημεία και προοριζόμενων ειδικά για το πλύσιμο των χεριών. Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επαρκή παροχή ζεστού και κρύου νερού ή νερού ελεγχόμενης θερμοκρασίας με κατάλληλα μέσα καθαρισμού και στεγνώσεως των χεριών. Όταν είναι αναγκαίο, οι χώροι για το πλύσιμο του νεκρού πρέπει να είναι ξεχωριστοί από τις εγκαταστάσεις πλυσίματος των χεριών.

12. Ο χώρος λουσίματος νεκρού πρέπει να αποτελείται από δωμάτιο ικανοποιητικών διαστάσεων που να επιτρέπει άνετα τη διακίνηση του φορείου με το νεκρό.

13.  Όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το νεκρό πρέπει να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών, που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα.

14. Στο χώρο λουσίματος του νεκρού θα πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού και κρύου νερού ή νερού ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

15. Τα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν επαρκή αποστράγγιση της επιφάνειας και το όλο αποχετευτικό σύστημα του χώρου πλυσίματος του νεκρού πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο μόλυνσης. Όταν οι αποχετευτικοί αγωγοί είναι, εν όλω ή εν μέρει, ανοικτοί, πρέπει να είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα δεν ρέουν από μολυσμένο χώρο προς ή σε έναν καθαρό χώρο.

16. Όλα τα ακάθαρτα νερά και λύματα πρέπει να διοχετεύονται διά επαρκών αποχετευτικών αγωγών σε κατάλληλο σηπτικό βόθρο και απορροφητικό λάκκο.

Γ. Χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και προσωπικό

Το γραφείο κηδειών πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1. Ένα (1) γραφείο διοίκησης.

2. Ένα (1) δωμάτιο επιλογής/δωμάτιο επίδειξης (φερέτρων).

3. Ένα (1) οικογενειακό δωμάτιο.

4. Επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια, ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες, για τους πελάτες, καθώς και αποχωρητήρια και ντους για το προσωπικό, συνδεδεμένα με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

5. Χώρο λουσίματος νεκρού (σε περίπτωση που δεν υπάρχει νεκροτομείο).

6. Ένα (1) δωμάτιο ταρίχευσης και προετοιμασίας νεκρού.

7. Ένα (1) δωμάτιο φύλαξης νεκρού σώματος με κατάλληλους θαλάμους.

8. Ικανοποιητικούς αποθηκευτικούς χώρους για τη φύλαξη όλου του απαραίτητου εξοπλισμού.

9. Ένα (1) νεκροφόρο όχημα, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως τέτοιο στον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων και διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και με αρμόζουσα εμφάνιση.

10. Ικανοποιητικό αριθμό έμπειρου προσωπικού, ανάλογα με τη δυναμικότητα και τις εργασίες του γραφείου κηδειών, το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται στον Έφορο, κατά την υποβολή της αίτησης άδειας λειτουργίας, όπως θα πρέπει να δηλώνεται και οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

[άρθρα 6(3), 9(2) και 9(6)]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΚΑΤΟΧΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Στην περίπτωση που το υποστατικό δεν είναι ιδιόκτητο, παρατίθενται πιο κάτω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη:

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εταιρεία /Συνεταιρισμός (διαγράφεται ανάλογα) Άλλο:

 

Το υποστατικό είναι ιδιόκτητο: Ναι / όχι

 

Αν όχι, να παρατεθούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη πιο κάτω:

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 

 

Αρ. Μητρώου Εγγραφής (επισυνάπτεται)

 

Αρ. Φ.Π.Α.

 

Διεύθυνση :

 

Τηλ.:

 

Φαξ:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Διευθυντής Εταιρείας/Συνεταιρισμού

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας Διευθυντή:

 

Σφραγίδα Εταιρείας/ Συνεταιρισμού

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(6 )

1.Τίτλος ιδιοκτησίας

 

2. Κατόψεις υποστατικού

 

3. Άδεια οικοδομής

 

4. Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης της Οικοδομής

5. Πιστοποιητικό Εγγραφής προτεινόμενου Διευθυντή

στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών

6. Τέλος εξέτασης της Αίτησης ύψους €

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αίτηση συνοδεύεται με το καθορισμένο τέλος, ύψους €

..............................

Υπογραφή

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Γραφείο Κηδειών με την επωνυμία …………………......................................, στη διεύθυνση ………………………………………………………………………….., με Διευθυντή τον ……………………………………… αρ. Δελτίου Ταυτότητας ………………………, από …………………….., και ιδιοκτήτη  τον …………………………………… αρ. Δελτίου Ταυτότητας …………..…, από …………..…….…………., έχει ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών ότι δικαιούται να εγγραφεί και λειτουργεί ως Γραφείο Κηδειών, με/χωρίς ταριχευτήριο (διαγράφεται ανάλογα) και με/χωρίς νεκροτομείο (διαγράφεται ανάλογα), στη Δημοκρατία και ότι το αναφερόμενο Γραφείο Κηδειών ............................................................... καταχωρίστηκε δεόντως στο Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί  Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και ότι το αναφερόμενο Γραφείο Κηδειών ............................................................ δικαιούται να λειτουργεί ως τέτοιο εντός της Δημοκρατίας, με/χωρίς ταριχευτήριο (διαγράφεται ανάλογα) και με/χωρίς νεκροτομείο (διαγράφεται ανάλογα).

...........................

Υπογραφή

Ο Έφορος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

[άρθρο 10(1)]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ

(διαγράψατε ό,τι δεν εφαρμόζεται)

Προσωπικά Στοιχεία

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα (επισυνάπτονται πιστοποιημένα αντίγραφα)׃

Επαγγελματική Απασχόληση:

Η αίτηση συνοδεύεται με το καθορισμένο τέλος, ύψους €

.....................

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

[άρθρα 6(3) και 10(3)]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο/η ……………………...., αρ. Δελτίου Ταυτότητας …………, από …………………….., έχει ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών ότι δικαιούται να εγγραφεί  ως Λειτουργός Κηδειών/Ταριχευτής (διαγράφεται ανάλογα) στη Δημοκρατία και ότι το όνομα του πιο κάτω αναφερόμενου ......................................……… καταχωρίστηκε δεόντως στο Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί  Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και ότι ο αναφερόμενος ………………………………............... δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα του Λειτουργού Κηδειών/ Ταριχευτή (διαγράφεται ανάλογα) εντός της Δημοκρατίας.

.....................

Υπογραφή

Ο Έφορος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

[άρθρα 11(3) και 12(3)]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ / ΤΑΡΙΧΕΥΤΗ (διαγράφεται ανάλογα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Η αίτηση συνοδεύεται με το καθορισμένο τέλος, ύψους €

 

.........................

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

 

[άρθρο 14(1)]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ / ΤΑΡΙΧΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ …………….

(διαγράψατε ό,τι δεν εφαρμόζεται)

Προσωπικά Στοιχεία

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Επισυνάπτεται Πιστοποιητικό Εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο, καθώς και βεβαίωση καταβολής της συνδρομής στο Σύλλογο για το τρέχον έτος.

Η αίτηση συνοδεύεται με το καθορισμένο τέλος, ύψους €

.........................

Υπογραφή

Σημείωση
6 του Ν.11(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 11(Ι)/2016

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 11(Ι)/2016] λογίζεται ότι άρχισε την 30ή Ιουνίου 2015.