Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέλαβε την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της αρμοδιότητας αυτής· και

ΕΠΕΙΔΗ απαιτείται προσωπικό με πείρα σε εργασίες σχετικά με την εποπτεία συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων για την άσκηση των εργασιών που σχετίζονται με την αρμοδιότητα αυτή και άλλες συναφείς εργασίες· και

ΕΠΕΙΔΗ οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, πριν από την ανάληψη της εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ασκούσαν καθήκοντα σχετικά με την εποπτεία συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νόμος του 2013.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου˙

«ΥΣΕ» σημαίνει την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών που προβλέπεται στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο της ΥΣΕ, ο οποίος πριν από την ανάληψη της εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ασκούσε καθήκοντα σχετικά με την εποπτεία συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μεταφορά υπαλλήλων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

3.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και, τηρουμένων των άρθρων 4 και 5, αριθμός υπάλληλων της ΥΣΕ δύναται να μεταφερθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως ακολούθως:

Κάθε υπάλληλος που θα δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά στην υπηρεσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και θα επιλεγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και στις περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγίες του 2004 μέχρι Τροποποιητική (Αρ. 2) του 2012, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, μεταφέρεται στην υπηρεσία της Κεντρικής Τράπεζας και τοποθετείται σε κατάλληλη θέση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εφόσον ικανοποιεί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα με βάση τα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση ως καθορίζονται στις περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγιών του 2004 μέχρι Τροποποιητική (Αρ.2) του 2012, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα υπαλλήλων

4. (1) Κάθε υπάλληλος, ο οποίος μεταφέρεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου διατηρεί την υφιστάμενη μισθοδοσία του.

(2) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, οι οποίοι μεταφέρονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι εκάστοτε όροι που διέπουν τους υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που διορίζονται σε μόνιμη θέση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τις περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγίες του 2004 μέχρι Τροποποιητική (Αρ.2) του 2012, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(3) Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κανονισμοί και οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου -Σύνταξη και Εφάπαξ Ποσό, Οδηγίες του 2003, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου που μεταφέρεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.