Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναλογιστική μείωση» σημαίνει τη μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υπαλλήλου σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης, έτσι ώστε τα ωφελήματα αυτά να είναι αναλογιστικά ισοδύναμα με αυτά που θα λάμβανε σε περίπτωση αφυπηρέτησής του με τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης·

«αναλογιστική μετατροπή» σημαίνει τη μετατροπή του εφάπαξ ποσού σε σταθερό μηνιαίο ποσό, κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, λαμβανομένου υπόψη του προσδόκιμου ζωής κατά την ημερομηνία αυτή·

«αποκοπές» σημαίνει αποκοπές από το μισθό του κάθε υπαλλήλου δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«δάσκαλος» σημαίνει-

(α) τον εκπαιδευτικό που διορίζεται σύμφωνα με το Νόμο για υπηρεσία σε δημόσια σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει Διευθυντή και τον κάτοχο οποιασδήποτε άλλης θέσης στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία την οποία θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο· και

(β) τον εκπαιδευτικό που διορίζεται από την εφορεία των αρμένικων σχολείων της Κύπρου για υπηρεσία σε αρμένικο δημοτικό σχολείο της Κύπρου·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δικαστής» σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία ή αρχή ή γραφείο ανεξάρτητου αξιωματούχου, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που ιδρύεται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία·

«Ευρωπαϊκή Ένωση» σημαίνει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και οποιοδήποτε οργανισμό ή γραφείο ή θεσμό ή υπηρεσία εγκαθιδρύθηκε ή θα εγκαθιδρυθεί στο μέλλον, δυνάμει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιασδήποτε νομοθετικής πράξης, της οποίας ο κανονισμός για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων περιλαμβάνει ή θα περιλαμβάνει ταυτόσημες ή ανάλογες διατάξεις με αυτές του παραρτήματος VIII, Άρθρο 11, του κανονισμού (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962∙

«θέση» σημαίνει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα·

«ιατρικός λειτουργός» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει συντάξιμη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία για την οποία το οικείο σχέδιο υπηρεσίας απαιτεί την υποχρεωτική εγγραφή του στο Ιατρικό Μητρώο το οποίο τηρείται με βάση τις πρόνοιες του περί εγγραφής Ιατρών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«καθηγητής» σημαίνει εκπαιδευτικό λειτουργό που διορίζεται για υπηρεσία σε σχολείο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τεχνολόγο, εκπαιδευτή, βοηθό εκπαιδευτή, διευθυντή και βοηθό διευθυντή, επιθεωρητή και τον κάτοχο οποιασδήποτε άλλης θέσης στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία την οποία ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, τον Ανώτερο Λειτουργό Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, τον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, τον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, το Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τον Πρώτο Λειτουργό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τον Προϊστάμενο Τομέα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τον Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου·

«Κανονισμός (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας με τίτλο «Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ) και αριθ.11 (ΕΚΑΕ), περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει υπηρεσία σε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία, στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας, στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, σε οποιαδήποτε θέση Δικαστού σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της Δημοκρατίας, στη θέση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, καθώς επίσης υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση στην κρατική υπηρεσία αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο·

«κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων» σημαίνει σχέδιο συντάξεων η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«μέλος της Αστυνομίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Αστυνομίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και δεν περιλαμβάνει ειδικό αστυνομικό·

«νεοεισερχόμενος υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο που διορίστηκε ή διορίζεται για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 και δεν είχε υπηρετήσει σε οποιαδήποτε θέση πριν την ημερομηνία αυτή·

«οικείος νόμος ή Κανονισμοί» σημαίνει τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή οποιοδήποτε νόμο ή Κανονισμούς που καθορίζουν τους κανόνες υπολογισμού και καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά δεν περιλαμβάνει τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«περιοδικές εισφορές» σημαίνει περιοδικές εισφορές υπαλλήλου που καταβάλλονται με βάση τον οικείο νόμο ή κανονισμούς∙

«σταθερό μηνιαίο ποσό» σημαίνει το ποσό το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7·

«συντάξιμες απολαβές» σημαίνει τις συντάξιμες απολαβές, όπως αυτές καθορίζονται στον οικείο νόμο ή κανονισμούς·

«συνταξιοδοτικά ωφελήματα» σημαίνει σύνταξη ή σύνταξη και εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα·

«συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών·

«σχέδιο συντάξεων όμοιο με το κυβερνητικό» σημαίνει σχέδιο συντάξεων, το οποίο λειτουργεί αναφορικά με τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι πρόνοιες του οποίου είναι όμοιες ή ανάλογες ή αντίστοιχες με τις πρόνοιες του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων·

«υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που διορίσθηκε σε θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η συγκράτηση των δαπανών των επαγγελματικών συστημάτων συνταξιοδότησης της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων που καταβάλλονται δυνάμει του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων ή σχεδίου συντάξεων όμοιου με αυτό:

Νοείται ότι, όπου δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη στον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν οι πρόνοιες κάθε οικείου νόμου ή κανονισμών.

Αποκοπές

4. Για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων ή σχεδίου συντάξεων όμοιου με αυτό, ο εργοδότης, αποκόπτει από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές κάθε υπαλλήλου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατόν (3%) επί του μισθού του υπαλλήλου:

Νοείται ότι οι αποκοπές που γίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν καθιστούν το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή οποιοδήποτε σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό, ως σχέδιο με εισφορές, για τους σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δεδομένου ότι ούτε το ύψος ούτε ο τρόπος υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στηρίζεται στις εν λόγω αποκοπές ή συνδέεται μ΄ οποιοδήποτε τρόπο μ΄ αυτές:

Νοείται περαιτέρω ότι οι αποκοπές των κρατικών υπαλλήλων καταβάλλονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ενώ οι αποκοπές των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καταβάλλονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες, αρχές, γραφεία ή οργανισμούς του εν λόγω τομέα.

Ύψος περιοδικών εισφορών

5.Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, οι περιοδικές εισφορές υπαλλήλου με βάση τον εν λόγω νόμο ή κανονισμούς καθορίζονται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με δύο επί τοις εκατόν (2%) επί των εκάστοτε μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του.

Μη επιστροφή περιοδικών εισφορών

6. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, οι περιοδικές εισφορές υπαλλήλου δεν είναι επιστρεπτέες.

Συντελεστής σύνταξης και εφάπαξ ποσό

7.-(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης υπαλλήλου υπολογίζονται αθροιστικά, ως ακολούθως:

(α) Για την υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013-

(i) ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του· και

(ii) εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3):

Νοείται ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε υπάλληλο για την υπηρεσία του πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, υπολογίζεται ως ακολούθως:

(α) Όσον αφορά υπάλληλο που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό πρώτο (61ο) έτος της ηλικίας του και συντάξιμη υπηρεσία τετρακοσίων δώδεκα (412) ή περισσοτέρων μηνών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και μισό (14 ½) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3)·

(β) όσον αφορά υπάλληλο που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο)έτος της ηλικίας του και συντάξιμη υπηρεσία τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (424) ή περισσότερων μηνών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε (15) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3)·και

(γ) όσον αφορά υπάλληλο που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο (63ο)έτος της ηλικίας του και συντάξιμη υπηρεσία τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ή περισσότερων μηνών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και μισό (15 ½) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3):

Νοείται ότι, όσον αφορά τους υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, για την υπηρεσία τους πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, εφαρμόζονται οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κανονισμοί του 2000 και οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου-Σύνταξη και Εφάπαξ Οδηγίες του 2003.

(β) για την υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά -

(i) ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, αναπροσαρμοσμένων με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία για μία ή περισσότερες περιόδους συντάξιμης υπηρεσίας δεν υπάρχουν διαθέσιμα  μηνιαία μισθοδοτικά στοιχεία μεταξύ της ημερομηνίας πρόσληψης και της ημερομηνίας αφυπηρέτησης, ως ‘μηνιαίες ακαθάριστες συντάξιμες απολαβές’ καθορίζεται ο μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων για τις μηνιαίες απολαβές του πλησιέστερου μήνα προς την αρχή και το τέλος κάθε τέτοιας περιόδου και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμα μηνιαία μισθοδοτικά στοιχεία από την ημερομηνία πρόσληψης και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία αυτή, ως ‘συντάξιμες απολαβές αναλογούσες σε κάθε τέτοια περίοδο’, καθορίζεται ο μέσος όρος ανάμεσα στο μισθό πρόσληψης και τον πρώτο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι μηνιαίες ακαθάριστες συντάξιμες απολαβές που προκύπτουν, αναπροσαρμόζονται κατά την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας·

(ii) εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3):

Νοείται ότι ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει μεταξύ της καταβολής ολόκληρου του εφάπαξ ποσού που αναφέρεται στην εν λόγω υποπαράγραφο ή μετατροπής αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό ή καταβολής μέρους αυτού σε ποσοστό εικοσιπέντε επί τοις εκατόν (25%) ή πενήντα επί τοις εκατόν (50%) ή εβδομήντα πέντε επί τοις εκατόν (75%) και αναλογιστικής μετατροπής του υπολοίπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό. Το σταθερό μηνιαίο ποσό υπολογίζεται αφού το εφάπαξ ποσό που υπόκειται σε μετατροπή, διαιρείται με το συντελεστή που ορίζεται στον Πίνακα 1, ανάλογα με την ηλικία του υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση, για να αποδώσει το ετήσιο ποσό το οποίο, στη συνέχεια, διαιρείται διά δώδεκα (12) για να αποδώσει το σταθερό μηνιαίο ποσό:

Νοείται περαιτέρω ότι, η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική.

(2) Στις περιπτώσεις όπου στον οικείο νόμο ή κανονισμούς προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ ποσού για σκοπούς μεταφοράς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από την Κυβέρνηση σε οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αντίστροφα ή η καταβολή εφάπαξ ποσού για μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά υπολογίζονται αθροιστικά, ως ακολούθως:

(α) Για υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, με βάση τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησής του· και

(β) για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, με βάση το μέσο όρο των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, αναπροσαρμοσμένων με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας του.

(3) Η ετήσια σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του.

(4) Κατά τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε πλασματική υπηρεσία ή οποιεσδήποτε πρόσθετες προσαυξήσεις, όπως αυτές προνοούνται στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων:

Νοείται ότι, για την υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας για την υπηρεσία του πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, λαμβάνεται υπόψη πλασματική υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 8 των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 2) του 2012, το οποίο προβλέπει περί του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων, η υπηρεσία αυτή μειώνεται κατά τους μήνες πραγματικής υπηρεσίας που δυνατόν το μέλος να έχει από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν.

(5) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης υπάλληλου που αφυπηρετεί από τη θέση πρέσβη, για την περίοδο την οποία υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εξωτερικών, υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες απολαβές που αντιστοιχούν στη θέση Γενικού Διευθυντή.

Φορολόγηση εφάπαξ ποσού ή φιλοδωρήματος που κερδίζεται με υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά

8. [Διαγράφηκε]
Ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης

9.-(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου, μη περιλαμβανομένων των ιατρικών λειτουργών, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2016 είναι η ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2013 και της 31ης Δεκεμβρίου 2013, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και έξι (6) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2014 και της 31ης Δεκεμβρίου 2014, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τεσσάρων (64) ετών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2015, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τεσσάρων (64) ετών και έξι (6) μηνών.

(2)(α) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή Κανονισμών, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει το βαθμό του υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού, είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών. [Σ.Σ.: Η έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου είναι η 17.4.2015, σύμφωνα με το Ν. 183(Ι)/2015].

(β) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας με βαθμό όχι ανώτερο του Λοχία, το οποίο συμπληρώνει την ηλικία των πενήντα οκτώ (58) ετών κατά ή μετά τη 11η Μαρτίου 2016, είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας με βαθμό όχι ανώτερο του Λοχία, το οποίο συμπληρώνει την ηλικία των πενήντα οκτώ (58) ετών μεταξύ της 11ης Μαρτίου 2013 και της 10ης Σεπτεμβρίου 2014, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα εννέα (59) ετών και έξι (6) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας με βαθμό όχι ανώτερο του Λοχία, το οποίο συμπληρώνει την ηλικία των πενήντα οκτώ (58) ετών μεταξύ της 11ης Σεπτεμβρίου 2014 και της 10ης Μαρτίου 2016, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα ενός (61) ετών.

(γ) Τα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου βρίσκονται σε προαφυπηρετική άδεια, θα αφυπηρετήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων.

(3) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα (60) ετών κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016, είναι η ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα (60) ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2012 και της 31ης Αυγούστου 2013, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών και έξι (6) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα (60) ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2013 και της 31ης Αυγούστου 2014, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και έξι (6) μηνών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης καθηγητή, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα (60) ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 και της 31ης Αυγούστου 2015, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τεσσάρων (64) ετών:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης καθηγητή, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα (60) ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και της 31ης Αυγούστου 2016, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τεσσάρων (64) ετών και έξι (6) μηνών.

(4) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δασκάλου κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016, είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δασκάλου ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα (60) ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2013 και της 31ης Αυγούστου 2014, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα (60) ετών και έξι (6) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δασκάλου ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα (60) ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 και της 31ης Αυγούστου 2015, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα ενός (61) ετών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δασκάλου, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα (60) ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και της 31ης Αυγούστου 2016, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα ενός (61) ετών και έξι (6) μηνών.

(5) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου, στην περίπτωση του οποίου, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4) του παρόντος άρθρου, επεκτείνεται σταδιακά κατά δύο ηλικίες, έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013:

Νοείται ότι, στην περίπτωση υπαλλήλου, του οποίου η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, είναι μεγαλύτερη των εξήντα πέντε (65) ετών, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(6) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου αναπροσαρμόζεται από το 2018 και μετά, κάθε πέντε (5) χρόνια, με τροποποίηση του παρόντος Νόμου, με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής κατά την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, με πρώτη αναπροσαρμογή που θα αντιστοιχεί στη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής κατά την πενταετία 2018 έως 2023.

Οικειοθελής πρόωρη αφυπηρέτηση

10.-(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή Κανονισμών, υπάλληλος με συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των πέντε (5) ετών και νοουμένου ότι ο διορισμός του σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, αποκτά δικαίωμα για υποβολή αίτησης για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση:

Νοείται ότι υπάλληλος που παραιτείται από την κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σκοπό να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των πέντε (5) ετών και ο διορισμός του σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, δικαιούται είτε να μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα στο συνταξιοδοτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26Α του περί Συντάξεων Νόμου, είτε να λάβει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται στην περίπτωση της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης:

Νοείται περαιτέρω ότι υπάλληλος που παραιτείται από την κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σκοπό να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή σε διεθνή οργανισμό και έχει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των πέντε (5) ετών και ο διορισμός του σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, δικαιούται να λάβει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται στην περίπτωση της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, όσον αφορά τους υπαλλήλους που παραιτούνται από την κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, το ηλικιακό κριτήριο που περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 27 του περί Συντάξεων Νόμου, προκειμένου υπάλληλος που αφυπηρετεί οικειοθελώς πρόωρα να δικαιούται σε καταβολή σύνταξης και εφάπαξ ποσού, δεν εφαρμόζεται.

(2) Σε περίπτωση υπαλλήλου, ο οποίος μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υποβάλλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, καταβάλλεται σε αυτόν εφάπαξ ποσό και σύνταξη όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7.

(3) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή Κανονισμών, σε περίπτωση υπαλλήλου, ο οποίος αφυπηρετεί μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικού)    (Αρ. 2) Νόμου του 2015, πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9, ο χρόνος καταβολής του εφάπαξ ποσού και ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης, καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Το εφάπαξ ποσό, το οποίο κερδήθηκε για την υπηρεσία του υπαλλήλου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, καταβάλλεται αμέσως κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης αυτού∙ και

(β) η σύνταξη, η οποία κερδήθηκε για την υπηρεσία του υπαλλήλου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, αρχίζει να καταβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου ή Κανονισμών σχετικά με την ηλικία έναρξης καταβολής σύνταξης∙

(γ) η ηλικία καταβολής του εφάπαξ ποσού και η ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης, τα οποία κερδήθηκαν για την υπηρεσία του υπαλλήλου από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, είναι η προβλεπόμενη στον Πίνακα 2.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος αφυπηρετεί ή παραιτείται μετά την έναρξη της ισχύος του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα σε καταβολή σύνταξης και εφάπαξ ποσού αλλά μόνο φιλοδωρήματος, αυτό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησής του:

Νοείται ότι, το φιλοδώρημα το οποίο κερδίζεται με υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των ετήσιων ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου της συντάξιμης υπηρεσίας αυτού από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, αναπροσαρμοσμένων κατά την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία για μία ή περισσότερες περιόδους συντάξιμης υπηρεσίας δεν υπάρχουν διαθέσιμα μηνιαία μισθοδοτικά στοιχεία μεταξύ της ημερομηνίας πρόσληψης και της ημερομηνίας αφυπηρέτησης, ως «μηνιαίες ακαθάριστες συντάξιμες απολαβές» καθορίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων απολαβών του πλησιέστερου μήνα προς την αρχή και το τέλος κάθε τέτοιας περιόδου και οι μηνιαίες ακαθάριστες συντάξιμες απολαβές που προκύπτουν, αναπροσαρμόζονται κατά την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας.

Αναλογιστική μείωση συντάξεων

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό ή το φιλοδώρημα υπαλλήλου που κερδήθηκε για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, ο οποίος αφυπηρετεί ή παραιτείται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, μειώνονται κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με αυτό που εκτίθεται στον Πίνακα 3, αναλόγως της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9 και σε συνάρτηση με την ηλικία καταβολής του εφάπαξ ποσού και έναρξης καταβολής της σύνταξης όπως καθορίζονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου ή στην περίπτωση αφυπηρέτησής του με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, μετά από σχετική έκθεση Κυβερνητικού Ιατρικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη ή στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος αφυπηρετεί οικειοθελώς πρόωρα ή παραιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου ή Κανονισμών και ο οποίος διασφαλίζει δικαίωμα σε φιλοδώρημα μόνον.

(3) Τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται στις οικείες νομοθεσίες που αφορούν τις εκάστοτε ομάδες υπαλλήλων και ισχύουν για την πρόωρη οικειοθελή αφυπηρέτηση, σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, συμπληρώνει τουλάχιστον τετρακόσιους (400) μήνες συντάξιμης υπηρεσίας ή του υπολείπονται, κατά ανώτατο όριο, πέντε (5) έτη μέχρι την συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και υποβάλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, δεν επιβάλλεται αναλογιστική μείωση στη σύνταξη και στο εφάπαξ ποσό που καταβάλλονται σε αυτόν για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν:

Νοείται ότι, οι δάσκαλοι και καθηγητές που θα επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για την αφυπηρέτηση των υπαλλήλων και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ημερομηνία αφυπηρέτησης των λοιπών υπαλλήλων που υποβάλουν αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για την αφυπηρέτηση των υπαλλήλων  και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, δεν δύναται  να είναι μεταγενέστερη της 31ης Αυγούστου 2020:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, τα μέλη της Αστυνομίας που θα επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου τα οποία κατά το χρόνο έγκρισης της αίτησής τους έχουν εις πίστη τους άδεια ανάπαυσης η οποία λαμβανομένη συνολικά θα ξεπερνούσε την 31η Αυγούστου 2020:

(α) Πρέπει να λάβουν την άδεια αυτή συνολικά και όχι τμηματικά, αμέσως μετά την έγκριση της αίτησής τους για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση. και

(β) ορίζεται ως ημερομηνία αφυπηρέτησής τους η πρώτη μέρα που ακολουθεί τη λήξη της άδειας ανάπαυσης που έχουν εις πίστη τους.

Δικαιούχος σε σύνταξη χήρας/χήρου

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε οικείου Νόμου ή Κανονισμών για σκοπούς καταβολής σύνταξης χήρας, χήρα θεωρείται η τελευταία  σύζυγος του θανόντα, ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσης του γάμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο θανών έχει τελέσει το γάμο μετά την αφυπηρέτησή του, η χήρα δεν δικαιούται σε καταβολή σύνταξης χήρας, εάν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση χήρας με την οποία ο θανών τέλεσε περισσότερους από έναν γάμους, για σκοπούς υπολογισμού του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια έκαστου τέτοιου γάμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση θανόντα στον οποίο έχουν επιστραφεί οι περιοδικές εισφορές, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που η χήρα καταβάλει με έγγραφο προς το Γενικό Λογιστή ή την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, τις εν λόγω περιοδικές εισφορές, με τόκο προς τόσο επιτόκιο όσο ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Οικονομικών:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «χήρα», «σύζυγος», «θανών», ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει «χήρα», «χήρο», «το σύζυγο», «τη σύζυγο», «τον θανών», «τη θανούσα».

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα νεοεισερχομένων υπαλλήλων

13. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, δεν εντάσσονται σε Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο μ΄ αυτό, ούτε εφαρμόζονται σε σχέση με τους υπαλλήλους αυτούς οι διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών.

Εξαίρεση δικαστή

13Α.  Κάθε δικαστής εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 9, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής και στην περίπτωσή του.

Καταργήσεις και αντικαταστάσεις

14. Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος καταργείται και αντικαθίσταται από τον παρόντα Νόμο.

Ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου

15. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(Άρθρο 7(1)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ

Ηλικία

Πρόσοδος

45

19.29

46

19.00

 

47

18.69

48

18.37

 

49

18.06

50

17.74

51

17.40

52

17.07

53

16.73

54

16.38

55

16.03

56

15.68

57

15.32

58

14.96

59

14.60

60

14.24

61

13.87

62

13.49

63

13.12

64

12.73

65

12.36

Η πρόσοδος αντιστοιχίζεται με συμπληρωμένα έτη ηλικίας του / της υπαλλήλου. Μήνες πέραν των συμπληρωμένων ετών ηλικίας αγνοούνται και ενδιάμεσοι πρόσοδοι μεταξύ δύο ηλικιών δεν υπολογίζονται.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
(Άρθρο 10)

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΠΡΟΩΡΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ
(Χρόνια και μήνες πριν από
τη συμπλήρωση της  ηλικίας
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(Χρόνια και μήνες πριν από τη
συμπλήρωση της ηλικίας
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης)
1. 2013 18 χρόνια 8 χρόνια
2. 2014 18 χρόνια 8 χρόνια
3. 2015 18 χρόνια 8 χρόνια
4. 2016 18 χρόνια 8 χρόνια
5. 2017 17 χρόνια και 6 μήνες 7 χρόνια και 6 μήνες
6. 2018 17 χρόνια 7 χρόνια
7. 2019 16 χρόνια και 6 μήνες 6 χρόνια και 6 μήνες
8. 2020 16 χρόνια 6 χρόνια
9. 2021 15 χρόνια και 6 μήνες 5 χρόνια και 6 μήνες
10. 2022 και μετέπειτα 15 χρόνια 5 χρόνια

Ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης και ο χρόνος έναρξης καταβολής του εφάπαξ ποσού αναφορικά με τους κρατικούς υπαλλήλους που έχουν μικρότερο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων, μειώνεται κατά τόσα χρόνια όση είναι η διαφορά μεταξύ του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπόλοιπων κρατικών υπαλλήλων:

Νοείται ότι, τα προβλεπόμενα στον παρόντα Πίνακα δεν ισχύουν στις περιπτώσεις υπαλλήλων των οποίων η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης είναι μεγαλύτερη από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

(Άρθρο 11)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝ ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 
ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝ ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ*
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΑΠΑΞ
18 - 32,10%
17 - 31,00%
16 - 29,80%
15 - 28,60%
14 - 27,40%
13 - 26,10%
12 - 24,70%
11 - 23,30%
10 - 21,80%
9 - 20,20%
8 34,00% 18,60%
7 30,90% 16,80%
6 27,60% 14,80%
5 23,90% 12,80%
4 19,90% 10,60%
3 15,60% 8,20%
2 10,90% 5,70%
1 5,70% 2,90%
0 0,00% 0,00%
* Έτη πριν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβατική περίοδο 2013 - 2021 η οποία καθορίζεται στον Πίνακα 2, σύμφωνα με την οποία για σκοπούς επιβολής αναλογιστικής μείωσης καθορίζονται κατά μέγιστο το όριο τα οχτώ (8) έτη μετά την ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης και τα δεκαοχτώ (18) έτη μετά την ηλικία καταβολής του εφάπαξ ποσού το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε έτος της περιόδου 2013 – 2022.
Στην περίπτωση που η αφυπηρέτηση πριν το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη το μήνα αφυπηρέτησης, δεν αντιστοιχεί σε ακριβή αριθμό ετών, αλλά βρίσκεται στο ενδιάμεσο δύο (2) χρόνων για τα οποία ισχύει διαφορετικός συντελεστής αναλογιστικής μείωσης, υπολογίζεται νέος συντελεστής μεταξύ των δύο συντελεστών που αφορούν σε ακριβή έτη στα οποία εμπίπτει η αφυπηρέτηση.  Ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά, στη βάση του αριθμού των συμπληρωμένων μηνών του έτους κατά το οποίο επισυμβαίνει η αφυπηρέτηση πριν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ 11
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ 12
[Διαγράφηκε]
Σημείωση
9 του Ν. 183(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένου και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [183(Ι)/2015]

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 183(Ι)/2015], θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 4 αυτού, οι οποίες θεωρείται ότι τέθηκαν σε ισχύ από τη 17η Απριλίου 2015 και της παραγράφου (α) του άρθρου 6 και του άρθρου 8 αυτού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 67(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 67(Ι)/2017

3.  Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 67(Ι)/2017] λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2004.

Σημείωση
4 του Ν.177(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 177(Ι)/2017

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 177(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με εξαίρεση-

(α) Τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 2 αυτού, οι οποίες λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013. και

(β) τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού, οι οποίες λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ την 9η Δεκεμβρίου 2015.

Σημείωση
4 του Ν. 209(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 209(Ι)/2022

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 2 και των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 209(Ι)/2022] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2021 και η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 3 λογίζεται ότι άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2011:

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 209(Ι)/2022], εφαρμόζονται μόνο για τους υπηρετούντες δικαστές κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 209(Ι)/2022].