Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να προβαίνει σε διορισμό Διαπραγματευτή με πλήρη απασχόληση για τις συνομιλίες για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. και

ΕΠΕΙΔΗ ο εν λόγω Διαπραγματευτής θα ενεργεί ως εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, στα πλαίσια του ΟΗΕ για το Κυπριακό, χωρίς να ασκεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό Νόμος του 2013.

Ερμηνεία

2.Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Διαπραγματευτής» σημαίνει τον Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό, που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία ή αρχή ή γραφείο ανεξάρτητου αξιωματούχου, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμού δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των σχολικών εφορειών ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που ιδρύεται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία.

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και την υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια σε νόμο ή Κανονισμούς.

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Διορισμός του Διαπραγματευτή

3.-(1) Ο Πρόεδρος με πράξη του δύναται να διορίζει Διαπραγματευτή, με εντολή τη διεκπεραίωση του έργου που του ανατίθεται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

(2) Καθ' όλη τη διάρκεια του δ;ορισμού του, ο Διαπραγματευτής λαμβάνει οδηγίες και καθοδήγηση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του μόνο από τον Πρόεδρο.

(3) Ο Πρόεδρος δύναται να διορίζει ως Διαπραγματευτή πρόσωπο που κατέχει θέση σε κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δημόσιος υπάλληλος διορίζεται ως Διαπραγματευτής, τότε αυτός καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη θέση Διαπραγματευτή απολαύει των ωφελημάτων που ήθελε με απόφασή του καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβανομένου του δικαιώματος συνυπολογισμού των απολαβών του ως Διαπραγματευτή στις συντάξιμες απολαβές του ως δημοσίου υπαλλήλου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση αφυπηρέτησης δημοσίου υπαλλήλου από τη θέση Διαπραγματευτή, τα ωφελήματα αφυπηρέτησής του υπολογίζονται στις ετήσιες απολαβές που αυτός λαμβάνει κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του ως Διαπραγματευτή.

(4) Ο διορισμός του Διαπραγματευτή τερματίζεται με πράξη του Προέδρου.

Αρμοδιότητες του Διαπραγματευτή

4. Οι αρμοδιότητες του Διαπραγματευτή περιορίζονται στη βάση των καθηκόντων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο.

Ευθύνη του Διαπραγματευτή

5. Κατά τη διάρκεια του διορισμού του, ο Διαπραγματευτής -

(α) υπόκειται και είναι υπόλογος στον Πρόεδρο. και

(β) έχει την ευθύνη για τη συνεχή πληροφόρηση του Προέδρου επί όλων των θεμάτων, τα οποία εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων του Διαπραγματευτή.

Μεταβατική διάταξη

6. Σε περίπτωση διορισμού Διαπραγματευτή εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο διορισμός αυτός θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7. Ο παρών Νόμος θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.