Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας»,

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τήρηση Υποχρεώσεων του Κράτους της Σημαίας) Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αναγνωρισμένος οργανισμός» σημαίνει τον οργανισμό που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων»∙

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 4∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διεθνείς Συμβάσεις» σημαίνει την ενημερωμένη έκδοση -

(α) των Διεθνών Συμβάσεων και των Πρωτοκόλλων σε αυτές, και

(β) των σχετικών με αυτές Κωδίκων, Προτύπων, Αποφάσεων, Συστάσεων ή Οδηγιών,

που εκάστοτε καθορίζονται σε διάταγμα του Υπουργού το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας·

«ΔΝΟ» σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·

«έλεγχος του ΔΝΟ» σημαίνει τον έλεγχο που διεξάγεται κατά τις διατάξεις της Απόφασης Α. 974 (24) που υιοθέτησε η Συνέλευση του ΔΝΟ την 1η Δεκεμβρίου 2005 με τίτλο «Πλαίσιο και διαδικασίες του εθελοντικού προγράμματος ελέγχων των κρατών μελών του (ΙΜΟ)»·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«πιστοποιητικό» σημαίνει πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία ή από αναγνωρισμένο οργανισμό εκ μέρους της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων και της ισχύουσας στη Δημοκρατία συναφούς νομοθεσίας·

«πλοίο» σημαίνει πλοίο ή σκάφος, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων και για το οποίο απαιτείται πιστοποιητικό·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009∙

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου, αλλά δεν περιλαμβάνει πλοίο εγγεγραμμένο παράλληλα σε αλλοδαπό νηολόγιο δυνάμει των άρθρων 23 Ν μέχρι 23 Ρ των ιδίων Νόμων·

«Μνημόνιο Συνεννόησης» σημαίνει το Μνημόνιο Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος του Λιμένα, το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι την 26η Ιανουαρίου 1982, ως έχει στην ενημερωμένη του έκδοση·

«Νηολόγος Κυπριακών Πλοίων» σημαίνει το Νηολόγο Κυπριακών Πλοίων όπως αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2005·

«Οδηγία 2009/21/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας»·

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως τον διαχειριστή ή τον ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο·

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κυπριακά πλοία ή τέως κυπριακά πλοία.

(2) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει την εφαρμογή -

(α) της κοινοτικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, όπως παρατίθεται στο Άρθρο 2, παράγραφο 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, και

(β) του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Ναυτικών) Νόμου.

Υπεξουσιοδότηση από Αρμόδια Αρχή

4.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιοδήποτε από τους ακόλουθους την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας περί έκδοσης διαταγμάτων, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα στην Αρμόδια Αρχή:

(α) το Διευθυντή∙

(β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά την διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερο του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Προϋποθέσεις για τη λειτουργία πλοίου στο οποίο χορηγείται το δικαίωμα να φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας

5.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, προτού επιτρέψει τη λειτουργία πλοίου στο οποίο έχει χορηγήσει το δικαίωμα να φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, λαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μέτρα που κρίνει ως αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται ότι το εν λόγω πλοίο συμμορφώνεται με τις Διεθνείς Συμβάσεις:

(α) επαλήθευση των καταγεγραμμένων στοιχείων για την ασφάλεια του πλοίου και την αποτροπή της ρύπανσης από αυτό με κάθε εύλογο μέσο∙ και

(β) επικοινωνία, όπου χρειάζεται, με τις αρχές του προηγούμενου κράτους σημαίας του πλοίου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον εξακολουθούν να εκκρεμούν τυχόν ελλείψεις ή ζητήματα ασφαλείας ή αποτροπής της ρύπανσης που εκείνο είχε επισημάνει.

(2) Η Αρμόδια Αρχή παρέχει αμέσως λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εκκρεμούσες ελλείψεις και κάθε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με θέματα ασφάλειας πλοίου που διετέλεσε προηγουμένως κυπριακό πλοίο, όποτε της ζητηθεί από οποιοδήποτε άλλο κράτος σημαίας.

Απαγόρευση απόπλου κυπριακού πλοίου από κράτος του λιμένα

6. Όταν η Αρμόδια Αρχή πληροφορηθεί ότι ένα κράτος του λιμένα έχει απαγορεύσει τον απόπλου κυπριακού πλοίου, μεριμνά σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει προς τούτο, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση του εν λόγω κυπριακού πλοίου προς τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις.

Συνοδευτικά μέτρα

7.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για κάθε κυπριακό πλοίο τις ακόλουθες πληροφορίες, σε έγγραφη ή /και ηλεκτρονική μορφή και κατά τρόπο που παραμένουν αυτές εύκολα διαθέσιμες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

(α) στοιχεία του πλοίου (όνομα, αριθμός ΔΝΟ, κλπ)∙

(β) ημερομηνίες των επιθεωρήσεων του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων και συμπληρωματικών επιθεωρήσεων και ελέγχων∙

(γ) στοιχεία των αναγνωρισμένων οργανισμών που συμμετείχαν στην πιστοποίηση και την κατάταξη του πλοίου σε κλάση∙

(δ) στοιχεία των αρμοδίων αρχών που επιθεώρησαν το κυπριακό πλοίο δυνάμει των διατάξεων για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα, και τις ημερομηνίες των επιθεωρήσεων∙

(ε) αποτελέσματα των ελέγχων από το κράτος του λιμένα (ελλείψεις: ναι ή όχι, απαγορεύσεις απόπλου: ναι ή όχι)∙

(στ) πληροφορίες σχετικά με ναυτικά ατυχήματα∙

(ζ) οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ο Υπουργός καθορίζει με εγκύκλιό του.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να φυλάσσει τα στοιχεία των πλοίων που έπαυσαν πλέον να είναι κυπριακά πλοία κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή για οποιανδήποτε μεγαλύτερη χρονική περίοδο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις άλλων νόμων της Δημοκρατίας∙ τα εν λόγω στοιχεία φυλάσσονται σε έγγραφη ή/και ηλεκτρονική μορφή και κατά τρόπο που παραμένουν εύκολα διαθέσιμα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Οι διατάξεις του εδάφιου (1) δεν επηρεάζουν ή περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες ή τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται ή φυλάσσονται από το Νηολόγο Κυπριακών Πλοίων ή/και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να φυλάσσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή/και (2) μαζί με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή στοιχεία φυλάσσονται από τον Νηολόγο Κυπριακών Πλοίων ή/και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

Συναφείς υποχρεώσεις των εχόντων την εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων

8.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τον Διευθυντή σε περίπτωση:

(α) αλλαγής των στοιχείων του πλοίου, εκτός από τις αλλαγές που γίνονται με έγκριση του Υπουργού, του Νηολόγου Κυπριακών Πλοίων ή του Διευθυντή∙

(β) αλλαγής των στοιχείων των αναγνωρισμένων οργανισμών που εκδίδουν τα πιστοποιητικά του πλοίου εκ μέρους της Δημοκρατίας∙

(γ) έλεγχου του πλοίου από το κράτος του λιμένα, ανεξάρτητα από το εάν το κράτος του λιμένα έχει προβεί σε απαγόρευση απόπλου του πλοίου∙

(δ) ναυτικού ατυχήματος∙ και

(ε) οποιουδήποτε άλλου γεγονότος ή πληροφόρησης, που ο Υπουργός καθορίζει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση απαγόρευσης από το κράτος του λιμένα του απόπλου κυπριακού πλοίου, μετά από έλεγχο αυτού από το αρμόδιο κράτος, ο πλοίαρχος, τα μέλη του προσωπικού του πλοίου και ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου έχουν έκαστος υποχρέωση να συμμορφώνονται και να υλοποιούν τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής αναφορικά με τις επιθεωρήσεις και ελέγχους που πρέπει να γίνουν στο πλοίο.

Διοικητικό πρόστιμο

9.-(1) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση του άρθρου 8, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500), ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλου νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και -

(α) η οποία καθορίζει την παράβαση· και

(β) δια της οποίας πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο -

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση-

(Α) με προσφυγή στον Υπουργό, και

(Β) με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα, και

(γ) η οποία καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(4) O Υπουργός δύναται να καθορίζει με οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους επιβαλλόμενου δυνάμει του εδαφίου (1) διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του επιβαλλομένου διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(5)(α) Το επηρεαζόμενο πρόσωπο και ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούνται έκαστος να προσβάλλουν, με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, την απόφαση της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία απόφαση αφορά το εν λόγω πλοίο.

(β) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση της προσβαλλόμενης απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(γ) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε με απόφαση του Υπουργού ως Αρμόδια Αρχή, το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται ως εάν να ήταν διάταξη που προβλέπει την υποβολή ένστασης στον Υπουργό κατά της απόφασής του περί επιβολής του διοικητικού προστίμου.

(6) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο υπεβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή τέτοιο πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(7) Διοικητικό πρόστιμο επιβαλλόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου επί πλοιοκτήτη, αναφορικά με πλοίο του, συνιστά επιβάρυνση επί του πλοίου, η οποία επιβάρυνση ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων δανειστών, όμως έπεται της τελευταίας υποθήκης.

(8) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υπουργού κατά το παρόν άρθρο είτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) τα εδάφια (6) και (7) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο∙

(β) η Αρμόδια Αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο, στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.

Συναφείς υποχρεώσεις των αναγνωρισμένων οργανισμών

10.-(1) Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί, που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκδίδουν πιστοποιητικά σε κυπριακά πλοία εκ μέρους της Δημοκρατίας, έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας περιοδικά σε έγγραφη ή/και ηλεκτρονική μορφή καταστάσεις αναφορικά με τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που διενεργούν εκ μέρους της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διευθετήσεις που συμφωνεί ο Διευθυντής με κάθε αναγνωρισμένο οργανισμό στα πλαίσια των γραπτών συμφωνιών που εκάστοτε συνομολογεί η Δημοκρατία με κάθε αναγνωρισμένο οργανισμό δυνάμει του άρθρου 6 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμου.

(2) Παραβίαση από αναγνωρισμένο οργανισμό της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να επιφέρει την ανάκληση ή αναστολή της εξουσιοδότησης του αναγνωρισμένου οργανισμού, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμου.

Διαδικασία άσκησης ελέγχων του ΔΝΟ επί της Αρμόδιας Αρχής και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας

11.-(1) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τον έλεγχο του ΔΝΟ επ’ αυτής και επί του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας τουλάχιστον μία φορά ανά επταετία, υπό την προϋπόθεση θετικής απάντησης του ΔΝΟ σε έγκαιρο αίτημα.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει το αποτέλεσμα του ελέγχου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), τηρουμένου του άρθρου 67 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) παύουν να ισχύουν κατά -

(α) την 17η Ιουνίου 2017, σε κάθε άλλη περίπτωση από την προβλεπόμενη στην παράγραφο (β)∙ ή

(β) προγενέστερη ημερομηνία την οποία ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία αναφέρεται το Άρθρο 10, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2009/21/ΕΚ, σε περίπτωση έναρξης ισχύος υποχρεωτικού συστήματος ελέγχου για τα κράτη μέλη του ΔΝΟ.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και εσωτερική αξιολόγηση

12.-(1) Μέχρι την 17η Ιουνίου 2012, η Αρμόδια Αρχή υποχρεούται να καταρτίζει, εφαρμόζει και να διατηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τα επιχειρησιακά μέρη των σχετικών με το κράτος της σημαίας δραστηριοτήτων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας . Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ποιότητας και η Αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ την πιστοποίηση του συστήματος.

(2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία περιληφθεί στον μαύρο κατάλογο ή επί δύο συνεχόμενα χρόνια στον γκρίζο κατάλογο που δημοσιεύεται στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του Μνημονίου Συνεννόησης, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για τις επιδόσεις της Δημοκρατίας ως κράτος της σημαίας το αργότερο τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της εν λόγω ετήσιας έκθεσης. Στην έκθεση που υποβάλλει η Αρμόδια Αρχή προσδιορίζονται και αναλύονται οι βασικότερες αιτίες της έλλειψης συμμόρφωσης που οδήγησε στις απαγορεύσεις απόπλου ή στις ελλείψεις λόγω των οποίων η Δημοκρατία περιελήφθη στον προαναφερόμενο μαύρο ή γκρίζο κατάλογο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Έκδοση διαταγμάτων

14. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2.